Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej w Bełżycach na odcinku 55 mb

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej w Bełżycach na odcinku 55 mb
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBełżyce
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Bełżyce
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia537019-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537019-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Gmina Bełżyce: Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej w Bełżycach na odcinku 55 mb
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bełżyce, krajowy numer identyfikacyjny 43102008400000, ul. ul. Lubelska  3 , 24-200  Bełżyce, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 517 27 28, e-mail gmina@belzyce.pl, faks 81 440 31 06.
Adres strony internetowej (URL): www.belzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=86

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.belzyce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagana jest forma pisemna dokumentów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
Adres:
Urząd Miejski w Bełżycach pok. nr 22 II piętro (sekretariat) ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej w Bełżycach na odcinku 55 mb
Numer referencyjny: znak sprawy OR.271/02/19/B/SZP/MW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest bez wykopowa renowacja kanałów sanitarnych metodą krakingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Technicznej (wraz z przedmiarem robót), stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ oraz we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Więcej informacji w SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 148000,28
Waluta:
zł netto
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zakres robót podobnych będzie dotyczył: - kontynuacji renowacji kanałów sanitarnych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: II.6) Całkowita wartość zamówienia - wskazana wartość nie zawiera w sobie robót, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 a wymienionych w pk II.7. Szacunkowa wartość zamówienia (podstawowego) wynosi 148.000,28 zł netto – tj. 34.325,27 € netto. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do­tychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z jego przedmiotem o wartości nie przekraczającej 148.000,28 zł netto – tj. 34.325,27 € netto. Łączna wartość zamówienia wynosi 296.000,56 zł netto tj. 68.650,55 € netto Termin wykonania przedmiotu zadania: 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ), skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, będącymi członkami Izby Samorządu Zawodowego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: - co najmniej jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi - min. 3 lata praktyki przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczo­ne od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymoga­mi prawnymi w branży sanitarnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). Uwzględniając zapisy art. 26 ust. 2 w związku z art. 26 ust. 6 ustawy oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późniejszymi zmian­ami), w przypadku nie złożenia przedmiotowego dokumentu, Zamawiający pobierze go samodzielnie. Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych: https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 ppkt 3 oraz załącznikiem nr 6 do SIWZ. Wykaz osób należy złożyć w oryginale na wezwanie Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy, że zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby (pracownicy fizyczni) wykonujący niżej wymienione czynności pod kierownictwem: - wykonywanie robót związanych z renowacją sieci kanalizacyjnej; wykonywanie czynności operatora sprzętu; - wykonywanie prac porządkowych po robotach budowlanych. W/w wymóg nie dotyczy przedsiębiorcy, który wskazane czynności wykonuje osobiście. Dokument (załącznik nr 7 do SIWZ) należy złożyć w oryginale (podpisany przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na wezwanie Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Druk Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) - dokument należy złożyć wraz z ofertą w oryginale (dla ważności oferty należy złożyć wszystkie 2 strony dokumentu). 2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udo­wodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych pod­miotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Dokument ten powinien być własnoręcznie podpisany przez te podmioty trzecie i złożony w ory­ginale. Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełniają ww. wymogu. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 3. „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BIP Gminy Bełżyce informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (dokument należy złożyć w oryginale). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. W przypadku nie należenia przez Wykonawcę do żadnej do grupy kapitałowej oraz dołączenia niniej­szego dokumentu do oferty, Zamawiający uzna go za złożony. 4. Wykonawcy, którzy w oparciu o art. 23 ustawy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia us­tanawiają pełnomocnika do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania pod­miotów wchodzących w skład konsorcjum i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo udzie­lone ustanowionemu przedstawicielowi podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezento­wania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. 6. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z ory­ginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełno­mocnikiem ustanowionym przez wykonawców. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzie­lenie zamówienia – każdy członek konsorcjum – składa dokumenty wymienione w pkt.: 2.2) SIWZ oraz 7.1) SIWZ osobno. Dokument wskazany w pkt 2.1) SIWZ składa członek konsorcjum który wy­kazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa powyżej zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wy­konawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wy­konanie umowy. Wskazane dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Na wezwanie Zamawiającego każ­dy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy członek konsorcjum/ spółki cywiln­ej) składa dokument wymieniony w pkt. 3 SIWZ. 7. Powyższe zasady dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez konsorcjum mają zastosowanie do wykonawców działających jako spółka cywilna. 8. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notarius­za – jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazany­mi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnie­nie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 9.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkow­ego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doli­cza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wska­zując ich wartość bez kwoty podatku. 10. Dowód wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem VII niniejszej SIWZ. 11. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów do­kumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami) – zwane dalej rozporządzeniem, składa zamiast dokumentów wskazanych w pkt V ppkt 3 SIWZ odpowiednie dokumenty wskazane w § 7 rozporządzenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł: (słownie: cztery tysiące zł 00/100 gr). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia umowy, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pozostałe szczegółowe rozwiązania zawarte są we wzorze umowy – załączniku nr 5 do SIWZ, w szczególności § 19 zmiany umowy. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych lub wynikają z okoliczności przewidzianych w ustępach poniższych. 2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, b) jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi konieczność jego etapowania, c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego, d) udokumentowanego opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego Wykonawcy pomieszczeń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa, f) konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, g) zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych spowodowanych między innymi koniecznością dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania celu umowy, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji, h) zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i uzyskania celu umowy, spowodowana zmianą regulacji prawnych i przepisów resortowych, i) zachodzi konieczność realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy wymuszonych koniecznością ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych powiązań, j) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, k) z powodu wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji geotechnicznej załączonej do SIWZ, l) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu zdarzenia. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 4 dni od dnia przyjęcia do wiadomości wystąpienia określonego zdarzenia, określi możliwy termin zakończenia przedmiotu umowy, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie może być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia. 4. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w sytuacji, gdy: a. zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 2 lit. g). Podstawą określenia wynagrodzenia będzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 i zatwierdzony przez Burmistrza Bełżyc „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” z załączonym kosztorysem robót zamiennych. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzęt, koszty ogólne, koszty zakupu oraz zysk będą przyjmowane z kosztorysów wykonawczych, natomiast wartość materiałów występujących w kosztorysach może być przyjęta z w/w wyceny lub ustalona w wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednak wartość ta nie może być wyższa niż w kosztorysach. Wartości materiałów i sprzętu nie występujące w w/w kalkulacji będą rozliczane na poziomie nie wyższym od średnich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartału licząc od daty podpisania „Protokołu konieczności wykonania robót zamiennych” lub na poziomie nie wyższym od średnich cen rynkowych zakupu dla materiałów nie występujących w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem współczynnika „f”, wynikającego z proporcji wartości złożonej oferty na etapie procedury przetargowej do wartości, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, b. zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie, w tym w sytuacji określonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysów wykonawczych, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 będzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 i zatwierdzony przez Burmistrza Bełżyc „Protokół robót niewykonanych” z załączonym kosztorysem robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT, c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT, d. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. e. zostały spełnione łącznie następujące warunki, tj.: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiających, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, f. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy wykonawca, zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, g. zmiany, niezależnie od ich wartości są nieistotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp, h. łączna wartość zmian jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie. 5. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 2 - 4 zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 i zatwierdzonych przez Burmistrza Bełżyc oraz wymagają aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę składa się w języku polskim w formie pisemnej.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowy opis kryteriów oceny najkorzystniejszej oferty zawarty został w rozdziale XIII SIWZ. 2. Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza­niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, które ma bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich, w tym także do udzielenia zamówień pu­blicznych. Dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że: Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Bełżyce, z siedzibą przy ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Bełżycach jest Pan Robert Czerw – e-mail: iod.belzyce.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku­mentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymo­giem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udziele­nie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowan­y, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publiczne­go ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integral­ności protokołu oraz jego załączników). na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobo­wych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dodatkowo zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych), co do zasady Zamawiający, prze­twarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamó­wienia publicznego, nie jest obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść wyłączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO. W takim przypadku obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał Wykonawca w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu leżą po stronie Wykonawcy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę termy gazowej, Zamość
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania18-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę termy gazowej 150l włoska. Ewentualny montaż pieca gazowego z nową terma. Wszystko wymaga oceny fachowca. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI