Przebudowa dróg na terenie gminy Pelplin

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa dróg na terenie gminy Pelplin
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPelplin
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Pelplin
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587630-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587630-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Pelplin: Przebudowa dróg na terenie gminy Pelplin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pelplin, krajowy numer identyfikacyjny 19167533300000, ul. plac Grunwaldzki  4 , 83130   Pelplin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 536 12 61, e-mail inwestycje@pelplin.pl, faks 536 14 64.
Adres strony internetowej (URL): www.pelplin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.pelplin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pelplin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplinb

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie gminy Pelplin
Numer referencyjny: RIK.271.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kulice” Kulice, ul. Brzozowa (165, 156/2; obręb Kulice) zakres robót: - planuje się wykonanie drogi długości ok. 140 m, o szerokości 5,0 m z płyt betonowych ażurowych typu JOMB na podsypce piaskowej i podbudowie z gruzu betonowego, - wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z gruzu betonowego, - obramowanie zjazdu za pomocą opornika betonowego o wym. 12x25x100 cm na ławie betonowej zwykłej, krawędź połączenia zjazdu z drogą powiatową wykonana za pomocą opornika betonowego 12x25x100 cm - oczyszczenie i udrożnienie zlokalizowanego pod drogą powiatową nr 2820G istniejącego przepustu wraz z kratką wpustową, - oczyszczenie istniejącego koryta ścieku betonowego długości ok 25 m, zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Część II. „Remont drogi gminnej w miejscowości Międzyłęż” Droga gminna nr 215002G (dz. nr 150, 143/1,177 obręb Międzyłęż): - planuje się wykonanie drogi długości ok. 140 m, o szerokości 4,5 m z płyt drogowych żelbetowych 150x300x15 cm na podsypce piaskowej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Część III. „Remont drogi gminnej w miejscowości Rajkowy” Droga gminna ul. Bukowa (dz. nr 114, 87/8; obręb Rajkowy): - planuje się wykonanie drogi długości ok. 480 m, o szerokości 5,0 m z płyt betonowych ażurowych typu JOMB na podsypce piaskowej i podbudowie z gruzu betonowego, - wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z gruzu betonowego, - obramowanie zjazdu za pomocą opornika betonowego o wym. 12x25x100 cm na ławie betonowej zwykłej, krawędź połączenia zjazdu z drogą powiatową wykonana za pomocą opornika betonowego 12x25x100 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP. Dla każdej części dopuszcza się zlecenie robót do 50% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą że: a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB o długości 100 m, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; b) dysponuje jedną osobą – Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót branży drogowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót branży drogowej od dnia uzyskania uprawnień; Doświadczenie zawodowe. Doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 1 zadań polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o długości minimum 100 m. Część II. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą że: a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych o długości 100 m, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; b) dysponuje jedną osobą – Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót branży drogowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót branży drogowej od dnia uzyskania uprawnień; Doświadczenie zawodowe. Doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 1 zadań polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o długości minimum 100 m. Część III. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą że: a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB o długości 400 m, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; b) dysponuje jedną osobą – Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót branży drogowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót branży drogowej od dnia uzyskania uprawnień; Doświadczenie zawodowe. Doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 1 zadań polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o długości minimum 100 m.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Część I 1) wykaz wykonanego należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonego minimum 1 zadanie polegającego na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB o długości 100 m, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 2) wykaz dysponowania jedną osobą – Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót branży drogowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót branży drogowej od dnia uzyskania uprawnień; Doświadczenie zawodowe. Doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 1 zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o długości minimum 100 m. Część II. 1) wykaz wykonanego należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonego minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych o długości 100 m, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 2) Wykaz dysponowania jedną osobą – Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót branży drogowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót branży drogowej od dnia uzyskania uprawnień; Doświadczenie zawodowe. Doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 1 zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o długości minimum 100 m. Część III. 4) Wykaz wykonanych należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB o długości 400 m, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 5) Wykaz dysponowania jedną osobą – Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót branży drogowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót branży drogowej od dnia uzyskania uprawnień; Doświadczenie zawodowe. Doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej 1 zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o długości minimum 400 m.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium Dla części I - w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), - przed upływem terminu składania ofert. Dla części II - w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), - przed upływem terminu składania ofert. Dla części III - w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), - przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym nr rachunku 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu RIK.271.14.2018 na „Przebudowa dróg na terenie gminy Pelplin” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
gwarancja 40,00
cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kierownika budowy, przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych , b) nie wywiązywania się kierownika z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kierownika stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kierownika, jeżeli uzna, że kierownik nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika nowy kierownik musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może zwrócić się o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, 6) Wykonawca może zwrócić się o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) siły wyższej, klęski żywiołowej c) zmiany się w trakcie wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający, 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z winy Zamawiającego 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont drogi gminnej w miejscowości Kulice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kulice, ul. Brzozowa (165, 156/2; obręb Kulice) zakres robót: - planuje się wykonanie drogi długości ok. 140 m, o szerokości 5,0 m z płyt betonowych ażurowych typu JOMB na podsypce piaskowej i podbudowie z gruzu betonowego, - wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z gruzu betonowego, - obramowanie zjazdu za pomocą opornika betonowego o wym. 12x25x100 cm na ławie betonowej zwykłej, krawędź połączenia zjazdu z drogą powiatową wykonana za pomocą opornika betonowego 12x25x100 cm - oczyszczenie i udrożnienie zlokalizowanego pod drogą powiatową nr 2820G istniejącego przepustu wraz z kratką wpustową, - oczyszczenie istniejącego koryta ścieku betonowego długości ok 25 m, zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont drogi gminnej w miejscowości Międzyłęż
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Droga gminna nr 215002G (dz. nr 150, 143/1,177 obręb Międzyłęż): - planuje się wykonanie drogi długości ok. 140 m, o szerokości 4,5 m z płyt drogowych żelbetowych 150x300x15 cm na podsypce piaskowej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont drogi gminnej w miejscowości Rajkowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Droga gminna ul. Bukowa (dz. nr 114, 87/8; obręb Rajkowy): - planuje się wykonanie drogi długości ok. 480 m, o szerokości 5,0 m z płyt betonowych ażurowych typu JOMB na podsypce piaskowej i podbudowie z gruzu betonowego, - wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z gruzu betonowego, - obramowanie zjazdu za pomocą opornika betonowego o wym. 12x25x100 cm na ławie betonowej zwykłej, krawędź połączenia zjazdu z drogą powiatową wykonana za pomocą opornika betonowego 12x25x100 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady brukarzy - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygady brukarzy do wykonania budowa dróg i chodników. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI