Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczowa
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLubaczów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa)
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572623-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572623-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa): Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa), krajowy numer identyfikacyjny 65090069000000, ul. ul. Rynek  26 , 37600   Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 328 010, e-mail zamowienia@um.lubaczow.pl, faks 166 321 191.
Adres strony internetowej (URL): www.lubaczow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lubaczow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lubaczow.pl zakładka przetargi inwestycyjne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W wersji papierowej
Adres:
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczowa
Numer referencyjny: RIR.III.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Częśc I Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta: 1) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego, 2) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa 3) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Żuki 4) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów (boczna od ul Kościuszki przy PUP) 5) Przebudowa nawierzchni parkingów przy ul. Wł. Jagiełły w ramach budżetu obywatelskiego Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. : wykonania nawierzchni bitumicznej o powierzchni nieprzekraczającej 1000m2 Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Częśc II Przebudowa dróg gminnych os. Mazury II nr 104887R ul. Kasztelańska, nr 104889R ul. Królowej Jadwigi w Lubaczowie 1. Zamówienie podstawowe: a) drogi gminne nr 104887R ul. Kasztelańska, nr 104889R ul. Królowej Jadwigi w km od 0+225 – do 0+495 b) droga gminna nr 104889R ul. Królowej Jadwigi dz. nr ewid guntów Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. dla drogi gminnej nr 104887R ul. Kasztelańska w km 0+104 – 0+225. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Część III Przebudowa dróg gminnych: ul. Starzyny w km od 0+243,44 do 0+343,17 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. dla drogi gminnej 104969R ul. Starzyny w km od 0+218,44 do 0+243,44 oraz dla drogi wewntrzenej dz. nr 4311 (boczna od ul. Starzyny). Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Cześć IV Przebudowa dróg gminnych: ul. Dębickiego oraz łącznik do ul. Mickiewicza a) ul. Dębickiego pow. 759 m2 b) łącznik od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW866 ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Dębickiego, działka nr 1422/2, 1423/7 (132,4m) o pow.: 834 m2 c) zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej DW866 ul. Mickiewicza. Częśc V Dostawa 500 ton kruszywa do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych: a) Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 2 - 31,5 mm: 100 ton (mieszanka nie może zawierać frakcji o uziarnieniu 0 - 2 mm, dopuszcza się dolną frakcję w zakrsie 2-10 mm czyli mieszankę o frakcji w zakresie do 10 - 31,5 mm). b) Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0 - 31,5 mm: 200 ton c) Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0 - 63,0 mm: 200 ton

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45233140-2
45233220-7
45233222-1
45233251-3
45233252-0
45233253-7
14212200-2
14212300-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Cześć I Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. : wykonania nawierzchni bitumicznej o powierzchni nieprzekraczającej 1000m2 Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Cześć II Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. dla drogi gminnej nr 104887R ul. Kasztelańska w km 0+104 – 0+225. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. 1. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej: 102 m 2. Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej: 120 m 3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca): 605 m2 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 605 m2 5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 35m2 6. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm.: 78 m 7. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm.: 12 m 8. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 2,5 m.: 2 szt. 9. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu: 4 szt. Część III Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. dla drogi gminnej 104969R ul. Starzyny w km od 0+218,44 do 0+243,44 oraz dla drogi wewntrzenej dz. nr 4311 (boczna od ul. Starzyny). Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. A. ul. Starzyny w km od 0+218,44 do 0+243,44 1) Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa " z betoniarki", warstwa gr.20 cm: 135 m2; 2) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 20 cm po zagęszczeniu: 135 m2; 3) Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, ława betonowa: 51 m; 4) Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 135 m2 B. dla drogi dz. nr 4311 1) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 5 cm po zagęszczeniu: 391 m2; 3) Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, ława betonowa: 199 m: 270 m; 4) Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 391 m2;
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp, • złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się co najmniej realizacją jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie dróg/ulic, na kwotę 150.000,00 zł - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. • oświadczenie, że osoby posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; aktualny odpis z właściwego rejestru o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy – patrz rozdz. VI punkt 1. ppkt 1) lit. d SIWZ. 3. oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1).Oświadczenie, że osoby które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: drogowej, Załącznik Nr 4 do SIWZ 2). wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się co najmniej realizacją jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie dróg/ulic, na kwotę 150.000,00 zł - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26 kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą). 6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Okres gwarancji robót 40,00
Termin wykonania dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych później, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zostaną wprowadzone niezbędne zmiany do dokumentacji projektowej, bez których wprowadzenia nie będzie możliwe wykonanie umowy, 2) proponowane przez Wykonawcę zmiany będą miały wpływ na przyspieszenie ukończenia robót, zmniejszenie kosztów, poprawę sprawności lub wartości robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku, 3) Wystąpi konieczność rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót), 4) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac przez dwa kolejne dni – temperatury wykraczające poza dopuszczalne przez producentów materiałów, ulewne opady deszczu lub śniegu, huraganowy wiatr, które zostaną potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW, 5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wynikająca z: - zmiany technologii wykonania robót, rodzaju materiałów, zaleconych przez inspektora nadzoru, lub projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego, - zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia błędów projektowych 6) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 7) wystąpi zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego 8) nastąpi zawieszenie robót przez zamawiającego, 9) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT. 3. Wprowadzone zmiany, za zgodą obu stron mogą skutkować zmianą terminu realizacji umowy oraz zmianą wynagrodzenia wykonawcy. 4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Częśc I Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta: 1) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego, 2) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa 3) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Żuki 4) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów (boczna od ul Kościuszki przy PUP) 5) Przebudowa nawierzchni parkingów przy ul. Wł. Jagiełły w ramach budżetu obywatelskiego Zamawiaący przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających - wykonania nawierzchni bitumicznej o powierzchni nieprzekraczającej ????m2 do wartości 50% dla zakresu podstawowego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233251-3, 45233252-0, 45233253-7, 14212200-2, 14212300-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa dróg gminnych os. Mazury II nr 104887R ul. Kasztelańska, nr 104889R ul. Królowej Jadwigi w Lubaczowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Częśc II Przebudowa dróg gminnych os. Mazury II nr 104887R ul. Kasztelańska, nr 104889R ul. Królowej Jadwigi w Lubaczowie 1. Zamówienie podstawowe: a) drogi gminne nr 104887R ul. Kasztelańska, nr 104889R ul. Królowej Jadwigi w km od 0+225 – do 0+495 b) droga gminna nr 104889R ul. Królowej Jadwigi dz. nr ewid guntów 2. Zamawiaący przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla drogi gminnej nr 104887R ul. Kasztelańska w km 0+104 – 0+225
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233251-3, 45233252-0, 45233253-7, 14212200-2, 14212300-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa dróg gminnych: ul. Starzyny w km od 0+243,44 do 0+343,17
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Częśc III Przebudowa dróg gminnych: ul. Starzyny w km od 0+243,44 do 0+343,17
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233251-3, 45233252-0, 45233253-7, 14212200-2, 14212300-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa dróg gminnych: ul. Dębickiego oraz łącznik do ul. Mickiewicza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Częśc IV Przebudowa dróg gminnych: ul. Dębickiego oraz łącznik do ul. Mickiewicza wykonanie górnej warstwy podbudowy wykonanie nawierzchni bitumicznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233251-3, 45233252-0, 45233253-7, 14212200-2, 14212300-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Dostawa 500 ton kruszywa do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Częśc V Dostawa 500 ton kruszywa do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych: a) Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 2 - 31,5 mm: 100 ton (mieszanka nie może zawierać frakcji o uziarnieniu 0 - 2 mm, dopuszcza się dolną frakcję w zakrsie 2-10 mm czyli mieszankę o frakcji w zakresie do 10 - 31,5 mm). b) Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0 - 31,5 mm: 200 ton c) Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0 - 63,0 mm: 200 ton Zamawiaący przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających – dostawy kruszywa do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, do 50% przedmiotu zamówienia dla zakresu podstawowego, tj.: 250 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233251-3, 45233252-0, 45233253-7, 14212200-2, 14212300-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję ekipy glazurników - Przeworsk
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję ekipy glazurników. Miejsce realizacji: województwo podkarpackie. Możliwość nawiązania współpracy od zaraz.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lubaczów: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Hurcze
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lubaczów: Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lubaczów
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI