Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskieg

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGryfino
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Gryfiński
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503880-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503880-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Powiat Gryfiński: Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gryfiński, krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul. Sprzymierzonych  4 , 74100   Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 045 000, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002.
Adres strony internetowej (URL): www.gryfino.powiat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gryfino.powiat.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gryfino.powiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
POWIAT GRYFIŃSKI, UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego
Numer referencyjny: ZD.272.3.2018.MW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego”. 3.2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: Roboty budowlane - CPV: 45.23.31.41-9. 3.2.1 Zakres prac określony w przedmiarach robót obejmuje: DP Nr 1401Z Chojna – Białęgi w m. Brwice – przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej, poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm po zagęszczeniu, szerokość jezdni 5,0m; Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 10 a – przedmiar. 3.2.2 Zakres prac określony w przedmiarach robót obejmuje: DP Nr 1363Z Steklno - Widuchowa – przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej, poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm po zagęszczeniu, szerokość jezdni zmienna od 6,00-7,40; Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 10 b – przedmiar. 3.2.3 Zakres prac określony w przedmiarach robót obejmuje: DP Nr 1401Z Chojna – Białęgi w m. Brwice – przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej, poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm po zagęszczeniu, szerokość jezdni 5,0m; Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 10 c – przedmiar. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą zakresu robót przedstawionych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (załącznik nr 9) i przedmiarach robót (załącznik nr 10a, 10b, 10c,), stanowiący załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 3.4 Informacje szczegółowe: 1) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót na czas ich realizacji, na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu, sporządzonego na własny koszt i zatwierdzonego zgodnie z przepisami w tym zakresie, 2) Dalszy opis przedmiotu zamówienia wraz z technologią wykonania robót budowlanych określony został w dokumentach opisanych w punkcie 3.3. SIWZ. 3) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia: a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, b) zapewnienie zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż., c) w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, d) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, e) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, f) przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz właściwe deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, ww. dokumenty na żądanie Zamawiającego dostarczy przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów, g) wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami. h) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie z korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 4) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót. 5) Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót. 6) Materiały pochodzące z rozbiórki elementów dróg Wykonawca przetransportuje na własny koszt i zagospodaruje we własnym zakresie, z wyjątkiem destruktu bitumicznego, który stanowi materiał Zamawiającego i zostanie załadowany, przetransportowany i rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, na koszt Wykonawcy. 7) W terminie nie późniejszym niż 3 dni przed dniem podpisania umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji i koszty finansowe. 8) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. W tym wypadku, lub jeśli Zamawiający stwierdzi, że harmonogram nie odpowiada możliwemu do dotrzymania postępowi prac (zgodnego z przyjętym harmonogramem), Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy harmonogram uwzględniający stan faktyczny zaangażowania prac i uzgodnione z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru nowe terminy wykonania i płatności. 9) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 10) W trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostawy wody, energii oraz odbiorów nieczystości ciekłych i umożliwienia odbioru nieczystości stałych jeśli jego prace będą miały wpływ na możliwość realizacji w/w dostaw/usług. 11) Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty. 12) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 z poźn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 13) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 14) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych zakupionych przez siebie. 15) Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót (1 egz. w formie pisemnej, trwale spięty; wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności: a) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, b) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą d) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót. 3.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w podziale na części. 3.7. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ. 3.8. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 3.9. Na cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert tj. wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (rozdział 13 pkt 13.1. SIWZ). Okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45233141-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w punkcie 6 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: a) dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni dróg publicznych, każda o wartości minimum 100.000 zł brutto, Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni dróg publicznych, każda o wartości minimum 100.000 zł brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót wymienionej powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. a) z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje minimum co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej : 1) dokument potwierdzający posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarami robót (zgodnie z załącznikami 10a, 10b, 10c); c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp - przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; e) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ. f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 8.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 – konto BGŻ nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium – „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego” 8.4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału dołączyć do oferty. 8.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. 8.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczeń o których mowa w punkcie 8.2. niniejszej SIWZ, gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.6.1. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej, jako Beneficjenta należy oznaczyć Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino. 8.7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8.8. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8.9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8.11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie: 1.1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 1) zmniejszyć ilość robót, 2) pominąć poszczególne roboty, 3) wykonać roboty zamienne. 1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: 1) Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie złożenia oferty, w konsekwencji w kosztorysie wynikający z ich zaniechania i wystąpieniu okoliczności, o których mowa w umowie, 3) wykonania robót zamiennych i wystąpieniu okoliczności o których mowa w zapisach w umowie, 4) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia, 5) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 1.3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 1.4. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 1.5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 1.6. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu płatności oraz ich terminów i sposobów. 1.7. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji. 1.8. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1.9. Zamawiający dopuszcza zmianę oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 1.10. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia; 1.11. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. W odniesieniu do zapisów ust. 1.10. – 1.13. nie ma konieczności zmiany umowy w drodze aneksu do umowy. 2. Opisane w ust. 1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w drodze aneksu do umowy na umotywowany wniosek Wykonawcy. 3. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym, Zamawiający i Kierownik robót sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy robót koniecznych do zaniechania. 4. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym Zamawiający i Kierownik robót sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Jeśli na postawie kosztorysu ofertowego nie będzie możliwości określenia kosztów strony umowy określają, iż rozliczenie tych robót nastąpi w oparciu o średnie ceny materiałów, sprzętu, transportu i robocizny oraz średnie koszty narzutów publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału, w którym kalkulacja będzie sporządzana lub/i innych ogólnie stosowanych katalogach. 5. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pracę koparką, Śmierdnica
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania18-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Na terenie Szczecin wieś Śmierdnica za Płonią mam do przekopania dla mini koparki rów 50 metrów ażeby woda ściekała z pola oraz wyburzoną hale 50 x 20 metrów (gruz) do zepchnięcia w jedno miejsce dobrze by było do tego zadania zatrudnić fadromę o pojemności łyżki 3,5 m lub spych gąsienicowy. Zainteresowanych proszę o kontakt i podanie ceny za godzinę pracy wyżej wymienionego sprzętu,
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI