Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2018 roku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2018 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWodzisław
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wodzisław
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-12
 • Numer ogłoszenia517182-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517182-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Gmina Wodzisław: Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wodzisław, krajowy numer identyfikacyjny 29101085000000, ul. ul. Krakowska  6 , 28330   Wodzisław, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 806 118, e-mail ugwodzislaw@wp.pl, faks 413 806 118.
Adres strony internetowej (URL): www.wodzislaw.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wodzislaw.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wodzislaw.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
3) Oferty składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w oryginale (na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw)
Adres:
Urząd Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2018 roku
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław na następujących odcinkach: Zadanie 1. Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie kolonia (odcinek 1150 m w km 0+000 do 1 +150) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 8 cm na szerokości 3,3 m + rozjazd 12 m2, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,0 m + rozjazd 12,0m2. Zadanie 2. Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska (odcinek 625m w km 0+000 do 0+625) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 8 cm na szerokości 4,3 m + rozjazd 12 m2, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 4,0 m + rozjazd 12,0m2. Zadanie 3. Przebudowa drogi wewnętrznej Pokrzywnica wieś (odcinek 425m w km 0+000 do 0+425) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,3 m + rozjazd 12 m2, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,0 m + rozjazd 12,0m2. Zadanie 4. Przebudowa drogi wewnętrznej Mierzawa (odcinek 322m w km 0+000 do 0+322) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,3 m, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,0 m. Zadanie 5. Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek Nowa Wieś (odcinek 335m w km 1+153 do 1+488) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,3 m + rozjazd 55 m2 (skrzyż. z dr. wew.), - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,0 m + rozjazd 55 m2 (skrzyż. z dr. wew.) i rozjazd 12,0m2 (skrzyż. z dr. pow.). Zadanie 6. Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Lubecka – Bugaj (odcinek 340m w km 0+000 do 0+340) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm (szerokość 3,8 m – na odcinku 30 m w km 0+000 do 0+030; szerokość 3,3 m – na odcinku 310 m w km 0+030 do 0+340), - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) (na odcinku 30 m w km 0+000 do 0+030 – szerokość układania 3,5 m, na odcinku 310 m w km 0+030 do 0+340 – szerokość układania 3,0 m). Zadanie 7. Przebudowa drogi gminnej Przezwody – Dropiówka kolonia (odcinek 1000m w km 0+000 do 1+000) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 8 cm na szerokości 3,8 m + rozjazd 12 m2, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,5 m + rozjazd 12m2. Zadanie 8. Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin (odcinek 380m w km 0+860 do 1+240) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,8 m, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,5 m. Zadanie 9. Przebudowa drogi gminnej Stara Olszówka – Wodacz (odcinek 300m w km 0+725 do 1+025) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,8 m, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,5 m. Zadanie 10. Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek blok 36 (odcinek 188m w km 0+000 do 0+188) polegająca na: - oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z betonu i kostki, - skropieniu asfaltem nawierzchni drogowej, - wyrównaniu istniejącej nawierzchni betonowej do wymaganego profilu frezowiną asfaltową (z zawałowaniem), - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,5 m + rozjazd 12,0 m2. Zadanie 11. Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza (odcinek 160m w km 0+105 do 0+265) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,3 m, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,0 m. Zadanie 12. Przebudowa drogi gminnej E-7 – Świątniki (odcinek 528m w km 0+000 do 0+528) polegająca na: - wyznaczeniu poziomów dla robót ziemnych (niwelacja terenu), - regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych – 13 szt., - frezowaniu nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm na szerokości 4,0 m (odcinek 105 m w km 0+143 do 0+248), - oczyszczeniu przepustów o łącznej długości 8 m i średnicy 0,4 m z namułu, - oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogowej (na odcinku 333 m w km 0+000 do 0+333 - szerokość 4,0 m, na odcinku 195 m w km 0+333 do 0+528 – szerokość 4,3 m) + rozjazd – 55 m2), - skropieniu asfaltem nawierzchni drogowej (na odcinku 333 m w km 0+000 do 0+333 - szerokość 4,0 m, na odcinku 195 m w km 0+333 do 0+528 – szerokość 4,3 m) + rozjazd – 55 m2), - wykonaniu koryta gł. 30 cm na poszerzeniach jezdni (rozjazd – 8 m2), - wykonaniu koryta gł. 30 cm pod korytka ściekowe (na odcinku 32,5 m w km 0+220 do 0+252,5 oraz na odcinku 55 m w km 0+290 do 0+345), - przygotowanie terenu pod montaż ścieku skarpowego w km 0+290, ­ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa dolna o grubości 15 cm) – rozjazd 8 m2, ­ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa górna o grubości 15 cm) – rozjazd 8 m2, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem (śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm) – rozjazd 58 m2, - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa o grubości 20 cm) pod korytka ściekowe (na odcinku 32,5 m w km 0+220 do 0+252,5 oraz na odcinku 55 m w km 0+290 do 0+345), ­ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa o grubości 10 cm) pod ściek skarpowy w km 0+290, ­ zamontowaniu ścieku skarpowego o długości 10 m, z prefabrykatów betonowych trapezowych o grubości 15 cm, szer. do 40 cm na podsypce cementowo-piaskowej w km 0+290, ­ zamontowaniu korytek ściekowych z prefabrykatów betonowych trójkątnych o szer. 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na odcinku 32,5 m w km 0+220 do 0+252,5 oraz na odcinku 55 m w km 0+290 do 0+345), - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm (łączna długość poboczy do utwardzenia 994,5 m), - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) (na odcinku 333 m w km 0+000 do 0+333 - szerokość układania 4,0 m, na odcinku 195 m w km 0+333 do 0+528 – szerokość układania 4,3 m) + rozjazdy – 142 m2. Zadanie 13. Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji na powierzchni 484 m2 polegająca na: - wyznaczeniu poziomów dla robót ziemnych (niwelacja terenu), ­ rozebraniu chodników z płyt betonowych (50x50x7) – 70 m2, ­ wykonaniu koryta gł. 50 cm pod nawierzchnię parkingu – 414 m2, ­ wykonaniu koryta gł. 30 cm pod chodnik – 70 m2, ­ wykonaniu warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu, ­ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa dolna o grubości 15 cm), ­ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa górna o grubości 15 cm) – 414 m2, ­ wykonaniu ławy betonowej – beton C16/20 (B20) (na podsypce cementowo-piaskowej) pod krawężniki – 100 m, ­ ustawieniu krawężników betonowych (15x30 cm) i wyregulowaniu ich według osi poziomych – 100 m, ­ regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt., ­ ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem linii segregacyjnych (kostka szara – 412,25 m2, kostka kolorowa – 1,75 m2), ­ ułożeniu chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara – 64 m2), ­ oznakowaniu 1 miejsca dla niepełnosprawnych (znak pionowy T-29 na słupku pojedynczym oraz znak poziomy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - przygotowanie placu budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów, - wykonanie badań zagęszczenia gruntu, - oznakowanie budowy (znaki drogowe), - wywiezienie i utylizacja gruzu i ziemi, - sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. nr 7 do SIWZ) oraz przedmiar robót pełniący funkcję pomocniczą (zał. nr 6 do SIWZ), dostępne również w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 8 Urzędu Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28 330 Wodzisław w dni robocze w godz.730 – 1530. 4. Wykonawca jest zobowiązany określić w ofercie ile miesięcy gwarancji/rękojmi udzieli na wykonane roboty (materiały i robociznę). Zamawiający wymaga, żeby gwarancja była nie krótsza niż 36 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji musi być równy okresowi udzielanej rękojmi za wady. 5. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia tak by wykonać przedmiot zamówienia, działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością. 6. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, żeby wszyscy pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy, za wyjątkiem geodety i kierownika robót, byli zatrudnieni na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.). Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji inwestycji, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników wykonawcy przy jej wykonywaniu. Wykonawca przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji będzie przedstawiał deklarację ZUS-DRA zawierającą liczbę ubezpieczonych/zatrudnionych przez Wykonawcę. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań są określone we wzorze umowy – zał. nr 3.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca: a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Zamawiający wyraża zgodę na posiadanie uprawnień równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 2) dokumentów określających w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wadium, 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą. 3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, groszy 00/100. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium – Przebudowa dróg gminnych 2018. 6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w oryginale, razem z ofertą. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
doświadczenie kierownika robót 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie opisanym w art. 144 ustawy Pzp oraz następujących istotnych warunków niniejszej umowy: 1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: a) wystąpią nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót powodujące przerwanie robót budowlanych na okres nie krótszy niż 7 dni (opady śniegu i mróz w okresie zimowym nie będą traktowane jako nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne), b) roboty zostaną wstrzymane przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w terminie. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności. 2) skrócenie terminu płatności za wykonane roboty, gdy zajdzie konieczność wcześniejszego wydatkowania pieniędzy związanych z ww. inwestycją; Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem potwierdzenia przez Skarbnika Gminy posiadania środków do zapłaty w krótszym terminie płatności. 3) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: a) wystąpi konieczność zmiany w nazwie inwestycji (przedmiocie umowy), b) Wykonawca wystąpi o zmianę Kierownika robót – zmiana projektanta lub kierownika budowy, pod warunkiem, że nowy kierownik robót będzie posiadał uprawnienia zgodne z wymaganiami opisanymi dla kierownika robót w SIWZ i doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie wymagane dla uzyskania takiej ilości punktów jaka została przyznana ofercie w kryterium oceny ofert – „Doświadczenie kierownika robót”. c) wykonawca wprowadzi na budowę podwykonawców w zakresie nie zgłoszonym w złożonej ofercie, d) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się w złożonej ofercie; Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązanie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w chwili złożenia wniosku o zmianę umowy w tym zakresie, proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia; ponadto Wykonawca przedstawi oświadczenie lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy, e) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności oraz potwierdzenia tej sytuacji przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-27, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace termomodernizacyjne - Bliżyn
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania18-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą warstwy materiału termoizolacyjnego, modernizację przegrody dachowej, wymianę okien i drzwi w budynku na okna i drzwi o niższym współczynniku U, modernizację systemu ogrzewania poprzez montaż wysokowydajnych grzejników, zaworów termostatycznych wraz z montażem pieca na pelet. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.