Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - DK6

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - DK6
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoManowo
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517420-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517420-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie: Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - DK6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, krajowy numer identyfikacyjny 330960575, ul. Manowo  12a , 76-015   Manowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 340 72 76, e-mail pzd@powiat.koszalin.pl, faks 94 342 44 26.
Adres strony internetowej (URL): pzd.powiat.koszalin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
pzd.powiat.koszalin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej drogą pocztową lub kurierem lub zlożenie oferty osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, Manowo 12A, 76 - 015 Manowo, pokój nr 1.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - DK6
Numer referencyjny: PZD 331.3.2018.GB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: .Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino – DK6 o długości 2 km. Podstawowy zakres robót obejmuje wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5m oraz budowę zjazdów. Układ warstw: Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000 do 2+000 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm 2.Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, ok. 150 kg/m2 3. Istniejąca nawierzchnia Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm 2.Siatka konstrukcyjna 3.Warstwa wyrównawcza AC 16W, ok.150 kg/m2 4. Podbudowa gr. 20cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 5.Stabilizacja cementem na głębokości 20cm, Rm-2,5 MPa 6.Warstwa odsączająca grubości 15cm Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 1.Kostka betonowa (czerwona), gr. 8cm 2.Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm 3.Podbudowa gr. 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Konstrukcja zjazdów bitumicznych do pól, lasów i na skrzyżowaniach 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm 2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, ok. 150 kg/m2 3. Podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31, 5mm stabilizowanego mechanicznie 4. Podbudowa pomocnicza 0, 31,5- 63mm , gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie 5 Stabilizacja cementem na głębokości 10cm, Rm-2,5 MPa Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 10, 2 i 11 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233223-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 PLN.
Informacje dodatkowe W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na /wg załącznika nr 3 do SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, będzie zobowiązany złożyć dokument(y) potwierdzający(e) posiadanie wymaganego warunku ubezpieczenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej, przy czym każda wykonana robota musi dotyczyć odcinka drogi o długości min. 1 km i wartości brutto każdego zadania min. 500.000 PLN. 2.Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami drogowymi (przebudowa drogi) w zakresie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunku nr 1 Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 3 do SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wykaz robót budowlanych sporządzony na/wg załącznika nr 4 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzający spełnienie wyżej określonego warunku udziału w postępowaniu. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunku nr 2 Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 3 do SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia ( dot. kierownika budowy) sporządzony na/wg załącznika nr 5 do SIWZ potwierdzający spełnienie wyżej określonego warunku udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU lub CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. WYKONAWCY ZAGRANICZNI:Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW:W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale III pkt. X podpkt. 2.1 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1DOKUMENTY(Y) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wymagana suma gwarancyjna min. 1.000 000 PLN).Dokumenty dot. warunku zdolności technicznej lub zawodowej a)WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony na/wg Załącznika nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – dot. osoby która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi (przebudowa drogi) w zakresie przedmiotu zamówienia (sporządzony na/wg Załącznika nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ, 2.Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy ) – o ile umocowanie(a) osoby(ób) występujących w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 3.ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na /wg Załącznika nr 8 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 4.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na /wg załącznika nr 6 lub 7 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą (jeżeli występują) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. WYKONAWCY ZAGRANICZNI:Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: 1)oświadczenia / dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu wymienione w pkt III..3)III.5)III.7) niniejszego ogłoszenia takie same jak wykonawca polski 2)dokument wymagany w prowadzonym postępowaniu wymieniony w pkt. III.4) niniejszego ogłoszenia zgodnie ze wskazaniem w tym punkcie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY BRUTTO 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
TERMIN WYKONANIA 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, w szczególności: a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach wystąpienia niżej wymienionych okoliczności , które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie: - wystąpienie przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy z powodów, za które odpowiada Zamawiający, - w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac (np. siły wyższej), b)osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że wskazana w umowie osoba nie może pełnić swoich funkcji, c)zmiana podwykonawcy(ów) wskazanych w ofercie, jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy dokona zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, d)powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się samodzielnie zrealizować całość przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z podwykonawstwa przejęcia przez Wykonawcę obowiązku wykonania całości przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, e)na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany umowy spowodowane tymi okolicznościami są warunkiem wykonania umowy lub są korzystne dla Zamawiającego, f)na skutek wystąpienia zdarzenia o charakterze zewnętrznym, którego nie można było przewidzieć oraz którego skutkom nie można było zapobiec, 2.W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w podpkt. 1 lit.a) ewentualne przedłużenie terminu wykonania może nastąpić o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3.Wszystkie powyższe zmiany umowy wymienione w podpkt 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4..Zmiany umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazwy stron, siedzib stron, danych teleadresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wyczyszczenie skórzanych foteli - Stargard Szczeciński
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyczyszczenie skórzanych foteli w Stargardzie. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI