Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki na odcinkach w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki na odcinkach w msc. Kałduny ok. 1200 mb i msc. Gromoty ok. 998 mb
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoIława
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Iławie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517599-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517599-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki na odcinkach w msc. Kałduny ok. 1200 mb i msc. Gromoty ok. 998 mb
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, krajowy numer identyfikacyjny 51085456900000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 14200   Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 485 468, e-mail pzd@powiat-ilawski.pl, faks 89 644 80 66.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat-ilawski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.powiat-ilawski.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiat-ilawski.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. T. Kościuszki 33a, 14-200 Iława, pokój 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki na odcinkach w msc. Kałduny ok. 1200 mb i msc. Gromoty ok. 998 mb
Numer referencyjny: DT4A.260.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki na odcinkach w msc. Kałduny i msc. Gromoty”. 2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w msc. Kałduny obejmuje długość ok. 1200 mb. Inwestycja w ciągu DP 1214N znajduje się na terenie gminy Iława, zabudowy wiejskiej, jednorodzinnej, zagrodowej. Zakres zamówienia dla odcinka w msc. Kałduny obejmuje: a) zamieszczenie na początku i na końcu realizowanego zadania tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 b) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami uzyskaniem akceptacji czasowej organizacji ruchu przez Starostę iławskiego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie (dla każdego odcinka z osobna), ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia robót; c) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe; d) roboty ziemne; e) odwodnienie pasa drogowego (odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej zakończonej projektowanymi urządzeniami podczyszczającymi odprowadzonymi do istniejącej sieci urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych w pasie drogi gminnej oraz do rzeki Kałdunka); f) elementy ulic – wbudowanie krawężnika, obrzeża, ścieku; g) wbudowanie podbudowy oraz w-wy odcinająco-odsączającej; h) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu; i) roboty wykończeniowe; j) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:  oznakowanie stałej organizacji ruchu – znaki typu średniego, ustawienie/montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  montaż lamp oświetleniowych w celu oświetlenia przejść dla pieszych; k) stałą obsługę geodezyjną oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 3. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w msc. Gromoty obejmuje długość ok. 998 mb. Inwestycja w ciągu DP 1214N znajduje się na terenie gminy Iława, zabudowy wiejskiej, jednorodzinnej, zagrodowej. Zakres zamówienia dla odcinka w msc. Gromoty obejmuje: a) zamieszczenie na początku i na końcu realizowanego zadania tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 b) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem akceptacji czasowej organizacji ruchu przez Starostę iławskiego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie (dla każdego odcinka z osobna), ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia robót; c) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe; d) roboty ziemne; e) odwodnienie pasa drogowego (odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do istniejących rowów drogowych); f) elementy ulic – wbudowanie krawężnika, obrzeża; g) wbudowanie podbudowy oraz w-wy odcinająco-odsączającej: h) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu; i) roboty wykończeniowe; j) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:  oznakowanie stałej organizacji ruchu – znaki typu średniego, ustawienie/montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  montaż lamp oświetleniowych w celu oświetlenia przejść dla pieszych, k) stała obsługa geodezyjna oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 4. Szczegółowy zakres robót stanowi załączona do SIWZ: dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz pomocniczo przedmiary robót. Roboty będące przedmiotem zamówienia dla odcinka w msc. Kałduny ok. 1200 mb wymagają pozwolenia na budowę (w posiadaniu Zamawiającego) Roboty będące przedmiotem zamówienia dla odcinka w msc. Gromoty ok. 1200 mb nie wymagają pozwolenia na budowę – wymagają zgłoszenia właściwemu organowi administracji arch,.-bud. (w posiadaniu Zamawiającego). 5. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda złożenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy. 6. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w swojej ofercie części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45231000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w zakresie warunku dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, musi on wykazać, że: 1. posiada doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert ukończył realizację minimum dwóch zadań o wartości min. 400 000,00 zł brutto każde, polegających na budowie, przebudowie lub wykonaniu odnów na drodze publicznej o nawierzchni bitumicznej. Weryfikacja spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie wstępnego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ a następnie a następnie wypełnionego formularza „Doświadczenie wykonawcy”, który stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ (przedłożonego na wezwanie Zamawiającego). Uwaga: w związku z art. 22a ust.4 ustawy Pzp „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.” W związku z powyższym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez Wykonawcę lub wspólników konsorcjum a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części robót budowlanych. 2. dysponuje niżej wymienioną kadrą: a) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowym. Zamawiający określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający informuje, że wymaga aby osoby wskazane w załączniku Nr 4 do formularza ofertowego brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia. Weryfikacja spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie wstępnego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ a następnie na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ „potencjał kadrowy” - przedłożonego na wezwanie Zamawiającego. 3. zdolność techniczna - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Sytuacja o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków zawartych w pkt 2.1.3. nastąpi w szczególności na podstawie złożonego przez Wykonawcę pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. promesa wspólnego działania, umowa itp) . Z treści powyższego dokumentu musi jasno wynikać kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie (oświadczenie) należy dołączyć do oferty w formie oryginału. Wykonawca przedkłada również dokumenty dotyczące sytuacji innego podmiotu żądane przez Zamawiającego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 określone w części 8 niniejszej siwz. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, których wymaga Zamawiający.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (składany dla wykonawcy oraz podmiotu na zdolności którego wykonawca polega). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy – nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg załącznika nr 3 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dokumentami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi lub kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika Nr 4 , na którym jest zawarte oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem Nr 1 do SIWZ, 2. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument z którego będzie wynikać oddanie do dyspozycji Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego. 3. Pełnomocnictwo jeżeli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana w dokumentach rejestrowych
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: a) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, Bank BGŻ S.A. Oddział w Iławie Nr 65 2030 0045 1110 0000 0167 0730, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) Gwarancji bankowej d) Gwarancji ubezpieczeniowej e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt b)-e)) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 4 (pn - pt. 07:00-15:00) 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać, co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) wskazywać beneficjenta gwarancji, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, b) wskazywać Wykonawcę, czyli zleceniodawcę gwarancji c) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), d) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), e) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), f) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: - gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.) g) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.). Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna zawierać zapis, iż „dokument zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”. W dokumencie winni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie składający ofertę, a w przypadku gdy nie jest to możliwe zapis winien brzmieć: dokument zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bez podania ich nazw”.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rekojmi 20,00
doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany w przedmiocie zamówienia, sposobie wykonania przedmiotu umowy oraz terminie realizacji w przypadku: a) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, tańszą niż określona w dokumentacji; b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w projekcie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej, d) konieczności wykonania robót zamiennych, e) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: (a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, (b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, g) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, h) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, i) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, j) wstrzymania, zawieszenia wykonywania robót na skutek wystąpienia na budowie okoliczności niezależnych od stron. Za okoliczności niezależne od stron Zamawiający uważa takie zdarzenia, których strony działając rozsądnie i profesjonalnie nie zakładały i nie planowały. Za takie zdarzenia Zamawiający uznaje: działania siły wyższej tzn. losowe zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i którym nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, które wystąpiły w miejscu prowadzenia robót i są z miejscem tym związane. 2) zmiany Podwykonawcy: Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży oświadczenie o zmianie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub zaprzestaniu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego wskazując nowego Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę bądź chęć realizacji zamówienia we własnym zakresie. W takiej sytuacji zapisy § 8 i 6 umowy mają zastosowanie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana dokonana na wiosek Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 3 umowy; 3) zmiany zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcę: Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży oświadczenie o zmianie zakresu prac powierzonych Podwykonawcy zmianie ulegnie zakres prac powierzonych Podwykonawcy. W takiej sytuacji zapisy § 8 i 6 mają zastosowanie. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi wykonywanie części lub całości prac przez Podwykonawcę, który nie został wcześnie wykazany w jego ofercie umowa ulegnie zmianie w zakresie podwykonawstwa. W takiej sytuacji zapisy § 8 i 6 umowy mają zastosowanie; 4) zmiany kierownika budowy / robót. Jeżeli zmienią się osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymienionych w ofercie Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od wystąpienia zmiany wskazując z imienia i nazwiska nowego kierownika budowy / robót oraz podając powody zmiany. Nowa osoba winna posiadać kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe co najmniej takie jakich żądał Zamawiający w SIWZ. Wykonawca na potwierdzenie posiadania uprawnień złoży zaświadczenie właściwego podmiotu o nadaniu stosownych uprawnień oraz dokument potwierdzający wpis do okręgowej izby inżynierów budownictwa. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zmianę ww. osób. 5) jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy złoży oświadczenie o konieczności jej realizacji przy udziale Podwykonawców Zamawiający dokona zmian umowy w powyższym zakresie. 6) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego; 2. Zmiana zgodna z ust. 1 pkt 1 lit. c wymaga przedstawienia projektu zamiennego zawierającego opis proponowanych zmian oraz niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przez autora pierwotnej dokumentacji projektowej i Zamawiającego. 3. W przypadku inicjowania zmian, o których mowa w ust. 1 przez Wykonawcę niezbędne jest złożenie wniosku zawierającego: a/ opis propozycji zmiany, b/ uzasadnienie zmiany. 4. Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 3 pkt b może dotyczyć w szczególności: a/ obniżenia kosztu wykonania robót, b/ poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót, c/ podniesienia wydajności urządzeń, d/ podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót, e/ usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu. 5. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, do zaakceptowania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
7) Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:  oświadczenie w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną  dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy, formularze sprzętowe, formularze asortymentowo – cenowe, wykaz robót, wykaz dostaw, wykaz osób itp. (jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie,  wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Jeżeli Wykonawca składa wadium w formie innej niż pieniężna samodzielnie, wówczas dokument wadialny winien zawierać zapis zgodny z rozdziałem 10 niniejszej SIWZ,  oferta składana przez spółkę cywilną na wezwanie Zamawiającego, każdy ze wspólników spółki cywilnej składa we własnym imieniu dokumenty w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę rolety antywłamaniowej - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę rolety antywłamaniowej. W jednej z rolet antywłamaniowych popsuł się mechanizm. Oglądał ją elektryk i twierdzi, że wszystko z elektryką ok. Można ją podnieść przełącznikiem, jednak przy próbie przełączenia spada. Proszę uprzejmie o podanie jakiegoś przedziału cenowego i kontakt. (Osiedle Gutkowo)
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI