Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wólka
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-15
 • Numer ogłoszenia537440-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537440-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Gmina Wólka: Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Mobilny LOF” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, krajowy numer identyfikacyjny 43102015000000, ul. Jakubowice Murowane  8 , 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, e-mail gmina@wolka.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wolka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wolka.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin , Sekretariat na pierwszym piętrze.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF
Numer referencyjny: RI.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, zgodnie z art. 36aa ustawy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Ilość części, na które będą podpisane umowy zależy przede wszystkim od zaoferowanych cen i posiadanych przez zamawiającego środków. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia z podziałem na części. 1.1. Część pierwsza zamówienia - „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w miejscowości Łuszczów Pierwszy”- Zadanie inwestycyjne nr 1 (zatoki autobusowe, perony z chodnikami, odwodnienie drogi krajowej i kanał teletechniczny) swoim zakresem obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - budowę zatok autobusowych (dwie zatoki w ciągu drogi krajowej nr 82 z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 8cm, o łącznej powierzchni około 173m2), - budowę nowych ciągów pieszych i peronów z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 6cm, o łącznej powierzchni około 331m2, - wykonanie rowu krytego w ciągu lewostronnego rowu drogi krajowej Nr 82 z rur PP SN 8 i śr. 60 cm - dł. około 35m, - wykonanie rowów odwadniających w ciągu drogi krajowej nr 82 w dowiązaniu do istniejących rowów, - wykonanie umocnień skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw - około 1893m2, - budowę teletechnicznego kanału technologicznego zlokalizowanego pomiędzy projektowanym do odtworzenia rowem a granicą projektowanego pasa drogowego drogi krajowej, składający się z jednej rury RHDPEp 125/7, trzech rur RHDPE 40/3,7 i wiązki mikrorur 40+7x10/8, długość trasy ok. 351m, (w tym przewiertem pod drogą 2x24m) oraz czterech studni kablowych, - zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z istniejącym projektem i obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). - Dla zadania nr1 i nr 2 obowiązuje ta sama dokumentacja projektowa. Dodatkowy schematyczny rysunek określa, które elementy robót należą do części pierwszej zamówienia. 1.2. Część druga zamówienia - Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w miejscowości Łuszczów Pierwszy - Zadanie inwestycyjne nr 2 (jezdnie drogi krajowej z uzbrojeniem i oznakowaniem, odcinki dróg gminnych, parking, chodniki i oświetlenie) swoim zakresem obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze w tym zdjęcie humusu i roboty rozbiórkowe, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - wycinkę drzew oraz krzewów, - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni około 1973m2, - wymiana warstwy ścieralnej na drodze krajowej nr 82 na nową na odcinku od km 13+950,00 do km 14+196,50, - przebudowę wlotu drogi gminnej nr 112470L do drogi krajowej nr 82 w technologii mas bitumicznych, - poszerzenie nawierzchni jezdni drogi krajowej Nr 82 do szerokości zasadniczej 11,5m (3x3,5 m – trzy pasy ruchu po 3,5 m każdy oraz 2x0,5 m opaska zewnętrzna bitumiczna) w związku w wykonaniem pełnowymiarowego dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo, - łączna ilość warstwy ścieralnej na drodze krajowej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 około 2594m2 - wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych i szerokości 6,0 m od km 0+005,75 do km 0+035,25 i szerokości 4,5 m od km 0+050,25 do km 0+125,35 (zmiana szerokości jezdni na odcinku od km 0+035,25 do km 0+050,25), - budowę nowych ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm. około 33m2, - przebudowę istniejących zjazdów i budowę nowych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm. około 240m2, - budowę drogi dojazdowej od istniejącej drogi gminnej nr 112470L do działki nr 96/8 i działek przyległych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm. około 487m2, - budowę węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) – 5 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm. około 77m2, - wykonanie umocnień skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw, - humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw pasa zieleni, - wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego (wg technologii grubowarstwowej) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przejście dla pieszych z wysepką azylu, - budowę oświetlenia drogowego (latarnie hybrydowe 2 szt. i hybrydowe oświetlenie przejścia dla pieszych), - zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna), - zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z istniejącym projektem i obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). - Dla zadania nr1 i nr 2 obowiązuje ta sama dokumentacja projektowa. Dodatkowy schematyczny rysunek określa, które elementy robót należą do części pierwszej zamówienia. Powierzchnie nie zaznaczone na pomarańczowo należą do części drugiej zamówienia. 1.3. Część trzecia zamówienia - „Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowości Łuszczów Pierwszy” swoim zakresem obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze, - wykonanie robót rozbiórkowych, - usunięcie krzewów kolidujących z projektowaną drogą, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - przebudowę nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych o szerokości 4,5m, - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie ścieku korytkowego, - budowę studni chłonnej, - utwardzenie obustronnego pobocza kruszywem łamanym grubości 15cm na szerokości 0,75m, - dostosowanie wysokościowe nawierzchni istniejących zjazdów „do góry” poprzez uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym, - korektę wysokościową niwelety drogi poprawiającą jej płynność przebiegu, - odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, - konserwacja (odtworzenie) istniejących rowów przydrożnych, - regulacja poboczy i skarp, - wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw oraz umocnienie elementami prefabrykowanymi, - wykonanie nowego oznakowania pionowego. - przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego na czas robót na drodze gminnej. 2. Materiał z rozbiórki nie przeznaczony do ponownego wbudowania: kruszywo, frezowany asfalt - do przekazania zamawiającemu z dowozem na odległość do 10km (zmiana w stosunku do przedmiaru robót). 3. Wymagana jest współpraca i koordynacja działań pomiędzy wykonawcami poszczególnych części zamówienia. 4. Dla wszystkich części zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie na koszt wykonawcy pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, sporządzenia wykazu zmian gruntowych jeśli takie wystąpią oraz odtworzenie ewentualnych punktów osnowy geodezyjnej. Wykonawca ponosi również ewentualne koszty związane z odbiorem technicznym robót przez zarządców sieci. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego program zapewnienia jakości przed rozpoczęciem robót. 5. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy (kryterium oceny ofert). 6. Szczegółowy zakres robót opisany jest dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz we wzorze umowy. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i pozwalają jedynie na wstępną analizę i wycenę zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikacje, umowę jak również uwzględnienie wszystkich robót i kosztów nie przewidzianych w przedmiarze.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy w formie pisemnej (wg załącznika do siwz) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Opis „rozwiązań równoważnych" potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub rejestrów ogólnie dostępnych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Celem postępowania nie jest podpisanie umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT; b) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia; c) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; d) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; e) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; g) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, h) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, i) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach: - działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, albo innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności, - udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku możliwości realizacji robót zgodnie z projektem – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas wprowadzenia i zatwierdzenia zmian w dokumentacji projektowej; - wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych prac; - wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; - wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; - braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu budowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności. j) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w miejscowości Łuszczów Pierwszy - Zadanie inwestycyjne nr 1 (zatoki autobusowe, perony z chodnikami, odwodnienie drogi krajowej i kanał teletechniczny)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część pierwsza zamówienia - Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w miejscowości Łuszczów Pierwszy - Zadanie inwestycyjne nr 1 (zatoki autobusowe, perony z chodnikami, odwodnienie drogi krajowej i kanał teletechniczny) swoim zakresem obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - budowę zatok autobusowych (dwie zatoki w ciągu drogi krajowej nr 82 z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 8cm, o łącznej powierzchni około 173m2), - budowę nowych ciągów pieszych i peronów z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 6cm, o łącznej powierzchni około 331m2, - wykonanie rowu krytego w ciągu lewostronnego rowu drogi krajowej Nr 82 z rur PP SN 8 i śr. 60 cm - dł. około 35m, - wykonanie rowów odwadniających w ciągu drogi krajowej nr 82 w dowiązaniu do istniejących rowów, - wykonanie umocnień skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw - około 1893m2, - budowę teletechnicznego kanału technologicznego zlokalizowanego pomiędzy projektowanym do odtworzenia rowem a granicą projektowanego pasa drogowego drogi krajowej, składający się z jednej rury RHDPEp 125/7, trzech rur RHDPE 40/3,7 i wiązki mikrorur 40+7x10/8, długość trasy ok. 351m, (w tym przewiertem pod drogą 2x24m) oraz czterech studni kablowych, - zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z istniejącym projektem i obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). - Dla zadania nr1 i nr 2 obowiązuje ta sama dokumentacja projektowa. Dodatkowy schematyczny rysunek określa, które elementy robót należą do części pierwszej zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45232000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w miejscowości Łuszczów Pierwszy - Zadanie inwestycyjne nr 2 (jezdnie drogi krajowej z uzbrojeniem i oznakowaniem, odcinki dróg gminnych, parking, chodniki i oświetlenie)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część druga zamówienia - Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w miejscowości Łuszczów Pierwszy - Zadanie inwestycyjne nr 2 (jezdnie drogi krajowej z uzbrojeniem i oznakowaniem, odcinki dróg gminnych, parking, chodniki i oświetlenie) swoim zakresem obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze w tym zdjęcie humusu i roboty rozbiórkowe, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - wycinkę drzew oraz krzewów, - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni około 1973m2, - wymiana warstwy ścieralnej na drodze krajowej nr 82 na nową na odcinku od km 13+950,00 do km 14+196,50, - przebudowę wlotu drogi gminnej nr 112470L do drogi krajowej nr 82 w technologii mas bitumicznych, - poszerzenie nawierzchni jezdni drogi krajowej Nr 82 do szerokości zasadniczej 11,5m (3x3,5 m – trzy pasy ruchu po 3,5 m każdy oraz 2x0,5 m opaska zewnętrzna bitumiczna) w związku w wykonaniem pełnowymiarowego dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo, - łączna ilość warstwy ścieralnej na drodze krajowej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 około 2594m2 - wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych i szerokości 6,0 m od km 0+005,75 do km 0+035,25 i szerokości 4,5 m od km 0+050,25 do km 0+125,35 (zmiana szerokości jezdni na odcinku od km 0+035,25 do km 0+050,25), - budowę nowych ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm. około 33m2, - przebudowę istniejących zjazdów i budowę nowych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm. około 240m2, - budowę drogi dojazdowej od istniejącej drogi gminnej nr 112470L do działki nr 96/8 i działek przyległych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm. około 487m2, - budowę węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) – 5 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm. około 77m2, - wykonanie umocnień skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw, - humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw pasa zieleni, - wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego (wg technologii grubowarstwowej) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przejście dla pieszych z wysepką azylu, - budowę oświetlenia drogowego (latarnie hybrydowe 2 szt. i hybrydowe oświetlenie przejścia dla pieszych), - zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna), - zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z istniejącym projektem i obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). - Dla zadania nr1 i nr 2 obowiązuje ta sama dokumentacja projektowa. Dodatkowy schematyczny rysunek określa, które elementy robót należą do części pierwszej zamówienia. Powierzchnie nie zaznaczone na pomarańczowo należą do części drugiej zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowości Łuszczów Pierwszy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część trzecia zamówienia - „Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowości Łuszczów Pierwszy” swoim zakresem obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze, - wykonanie robót rozbiórkowych, - usunięcie krzewów kolidujących z projektowaną drogą, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - przebudowę nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych o szerokości 4,5m, - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie ścieku korytkowego, - budowę studni chłonnej, - utwardzenie obustronnego pobocza kruszywem łamanym grubości 15cm na szerokości 0,75m, - dostosowanie wysokościowe nawierzchni istniejących zjazdów „do góry” poprzez uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym, - korektę wysokościową niwelety drogi poprawiającą jej płynność przebiegu, - odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, - konserwacja (odtworzenie) istniejących rowów przydrożnych, - regulacja poboczy i skarp, - wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw oraz umocnienie elementami prefabrykowanymi, - wykonanie nowego oznakowania pionowego. - przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego na czas robót na drodze gminnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę termy gazowej, Zamość
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania18-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę termy gazowej 150l włoska. Ewentualny montaż pieca gazowego z nową terma. Wszystko wymaga oceny fachowca. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyrobów jednorazowego użytku.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: „Remont odcinka drogi gminnej nr 334087T w m. Koprzywnica – ul. Garncarska”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI