„Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – Koźlice X – drogi dojazdowe...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW, działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, gm. Gaworzyce odcinek około 1,470 km”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGaworzyce
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Gaworzyce
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572713-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572713-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Gaworzyce: „Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW, działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, gm. Gaworzyce odcinek około 1,470 km”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gaworzyce, krajowy numer identyfikacyjny 53389000000, ul. Dworcowa  95 , 59-180   Gaworzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 316 285, , e-mail ug@gaworzyce.com.pl, , faks 768 316 286.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gaworzyce.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.gaworzyce.com.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.gaworzyce.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gaworzyce.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW, działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, gm. Gaworzyce odcinek około 1,470 km”
Numer referencyjny: ZP.271.27.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest kompleksowe wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW, działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, gm. Gaworzyce odcinek około 1,470 km” Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie dokumentacji projektowej* wraz z wszelkimi pozwoleniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi na przebudowę dróg w Koźlicach wraz z przebudową nawierzchni drogi o szerokości 3,5 m na nawierzchnię asfaltową wraz z odwodnieniem drogi zaproponowanym przez projektanta, odtworzenie pobocza drogi z mijankami i odtworzenie zjazdów do działek przyległych (do granicy działki), zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno-Użytkowego. *W ramach zadania Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie prawomocne decyzje administracyjne wynikające z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,1529 z późn. zm.). Na etapie prac projektowych Wykonawca na bieżąco będzie konsultował rozwiązania konstrukcyjne oraz parametry techniczne z Zamawiającym. b) wykonanie robót budowlanych drogowych na podstawie powyższych projektów uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego, pozwolenia/decyzje wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,1529 z późn. zm.); c) Wykonawca opracuje i będzie stosował się do planu BIOZ dla przedmiotowego zadania. Charakterystyczne parametry określające zakres robót wraz z wymaganiami Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – zgodnie z PFU (załącznik nr 2 do SIWZ). Wszystkie nakłady do wykonania całości zamówienia: robocizna, materiały i sprzęt oraz opracowanie dokumentacji projektowej leżą po stronie Wykonawcy i ich wartość należy uwzględnić w cenie ofertowej, która w niniejszym postępowaniu ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Zaleca się wizję lokalną miejsca inwestycji celem sprawdzenia terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45232452-5
45100000-8
45233200-1
45233220-7
45332300-6
45316213-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-12

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia całości robót: 12.10.2018 r. Przez termin „zakończenia całości robót” należy rozumieć: 1) wykonanie robót, 2) zgłoszenie ich do odbioru, 3) powiadomienie inspektora o zakończeniu całości robót, 4) potwierdzenie zakończenia robót przez inspektora nadzoru.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (wg formularza B stanowiącego załącznik do SIWZ);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (wg formularza B stanowiącego załącznik do SIWZ);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że: a) odnośnie zdolności zawodowej - dysponuje osobami, zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje.: - jedna osoba - kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności; Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). - zespół projektowy osób lub projektant, posiadający wymagane uprawnienia projektowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu drogi) w ilości minimum 2 opracowań dla dróg o długości minimum 0,3 km każde opracowanie. b) odnośnie zdolności technicznej: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu dróg, na długości min. 0,3 km każda, o wartości przynajmniej 200.000,00 zł brutto każda; - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie na dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy) w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu drogi o długości minimum 0,3 km każda
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Tylko osób wyznaczonych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy; 4.oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych prace projektowe oraz za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – do złożenia wg formularza D stanowiącego załącznik do SIWZ; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy budynków użyteczności publicznej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – do złożenia wg formularza E stanowiącego załącznik do SIWZ; 3) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – do złożenia wg formularza F stanowiącego załącznik do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium: 15.000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale X SIWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej (poręczenia, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe - oryginał dokumentu należy złożyć u Skarbnika Gminy Gaworzyce (Urząd Gminy Gaworzyce) przed upływem terminu składania ofert. Z treści dokumentu (poręczenia, gwarancji) winno wynikać bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku przedłożenia gwarancji zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 25,00
wysokość kary umownej 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych w projekcie z uwzględnieniem treści wybranej oferty. Umowa będzie zawarta na wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ. W związku z postanowieniami z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie i na warunkach określonych w § 13 ust. 4, 5, 6 i 7 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ., tj "4. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji wyjątkowej, będącej następstwem zaistnienia takich okoliczności, jak: 1) siła wyższa lub szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ekstremalne temperatury powietrza, wichury uniemożliwiające pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu powodujące podtopienia – trwające ponad 5 dni, pod warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu w terminie dalszych 2 dni; 2) odkrycia, znaleziska, wykopaliska lub inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy (w tym m.in. niezinwentaryzowane obiekty budowlane, jak: fundamenty, ściany szczelne, sieci i urządzenia itp., skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych), uniemożliwiające dotrzymanie terminów umownych, 3) wystąpienie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, 4) będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, c) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, 5) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany pożarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg – trwający dłużej niż 5 dni, pod warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu w terminie dalszych 2 dni; 6) spowodowane zmianą przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania; 7) spowodowane zmianą przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania – z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania przerw powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 2 w następujących przypadkach: 1) ustawowa zmiana stawki podatku VAT na roboty lub ich część objęte niniejszą umową, 2) stwierdzenie przy odbiorze wad nienadających się do usunięcia, gdy nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Zarządem Województwa Dolnośląskiego, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia, 6. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego (w tym m.in.: zmiany wynagrodzenia), stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Zarządem Województwa Dolnośląskiego, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia. 7. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku okoliczności wymienionych poniżej: 1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje skrócenie terminu realizacji umowy – np. w związku ze zmianami w budżecie Zamawiającego na dany rok budżetowy, powodującymi przesunięcia realizacji zadania; zmniejszenie wartości zamówienia), 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 3) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 4) zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę, c) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, d) powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności, gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, e) zmiany osób wyznaczonych do nadzorowania robót, f) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Gmina Gaworzyce, z siedzibą przy ul. Dworcowej 95, 59-180 Gaworzyce oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego RODO, w związku z prowadzonym postępowaniem i udzielaniem Zamówienia w odniesieniu do danych osób fizycznych - przedsiębiorców, osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osób wskazanych w ofercie, osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania. 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy możliwy jest pod nr tel.76/8316-285,wew.48 lub poprzez adres email: iodo@gaworzyce.com.pl 3. Dane osobowe osób wymienionych w ust. 1 przetwarzane będą wyłącznie w celu i zakresie: 1) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie Zamówienia i realizacją zawartej Umowy; 2) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit C RODO) – przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wyłonienie wykonawcy oraz udzielenie Zamówienia poprzez zawarcie Umowy, realizacja zawartej Umowy, przechowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia w związku z możliwą kontrolą przez uprawnione organy i podmiot, przekazanie dokumentacji do archiwum 3) niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia oraz wykonania umowy (art. 6, ust. 1 lit. B RODO) 4) Odbiorcami danych osobowych będą: • pracownicy Urzędu Gminy ; • wyłącznie zaufane podmioty świadczące usługi dla Gminy Gaworzyce tj., hostingu poczty, usług pocztowych i kurierskich oraz podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane: • Przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. : z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 7) Kategoriom osób wymienionych w ust. 1 przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 8) Kategoriom osób wymienionych w ust. 1 przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9) Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości składania zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie. 10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania. 11) W przypadku udostępnienia danych osobowych pracowników, pełnomocników, wspólników, członków zarządu, współpracowników, kontrahentów, dostawców usług lub innych osób fizycznych przez Podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, Gmina Gaworzyce prosi o poinformowanie tych osób o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób przekazanych do Urzędu Gminy oraz o tym, iż Gmina Gaworzyce jest administratorem ich danych osobowych, przetwarza ich dane osobowe na zasadach ujętych w niniejszej klauzuli, a dane te pozyskane zostały przez Gminę Gaworzyce od Podmiotu biorącego udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace dociepleniowe - Wińsko
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma poszukuje ekip do elewacji i ocieplenia budynków użyteczności publicznej. Praca na terenie: Ścinawa, Lubin oraz okolice Wińska.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI