Przebudowa drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach w zakresie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach w zakresie wykonania przejść dla pieszych i remontu ław pod krawężnik
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBieruń
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia528141-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528141-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu: Przebudowa drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach w zakresie wykonania przejść dla pieszych i remontu ław pod krawężnik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, krajowy numer identyfikacyjny 27765394800000, ul. ul. Warszawska  168 , 43-155  Bieruń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2162173, 3289654, e-mail zamowienia_pzd@powiatbl.pl, faks 322 162 173.
Adres strony internetowej (URL): http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 168, sekretariat – pokój nr 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach w zakresie wykonania przejść dla pieszych i remontu ław pod krawężnik
Numer referencyjny: RZP/10/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy p.z.p. polegających na przebudowie drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach w zakresie wykonania przejść dla pieszych i remontu ław pod krawężnik. Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały będą w szczególności na wykonaniu: - 4 przejść dla pieszych w ciągu ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach, - remontu ław pod krawężniki w ciągu ul. Kontnego w Lędzinach. Miejsce wykonania robót budowlanych – lokalizacja dla dróg objętych przedmiotem zamówienia: droga powiatowa 5912S, ul. Wygody w Lędzinach w km od 2+115,00 do 2+200,00, droga powiatowa 5912S, ul. Kontnego w Lędzinach w km od 2+189,00 do 2+751,00, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt.III.1.2 niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia. Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej, których zakres obejmował wykonanie robót brukarskich (np. zjazdów, chodnika, parkingu, drogi, ciągu pieszo-rowerowego, itp.) przy użyciu kostki (brukowej) kamiennej lub betonowej o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret pierwsze niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców na podstawie jednego zamówienia (umowy). Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret pierwsze niniejszego ogłoszenia spełnia na podstawie jednego zamówienia (umowy). - W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. - uprawnionym geodetą posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz co najmniej: a) trzema robotnikami drogowymi; b) trzema brukarzami; c) jednym operatorem koparko-ładowarki; d) jednym kierowcą; e) jednym operatorem zagęszczarki. W przypadku kierownika budowy wykonawca winien wykazać, że osoba ta posiadają uprawnienia bez ograniczeń w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku osób, o których mowa powyżej (lit. a - e) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk przez jedną osobę, co oznacza, że jedna osoba może pełnić jednocześnie różne funkcje (np.: kierowca może pełnić funkcję operatora sprzętu, operator sprzętu może pełnić funkcję robotnika, itp.). Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret drugie niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy. - W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia) potencjałem technicznym, odpowiednio: - koparko-ładowarka – min. 1 szt., - samochód samowyładowczy – min. 1 szt., - zagęszczarka – min. 1 szt. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret trzecie niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” („formularz”). 2) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 3) „Kosztorys ofertowy” dotyczący niniejszego zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Gwarancja udzielona przez wykonawcę 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy: a) Ceny netto określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto. Zmianie ulegnie wówczas szacunkowa całkowita wartość robót brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, b) Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych (prac dodatkowych), na wykonanie których wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego, c) Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozumianych jako prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonywanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp., d) Przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego przedłużeniu, będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy takich jak: • działanie osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub innych zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na jakość wykonanych robót a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; • wystąpienie robót dodatkowych (prac dodatkowych), na wykonanie których wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego; • uzasadnionej zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany; • wykopaliska i prace archeologiczne, prace geologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót za które nie odpowiada Wykonawca; • wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy; • działania osób trzecich na terenie placu budowy objętego przedmiotowym zamówieniem, które to działania uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie; • w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie w terminie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać; • konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, itp.; • w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych lub klęsk żywiołowych (powodzie, huragany, trąby powietrzne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, intensywne opady atmosferyczne, itp.). Ww. okoliczności mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą wpływać na ich zakres. Zmiana terminu musi wynikać z okoliczności uzasadniających jego przedłużenie a jej dopuszczalność pisemnie potwierdzi inspektor nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 6 niniejszej umowy może nastąpić jedynie o czas trwania ww. okoliczności stanowiących podstawę do przedłużenia terminu. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu. e) Przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego skróceniu, będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, które prowadzić będą do szybszego wykonania przez wykonawcę robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Okoliczności te jednak mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą wpływać na ich zakres. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu, f) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w §2 ust. 7. umowy może ulec zmianie w przypadku: - zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 6 umowy na skutek jakichkolwiek okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 2 lit. d i e umowy lub - zmianie szacunkowej całkowitej wartości robót, o której mowa w §4 ust. 2 umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), g) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 3 niniejszej umowy, h) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian, i) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, j) Wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologicznych ulepszających realizację przedmiotu umowy, k) Konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, l) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę ścianek działowych - Bielsko-Biała
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę ścianek działowych z porothermu. Łącznie około 30 mb wysokość 3 m, materiał Porotherm 12 cm. Możliwość podjęcia zlecenia od zaraz. Stawka za całość: 4000 zł. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI