Przebudowa fontanny z elementami małej architektury

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa fontanny z elementami małej architektury
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZwoleń
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Zwoleń
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia586949-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586949-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Zwoleń: Przebudowa fontanny z elementami małej architektury
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; działanie 19 LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń, krajowy numer identyfikacyjny 67022343900000, ul. Plac Kochanowskiego  1 , 26700   Zwoleń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 762 210, e-mail przetargi@zwolen.pl, faks 486 762 418.
Adres strony internetowej (URL): www.zwolen.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zwolen.pl link: http://bip.zwolen.pl/index.php?id=487

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa fontanny z elementami małej architektury
Numer referencyjny: RG-ZP-271.16.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa fontanny na nową typu mokry chodnik z elementami małej architektury (posąg Urszulki, fotel, tablice z fraszkami Jana Kochanowskiego) w miejscu istniejącej nieczynnej fontanny przeznaczonej do rozbiórki we wschodniej części Placu Kochanowskiego, na części działki nr ewid. 5814. Inwestycja realizowana przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; działanie 19 LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ogólna charakterystyka inwestycji: Teren inwestycji usytuowany jest w m. Zwoleń, we wschodniej części Placu Kochanowskiego, na części dz. nr ewid. 5814. Dojazd do placu z drogi krajowej nr 12 Al. Jana Pawła II dz. nr 6491 i ul. Kilińskiego dz. nr 6511. Plac jest centralnym miejscem miasta z budynkiem Urzędu Miejskiego usytuowanym we wschodniej pierzei. Teren placu jest nie zabudowany, nie ogrodzony i jest częściowo zadrzewiony. Centralną część placu stanowi skwer z zielenią wysoką i niską, alejkami i posągiem Jana Kochanowskiego na postumencie. We wschodniej części placu znajduje się parking, scena na podwyższeniu i nieczynna fontanna. Teren placu posiada naturalny spadek w kierunku północnym. Na istniejące uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne: - energetyczne zasilane z sieci - wodociągowe zasilane z sieci - kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do gruntu i do sieci Inwestycja obejmuje przebudowę fontanny na nową typu mokry chodnik z elementami małej architektury w miejscu istniejącej zniszczonej, nieczynnej fontanny przeznaczonej do rozbiórki. Wiąże się to z koniecznością wycięcia drzew kolidujących z planowaną inwestycją i nasadzeniem nowych. Fontanna usytuowana jest między sceną a skwerem. W powierzchni fontanny nad niecką zaprojektowano 9 dysz fontannowych strumieniowych z reflektorami LED rozmieszczonymi półkoliście. Przy chodniku między fontanną a istniejącym w centralnej części placu pomnikiem Jana Kochanowskiego zaprojektowano miejsce 3x3 m z dojściem 2x1,5 m o nawierzchni utwardzonej granitowej na usytuowanie posągu Urszulki i fotela wykonanych z brązu. W nawierzchni istniejącego chodnika prowadzącego od fontanny do centralnej części placu przewidziano zamontowanie 10 tablic mosiężnych z fraszkami Jana Kochanowskiego. Szczegółowy zakres robót: 1. Podłączenie wod-kan. 2. Roboty rozbiórkowe. 3. Chodniki z kostki granitowej. 4. Nawierzchnie zielone. 5. Rzeźba Urszulki. 6. Rzeźba fotela. 7. Tabliczki mosiężne. 8. Fontanna z wyposażeniem. 9. Sadzenie drzew i krzewów. 10. Automatyka i sterowanie fontanny. Fontanna Przed przystąpieniem do wykonania nowego obiektu należy dokonać rozbiórki istniejącej fontanny, wyciąć istniejące drzewa (5 sztuk) i usunąć istniejące chodniki z kostki betonowej. Istniejąca fontanna przeznaczona do rozbiórki wykonana jest z kamieni granitowych i otoczaków murowanych na zaprawie cementowej. Wymiary fontanny w rzucie 9x5 m. Istniejąca fontanna ma kształt niecki z trzema komorami zagłębionej w terenie ok. 1 m, z obrzeżem i murem w części środkowej do wysokości 1 m. Projektowana fontanna z otaczającym ją utwardzonym placem usytuowana jest w poziomie terenu i ma wrzucie kształt półkola o średnicy R=8,96 m. Wymiary zewnętrzne placu z fontanną 17,55 m x 10,84 m. Rzędna poziomu wierzchu niecki fontanny ±0,00 m = 158,50 m npm. Powierzchnia fontanny z otaczającym ją utwardzonym placem 159 m2. Nawierzchnia nad niecką fontanny z płyt granitowych płomieniowanych czarnych, ułożonych półkoliście w jednym rzędzie szerokości 60 cm. Nawierzchnia obszaru strefy mokrej z płyt granitowych płomieniowanych szarych ułożonych półkoliście w dwu rzędach szerokości 2 x 60 cm. Nawierzchnia nad strefą suchą zewnętrzną i centralną z kostki brukowej granitowej szarej i czarnej 15x15 cm układanej półkoliście. Całość obrzeża utwardzonego miejsca należy ograniczyć betonowymi krawężnikami. W powierzchni fontanny nad niecką zaprojektowano 9 dysz fontannowych strumieniowych z reflektorami LED rozmieszczonymi półkoliście. Całość obrzeża utwardzonego terenu wokół fontanny należy ograniczyć betonowymi krawężnikami. Wymiary niecki szerokość 0,6 m x głębokość 0,7 m x długość 13 m. Obiekt wyposażony będzie w instalacje: - wody zimnej zasilanej z sieci wodociągowej - elektryczną zasilaną z sieci - odprowadzenia wód opadowych do istniejącej studni chłonnej i na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestycji w sposób uniemożliwiający zalewanie działek sąsiednich Tablice W nawierzchni chodnika należy zamontować tablice mosiężne z fraszkami Jana Kochanowskiego – sztuk 10. Wymiary tablicy 50 x 40 cm grubość 10 mm. Litery wypukłe 3 mm. Tablice mocować kotwami do bloków betonowych zamontowanych pod powierzchnią terenu. Istniejącą nawierzchnię chodnika z kostki betonowej prefabrykowanej o wymiarach w rzucie 3,2 x 14,55 m wymienić na nową z kostki brukowej granitowej szarej 15x15 cm. Całość obrzeża utwardzonego miejsca należy ograniczyć betonowymi krawężnikami. Posąg Urszulki i fotel Przy chodniku między fontanną a istniejącym w centralnej części placu pomnikiem Jana Kochanowskiego zaprojektowano miejsce 3x3 m z dojściem 2x1,5 m o nawierzchni utwardzonej granitowej na usytuowanie posągu Urszulki i fotela. Nawierzchnia miejsca i dojścia z kostki brukowej granitowej szarej 15x15 cm. Całość obrzeża utwardzonego miejsca należy ograniczyć betonowymi krawężnikami. Posąg Urszulki i fotel wykonane z brązu indywidualne, fotel renesansowy stylowy ozdobny. Posag wysokości ok. 100 cm, orientacyjna waga ok. 50-90 kg. Fotel o wymiarach ok. 55 x 60 x 125 cm, waga ok. 60-100 kg. Grubości ścianek odlewów z brązu posągu i fotela ok. 4-6 mm. Posąg i fotel należy mocować kotwami do bloków betonowych zamontowanych pod powierzchnią terenu. Wstępna wizualizacja fotela oraz posągu Urszulki jak również ogólne ich parametry zostały zawarte w projekcie budowlanym. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie przez osobę posiadającą dyplom Akademii Sztuk Pięknych lub innej wyższej uczelni artystycznej uzyskany na wydziale rzeźby, i uzgodnienie z Zamawiającym docelowych szkiców - projektu (wizualizacji) oraz parametrów technicznych fotele, posągu i mosiężnych tablic. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy aby przy opracowywaniu ww. szkiców - projektu uwzględnił zalecenia i uwagi Zamawiającego. Podstawą przystąpienia do realizacji ww. elementów jest pełna akceptacja przez Zamawiającego przedłożonych szkiców - projektu. Treść fraszek na tablicach zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-17
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-17

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej o charakterze zbliżonym lub tożsamym z przedmiot niniejszego zamówienia i obejmujące swoim zakresem minimum budowę lub przebudowę fontanny, o wartości roboty nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Ogólne warunki umowy określa załącznik do niniejszej Specyfikacji. 2. Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a) Wystąpią okoliczności wymienionych w art. 144 ustawy Pzp. b) Wystąpi konieczność zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowana działania siły wyższej, która uniemożliwiła terminowe wykonanie zamówienia. c) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót z powodu istotnych rozbieżności pomiędzy dokumentacja projektową a stanem faktycznego, lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. d) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. e) Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej zmianę okresu przewidzianego na ukończenie robót, może on ulec przedłużeniu, o czas niezbędny na wykonanie zamówienia w sposób należyty , nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-30, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont kuchni 4m2. Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania16-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Zlecę remont kuchni 4m2 ; - zbić płytki i terakotę, - zburzyć jedną ścianę o szer. 1,3 m, - położyć nową terakotę, - wyrównać ściany i sufit, - pomalować całość, - zrobić dwa punkty elektryczne + dodatkowy bezpiecznik, światło centralne, - korekta rur gazowych z nowy zaworem. Termin wykonania do uzgodnienia. Proszę o wycenę robocizny. Materiały będą zakupione po wspólnym uzgodnieniu. Proszę o kontakt na e-mail'a lub tel. Marek
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI