„Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”, w ramach Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBrzeszcze
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy Brzeszcze
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-01
 • Numer ogłoszenia525457-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525457-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

Urząd Gminy Brzeszcze: „Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”, w ramach Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4. Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeszcze, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościelna  4 , 32620   Brzeszcze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 327 728 500, e-mail gmina@brzeszcze.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.brzeszcze.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/ugbrzeszcze,m,294365,2017.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.malopolska.pl/ugbrzeszcze,m,294365,2017.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.malopolska.pl/ugbrzeszcze,m,294365,2017.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim .
Adres:
Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”, w ramach Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze”
Numer referencyjny: SZP.271.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót obejmujący wykonanie robót budowlanych i termomodernizacyjnych związanych z: - termomodernizacją budynku, - przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, - zabudową klimatyzacji, opisany jest w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, przedmiarach robót (pomocniczo) oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcia parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy. Roboty budowlane pn; „Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”. Lokalizacja Brzeszcze ul. Mickiewicza 6. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „B04 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze – poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze”. dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Oś 4. Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Szczegóły zamówienia zawiera SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45260000-7
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262500-6
45420000-7
45421100-5
45442100-8
45410000-4
45421146-9
45430000-0
45431000-7
45223100-7
45313000-5
45311100-1
45311200-2
45315600-4
45317300-5
45311200-2
45314310-7
45331000-6
45231110-9
45332000-3
45331100-7
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegały na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wykończenia: roboty; izolacji cieplnych, izolacyjne, tynkowania, malowania, wymiany instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych, montaż stolarki, roboty posadzkarskie. Zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Rozliczenie nastąpi w oparciu o kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez inwestora. Kosztorys na roboty sporządzony będzie w oparciu o ceny czynników produkcji, które zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD ( jako średnie) za kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli: posiada certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881) uprawniający do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli: posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej: Pakiet nr 1: (a) 2 roboty budowlane obejmujące swym zakresem termomodernizację (docieplenie) budynku wraz montażem lub wymianą instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. i klimatyzacji, o minimalnej wartości 5 000 000,00 zł brutto każda. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/. Wykonawca spełni warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następującymi osobami: (c) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (d) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjno--inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., gazowych (e) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Osoba wyszczególniona w pkt (c), (d) i (e) powinna być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz.65) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 ze zm.)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia (np. referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty /W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów/, 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ; 3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 4) certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881) uprawniający do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Informacja z otwarcia ofert” na swojej stronie internetowej http://www.brzeszcze.pl
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 113 000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA CAŁKOWITA BRUTTO 60,00
RĘKOJMIA na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2-8. 2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób powołanych do wykonywania umowy i innych kluczowych specjalistów na wniosek którejś ze stron w przypadku uzasadnionej konieczności wystąpienia takiej zmiany (np. w przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji); lub jeżeli zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja osoby; zmiany wynikające z ww. przyczyn mogą nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby/-ób, jeżeli uzna, że nie wykonuje/-ją ona/-e swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osoby, nowy specjalista/osoba musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty/-osoby; Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę/ specjalistę w terminie wyznaczonym we wniosku Zamawiającego; b) w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wartości brutto nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę i wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu; c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wykonania robót zamiennych w ramach niniejszego zadania oraz zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia; Roboty zamienne wynikają ze zmiany przepisów prawa lub wynikają z zastosowania nowocześniejszej technologii, korzystniejszej dla Zamawiającego; Roboty zamienne nie są robotami dodatkowymi i nie mogą wykraczać poza zakres określony dokumentacją techniczną. Roboty zamienne należy utożsamiać z „rozwiązaniami zamiennymi”, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo budowlane. Wprowadzanie „rozwiązań zamiennych” w stosunku do przewidzianych w projekcie ma służyć sprawnej realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 5. Zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie w przypadku: 5.1 wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 5.2.Wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia temperatur poniżej 0 stopni, ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów i temperatur. 5.3.jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymagających większego nakładu pracy lub technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamów nia. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót 5.4.wstrzymania robót przez inny uprawniony Urząd (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) - o czas wstrzymania robót przez inny uprawniony Urząd, 5.5.w wyniku interwencji osób trzecich, których interwencja ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – o czas trwania przestoju, 5.6.Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 5.7.zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 5.8.aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub/i techniczno – budowlanych, zmiany warunków geologicznych, konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu powinny zostać wskazane okoliczności uzasadniające dokonanie zmian 7. Warunkiem dokonania zmian o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis proponowanej zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 8. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana wynika z nienależytej lub nieterminowej realizacji przedmiotu umowy. 9. Wszystkie zmiany, z zastrzeżeniem ust. 4 lit a) i b), wymagają zgody stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie płytek - Niepołomice
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ułożenie płytek na wejściu do budynku. Płytki 30 x 60, 2 stopnie, wymiary 3 m x 1,5 m. Kąty docinane, powierzchnia ze spadkiem. Praca od zaraz. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego" - etap II A
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Brzeszcze: Odbudowa chodnika wraz z krawężnikami wzdłuż ul. Matejki w Brzeszczach
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego" - etap II A
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI