Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowa Dęba
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517501-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517501-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie, krajowy numer identyfikacyjny 83120533900000, ul. ul. Ogrodowa  20 , 39460   Nowa Dęba, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 464 910, e-mail zdp_nowa_deba@poczta.onet.pl, faks 158 463 033.
Adres strony internetowej (URL): zdpt.nowadeba.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
zdpt.nowadeba.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
zdpt.nowadeba.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Ogrodowa 20, 39-460 Nowa Dęba

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie Nr 1 - Budowa zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1089R relacji od drogi 854 – Goczałkowice w miejscowości Wrzawy. Zadanie obejmuje: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie miejsc parkingowych i innych elementów: 0,0962 km Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej ze złożeniem w palety i transportem na odl. do 15 km: 245,25 m 2 Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z transportem na odl. do 15 km: 16,5 m Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z transportem na odl. do 15 km: 172 m Wykonanie części przelotowej rowu krytego z rur PEHD SN8 śr. wewn. 300 mm na ławie z pospółki o gr. 25 cm, wraz z zasypką z gruntu rodzimego po uprzednim wykonaniu wykopu liniowego: 90 m Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, o gł. 2,0 m, posadowionej na płycie żelbetowej o średnicy 1200 mm, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typ „ciężki” wraz z wykonaniem wykopów oraz zasypaniem i zagęszczeniem wykopów: 2 kpl. Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 500 mm, ogł. 1,5 m, z wpustem żeliwnym typ „prosty”, przykanalik z rur PVC fi 200 mm o dł. 3-4 m wraz z wykonaniem wykopów oraz zasypaniem i zagęszczeniem wykopów: 3 kpl. Wykonanie odwodnienia liniowego w nawierzchni zjazdu typ ciężki posadowionego na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15): 5 m Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. II- IV gł. koryta do 40 cm: 598,01 m 2 Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku mechanicznie grubość warstwy 10 cm (warstwa odcinająca pod parking, chodnik, zjazdy): 598,01 m 2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm (parking, zjazdy): 456,75 m 2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłuczeń kamienny, frakcji 31,5 / 63 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm (parking, chodnik, zjazdy): 598,01 m 2 Uzupełnienie terenu gruntem dowiezionym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie - opaska gruntowa za chodnikiem, szer. śr. 0,5 m: 6,82 m 3 Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu do 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej: 38,3 m 2 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B- 15): 146 m Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: 90 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o gr. 6 cm na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 4 / 11,8 mm gr. 4 cm – chodnik: 141,26 m 2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 4 / 11,8 mm gr. 4 cm – parking + zjazdy: 456,75 m 2 Ułożenie ścieków z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 4 / 11,8 mm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B- 15): 28,86 m2 Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej (wpusty deszczowe) z dostosowaniem do rzędnych nawierzchni parkingu: 1 kpl. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: 0,0962 km Kod CPV: 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap IV Zadanie obejmuje: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: 0,30 km Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 30 m, grubość warstwy do 30 cm (humus do wykorzystania na miejscu robót): 450,98 m 2 Rozebranie murków czołowych żelbetowych przepustów z kręgów betonowych o średnicy 80 cm posadowionych na ławie z kruszywa łamanego po uprzednim odkopaniu murków; 1,5 m 3 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami samowyładowczymi wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą wraz z humusowaniem i obsianiem trawą (poszerzenia nasypów): 351,76 m 3 Ułożenie przewodów przepustów drogowych rurowych żelbetowych pod koroną drogi, rury o średnicy 80 cm, klasa obciążenia A, na ławach z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm, grubość ławy po zagęszczeniu 50 cm z zasypaniem i ubiciem warstwami nasypki gruntowej: 2,0 m Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych z betonu klasy B-25 dla przepustów o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem posadowionych na ławach z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm grubość ław po zagęszczeniu 50 cm z zasypaniem i ubiciem warstwami nasypki gruntowej: 1,5 m 3 Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm z przykanalikami z rur PEHD fi 250 mm dł. 2,5 m – ruszt żeliwny łamany z umocnieniem wylotu na skarpie płytami betonowymi 50x50x7 cm, powierzchnia umocnienia 1,5 m x 2,0 m: 4 szt. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm: 457,60 m 2 Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: 457,60 m 2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: zjazdy; 18,00 m 2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: 457,60 m 2 Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą - opaska gruntowa za chodnikiem szer. śr. 0,5 m: 30,00 m3 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu śr. 30 cm; 214,00 m Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm i podsypki cementowo – piaskowej gr. 5 cm: 307,7 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm i podsypki cementowo – piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową: 299,7 m Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm – chodnik; szara; 351,68 m 2, kolor: 87,92m 2 Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy: szara; 18,00 m 2 Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B-15) i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm: 60,50 m 2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: 0,30 km

II.5) Główny kod CPV: 45232451-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dla Zadania Nr 1 - co najmniej dwa zadania obejmujące roboty brukarskie i odwodnieniowe o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. dla Zadania Nr 2 - co najmniej dwa zadania obejmujące roboty brukarskie i odwodnieniowe o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto.. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie posiadała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Warunki zmiany: - wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne, - jednoczesny brak możliwości realizacji innych robót, niezależnych od warunków atmosferycznych. b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. c) koniecznością usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, warunkiem zmiany będzie wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi te okoliczności; d) koniecznością uzyskania decyzji lub uzgodnień mogących powodować wstrzymanie robót; e) zmianą obowiązujących przepisów prawa; f) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 3. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, dotyczących sposobu i zakresu wykonania zamówienia, a także sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadkach, gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Zmiany umowy są również możliwe w sytuacjach opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2)-6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1089R relacji od drogi 854 – Goczałkowice w miejscowości Wrzawy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie miejsc parkingowych i innych elementów: 0,0962 km Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej ze złożeniem w palety i transportem na odl. do 15 km: 245,25 m 2 Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z transportem na odl. do 15 km: 16,5 m Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z transportem na odl. do 15 km: 172 m Wykonanie części przelotowej rowu krytego z rur PEHD SN8 śr. wewn. 300 mm na ławie z pospółki o gr. 25 cm, wraz z zasypką z gruntu rodzimego po uprzednim wykonaniu wykopu liniowego: 90 m Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, o gł. 2,0 m, posadowionej na płycie żelbetowej o średnicy 1200 mm, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typ „ciężki” wraz z wykonaniem wykopów oraz zasypaniem i zagęszczeniem wykopów: 2 kpl. Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 500 mm, ogł. 1,5 m, z wpustem żeliwnym typ „prosty”, przykanalik z rur PVC fi 200 mm o dł. 3-4 m wraz z wykonaniem wykopów oraz zasypaniem i zagęszczeniem wykopów: 3 kpl. Wykonanie odwodnienia liniowego w nawierzchni zjazdu typ ciężki posadowionego na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15): 5 m Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. II- IV gł. koryta do 40 cm: 598,01 m 2 Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku mechanicznie grubość warstwy 10 cm (warstwa odcinająca pod parking, chodnik, zjazdy): 598,01 m 2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm (parking, zjazdy): 456,75 m 2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłuczeń kamienny, frakcji 31,5 / 63 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm (parking, chodnik, zjazdy): 598,01 m 2 Uzupełnienie terenu gruntem dowiezionym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie - opaska gruntowa za chodnikiem, szer. śr. 0,5 m: 6,82 m 3 Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu do 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej: 38,3 m 2 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B- 15): 146 m Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: 90 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o gr. 6 cm na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 4 / 11,8 mm gr. 4 cm – chodnik: 141,26 m 2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 4 / 11,8 mm gr. 4 cm – parking + zjazdy: 456,75 m 2 Ułożenie ścieków z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 4 / 11,8 mm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B- 15): 28,86 m2 Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej (wpusty deszczowe) z dostosowaniem do rzędnych nawierzchni parkingu: 1 kpl. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: 0,0962 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232451-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: 0,30 km Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 30 m, grubość warstwy do 30 cm (humus do wykorzystania na miejscu robót): 450,98 m 2 Rozebranie murków czołowych żelbetowych przepustów z kręgów betonowych o średnicy 80 cm posadowionych na ławie z kruszywa łamanego po uprzednim odkopaniu murków; 1,5 m 3 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami samowyładowczymi wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą wraz z humusowaniem i obsianiem trawą (poszerzenia nasypów): 351,76 m 3 Ułożenie przewodów przepustów drogowych rurowych żelbetowych pod koroną drogi, rury o średnicy 80 cm, klasa obciążenia A, na ławach z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm, grubość ławy po zagęszczeniu 50 cm z zasypaniem i ubiciem warstwami nasypki gruntowej: 2,0 m Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych z betonu klasy B-25 dla przepustów o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem posadowionych na ławach z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm grubość ław po zagęszczeniu 50 cm z zasypaniem i ubiciem warstwami nasypki gruntowej: 1,5 m 3 Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm z przykanalikami z rur PEHD fi 250 mm dł. 2,5 m – ruszt żeliwny łamany z umocnieniem wylotu na skarpie płytami betonowymi 50x50x7 cm, powierzchnia umocnienia 1,5 m x 2,0 m: 4 szt. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm: 457,60 m 2 Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: 457,60 m 2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: zjazdy; 18,00 m 2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: 457,60 m 2 Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą - opaska gruntowa za chodnikiem szer. śr. 0,5 m: 30,00 m3 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu śr. 30 cm; 214,00 m Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm i podsypki cementowo – piaskowej gr. 5 cm: 307,7 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm i podsypki cementowo – piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową: 299,7 m Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm – chodnik; szara; 351,68 m 2, kolor: 87,92m 2 Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy: szara; 18,00 m 2 Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B-15) i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm: 60,50 m 2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: 0,30 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232451-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę płyty warstwowej ściennej - Błażowa
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania18-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę płyty warstwowej ściennej, grubość od 4 do 6, ilość: 42 m2. 13 mb długość i 3,06 wysokość. Potrzebna jak najszybciej.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Nowa Dęba: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego - II
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI