Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza skrzydło „B” siedziby Podkarpackiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza skrzydło „B” siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8 z przeznaczeniem na cele użytkowe( biurowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPodkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-06
 • Numer ogłoszenia585230-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585230-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza skrzydło „B” siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8 z przeznaczeniem na cele użytkowe( biurowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny 1544738200165, ul. ul. Zamkowa  8 , 35032   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8604212, 8604246, e-mail administracja@nfz-rzeszow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytucja ubezpieczenia zdrowotnego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.nfz-rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.nfz-rzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza skrzydło „B” siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8 z przeznaczeniem na cele użytkowe( biurowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Numer referencyjny: WAG-ZP.261.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1) przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza skrzydło „B” siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8 z przeznaczeniem na cele użytkowe( biurowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2) siedziba Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie to budynek biurowy użyteczności publicznej o kubaturze budowlanej 26 532,50 m². Obiekt, w którym planowane są roboty budowlane jest obiektem zabytkowym, który objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie gminnej ewidencji zabytków i budownictwa dla miasta Rzeszowa. 3) szczegółowy zakres przedmiotu umowy i specyfikę robót jakie należy wykonać zawiera kompletna dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, do pobrania w formie elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego, na którą składają się: a) projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. b) projekt wykonawczy inwestycji. c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 3.3. Do SIWZ został załączone przedmiary robót. Przedmiary te mają charakter wyłącznie orientacyjny - pomocniczy i nie mogą stanowić źródła jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 3.4. Wymienione w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ i uwzględnione w ofercie, urządzenia i wyroby winny spełniać wymagania Polskiej Normy PN przenoszących normy europejskie PN-EN, posiadać znak bezpieczeństwa CE, a dla wyboru dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy – Aprobatę Techniczną w zależności od zaproponowanych rozwiązań. 3.5. Materiały przewidziane do realizacji przedmiot zamówienia należy zastosować zgodnie z dokumentacją budowlaną, muszą być nowe nie używane. 3.6. Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej SIWZ służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. 3.7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. 3.8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 3.9. W przypadku gdy w SIWZ pojawiają się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ. 3.10. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, przed złożeniem oferty. Wizje lokalna można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº - 14ºº, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Bartłomiejem Kapicą tel. 17 86 04 246 lub tel. kom. 782-003-830. Skutki rezygnacji z wizji lokalnej lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca. 3.11. Roboty prowadzone będą pod nadzorem konserwatora zabytków. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego i konserwatorem zabytków sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 3.12. W związku z tym, że roboty budowlane prowadzone będą w czynnym budynku użyteczności publicznej, w którym pracuje około 230 pracowników, roboty te muszą być prowadzone w taki sposób, aby do minimum ograniczyć uciążliwość w korzystaniu z budynku i jego otoczenia przez pracowników i osoby z zewnątrz. 3.13. Za wykonany w całości przedmiot zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111300-1
45210000-2
45223000-6
45300000-0
45343000-3
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (roboty wentylacyjne na poziomie parteru i pierwszego piętra skrzydła „B”). Wartość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego w zakresie robót wentylacyjnych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty kosztorysu ofertowego w zakresie robót wentylacyjnych stanowiących element przedmiotu zamówienia podstawowego. Zamawiający po opracowaniu rozwiązania technicznego dla w/w robót wentylacyjnych przedstawi je Wykonawcy ( projekt, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Załączony do oferty kosztorys ofertowy w zakresie robót wentylacyjnych stanowił będzie podstawę do obliczenia należnego wynagrodzenia na zamówienie, o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniej niż 2 000 000,00 zł ( słownie: dwa miliony złotych ),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 2 000 000,00 zł związaną z wykonaniem robót odpowiadających swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia opisanej szczegółowo w pkt 3 SIWZ, a obszar prowadzonych robót wynosił min. 500 m², z załączeniem dowodu potwierdzającego, że robota ta została wykonana należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 7 do SIWZ; b) dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( t.j.: Dz.U. z 2014.1278) tj. co najmniej: - 1 osobą z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy; - 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; - 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentów oryginalnych. d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, e) oświadczenie Wykonawcy, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz.U. z 2017 r. 1785 z późn. zm.). 8.9. Wykonawca nie będzie obowiązany do założenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t. j. Dz.U. z 2017 r. 570 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U. 2016 r. poz. 352). 8.10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8.11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 8.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1,2 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 8.13. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8. SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w formie pisemnej. Za oryginał oświadczenia uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. 8.14. Dokumenty , o których mowa w pkt 8. SIWZ, inne niż oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.13., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8.15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: a) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający żąda informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniej niż 2 000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. b) dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych: - wykaz robót budowlanych wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku spełnienia zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem informacji zgodnie z pkt 6.2.3a) SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z pkt 6.2.3b) - zał. nr 8 do SIWZ. Przedłożone przez Wykonawcę wykaz i dokumenty muszą potwierdzać, że Wykonawca będzie dysponował tymi osobami na czas wykonywania przedmiotowego zamówienia. 8.7.2. Jeżeli wykaz robót budowlanych, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o przedłożenie bezpośrednio dodatkowych informacji lub dokumentów Zamawiającemu w danym zakresie. 8.7.3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie robót budowlanych został wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy roboty te zostały wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ). 14.2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t. j. Dz. U. z 2016 r. 359 ). 14.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej podany rachunek bankowy Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie nr BGK o/Rzeszów 36 1130 1105 0005 2010 9520 0003 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu - POW NFZ w Rzeszowie, znak sprawy WAG-ZP.261.8.2018.”, przed upływem terminu składania ofert tak, aby przed upływem tego terminu wadium znajdowało się na w/w rachunku. 14.4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty zaleca się załączyć kopię przelewu wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 14.2.b)- 14.2.e) powyżej zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert ( może być złożone wraz z ofertą). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny powinien zwierać zobowiązanie do płatności bezwarunkowej, na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności określonych w ustawie Pzp. 14.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 14.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.11.d). 14.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 14.6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, w szczególności w przypadku: 1) wprowadzenia robót zamiennych w przypadkach, gdy: a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w tym stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny – pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane, b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów, c) w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy możliwa jest zamiana na lepsze materiały bądź inną technologię wykonania robót, - przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej za wykonanie całości prac zaproponowanej przez Wykonawcę w jego ofercie; 2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 3) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, 4) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie, w tym także zmian stawki podatku VAT; 5) konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz; 6) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy; 7) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 8) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości; 9) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; 10) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru roboty budowlanej spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy/usługi/roboty budowlanej; 4. W opisanych w ust. 2 przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia. 5. W opisanych w ust. 2 przypadkach dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym wykonawcą (art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie gładzi - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie około 400 metrów gładzi szpachlowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w miejscowości Zalesie – etap II
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Remont podwórzy
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Rzeszów: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej – etap I
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa chodnika w miejscowości Zalesie – etap II
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Remont podwórzy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI