Przebudowa dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiłgoraj
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-03-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia516942-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516942-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj: Przebudowa dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj, krajowy numer identyfikacyjny 95001499500000, ul. ul. Zamojska  96 , 23400   Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6860028, 6868099, e-mail bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl, faks 846 864 259.
Adres strony internetowej (URL): www.bilgoraj.lublin.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_bilgoraj/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Nadleśnictwo Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj, ul. Zamojska 96 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze
Numer referencyjny: S.270.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W ODDZ. 171; 172; 175; 177 W LEŚNICTWIE NADRZECZE OD KM 1+490 DO KM 3+580,20 1.Zakres i rodzaj prac: -długość przebudowywanej drogi w osi – 2090,2mb -szerokość jezdni ok. 3,5 m -powierzchnia jezdni ok.8200 m2 -powierzchnia poboczy ok.3280m2 -mechaniczne karczowanie pniaków -profilowanie koryta drogi, -miejscowe wyniesienie korony drogi, -wykonanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych, -miejscowe odtworzenie i wykonanie rowów odwadniających koronę drogi, -wykonanie przepustów, -wykonanie nieulepszonej nawierzchni drogi (łączna grubość 25 cm po utwardzeniu) z kruszyw drogowych dopuszczonych dokumentacją projektową Zadanie nr 2 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W ODDZ. 100; 101; 102; 103; 104; 112 W LEŚNICTWIE BISZCZA OD KM 0+000 DO KM 2+765 -długość drogi w osi -2765 mb -szerokość jezdni 3,5 m -powierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem 9756,5 m2 -mijanki o powierzchni 125 m2 -składnice o pow. 1350 m2 - mechaniczne karczowanie pniaków, - profilowanie koryta drogi , - miejscowe wyniesienie korony drogi, - wykonanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych - miejscowe odtworzenie i wykonanie rowów odwadniających koronę drogi, - wykonanie przepustów, - wykonanie nawierzchni nieulepszonej drogi (łączna grubość 25cm po utwardzeniu) z kruszyw drogowych dopuszczonych dokumentacją projektową.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego w wymiarze nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, pod warunkiem, że dotychczasowy Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z należytą starannością, zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego, zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienie takie będzie udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej, będą objęte w szczególności następujące ich rodzaje: -mechaniczne karczowanie pniaków -profilowanie koryta drogi, -miejscowe wyniesienie korony drogi, -wykonanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych, -miejscowe odtworzenie i wykonanie rowów odwadniających koronę drogi, -wykonanie przepustów, -wykonanie nieulepszonej nawierzchni drogi (łączna grubość 25 cm po utwardzeniu) z kruszyw drogowych dopuszczonych dokumentacją projektową, -porządkowanie placu budowy z wykarczowanych pniaków, -inne niezbędne przy budowie, przebudowie i remontach dróg i przyległej infrastruktury (pobocza, rowy przydrożne, rowy odprowadzające (sięgacze) itp. oraz wszelkie roboty do nich podobne. Zamawiający przewiduje, że w/w zamówienia będą udzielane w częściach kilkukrotnie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje do tego warunku żadnego opisu wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje do tego warunku żadnego opisu wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - W celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, o podobnym charakterze (drogowe roboty budowlane dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontów dróg) o wartości równej lub przekraczającej 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy zł) brutto każda, odpowiednio potwierdzonych, że roboty został wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - Za spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownik budowy). W zakresie posiadanych uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U z 2013rr. Poz. 1409 z zm. oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) . 3)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia , lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22a ust.2 PZP. 4)Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust.5 ustawy Pzp. 5)W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (innym podmiotom) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sytuacje opisane w art.24 ust. 1 pkt 12-23 i ust.5 – ustawy Pzp nie mogą dotyczyć żadnego z nich, natomiast warunki z art.23 ust.1 lit.b Pzp mogą spełniać łącznie. 3.Warunki opisane powyżej ust.1 pkt 1 i pkt 2 mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę (opisanych w dziale) VII) oraz dokumentów uzyskanych przez zamawiającego w toku postępowania. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił wymagany warunek udziału w postępowaniu. 4.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunku udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, a ich oferta zostanie odrzucona. 5.Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców , którzy: - należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184, 1618 z późn.zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą , że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji między pomiędzy wykonawcami w niniejszym postępowaniu. Zamawiający może , na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP. 2)oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4)Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 2) kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy 3) kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) szczegółowy kosztorys ofertowy, 2) projekty ewentualnych umów z podwykonawcami, obejmujące swoim zakresem części zamówienia, które Wykonawca zmierza powierzyć podwykonawcom. 3) aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.500.000,00 zł., 4) wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami /zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - nie mniej niż 3 osoby/wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy i 00/100 zł) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A o/BIŁGORAJ 74 1020 5385 0000 9202 0028 0842 z dopiskiem na blankiecie przelewu – „Wadium na przebudowę dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze . Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 4.Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 03 (kasa) w siedzibie Zamawiającego, lub załączyć do oferty, w sposób, który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu Wykonawcy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 5.Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem ust. 12, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.Zamawiający również zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia, nie złoży z przyczyn leżących po jego stronie, dokumentów i oświadczeń na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw, informacji o przynależności do grupy kapitałowej lub nie wyrazi zgody na poprawienie innej omyłki, polegającej na niezgodności treści oferty ze SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez tego Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwe zmiany w umowie: 1.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – zgodnie z §3 niniejszej umowy. 2.Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, w szczególności osoby kierownika budowy może być dokonana w sytuacji: a)na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; b)na wniosek Wykonawcy w przypadku: − śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, − nienależytego wykonywania powierzonych prac, − innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 3.Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: − śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, −nienależytego wykonywania powierzonych prac, −innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). 4.Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a)konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d)gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e) wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. 5.Zmiana wynagrodzenia w przypadku; - zmiany zakresu robót budowlanych, - ustawowej zmiany podatku od towarów i usług. Konieczność zmiany Umowy może być spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Umowie, jak również nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Pzp. Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w przypadku: zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej Odstąpienie od umowy: Strony postanawiają, iż stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części niewykonanej w następujących sytuacjach: 1)Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach /art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych/, - zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy. - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. - wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14dni - wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, - jeżeli nie wykonuje robót zgodnie z umową lub narusza inne postanowienia umowy, - w razie konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego, bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego W wyżej wymienionych wypadkach oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w terminie do 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach 2)Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1-go miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury określonego w niniejszej umowie, - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie w takim przypadku uważa się za dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 3)Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie i być dokonane w terminie miesiąca od daty wystąpienia podstawy. 4)W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a)w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, której zachowanie było przyczyną odstąpienia od umowy c)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, d)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, e)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, f)Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję dekarza - Strzyżewice
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania18-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję dekarza do wstawienia okna dachowego na dachu dwuspadowym, wykonanym z blachodachówki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI