„Przebudowa mostu na rzece Biała w ciągu drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przebudowa mostu na rzece Biała w ciągu drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica -Lubaszowa w miejscowości Lubaszowa.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZgłobice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-19
 • Numer ogłoszenia526763-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526763-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach: „Przebudowa mostu na rzece Biała w ciągu drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica -Lubaszowa w miejscowości Lubaszowa.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, krajowy numer identyfikacyjny 12038465400000, ul. ul. Zgłobicka  8 , 33-113  Zgłobice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 741 230, e-mail jjerzykowska@pzdtarnow.com, faks 146 787 050.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.malopolska.pl/pzdtszglobicach
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.malopolska.pl/pzdtszglobicach

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Forma pisemna.
Adres:
ul. Zgłobicka 8, 33-113 Zgłobice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa mostu na rzece Biała w ciągu drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica -Lubaszowa w miejscowości Lubaszowa.”
Numer referencyjny: ZP.271.15.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Biała w ciągu drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica -Lubaszowa w miejscowości Lubaszowa.” Zakres inwestycji obejmuje roboty w branży mostowej oraz branży drogowej. Dla branży mostowej przewidziano następujący zakres robót:  przygotowanie blatów i siatek ochronnych chroniących wody rzeki Biała przed zanieczyszcze-niem zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Wykonanie innych niezbędnych elementów chroniących środowisko zgodnie z wytycznymi za-wartymi w decyzji jw.  rozbiórkę wyposażenia istniejącego mostu (poręcze / bariery ochronne, zabudowa chodnikowa, nawierzchnie, izolacje przeciwwilgociowe pomostu)  rozbiórka żelbetowej płyty pomostowej  rozbiórka górnych partii podpór pośrednich (żelbetowych ław i ciosów podłożyskowych)  rozbiórka górnych partii przyczółków (żelbetowych ław i ciosów podłożyskowych) oraz skrzydeł  przygotowanie tymczasowych podparć ustroju nośnego – podpory tymczasowe na czas podno-szenia ustroju nośnego i przebudowy podpór stałych (tymczasowe konstrukcje wsporcze stalowe posadowione na istniejących ławach fundamentowych)  podniesienie stalowej konstrukcji niosącej ustroju nośnego (z wykorzystaniem podnośników hy-draulicznych) do projektowanego poziomu docelowego i oparcie na opisanych powyżej podpo-rach tymczasowych, zastabilizowanie konstrukcji w sposób uniemożliwiający jej niekontrolowa-ne przesuwanie z jednoczesnym zapewnieniem przesuwów wywołanych zmianami temperatury  odsłonięcie przyczółków wraz ze skrzydłami do poziomu około 1m poniżej istniejącego terenu od strony odwodnej  skucie ścianki zaplecznej i górnych partii skrzydeł do poziomu około zbliżonego do poziomu ła-wy podłożyskowej  roboty rozbiórkowe górnych części podpór pośrednich (skucie ciosów i ław podłożyskowych)  wykonanie nowych górnych partii podpór pośrednich – nowe górne partie korpusów podpór, ławy podłożyskowe, ciosy podłożyskowe  przebudowę podpór skrajnych (rektyfikacja wysokościowa poprzez ich nadbudowę, wykonanie nowych ław podłożyskowych, ciosów podłożyskowych, ścianek zaplecznych, wsporników pod płyty przejściowe oraz skrzydeł przyczółków)  wykonanie kompletnego systemu powłok ochronnych przeciwwilgociowych powierzchni beto-nowych podpór skrajnych stykających się gruntem  montaż i ustawienie nowych łożysk mostowych na nowych podporach z oparciem istniejącego stalowego ustroju niosącego na nowych łożyskach  wykonanie zasypek wykopów w rejonie przyczółków poniżej terenu rodzimego gruntem rodzi-mym  wykonanie zasypek przestrzeni za przyczółkami z gruntu niespoistego łatwozagęszczalnego do poziomu posadowienia nowych, projektowanych płyt przejściowych  wykonanie elementów wzmacniających i usztywniających konstrukcję stalową ustroju nośnego  przytwierdzenie do górnych półek dźwigarów konstrukcji stalowej ustroju nośnego łączników zespalających zapewniających współpracę konstrukcji stalowej z nową monolityczną płytą żelbe-tową  wykonanie deskowania płyty pomostowej oparte na konstrukcji stalowej (zakłada się wykonanie dodatkowych podparć technologicznych, tymczasowych ustroju nośnego na czas betonowania i dojrzewania betonu płyty pomostowej)  wykonanie żelbetowej, monolitycznej płyty pomostowej  wykonanie płyt przejściowych  montaż dylatacji na styku ustroju niosącego z przyczółkami  wykonanie wyposażenia mostu (izolacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, bariery ochronne, na-wierzchnie żywiczne lub podobne na kapach chodnikowych, nawierzchnia bitumiczna jezdni, re-pery kontrolne)  wykonanie odwodnienia mostu (wpusty mostowe, drenaż i sączki płyty pomostowej, kolektory odwodnienia mostu z odprowadzeniem wód do projektowanego systemu odwodnienia poza obiektem mostowym  umocnienie stożków skarpowych przy przyczółkach kamieniem naturalnym na podkładzie beto-nowym z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskową  odsłonięcie podpór pośrednich do poziomu około 1.5 m poniżej istniejącego terenu, oczyszczenie i przygotowanie powierzchni podpór, wykonanie izolacji powłokowych przeciwwilgociowych i zasypanie wykopów z zagęszczeniem  oczyszczenie powierzchni podpór pośrednich poprzez piaskowanie  zabezpieczenie istniejących powierzchni kamiennych środkami hydrofobizującymi  zabezpieczenie powierzchni betonowych wyeksponowanych wszystkich podpór powłokami ma-larskimi do zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonowych  oczyszczenie powierzchni konstrukcji poprzez piaskowanie  zabezpieczenie powierzchni stalowych powłokami malarskimi systemowymi, do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mostowych  montaż elementów bezpieczeństwa ruchu  ustawienie nowej organizacji ruchu  umocnienie skarp koryta rzeki konstrukcjami siatkowo kamiennymi, kamiennymi itp. na warun-kach Administratora rzeki  roboty wykończeniowe i porządkowe Podstawowe parametry projektowanego mostu  rozpiętość teoretyczna – 24.15 + 36.90 + 20.05 = 81.10 m  długość ustroju nośnego – 75.45 m  długość całkowita mostu – 96.50 m  szerokość jezdni na moście – 6,00 m  szerokość opaski bezpieczeństwa na moście – 0.5 m  szerokość chodnika na moście – 1.5 m  całkowita szerokość mostu – 9.20 m Dla branży drogowej wraz z budową odwodnienia przewidziano następujący zakres robót: Roboty drogowe:  wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenie robót  zdjęcie warstwy humusy w zakresie kolizji z projektowaną inwestycją  rozebranie nawierzchni drogowej wraz z podbudowami na odcinku od km około 27+868.85 do km około 28+075.00  roboty ziemne – wykopy pod nową konstrukcję jezdni i poboczy, zjazdów  roboty ziemne – budowa nasypów  budowa rowów przydrożnych u podstawy nasypów  umocnienie rowów elementami betonowymi drobnowymiarowymi na podłożu betonowym lub mocowane do podłoża przez kołkowanie.  umocnienie skarp nasypów drogowych elementami betonowymi drobnowymiarowymi na podłożu betonowym lub mocowane do podłoża przez kołkowanie, konstrukcjami siatkowo – kamiennymi, kamiennymi itp.  wykonanie konstrukcji oporowych siatkowo – kamiennych podtrzymujących nasypy korpusu drogowego i ubezpieczające (wzmacniające) skarpy nasypów drogowych  wykonanie korytowania pod konstrukcję jezdni i poboczy, chodników  wykonanie podbudów dla elementów jw.  ułożenie elementów galanterii drogowej (krawężniki, obrzeża, korytka, ścieki przykrawężnikowe itp.)  wykonanie nawierzchni bitumicznych jezdni  przebudowa zjazdów  wykonanie poboczy kamiennych  wykonanie odcinków chodników z kostki brukowej  obhumusowanie skarp wraz z obsianie nasionami traw  roboty wykończeniowe i porządkowe Odwodnienie:  system odwodnienia mostu wg części: „Roboty mostowe” z wyprowadzeniem kolektorów mosto-wych odwodnienia poza obiekt i włączenie ich poprzez studnie ściekowe do projektowanej kana-lizacji deszczowej  budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu (wykonanie wylotu o odprowadzenie wód opadowych do odbiornika wg oddzielnego operatu wodnoprawnego)  wykonanie systemu podczyszczania wód opadowych z zawiesiny ogólnej w postaci osadników Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje: kosztorysy ofertowe - Część A drogowa i Część B mostowa dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), które stanowią załączniki do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45221100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45221111-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) W okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub odbudowie obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej typu stal-beton lub żelbetowej lub sprężonej i długości całkowitej obiektu co najmniej 30 m każdy. b) Dysponują lub będą dysponować: - 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej. Zamawiający wymaga aby osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy posiadała minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności mostowej i pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie lub odbudowie obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej typu stal-beton lub żelbetowej lub sprężonej i długości całkowitej obiektu co najmniej 30 m każdy. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278) albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2018r poz. 1202 z późn. zm.). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu b) nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawiania w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 1-3.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonanie, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale VII pkt 3.3. litera a) SIWZ. Wykaz należy złożyć w formie zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! W przypadku gdy Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej (Załącznik nr 6 do SIWZ), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale VII pkt. 3.3 litera b) SIWZ. Wykaz należy złożyć w formie zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ aktualne na dzień składania ofert. UWAGA! a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia i w celu spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informację o tych podmiotach we wskazanym wyżej oświadczeniu. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazanej wyże oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Kosztorysy ofertowe zgodnie ze wzorem załącznika nr 3A i 3B do SIWZ. Nie dołączenie wypełnionych i podpisanych kosztorysów ofertowych przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp., ponieważ niniejsze kosztorysy stanowią część oferty. 4. W przypadku gdy Wykonawca korzysta ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego ; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Opcjonalny wzór zobowiązania o udostępnienie zasobów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Kopia dowodu wniesienia/ wpłacenia wadium. 6. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialne: a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 58 000,00 zł słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku wpłaty wadium przelewem, termin wniesienia wadium uważa się za dotrzymany przez wykonawcę, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie uznane kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art.45 ust.6 ustawy Pzp tj: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 oraz z 2015r poz. 978 i 1240 ). 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przeze Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. numer: 92 1240 4748 1111 0000 4876 1705. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium w pozostałych dopuszczalnych formach (oryginał dokumentu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Zgłobicach ul. Zgłobicka 8 pok. nr 9. Do oferty należy załączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: 1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót tj. klęski żywiołowe (powodzie, huragany, długotrwałe intensywne opady deszczu itp.), b) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót; c) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy takich jak: wypadki losowe, choroby, strajki generalne, lokalne; d) w razie wystąpienia robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zamówienia powodujących przesunięcie w czasie robót podstawowych; 2) gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy; 3) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT; 4) z uwagi na niezależne od stron okoliczności (nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe, choroby) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę taką wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą nie gorsze niż wymagane postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 5) w razie wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie; 6) w sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 7) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 8) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 2. Zmiany te mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> wyłącznie język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę drewnianego domu i remont stodoły - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę domu 50 m2 w drewnianej konstrukcji kanadyjskiej oraz remont stodoły drewnianej; Kraków, Zielonki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Zgłobice: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podziałem na części: •Część 1 Remont drogi powiatowej Filipowice – Borowa, nr 1409 K, nr dz. ewid. 346, 347, 348, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 187/4 w msc. Borowa w km 5+750 - 5+850, 6+100 – 7+220, 7+588 - 8+000 • Część 2 Remont drogi powiatowej Rzuchowa – Pleśna – Siedliska, nr 1398 K, nr dz. ewid. 127/18, 511, 426/2 w msc. Lichwin, Siedliska w km 10+125 – 10 + 725, 13+662 – 14+662 • Część 3 Remont drogi powiatowej Ciężkowice - Turza – Sitnica – Strzeszyn nr 1390 K, nr dz. ewid. 69, 1406/2, 1456/2, 1456/3 w msc. Ostrusza, Turza w km 4+650 - 5+100, 6+300 - 7+300 •Część 4 Remont drogi powiatowej Rzepiennik Suchy – Olszyny, nr 1403 K, nr dz. ewid. 1882, 2023/2, 145 w msc. Rzepiennik Suchy, Rzepiennik Biskupi w km 0+646-1+546 •Część 5 Remont drogi powiatowej Zalasowa – Joniny – Szerzyny, nr 1384 K, nr dz. ewid. 55/2, 59/2, 62/4, 52/7, 52/9, 53/2, 54, 58/2, 61/2, 203/1, 203/2 w msc. Joniny, Ryglice w km 2+250 – 3+450
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Modernizację trzech boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Głogów Małopolski
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI