PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR NW. 220/1144 LUBZINA W KM 0+000 – 1+900

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR NW. 220/1144 LUBZINA W KM 0+000 – 1+900
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStrzyżów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Strzyżów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538917-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538917-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Nadleśnictwo Strzyżów: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR NW. 220/1144 LUBZINA W KM 0+000 – 1+900
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Strzyżów, krajowy numer identyfikacyjny 69002681200000, ul. Mostowa  9 , 38-100  Strzyżów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 761 011, e-mail strzyzow@krosno.lasy.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_strzyzow/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_strzyzow/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie zgodnie z zapisami rozdział 11 SIWZ
Adres:
Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów, Sekretariat - pokój nr 2.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR NW. 220/1144 LUBZINA W KM 0+000 – 1+900
Numer referencyjny: S.270.3.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w na terenie lasu będącego własnością Lasów Państwowych w miejscowości Lubzina, w gminie Ropczyce, powiat ropczycko - sędziszowski, województwo podkarpackie na działkach ewidencyjnych: jednostka ewidencyjna: 181503_5 Ropczyce – Obszar Wiejski, obręb ewidencyjny: 0003 Lubzina, nr działek: 1089, 1095, 1100, 1101, 1106, 1107, 1218/4, 1222, 1223/1, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229 oraz działkach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1345R będących własnością Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego działka nr: 1063/1. Łączna długość przedmiotowego odcinka to ok. 1,9 km. Droga w km 0+000 do1+841 przebiega w terenie leśnym. Droga posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową oraz pobocza gruntowe o szerokości 0,5-1,0 m. 2. Rodzaj zamówienia: CPV - 45000000-7 - Roboty budowlane 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000–8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 3.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane drogowe, polegające na przebudowie drogi leśnej obejmujące m.in.: 1). Roboty przygotowawcze: -roboty pomiarowe -usunięcie warstwy ziemi urodzajnej -mechaniczne karczowanie pni 2). Roboty ziemne: -wykopy -nasypy -formowanie i zagęszczanie nasypów 3). Odwodnienie - przepusty pod koroną drogi i zjazdami -ławy fundamentowe żwirowe pod przepustami -części przelotowe -ścianki czołowe - ścieki z elementów betonowych -umocnienie skarp płytami ażurowymi rowy z ścieków żelbetowych głębokich 4). Podbudowy : - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża -separacja podłoża geosyntetykiem +(kruszywo naturalne) -podbudowa dolna z kruszywa łamanego 5). Nawierzchnia nawierzchnia z kruszywa C90/3,0/31,5, UF9,F4, CBR>60% nawierzchnia na składach z pospółki 0/63 nawierzchnia z płyt zelbetowych pełnych 300x150x15 cm pobocza z pospółki 0/63 6). Roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres i charakterystyka robót zawarta jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji: - projekcie budowlanym, - przedmiarze robót - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 oraz art. 31 ustawy pzp, Zamawiający informuje, że wymagania, o których mowa w przywołanych przepisach, Zamawiający określił w załączniku Nr 2 do SIWZ pn. „dokumentacja projektowa” (dalej zwana „projektem” lub „dokumentacją projektową”). 4. Lokalizacja – miejscowość Lubzina, gmina Ropczyce, powiat ropczycko - sędziszowski, województwo podkarpackie na działkach ewidencyjnych: jednostka ewidencyjna: 181503_5 Ropczyce – Obszar Wiejski, obręb ewidencyjny: 0003 Lubzina, nr działek: 1089, 1095, 1100, 1101, 1106, 1107, 1218/4, 1222, 1223/1, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229 oraz działkach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1345R będących własnością Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego działka nr: 1063/1. 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowalne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wyspecyfikowane i opisane w: - projekcie budowlanym (wykonawczym) - przedmiarze robót - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę, określonej w zdaniu poprzednim, zatrudniony był Wykonawca, będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą. Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę, zatrudnieni byli podwykonawcy, będący osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą. Zaangażowanie podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą nie może jednak prowadzić do obchodzenia przepisów o obowiązku stosowania umowy o pracę (zakaz zatrudniania tzw. „śmieciowego”). 7. Zamawiający informuje, że każdorazowo na jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, których dotyczy ust. 6, realizującymi przedmiot zamówienia z anonimizacją danych osobowych pracowników dotyczących: wynagrodzenia, numerów PESEL oraz adresów ich zamieszkania. Anonimizacja danych osobowych może polegać w szczególności na zaciemnieniu tych informacji na kopii umowy o pracę w sposób trwały i nie powodujący tzw. przebijania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę. 8. Szczegółowe zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i w ust. 7 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz danych firm podwykonawców ( załącznik nr 11 do SIWZ). 10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Zgodnie z art. 36aa. Ustawy, jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 13. Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018r. poz. 1202) zwaną dalej „ustawą Prawo budowlane”), sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami, projektem oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym dla użytkowników obiektów, 2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, tj. z kierownikiem budowy, 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 16. Zaleca się aby przed przygotowaniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych oraz zdobył konieczne informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. 17. Zamawiający zastrzega, że mogą wystąpić ograniczenia tonażowe – odpowiednie nośności pojazdu pojawiające się na drogach do projektowanej inwestycji. Powyższe należy wziąć pod uwagę przy przygotowywaniu oferty. Utrudnienia w tym zakresie nie będą mogły stanowić podstawy do zmiany ceny. 18. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie stosownej zgody od zarządcy dróg publicznych na przewóz materiałów i sprzętu potrzebnych do wykonania zamówienia. 19. W przypadku powstania uszkodzeń w infrastrukturze drogowej wykorzystywanej do transportu materiałów i maszyn potrzebnych do realizacji zamówienia, Wykonawca na własny koszt usunie powstałe szkody w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia. 20. Wykonawca (w miarę potrzeby) na własny koszt opracuje projekt organizacji ruchu, uzyska stosowne uzgodnienia i zgłosi zarządcy drogi czas wykonywania robót w pasie drogi powiatowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45230000-8
45233000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości do 50 % szacunkowej wartości podstawowej zamówienia. 2. Zamówienia, o których mowa w ust.1 będą udzielane w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający ustala następujące terminy realizacji zamówienia: Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w II etapach: 1) - Etap I obejmujący: - roboty pomiarowe - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - mechaniczne karczowanie pni - wykopy - nasypy należy wykonać w terminie do dnia 31.10.2019r. Przerób I etapu około 17-20% wartości zadania. 2) - Etap II obejmujący - formowanie i zagęszczanie nasypów Odwodnienie - przepusty pod koroną drogi i zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe pod przepustami - części przelotowe - ścianki czołowe - ścieki z elementów betonowych - umocnienie skarp płytami ażurowymi rowy z ścieków żelbetowych głębokich Podbudowy : - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - separacja podłoża geosyntetykiem +(kruszywo naturalne) - podbudowa dolna z kruszywa łamanego Nawierzchnia nawierzchnia z kruszywa C90/3,0/31,5, UF9,F4, CBR>60% nawierzchnia na składach z pospółki 0/63 nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych 300x150x15 cm pobocza z pospółki 0/63 Roboty wykończeniowe należy wykonać w terminie do dnia 31.08.2020 r. Zakończenie robót. 2. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 5 dni licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu co do powyższych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 500 000,00 PLN oraz wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę (sumę ubezpieczenia) nie mniejszą niż: 1 000 000,00 PLN od jednego zdarzenia.
Informacje dodatkowe W tym celu na wezwanie Zamawiającego wykonawca przedstawi informację banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi Wykazać się doświadczeniem, polegającym na realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) w skład których wchodziły roboty drogowe polegające na wykonaniu drogi przeznaczonej dla ruchu pojazdów wysokotonażowych, o nawierzchni tłuczniowej z przepustami w korpusie drogi oraz rowami przydrożnymi. Wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował nw. urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: - Koparko-ładowarka - 0,25 m3 - Koparka jednonaczyniowa - 0,60 m3, - Spycharka gąsienicowa o mocy min 100 KM, - Równiarka samojezdna o mocy min. 100 KM, - Dźwig samojezdny o udźwigu do 5 ton, - Rozścielacz kruszywa kamiennego o szer. rob. min. 5 m, - Samochody samowyładowcze min. 3 szt, - Walec samojezdny statyczny min 10 t, - Walec samojezdny wibracyjny powyżej 7t, - Walec samojezdny wibracyjny (mały) do 3t - Płyta wibracyjna, - Przewoźny zbiornik wody z urządzeniem zraszającym, Wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej nw. siedmioma osobami, które skieruje do realizacji zamówienia w tym co najmniej: a) jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności inżynieryjnej uprawniające do kierowania robotami o specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2272), b) co najmniej sześcioma osobami, które razem posiadają uprawnienia do obsługi urządzeń technicznych, wskazanych w rozdz.5 ust. 2 pkt 2. Jedna osoba może posiadać uprawnienia do kilku rodzajów sprzętów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ pn. „Wykaz wykonanych robót budowlanych”). 2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ pn. „Wykaz urządzeń technicznych do wykonania zamówienia”). 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ pn. „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
informację banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ pn. „Wykaz wykonanych robót budowlanych”). 2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ pn. „Wykaz urządzeń technicznych do wykonania zamówienia”). 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ pn. „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4. Oświadczenie o grupie kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie o grupie kapitałowej składa oddzielnie każdy z jego członków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 5. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Zamawiający zamieści niezwłocznie na swoje stronie internetowej BIP w zakładce pn. „Zamówienia publiczne” w folderze dot. przedmiotowego zamówienia. 6. Zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wskazanych w ust. 8 pkt 6) dotyczących tych podmiotów. 10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty: 1) wskazane w ust. 8 pkt. 6) składa każdy z tych wykonawców, 2) wskazane w ust. 8 pkt 1) – 5) składa ten wykonawca, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. 12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 13. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 6) ust. 12 pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 13 stosuje się. 15. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 16. Oświadczenia, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Na podstawie §14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez wykonawcę, podmiot trzeci, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 17. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski. 18. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 19. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące zł 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PEKAO S.A. I Oddział Strzyżów na numer konta 38 1240 2672 1111 0000 3264 9127 Na blankiecie przelewu wskazane jest podać czego dotyczy przelew, tj. „Wadium przetarg droga Lubzina”. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanych dalej „gwarancją wadialną”) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 13. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 14. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – w Kasie. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 15. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, określenie przedmiotu zamówienia, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 16. Wadium wniesione przez jednego spośród członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Okres gwarancji 20,00
CENA 60,00
Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) potrzeby wprowadzenia zmian w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami; 2) potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami; 3) potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowanej: a) wystąpieniem warunków atmosferycznych mających wpływ na brak możliwości lub utrudnienie wykonywania umowy, np. długotrwałe intensywne opady deszczu, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; b) zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, norm, standardów, wiedzy technicznej, warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ochrony środowiska, itp., c) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; d) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; e) okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, a także działania siły wyższej W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 5) Zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia wymieniowych w ofercie, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje, co najmniej takie, których zamawiający wymagała w SIWZ. 6) Wykonawca w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie, zamówienia. 2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: 1) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy oraz z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy 2) zmiany stawki podatku VAT 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 4) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę przy czym w sytuacjach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia i przedstawić stosowne dokumenty. 3. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi do zrealizowania świadczeniami ( np. koszt zakupionych materiałów, które nie zostały wbudowane z powodu ograniczenia zakresu zamówienia). 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 Ustawy oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Ustawy. 6. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia część jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednocześnie zamieszcza w ofercie pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia część jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednocześnie zamieszcza w ofercie pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustaw
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż siatki przeciw ptakom, Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Chciałabym zlecić montaż siatki na balkonie w domu jednorodzinnym. Linka stalowa dookoła jest już zamontowana i siatka polietylenowa 50 mm X 50 mm we właściwym rozmiarze zakupiona. Chciałabym zapytać o koszt montażu takiej siatki. Mogę dosłać zdjęcia balkonu. Pozdrawiam, Kinga
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI