Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 43+300 do km 44+298 wraz z

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 43+300 do km 44+298 wraz z dwoma zatokami autobusowymi.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTrzebnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572126-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572126-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 43+300 do km 44+298 wraz z dwoma zatokami autobusowymi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 93271204100000, ul. ul. Wrocławska  9 , 55100   Trzebnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 873 090, e-mail drogi@powiat.trzebnica.pl, faks 713 873 090.
Adres strony internetowej (URL): www.drogi.trzebnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.drogi.trzebnica.pl/download/siwz-Przebudowa drogi woj. nr 340 na odc.od km 43+300 do km 44+298 wraz z dwoma zatokami autobusowymi-13.06.2018r.dr.zip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.drogi.trzebnica.pl/download/siwz-Przebudowa drogi woj. nr 340 na odc.od km 43+300 do km 44+298 wraz z dwoma zatokami autobusowymi-13.06.2018r.dr.zip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 43+300 do km 44+298 wraz z dwoma zatokami autobusowymi.
Numer referencyjny: DTiZP/200/14/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 43+300 do km 44+298 wraz z dwoma zatokami autobusowymi. Lokalizacja: droga wojewódzka nr 340 - odcinek od km 43+300 do km 44+298 w rejonie miejscowości Borkowice, gmina Oborniki Ślaskie, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – długość odcinka drogi 0,998 km. 2. Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych), - zdjęcie darniny i/lub humusu w miejscu projektowanych zatok autobusowych, - roboty rozbiórkowe (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami betonowymi w miejscu istniejącej wiaty po stronie lewej w km 44+245, rozbiórka nawierzchni asfaltowej na podbudowie z brukowca na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do miejscowości Borkowice), - demontaż istniejącej wiaty autobusowej po stronie lewej w km 44+245 - wiatę pozostawić do ponownego montażu w km 44+180 po stronie lewej, - prace renowacyjne na rowach przydrożnych – czyszczenie, - czyszczenie istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką w km 43+645, Ø800mm, L=11m, - montaż dwóch wpustów ulicznych kl. C250 na studni żelbetowej Ø500mm z przykanalikami PVC-U Ø 160mm i jednej studni żelbetowej Ø 1000 z włazem kl. D400, - przebudowę istniejącego rowu pod zatoką autobusową po stronie lewej – ułożenie rury Ø400mm, L=62m pod zatoką autobusową zapewniającej ciągłość rowu przydrożnego, - remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 43+300 do km 44+298 obejmujący: mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, remont cząstkowy nawierzchni jezdni (wycięcie ubytku masy/wykruszenia na gł. 5cm, skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM – ilość pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,5kg/m2, wypełnienie łaty betonem asfaltowym AC16W 50/70 na powierzchni 173,45m2 na pasie prawym i na powierzchni 175,85m2 na pasie lewym), skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową C60 B3 ZM – ilość pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,5kg/m2, ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 w ilości średniej 75kg/m2, skropienie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM w ilości pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,2kg/m2, warstwa ścieralna SMA 8 50/70 gr. 3,5cm (na początku i na końcu opracowania wykonać frezowanie nawierzchni jezdni na dł. 30m i gł. ok. 7cm w celu płynnego połączenia z istniejącą nawierzchnią jezdni), - przebudowę skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Borkowice (rozebranie nawierzchni betonu asfaltowego na podbudowie z brukowca, wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem podłoża, warstwa mrozoochronna i odsączająca z gruntów niewysadzinowych k10≥8m/dobę, D15/d85≤5) E2≥100MPa gr. 25cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/63 E2≥100MPa gr. 22cm, skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM ilość pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,5kg/m2, warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 7cm, skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM ilość pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,3kg/m2, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm, skropienie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM ilość pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,2kg/m2, warstwa ścieralna z SMA 8 50/70 gr. 4cm), - budowę dwóch zatok autobusowych (wykonanie nasypu lub wykopu pod projektowaną nawierzchnię, wraz z zagęszczeniem podłoża, warstwa mrozoochronna i odsączająca z gruntów niewysadzinowych, k10≥8m/dobę, D15/d85≤5) E2≥100MPa gr. 25cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/63 E2≥100MPa gr. 22cm, skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM ilość pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,5kg/m2, warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 7cm, skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM ilość pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,3kg/m2, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm, skropienie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM ilość pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,3kg/m2, warstwa ścieralna z SMA 8 50/70 gr. 4cm), - budowę peronów/chodników umożliwiających dojście do zatok autobusowych (wykonanie nasypu lub wykopu pod projektowaną nawierzchnię, wraz z zagęszczeniem podłoża, warstwa mrozoochronna i odsączająca z gruntów niewysadzinowych, k10≥8m/dobę, D15/d85≤5) E2≥100MPa gr. 15cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0/31,5 E2≥100MPa gr. 10cm, skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM ilość pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,5kg/m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm), - przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w granicach pasa drogowego (wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie wraz z zagęszczeniem podłoża, warstwa mrozoochronna i odsączająca z gruntów niewysadzinowych, k10≥8m/dobę, D15/d85≤5 E2≥100MPa gr. 20m, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0/31,5 E2≥100MPa gr. 15cm, skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM ilość pozostałego lepiszcza wytrąconego z emulsji 0,5kg/m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm), ułożenie nowych rur żelbetowych Ø 400mm pod zjazdami, - utwardzenie pobocza gruntowego jezdni kruszywem łamanym CNR 0/31,5 gr. 15cm na szer. 1,25m, - utwardzenie pobocza gruntowego zjazdów kruszywem łamanym CNR 0/31,5 gr. 10cm na szer. 0,75m, - umocnienie powstałych skarp nasypów płytą ażurową „MEBA” gr. 8cm w obrębie drogi prowadzącej do Borkowic, - montaż wiaty autobusowej w km 44+180 po stronie lewej - wiata z wcześniejszego demontażu, - montaż barier drogowych H2W4 A, VI 6, na przepuście w km 43+645 – wysokość bariery ponad terenem 0,7m, - montaż balustrad U-11a przy zatokach autobusowych – zabezpieczenie pieszych przed upadkiem z wysokości, - uporządkowanie pasa drogowego po zakończonych robotach drogowych, - opracowanie i wdrożenie projektu docelowej/stałej organizacji ruchu. 3. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny i pokryje wszelkie koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem i wdrożeniem tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót. 4.Wymagania w stosunku do wykonawcy. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy (ale przed przystąpieniem do robót budowlanych) przedstawi do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót:  oryginał oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego przejęcie obowiązku kierowania budowy (robotami budowlanymi),  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy,  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB,  Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy na każdym jej etapie, a po zakończeniu inwentaryzację powykonawczą,  Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załączniki do SIWZ, które obejmują: - przedmiar robót (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ), - kosztorys ofertowy (załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ), - projekt budowlano-wykonawczy (załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), - wzór umowy (załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45113000-2
45110000-1
45111000-8
45111220-6
45112000-5
45233220-7
45233260-9
45233141-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-16

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji jest jednym z kryteriów wyboru. Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 31.10.2018 r. Najdłuższy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 16.11.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, każda minimum 400.000,00 zł. brutto za zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII ppkt. 1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Formularz 1 oraz Formularz 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty – Formularz nr 6; b) opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 500 000,00 zł. 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w ppkt. 7. 1) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ppkt. 7 SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-13 ustawy Pzp. 2. Dodatkowo Zamawiający wyklucza Wykonawcę:  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejsza umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w ppkt. 3 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 4 SIWZ. 6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII ppkt. 1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Formularz 1 oraz Formularz 2. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VIII SIWZ. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających., że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności na każdym etapie postępowania, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt. VII ppkt 3 SIWZ. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia. Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt.1 SIWZ. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 2 SIWZ. 7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności :  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPÓLKI CYWILNE / KONSORCJA) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustaw Pzp oraz o których mowa w pkt. VII ppkt 3 SIWZ, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. VI ppkt 2 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 2 składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VIII ppkt 7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VIII ppkt 7.1) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt VI ppkt 2 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - 20.900,00 zł słownie zł: dwadzieścia tysięcy dziewięćset 00/100) i stanowi nie więcej niż 3 % wartości zamówienia

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia do umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 3. Ponadto, Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: 1) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: a) zmianę warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych (w szczególności w przypadku klęski żywiołowej, niewypałów, niewybuchów, wykopaliska archeologiczne, odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), intensywnych opadów deszczu, długotrwałych ujemnych temperatur uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią) b) działania organów administracji (w szczególności w przypadku przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. lub odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, itp.) 2) zmianę sposobu spełniania świadczenia z uwagi na zmiany technologiczne, a w szczególności w przypadku: a) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, b) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałów niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 3) zmianę stawki podatku VAT wynikającej z odrębnych przepisów, 4) zmianę sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 5) rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace dociepleniowe - Wińsko
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma poszukuje ekip do elewacji i ocieplenia budynków użyteczności publicznej. Praca na terenie: Ścinawa, Lubin oraz okolice Wińska.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Trzebnica: „Modernizacja sal specjalistycznych w budynku PZS nr 1 w Trzebnicy”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI