Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSkórcz
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Skórcz
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia537594-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537594-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Gmina Skórcz: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skórcz, krajowy numer identyfikacyjny 19167563000000, ul. ul. Dworcowa  6 , 83-220  Skórcz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5824236 lub 5824645, e-mail gminaskorcz@gminaskorcz.pl, m.eggert@gminaskorcz.pl, faks 58 5824999.
Adres strony internetowej (URL): https://gminaskorcz.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://gminaskorcz.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie pisemnej
Adres:
Gmina Skórcz, ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz
Numer referencyjny: IZ.271.10.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz. Zakres robót obejmuje następujące branże i części: a) Budowlana główny zakres robót budowlanych:  Remont pomieszczeń wewnętrznych z wykonaniem posadzek,  Wykonanie fundamentów pod zbiorniki i ścianę działową,  Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów budynków,  Wykonanie schodów zewnętrznych,  Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego z uwzględnieniem bram wjazdowych,  Utwardzenie placów zewnętrznych.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej b) Elektryczna główny zakres robót elektrycznych:  modernizacja układu zasilania,  rozdzielnica RG,  korytka kablowe i drabinki,  wewnętrzne i zewnętrzne instalacje zasilające,  instalacja oświetlenia,  instalacja oświetlenia zewnętrznego,  instalacje gniazd jednofazowych i siłowych,  ogrzewanie elektryczne,  połączenia wyrównawcze,  instalacja odgromowa.  ochronę od porażeń,  ochronę przeciwprzepięciowa, c) AKPiA( aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) Remont budynku technologicznego SUW Projekt technologii uzdatniania wody, Projekt instalacji elektrycznej i AKPiA, Projekt sieci międzyobiektowych, Projekt zagospodarowania terenu główny zakres robót AKPiA:  Linie kablowe NN: o YKY 4x10- linia kablowa zasilająca pompy głębinowe nr 3, nr 4 i nr 6 o Linie kablowe zasilające poszczególne urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową (dmuchawa, sprężarka, pompa popłuczna, itp.)  Układy zasilająco-sterujące: o RT – główna rozdzielnie technologiczna o RZH rozdzielnia zasilająco- sterująca zestawu hydroforowego IIo  Linie i aparatura pomiarowa: o Pomiar przepływu wody surowej z wodomierzy z nadajnikiem impulsów w studniach głębinowych, o Pomiar poziomu wody w studniach głębinowych – sondy hydrostatyczne,, o Pomiar przepływu wody surowej na wejściu do budynku – przepływomierz elektromagnetyczny, o Pomiar przepływu wody zużytej do płukania – przepływomierz elektro-magnetyczny, o Pomiar przepływu na filtrach F1, F2, F3, F4, F5, F6 przepływomierze elektromagnetyczne, o Pomiar przepływu wody uzdatnionej na zbiornik retencyjny – przepływomierz elektromagnetyczny, o Pomiar przepływu wody uzdatnionej na sieć – przepływomierz elektro-magnetyczny, o Poziom wody w zbiorniku wody czystej – sonda hydrostatyczna, o Poziom wód popłucznych w zbiorniku popłuczyn– sonda hydrostatyczna, o Pomiar ciśnienia (ssący i tłoczny ZH) – przetwornik ciśnienia,  Wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji. d) Technologiczna główny zakres robót technologicznych: Remont budynku technologicznego SUW Remont technologii uzdatniania wody, Remont instalacji elektrycznej i AKPiA, Remont sieci międzyobiektowych, e) Sanitarna- roboty demontażowe główny zakres robót demontażowych:  Wyładowanie masy filtracyjnej,  Demontaż zbiornika filtracyjnego śr. 1400mm,  Demontaż zbiornika filtracyjnego śr. 1800mm,  Demontaż pomp,  Demontaż sprężarek,  Demontaż skrzynek pomiarowo - przelewowych,  Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-200 mm,  Demontaż zasuw i zaworów  Demontaż konstrukcji stalowych,  Demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych,  Demontaż rurociągów z PVC f) Sanitarna- instalacje wewnętrzne główny zakres robót budowlanych: Remont będzie wykonany w części socjalnej budynku polegający na przebudowie sanitariatów z wymianą przewodów wodociągowych , kanalizacyjnych i ciepłej wody . Wy-mienione zostaną muszle ustępowe , umywalki oraz dobudowana kabina prysznicowa. W chlorowni wymienione zostaną urządzenia wentylacyjne mechaniczne – wentylator nawiewny i wentylator wywiewne . W części technologicznej wymienione zostaną przewody odprowadzające wody popłuczne , oraz przewody odprowadzające wody z wpustów podłogowych. Remont instalacji wentylacyjnej z hali technologicznej polega na demontażu istniejących wywietrzników dachowych oraz montażu nowych , jako wentylację wywiewną. Wenty-lację nawiewną stanowią nowe czerpnie ścienne, g) Sanitarna- instalacje zewnętrzne główny zakres robót instalacyjnych zewnętrznych:  montaż przewodów wody surowej od ujęć do urządzeń Stacji Uzdatniania Wody Przewody PE 100 PN 10 SDR 17 o średnicy 110mm oraz 125mm montowane będą w wykopie . Na odgałęzieniach zamontowane będą 3 hydranty naziemne o średnicy 80mm , które to urządzenia służyć będą do płukania instalacji ujęć wody. Wejście do budynku Stacji nastąpi jednym przewodem , do którego włączane będą wszystkie 3 odprowadzenia z ujęć wody. Sieci zewnętrznych przewodów wodociągowych – wody uzdatnione wykonane będą z rur PE 100 PN 10 SDR 17o średnicy 160mm i 200mm. Przewody te spełnia funkcję przewodów tłocznych do zbiornika retencyjnego i przewodów ssących ze zbiornika do Stacji Uzdatniania a następnie odprowadzone do sieci gminnej zasilającej miejscowość Barłożno i Mirotki. Uzbrojeniem sieci będą zasuwy żeliwne. Przewody ssące i tłoczne zostaną doprowadzone do zbiornika retencyjnego gdzie zostaną połączone z instalacją wewnętrzną projektowaną z rur stalowych nierdzewnych o średnicy 150mm.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45200000-9
45220000-5
45230000-8
45250000-4
45260000-7
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45350000-5
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-4
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawcy: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej:  1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji stacji uzdatniania wody z kompletnym układem technologii uzdatniania wody o wydajności nominalnej nie mniejszej niż 45 m3/h i wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto. Wskazana robota budowlana winna obejmować między innymi kompletny w pełni automatyczny układ technologii uzdatniania wody, oparty na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW ze stali nierdzewnej. 2) Osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji: o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi w tym, co najmniej 4 pracownikami kadry technicznej posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie, w tym:  osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;  osobą pełniącą funkcję Kierownika robót instalacyjnych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego ;  osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych oraz AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym w zakresie AKPiA, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;  osobą pełniącą funkcję technologa, który posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa, w tym przy realizacji minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji stacji uzdatniania wody z kompletnym układem technologii uzdatniania wody o wydajności nominalnej nie mniejszej niż 45 m3/h i wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto. Wskazana robota budowlana winna obejmować między innymi kompletny w pełni automatyczny układ technologii uzdatniania wody, oparty na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW ze stali nierdzewnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w Rozdziale 4 pkt 4.2.3 ppkt 1) niniejszej SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawiane przez podmiot, na rzecz, którego roboty Budowlane były wykonywane; b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie: 80 000,00 zł Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.05.2019 r. do godziny 10.00, w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto (rachunek) Gminy Skórcz, ul. Dworcowa 6: Bank Spółdzielczy w Skórczu Nr 19 8342 0009 0000 0316 2000 0002 z tytułem przelewu „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz”. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późń. zm.) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu wadialnego w pok. nr 3 i wpięcie kopii z potwierdzeniem złożenia do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych Ustawą. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg 30 dniowego terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres udzielonej gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: Termin wykonania zamówienia: a) wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, b) zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BiHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 10°C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7:00 i 15:00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry - uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i do-kona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ( właściwy dla miejsca budowy), w szczególności średnie temperatury dziennej, d) ustalenie innych warunków płatności, e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych, f) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych pod-ziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp., g) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, h) nie wywiązywanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie i odbiór końcowy zadania (w tym opinie, decyzje, odbiory techniczne, itp.). Terminy płatności: a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, Przedmiot zamówienia: a) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, b) konieczność wykonania robót zamiennych, c) rezygnacja z wykonania niektórych robót, d) zaniechanie wykonywania niektórych robót, Wynagrodzenie umowne: a) rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót, b) wykonanie robót zamiennych o niższej wartości jak oferowane, Innych postanowień umowy: a) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, c) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego. Warunki zmian: • inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, • uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, • forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace brukarskie - Pruszcz Gdański
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukujemy brukarzy do ustawienia krawężnika kamiennego w ilości 250 mb. Rozpoczęcie współpracy możliwe od zaraz. Miejsce realizacji - Pruszcz Gdański.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI