Przebudowa dróg gminnych ulicy Przeczniej i Akacjowej w Kozach- dwa zadania: Zadanie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa dróg gminnych ulicy Przeczniej i Akacjowej w Kozach- dwa zadania: Zadanie 1: Przebudowa ul. Przeczniej wraz z ul. Parkową, Zadanie 2: Przebudowa oraz rozbudowa ul. Akacjowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKozy
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kozy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-15
 • Numer ogłoszenia505797-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505797-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Gmina Kozy: Przebudowa dróg gminnych ulicy Przeczniej i Akacjowej w Kozach- dwa zadania: Zadanie 1: Przebudowa ul. Przeczniej wraz z ul. Parkową, Zadanie 2: Przebudowa oraz rozbudowa ul. Akacjowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozy, krajowy numer identyfikacyjny 7218228400000, ul. ul. Krakowska  4 , 43340   Kozy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 298 650, e-mail ug@Kozy.pl, faks 338 298 674.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kozy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kozy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Kozy – sekretariat I piętro, pokój 17
Adres:
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych ulicy Przeczniej i Akacjowej w Kozach- dwa zadania: Zadanie 1: Przebudowa ul. Przeczniej wraz z ul. Parkową, Zadanie 2: Przebudowa oraz rozbudowa ul. Akacjowej
Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych ulicy Przeczniej i Akacjowej w Kozach. Postępowanie zostało podzielone na dwa (2) zadania: Zadanie 1: Przebudowa ul. Przeczniej wraz z ul. Parkową Zadanie 2: Przebudowa oraz rozbudowa ul. Akacjowej” ZADANIE nr 1 A. Przebudowa drogi gminnej ulicy Przeczniej w Kozach na odcinku od drogi DK52 do ul. Dworcowej. B. Budowa odwodnienia w ul. Parkowej, jako odbiornika wód deszczowych z ul. Przeczniej wraz z przebudową odcinka drogi. C. Zakup i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na odcinkach przebudowywanych dróg ul. Przeczniej i Akacjowej. ZADANIE nr 2 D1. Rozbudowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach na odcinku od ul. Przeczniej do skrzyżowania z ul. Kalinową. D2. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do końca drogi. A- Przebudowa drogi gminnej ulicy Przeczniej w Kozach na odcinku od drogi DK52 do ul. Dworcowej 1) Przebudowa drogi (wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni po rozebraniu istniejących warstw bitumicznych w całości, nowa nawierzchnia wiążąca i ścieralna, nowe krawężniki i obrzeża); 2) Budowa i przebudowa chodników po obu stronach jezdni (nowe krawężniki i obrzeża, nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej); 3) Przebudowa wjazdów do posesji (zjazdy należy wykonać na całej długości pomiędzy bramami wjazdowymi i krawędzią projektowanej drogi); 4) Przebudowa skrzyżowań ul. Przeczniej z ulicami Przemysłową, Lipową, Szkolną; 5) Budowa kolektora deszczowego wraz z przykanalikami deszczowymi; 6) Wykonanie pasów zieleni i poboczy gruntowych; 7) Zabudowa nowego pełnego oznakowania pionowego i poziomego oraz barier. B – Budowa odwodnienia w ul. Parkowej, jako odbiornika wód deszczowych z ul. Przeczniej wraz z przebudową odcinka drogi. Zakres robót będzie obejmował: 1) przebudowę i budowę wjazdów do obiektu LKS, 2) przebudowę zjazdu z ul. Parkowej, 3) przebudowa ogrodzenia boiska treningowego ok. 100mb, 4) przebudową odcinka istniejącego chodnika w zakresie koniecznym do wykonania, 5) budowę nowego kanału deszczowego w całym projektowanym zakresie, 6) karczowanie pni krzewów i drzew kolidujących z zakresem przebudowy drogi, 7) zabezpieczenie rurą ochronną istniejących sieci technicznych, 8) wykonanie rur osłonowych PCV pod przyszłą instalację oświetlenia ulicznego w zakresie koniecznym do wykonania, C – Zakup i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na odcinkach przebudowywanych dróg ul. Przeczniej i Akacjowej. W ramach inwestycji przewidziano zakup i wymianę istniejących lamp oświetlenia ulicznego na odcinkach ulic przeznaczonych do przebudowy tj. ul. Przeczniej i Akacjowej na oprawy LED o mocy 75 W o parametrach jakościowych równoważnych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów opraw LED funkcjonujących na terenie Gminy Kozy wraz z konserwacją istniejących wysięgników lub wymianą D1 -Rozbudowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach na odcinku od ul. Przeczniej do skrzyżowania z ul. Kalinową. D2. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do końca drogi. 1) Przebudowa drogi (wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni po rozebraniu istniejących warstw bitumicznych w całości, nowa nawierzchnia wiążąca i ścieralna, nowe krawężniki i obrzeża); 2) Przebudowa chodników (nowe krawężniki i obrzeża, nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej); 3) Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych (5 miejsc postojowych równoległych, 13 miejsc postojowych prostopadłych, 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych); 4) Budowa dwóch zjazdów publicznych do przedszkola przy ul. Akacjowej; 5) Przebudowa wjazdów do posesji (zjazdy należy wykonać na całej długości pomiędzy bramami wjazdowymi i krawędzią projektowanej drogi); 6) Przebudowa skrzyżowań ul. Akacjowej z ulicami Kalinową i Morelową; 7) Przebudowa studni ściekowych wraz z przykanalikami deszczowymi oraz studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej (studzienki rewizyjne zostaną zabudowane na istniejącym kolektorze w miejscu istniejących studni rewizyjnych. Natomiast studzienki ściekowe zostaną zabudowane w miejscach wynikających ze spadków poprzecznych i podłużnych oraz w nawiązaniu do istniejącego terenu); 8) Wykonanie pasów zieleni i poboczy gruntowych (od strony projektowanych parkingów powierzchnie pomiędzy miejscami parkingowymi a chodnikiem należy obsiać trawą, natomiast po przeciwnej stronie pobocze gruntowe obsiać trawą lub wykonać w kruszywie; 9) Wykonanie małej architektury – zabudowa ławek i nasadzenia drzew. Szczegółowe rozwiązania oraz konstrukcja zostanie uściślona na etapie wykonywania niniejszych prac budowlanych po uprzednim zatwierdzeniu koncepcji oraz materiałów z Zamawiającym; 10) Zabudowa nowego pełnego oznakowania pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 4, 4a, 4b i 4c do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45110000-1
45232452-5
45233253-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-20

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Dotyczy sekcji II.8)- Zamówienie należy zrealizować w terminie: Zadanie 1: w zakresie przebudowy ul. Przeczniej wraz z ul. Parkową od dnia zawarcia umowy do 20 sierpnia 2018 r. Zadanie 2: w zakresie przebudowy i rozbudowy odcinka ul. Akacjowej od dnia zawarcia umowy do 14 maja 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie, remoncie drogi/dróg o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto każda. Warunek dotyczy jednego i więcej zadań. Uwaga :W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych Uwaga: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 2. Wykonawca, musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.). lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). Warunek dotyczy jednego i więcej zadań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Uwaga :Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 2. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 3.Kosztorysy ofertowe sporządzone w formie uproszczonej w oparciu o załączniki nr 4, 4a, 4b, 4c do SIWZ. 4.Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, zaleca się dołączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – oryginał zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie 1: 30 000,00 PLN Zadanie 2: 20 000,00 PLN 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm.). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 31.01.2018 r. o godzinie 10:00. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank PEKAO S.A.: 13 1240 4142 1111 0010 4640 1758 3. Uwaga nr 6: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 3.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kozach, ul. Krakowska 4, I piętro, przed upływem terminu składania ofert. Gwarancja wadialna winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 3.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a). 3.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy 10,00
wysokość kary umownej za nieterminową realizacje zamówienia 20,00
wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzn. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Ponadto zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Uwaga dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów: 1.1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 1.2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 1.3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 1.4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 2. Do oferty należy dołączyć także: 2.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 2.4. Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 2.5. Kosztorysy ofertowe.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: Przebudowa ul. Przeczniej wraz z ul. Parkową
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE nr 1 A. Przebudowa drogi gminnej ulicy Przeczniej w Kozach na odcinku od drogi DK52 do ul. Dworcowej. B. Budowa odwodnienia w ul. Parkowej, jako odbiornika wód deszczowych z ul. Przeczniej wraz z przebudową odcinka drogi. C. Zakup i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na odcinkach przebudowywanych dróg ul. Przeczniej i Akacjowej. A- Przebudowa drogi gminnej ulicy Przeczniej w Kozach na odcinku od drogi DK52 do ul. Dworcowej 1) Przebudowa drogi (wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni po rozebraniu istniejących warstw bitumicznych w całości, nowa nawierzchnia wiążąca i ścieralna, nowe krawężniki i obrzeża); 2) Budowa i przebudowa chodników po obu stronach jezdni (nowe krawężniki i obrzeża, nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej); 3) Przebudowa wjazdów do posesji (zjazdy należy wykonać na całej długości pomiędzy bramami wjazdowymi i krawędzią projektowanej drogi); 4) Przebudowa skrzyżowań ul. Przeczniej z ulicami Przemysłową, Lipową, Szkolną; 5) Budowa kolektora deszczowego wraz z przykanalikami deszczowymi; 6) Wykonanie pasów zieleni i poboczy gruntowych; 7) Zabudowa nowego pełnego oznakowania pionowego i poziomego oraz barier. B – Budowa odwodnienia w ul. Parkowej, jako odbiornika wód deszczowych z ul. Przeczniej wraz z przebudową odcinka drogi. Zakres robót będzie obejmował: 1) przebudowę i budowę wjazdów do obiektu LKS, 2) przebudowę zjazdu z ul. Parkowej, 3) przebudowa ogrodzenia boiska treningowego ok. 100mb, 4) przebudową odcinka istniejącego chodnika w zakresie koniecznym do wykonania, 5) budowę nowego kanału deszczowego w całym projektowanym zakresie, 6) karczowanie pni krzewów i drzew kolidujących z zakresem przebudowy drogi, 7) zabezpieczenie rurą ochronną istniejących sieci technicznych, 8) wykonanie rur osłonowych PCV pod przyszłą instalację oświetlenia ulicznego w zakresie koniecznym do wykonania, C – Zakup i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na odcinkach przebudowywanych dróg ul. Przeczniej i Akacjowej. W ramach inwestycji przewidziano zakup i wymianę istniejących lamp oświetlenia ulicznego na odcinkach ulic przeznaczonych do przebudowy tj. ul. Przeczniej i Akacjowej na oprawy LED o mocy 75 W o parametrach jakościowych równoważnych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów opraw LED funkcjonujących na terenie Gminy Kozy wraz z konserwacją istniejących wysięgników lub wymianą
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0, 45110000-1, 45232452-5, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy 10,00
wysokość kary umownej za nieterminową realizacje zamówienia 20,00
wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: Przebudowa oraz rozbudowa ul. Akacjowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE nr 2 D1. Rozbudowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach na odcinku od ul. Przeczniej do skrzyżowania z ul. Kalinową. D2. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do końca drogi. D1 -Rozbudowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach na odcinku od ul. Przeczniej do skrzyżowania z ul. Kalinową. D2. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do końca drogi. 1) Przebudowa drogi (wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni po rozebraniu istniejących warstw bitumicznych w całości, nowa nawierzchnia wiążąca i ścieralna, nowe krawężniki i obrzeża); 2) Przebudowa chodników (nowe krawężniki i obrzeża, nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej); 3) Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych (5 miejsc postojowych równoległych, 13 miejsc postojowych prostopadłych, 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych); 4) Budowa dwóch zjazdów publicznych do przedszkola przy ul. Akacjowej; 5) Przebudowa wjazdów do posesji (zjazdy należy wykonać na całej długości pomiędzy bramami wjazdowymi i krawędzią projektowanej drogi); 6) Przebudowa skrzyżowań ul. Akacjowej z ulicami Kalinową i Morelową; 7) Przebudowa studni ściekowych wraz z przykanalikami deszczowymi oraz studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej (studzienki rewizyjne zostaną zabudowane na istniejącym kolektorze w miejscu istniejących studni rewizyjnych. Natomiast studzienki ściekowe zostaną zabudowane w miejscach wynikających ze spadków poprzecznych i podłużnych oraz w nawiązaniu do istniejącego terenu); 8) Wykonanie pasów zieleni i poboczy gruntowych (od strony projektowanych parkingów powierzchnie pomiędzy miejscami parkingowymi a chodnikiem należy obsiać trawą, natomiast po przeciwnej stronie pobocze gruntowe obsiać trawą lub wykonać w kruszywie; 9) Wykonanie małej architektury – zabudowa ławek i nasadzenia drzew. Szczegółowe rozwiązania oraz konstrukcja zostanie uściślona na etapie wykonywania niniejszych prac budowlanych po uprzednim zatwierdzeniu koncepcji oraz materiałów z Zamawiającym; 10) Zabudowa nowego pełnego oznakowania pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0, 45110000-1, 45232452-5, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy 10,00
wysokość kary umownej za nieterminową realizacje zamówienia 20,00
wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę trzech ścian działowych - Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę trzech ścian działowych o łącznej powierzchni ok. 50 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI