Przebudowa budynku starej plebanii w Pniowie celem utworzenia Dziennego Domu Sen

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa budynku starej plebanii w Pniowie celem utworzenia Dziennego Domu Senior+
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRadomyśl nad Sanem
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Radomyśl nad Sanem
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572476-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572476-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Radomyśl nad Sanem: Przebudowa budynku starej plebanii w Pniowie celem utworzenia Dziennego Domu Senior+
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, krajowy numer identyfikacyjny 83040912300000, ul. ul. Rynek Duży  7 , 37455   Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 454 328, e-mail ug_inwest_radomysl@poczta.onet.pl, faks 158 454 302.
Adres strony internetowej (URL): www.radomysl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=radomysl/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=568&podmenu=568&str=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.radomysl.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pośrednictwem kuriera.
Adres:
ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku starej plebanii w Pniowie celem utworzenia Dziennego Domu Senior+
Numer referencyjny: IN.271.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku starej plebanii w Pniowie celem utworzenia Dziennego Domu Senior+: - przebudowa budynku, w tym: roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, wymurowania nowych ścian działowych, izolacje pionowe i poziome, wykonanie posadzek, tynków, malowanie ścian. - wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, - docieplenie stropu, - wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, - wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i c.o. wraz z kotłownią, - wykonanie instalacji odgromowej, - wykonanie przyłącza wodociągowego, - wykonanie zasilania elektrycznego zalicznikowego, - wykonanie przykanalika sanitarnego wraz z budową oczyszczalni ścieków i rozsączania, - wykonanie opaski wokół budynku, - zakup wyposażenia. Zagospodarowanie terenu przy budynku starej plebanii w Pniowie, w tym: wykonanie parkingu, wykonanie chodników, wykonanie niwelacji terenu, nie są objęte tym, postępowaniem. Szczegółowy opis i rozwiązania przedstawiano w załączonej dokumentacji stanowiącej integralną część SIWZ. 3.1.W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 3.2. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi polskimi normami oraz normami europejskimi, o ile obowiązują w Polsce. Ponadto w trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.3. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej (zał. nr 8 do SIWZ) i specyfikacji technicznych (zał. nr 9 do SIWZ), przedmiarów robót (zał. nr 10 do SIWZ). 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (zał. nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (zał. nr 9 do SIWZ). Wszelkie prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3.5. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest przedmiarach robót (zał. nr 10 do SIWZ), stanowiących materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny, Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 3.6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: -przygotowanie placu budowy, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, -organizację zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych m. innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów, -wykonywanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikających ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, - wykonywanie wszelkich innych robót, czynności, obowiązków i wymogów wynikających ze SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu -3 egz., - sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej -3 egz. 3.7. Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały użyte ww. wskazania należy traktować je, jako propozycję projektanta i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i przedmiarach pod warunkiem, że zastosowanie ich nie spowoduje pogorszenia jakości przedmiotu umowy. Za materiały i urządzenia równoważne Zamawiający uznaje te, które posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 3.8. W przypadku zaoferowania materiałów bądź urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów i urządzeń wraz z podaniem nazw producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 3.9. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących materiałów lub urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie skutkować odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp. 3.10. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń, to uznaje się, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały, produkty i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 3.11. W przypadku gdy zamiana materiałów lub urządzeń spowoduje konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamiennej – Wykonawca (którego oferta zostanie wybrana) zobowiązany będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji inwestycji w oparciu o tą dokumentację. 3.12. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy oraz uzyskać wszelkie konieczne informacje, niezbędne do przygotowania oferty. 3.13. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 4. Wymagania zatrudnienia 4.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: - roboty remontowo-budowlane związane z wykonaniem zamówienia - wykonanie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych 4.3. Wykonawca w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia przekaże Zamawiającemu listę osób, które będą wykonywały czynności w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy. 4.4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób biorących udział w realizacji zamówienia (kopia umów o pracę, kopia listy obecności) a także oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub podwykonawca w terminie 5 dni roboczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 4.6. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia Zamawiający przewiduje odpowiednie sankcje: a) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji o których mowa w pkt. 4.3, 4.4 i 4.5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do wykonywania czynności wynikających z realizacji zamówienia osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek, c) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, d) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków o których mowa w pkt. 4.3, 4.4 i 4.5 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę umowną jak za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

II.5) Główny kod CPV: 45211200-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45110000-1
45400000-1
45111100-9
45262321-7
45431100-8
45431200-9
45442100-8
45421000-4
45331100-7
45300000-0
45330000-9
45333000-0
45332300-6
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 433344,67
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, gdy: - wykaże , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. roboty budowlane związane z przebudową, remontem budynków o wartości min. 300 000,00 zł brutto, - skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę z doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej – kierownik budowy - wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. - wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych przez Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (wzór – załącznika nr 5 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 5) wykaz podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) 6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów do dyspozycji Wykonawcy na okres wykonywania zamówienia (jeżeli dotyczy) 7) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, stanowiący materiał pomocniczy 8) dowód wniesienia wadium 9) w przypadku zaoferowania materiałów bądź urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów i urządzeń wraz z podaniem nazw producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej (dotyczy tylko tych Wykonawców, którzy oferują materiały bądź urządzenia równoważne)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zaleszanach Oddział w Radomyślu nad Sanem nr 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego – 29.06.2018 r. do godz. 09.30 –kserokopię dokumentu stanowiącego dowód poświadczenia o wniesieniu wadium, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 5. W przypadku składania wadium w postaci dokumentów wymienionych w pkt.3 litera b-e: mogą być przesłane pocztą na adres Zamawiającego lub złożone u pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne – w obydwu przypadkach do oferty należy załączyć kserokopię wniesienia wadium. Wadium może być również złożone w dniu składania ofert – 29.06.2018 r. do godz. 09.30 – jako załącznik do oferty w ORYGINALE (załączony w sposób umożliwiający dokonanie zwrotu zg. z art. 46 ust.1 ustawy Pzp, bez konieczności dekompletowania oferty). 6. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis „Wadium – „Przebudowa budynku starej plebanii w Pniowie celem utworzenia Dziennego Domu Senior+””. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z treścią art. 46 ust.1 - 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w art.46 ust. 4 a, ust.5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na cenę, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, b) wystąpienia przedłużenie w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, d) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych, spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego, e) wystąpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, g) złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, h) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, uzasadnionych z powodów technologicznych, i) wstrzymanie robót budowlanych przez uprawniony organ, j) zaistnienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, k) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i innych niewymienionych robót jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, l) dopuszcza się zmianę kierownika budowy , w sytuacji gdy osoba wymieniona w ofercie z przyczyn niezależnych od niego nie będzie mogła pełnić funkcji lub w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała odpowiednie uprawnienia stosownie do wymagań SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-29, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę pustaków - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-10-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę 2 składów ok. 60 palet pustaków max. u220 hadykówka z dostawą do Rzeszowa. Proszę o oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI