„PRZEBUDOWA ŁAZIENEK NA TRZECH KONDYGNACJACH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„PRZEBUDOWA ŁAZIENEK NA TRZECH KONDYGNACJACH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE W ZAKRESIE SEKCJA NR II, SEKCJA NR III”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBytów
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-05-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Ogólnokształcących
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538031-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538031-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących: „PRZEBUDOWA ŁAZIENEK NA TRZECH KONDYGNACJACH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE W ZAKRESIE SEKCJA NR II, SEKCJA NR III”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących, krajowy numer identyfikacyjny 22854200000000, ul. Gdańska  57 , 77-100  Bytów, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 226 920, e-mail dyrekcja@lo.bytow.pl, faks 598 226 920.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.zsobytow.infocity.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.zsobytow.infocity.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.zsobytow.infocity.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Gdańska 57 - sekretariat szkoły

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „PRZEBUDOWA ŁAZIENEK NA TRZECH KONDYGNACJACH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE W ZAKRESIE SEKCJA NR II, SEKCJA NR III”.
Numer referencyjny: KNG 271.I.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa łazienek oraz pomieszczeń sąsiednich na trzech kondygnacjach budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie wraz z dostosowaniem dwóch łazienek w kondygnacji parteru dla osób niepełnosprawnych w zakresie sekcja nr II, sekcja nr III, zgodnie z dokumentacją projektową: Przebudowa łazienek na trzech kondygnacjach w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie sporządzoną przez Pracownia Projektowa Grzegorz Łosiński. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. sekcja nr II obejmuje: parter, I piętro, II piętro, zgodnie ze szczegółowym rzutem kondygnacji – strona nr 22 projektu budowlanego, rys. nr 3. W odniesieniu do pomieszczeń: - RZUT PARTERU • pomieszczenie nr 007 - łazienka dla osób niepełnosprawnych, • pomieszczenie nr 008 - łazienka dla osób niepełnosprawnych, • pomieszczenie nr 009 - pokój os. niepełnosprawnej. - RZUT I PIĘTRA • pomieszczenie nr 107 - łazienka, • pomieszczenie nr 108 - łazienka, • pomieszczenie nr 109 - łazienka, • pomieszczenie nr 110 - łazienka, • pomieszczenie nr 113 – korytarz. - RZUT II PIĘTRA • pomieszczenie nr 207 - łazienka, • pomieszczenie nr 208 - łazienka, • pomieszczenie nr 209 - łazienka, • pomieszczenie nr 210 - łazienka, • pomieszczenie nr 216 - korytarz. b. sekcja nr III obejmuje: II piętro, zgodnie ze szczegółowym rzutem kondygnacji – strona nr 22 projektu budowlanego, rys. nr 3. - RZUT II PIĘTRA • pomieszczenie nr 211 - brudownik, • pomieszczenie nr 212 - łazienka przynależna do pokoju 213, • pomieszczenie nr 213 - pokój 1-osobowy. c. Zakup i montaż mechanicznego filtra siatkowego Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest tylko sekcja nr II, sekcja nr III, jak opisano powyżej. Dołączony dokument projekt budowlany (wszystkich branż), obejmują swym zakresem sekcję nr I, sekcję nr II i sekcję nr III. Sekcja nr I NIE jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca podczas przygotowania oferty zobowiązany jest do samodzielnie wyodrębnienia sekcji nr II, sekcji nr III.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45310000-3
45330000-9
45332200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-06-24   lub zakończenia: 2019-08-23
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-24 2019-08-23

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 260 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się:  Doświadczeniem poprzez udokumentowanie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, rozbudowa, modernizacja lub przebudowa sanitariatów w budynku użyteczności publicznej. Przez obiekt użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.  Potencjałem technicznym poprzez wykazanie, że dysponuje i/lub będzie dysponował minimum osobą lub osobami posiadającymi łącznie: • odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno – budowlanej (KIEROWNIK BUDOWY), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (KIEROWNIK ROBÓT), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (KIEROWNIK ROBÓT), Przez odpowiednie uprawnienia należy rozumieć, iż osoba wyznaczona do funkcji kierownika budowy, kierownika robót winna posiadać uprawniania budowlane w danej specjalności (bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie) dostosowanych do wymagań stawianych w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.). Dopuszcza się równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia: 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy 2. Zdolności sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 260 000 zł (dokument ten stanowił będzie załącznik do oferty), 3. Zdolności technicznej lub zawodowej Doświadczenie i potencjał kadrowy:  Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tzn. – w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, rozbudowa, modernizacja lub przebudowa sanitariatów w budynku użyteczności publicznej Załącznik nr 2D do SIWZ należy złożyć wg wzoru.  Oświadczenie wskazujące osobę, która posiada wykonawcze uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej ze wskazaniem doświadczenia zawodowego: Wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do realizacji zamówienia: Załącznik nr 2D do SIWZ należy złożyć wg wzoru.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wniesione w: a) Pieniądzu - w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy złożyć potwierdzający dokument w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 310) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie, ul. Gdańska 57, 77-100 Bytów PKO BP SA Oddział 1 w Bytowie Numer rachunku bankowego: 76 1020 4708 0000 7502 0004 4156 Tytułem: Wadium – „PRZEBUDOWA ŁAZIENEK NA TRZECH KONDYGNACJACH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE W ZAKRESIE SEKCJA NR II, SEKCJA NR III”. (decyduje data uznania wpłaty na koncie Zamawiającego). Kserokopię dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w lit. b - e powyżej zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w oddzielnej kopercie do Zamawiającego w sekretariacie szkoły. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium winna zostać dołączona do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny się znaleźć zapisy, z których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Dokument winien zawierać w treści również wszystkie przesłanki utraty wadium oraz winien zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Uwaga: Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 16.1. niniejszej Specyfikacji) oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przedstawionych poniżej przypadkach: 1) jeżeli niezbędna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy, 2) zmiana określonych w umowie nazw i adresów, jeśli będą one wynikać ze zmian organizacyjnych w strukturze Wykonawcy, 3) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, w przypadku zmiany kierownika budowy, kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jest dopuszczalna w następujących sytuacjach: a) uzasadniony jest brak możliwości kontynuacji wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, b) następuje rezygnacja z funkcji kierownika budowy, kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) udokumentowane zostaną zaniedbania w wykonywaniu kierownika budowy, kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) następuje śmierć kierownika budowy, kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia jest możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże, że wskazany nowy kierownik budowy, kierownik robót sanitarnych, kierownik robót drogowych oraz kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiada nie gorsze doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w stosunku do osoby zastępowanej. 4) dostosowanie postanowień umowy do wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy według pierwotnej jej treści lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron; Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Jeśli oferta Wykonawcy zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winien on wskazać w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, strony oferty, na których znajdują się te informacje. Uwaga: Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę stanów surowych - Słupsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukujemy brygad na stany surowe budynków jednorodzinnych. Do wykonania prace murarsko/zbrojarsko/ciesielskie. Termin rozpoczęcia współpracy - od zaraz. Miejsce realizacji woj. pomorskie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI