Przebudowa części istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulina Mała,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa części istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulina Mała, gm. Gołcza.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGołcza
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy Gołcza
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587397-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587397-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Urząd Gminy Gołcza: Przebudowa części istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulina Mała, gm. Gołcza.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gołcza, krajowy numer identyfikacyjny 53500800000, ul. Gołcza  80 , 32075   Gołcza, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 886 029, e-mail ug_golcza@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.golcza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/uggolcza,m,303454,2018.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.golcza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna, złożenie osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy w Gołczy, Gołcza 80, 32-075 Gołcza, sekretariat pok nr 1.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulina Mała, gm. Gołcza.
Numer referencyjny: RIR.271.07.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa części istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulina Mała, gm. Gołcza. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele socjalne w miejscowości Ulina Mała 45, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, C.O., elektryczną oraz budową zbiornika na ścieki zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. Zakres zamówienia obejmuje: - roboty ogólnobudowlane: remont dachu, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, opaska wokół budynku, roboty rozbiórkowe, komin spalinowy i komin wentylacyjny, sufit podwieszany, ścianki działowe, okładziny ścienne, stolarka drzwiowa wewnętrzna, posadzki, malowanie, wejście na I piętro, wyposażenie lokalu, - roboty sanitarne: roboty ziemne, roboty budowlane instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej, roboty budowlane instalacji centralnego ogrzewania, instalacja solarna, - roboty elektryczne: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, montaż nowej instalacji elektrycznej, - budowę betonowego zbiornika na ścieki wraz z przyłączem: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zbiornik na ścieki, przyłącz kanalizacyjnej, 3. Uszczegółowienie zakresu rzeczowego dotyczącego wyposażenia lokalu: 1) Pralka ładowana od frontu, klasa energetyczna A+++, ładowność 7 kg, wirowanie 1200 obr./min. – 2 sztuki, 2) Lodówko – zamrażarka do zabudowy, klasa energetyczna A++, zamrażarka na dole, pojemność chłodziarki 190 – 210 l, pojemność zamrażarki 70-80 l – 2 sztuki. 3) Płyta gazowa do zabudowy: 4 palniki, szerokość 58-60 cm, wykonanie nierdzewne, gaz propan butan – 2 sztuki 4) Butle gazowe propan butan po dwie na mieszkanie – 4. 5) Okap kuchenny z wentylacją szer. 60 cm nierdzewny – 2 sztuki. 6) Stół kuchenny z krzesłami drewniany lub metalowo - drewniany (stelaż chromowany lub drewniany) o wymiarach 120 x 80 + 6 krzeseł (siedzisko tapicerowane) – 2 kpl 7) Meble kuchenne wykonane na wymiar pod zabudowę sprzętu AGD, stojące plus wiszące, fronty lakierowane MDF: a) Lokal 1 – długość 520 cm, b) Lokal 2 – długość 500 cm. 8) Zastawa stołowa i kuchenne na 12 osób /talerze, szklanki, cukiernica, sztućce, garnki, patelnia, deska do krojenia, czajnik bezprzewodowy itp.) – 2 komplety 9) Meble służące do spania: a) Kanapa narożna szer. 220-240 cm, głębokość 120-140 cm, sprężynowana, narożnik, obicie tkanina – 2 sztuki. b) Łózko pojedyncze z zagłówkami + materac, szerokość 95-105 cm, długość 200-220 cm – 4 sztuki. 10) Komplet pościeli bawełnianej dostosowany do mebli służących do spania – 6 sztuk. 4. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Projekt budowlany – Załącznik Nr 8 do SIWZ, 2) Przedmiar robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ, 5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmują także: a) organizację i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy, b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, c) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, d) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz przygotowania dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, g) po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 6. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w dokumentacji, przedmiarach i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego. 7. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 8. Szczegółowe warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego: 1) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (Umowy) na minimalny okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego i maksymalnie 60-miesiecy. 2) Rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, a w związku z tym uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia (umowy) wygasają wraz z upływem okresu, na który Wykonawca udzielił gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (umowy). 3) Bieg okresu gwarancji rozpocznie się z chwilą wykonania (zakończenia) całości przedmiotu zamówienia, potwierdzonego spisaniem całościowego, końcowego protokołu odbioru robót i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. 4) W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglądy gwarancyjne obiektów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia będą wykonywane wyłącznie kosztem i staraniem wykonawcy. 9. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych, 45410000-4 Tynkowanie, 45431000-7 Kładzenie płytek, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45442100-8 Roboty malarskie, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45443000-4 Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynku 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się że zamówienie podobne dotyczyć może powtórzenia robót budowlanych (tj. robót z zakresu przedmiotu zamówienia). Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 14. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w zakresie realizacji zamówienia do wykonywania czynności robót ogólnobudowlanych, 2) termin i okres zatrudnienia: zatrudnienie osób wskazanych w pkt 1, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w umowie i powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia, 3) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inne osoby, które będą spełniały warunki udziału w postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone czynności, 4) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, zatrudnionych do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1: a) wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych) Zamawiającemu – na jego każde żądanie – kopie umów o pracę lub deklarację zgłoszenia do ZUS; b) wykonawca, w przypadku określonym w pkt 3, niezwłocznie – nie później niż do 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia rozwiązania stosunku pracy – poinformuje o tym Zamawiającego, 5) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek posiadania listy obecności osób, o których mowa w pkt 1 i na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż do 3 dni robocze) przekazywać Zamawiającemu potwierdzoną kopię listy obecności; b) niespełnienie wymagań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek; – niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1 i 3, lub, – niedostarczenia żądanych dokumentów, o których mowa w pkt 4.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-0
45111100-9
45261000-4
45421152-4
45410000-4
45431000-7
45421000-4
45442100-8
45450000-6
45332000-3
45331100-7
45332200-5
45332300-6
45311200-2
45311100-1
45317300-5
45443000-4
09331200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się że zamówienie podobne dotyczyć może powtórzenia robót budowlanych (tj. robót z zakresu przedmiotu zamówienia). Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdz. V ust.1 pkt 1) ppkt b SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat minimum 1 zamówienie o charakterze i złożoności robót budowlanych polegających na remoncie, rozbudowie, budowie, lub przebudowie budynku o wartości minimum 100 000 zł brutto. - wykazu osób, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt.1 ppkt. b SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane przed 11.07.2003r.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. c powyżej, składa: - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: - wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdz. V ust.1 pkt 1) ppkt b SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Załącznik nr 5 do SIWZ - wykazu osób, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt.1 ppkt. b SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 3) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. 5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwaracji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowych terminów wykonania prac budowlanych w wypadku: a) przerwania robót budowlanych nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b) wystąpienia zdarzenia zewnętrznego niedającego się przewidzieć, na które strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub w części jego zobowiązań umownych, w szczególności: klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem siły przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą stron umowy oraz osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawcy), takie jak wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, c) opóźnień w rozpoczęciu i wykonaniu robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności, np. konieczność wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających terminową realizację zadania, d) innych okoliczności, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony jedynie o czas trwania przeszkody. 3. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowych terminów wykonania prac budowlanych w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego uprawnienia. 4. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót wprowadzić zmiany do dokumentacji projektowej, jakie okażą się konieczne, a także przerwać realizację robót na czas określony. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast skutki tych zmian oraz przerwy mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia w oparciu o czynniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie Wykonawcy lub dostępnych publikatorach. 5. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować o zmiany w sposobie realizacji robót objętych umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa zatwierdzona przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały niż określone w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te są konieczne, np. wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyk i monopolistyczne, zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady i nie wpłyną na zmniejszenie trwałości, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania umowy, jak też na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów eksploatacji wykonanego obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno–budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. 6. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadkach zaistnienia okoliczności, działań lub zaniechań osób trzecich, które uniemożliwiają realizację postanowień umownych. Wówczas niemożliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie murów - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania21-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie murów z pustaka Leier gr. 25 cm, wykonanie zbrojenia, deskowania oraz betonowania stropu. Wymiary kondygnacji 13 m x 19 m. Płatność co tydzień. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gołcza: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR EWID 419 I 419/1 W GOŁCZY
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w miejscowości Miętne gm. Garwolin – etap I”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI