PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATOWEGO NR 9/2836 NA KOSZAROWY W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATOWEGO NR 9/2836 NA KOSZAROWY W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-05-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg ograniczony
 • ZamawiającyRejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538091-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538091-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATOWEGO NR 9/2836 NA KOSZAROWY W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 93010390600000, ul. ul. Obornicka  126 , 50-984  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 65 68 01, e-mail rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 65 68 02.
Adres strony internetowej (URL): www.rziwroclaw.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław – kancelaria pok. 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATOWEGO NR 9/2836 NA KOSZAROWY W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”
Numer referencyjny: 27/VII/WB/19/R
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa budynku internatowego nr 9/2836 na koszarowy w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót. Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji przebudowy budynku i spełnia wymogi stawiane w art. 29, 30, 31 ustawy PZP – zadanie 21261.Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Budynek nr 9 wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów pod względem funkcjonalnym, termicznym, p.poż. oraz bezpieczeństwa. Obiekt jest obecnie budynkiem internatowym. Po przebudowie następuje zmiana sposobu użytkowania na koszarowy. W ramach zadania należy wykonać przebudowę budynku w zakresie obejmującym: • roboty ziemne związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz ociepleniem, • wykonanie termomodernizacji całego budynku, • wymiana pokrycia dachu i pokrycia nad lukarnami, • wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej spełniającej wymagania analizy energetycznej opracowanej dla budynku, • wykonanie podłoży, izolacji, posadzek, okładzin ściennych i podłogowych w całym obiekcie z wyjątkiem posadzek korytarzy głównych na parterze oraz I i II piętrze, • wykonanie wykuć i wyburzeń pod nowo projektowane otwory drzwiowe wraz z wykonaniem nowych nadproży drzwiowych, • rozbiórka części ścian wewnętrznych oraz wymurowanie nowych w celu uzyskania pomieszczeń wg nowego układu funkcjonalnego, • przebudowa istniejących węzłów sanitarnych na poszczególnych piętrach oraz wykonanie nowych węzłów sanitarnych, • zagospodarowanie zewnętrzne budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, • wycięcie drzew (8 szt) i krzewów (6 m2) kolidujących z przebudową budynku oraz projektowaną i istniejącą infrastrukturą, • remont zjazdu do piwnicy, • wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej • wymiana instalacji elektrycznej, • wykonanie instalacji niskoprądowych i systemów alarmowych, • wymiana instalacji wod.-kan., • wymiana instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym dla budynku nr 9, • wymiana instalacji odgromowej, • wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Dane techniczne: - powierzchnia zabudowy: - 1 050,07 m2 - kubatura budynku - 16 812,00 m3 - powierzchnia użytkowa - 3 940,87 m2 - liczba kondygnacji nadziemnych - 3 + poddasze + strych - liczba kondygnacji podziemnych - 1 - wysokość - 18,58 m Przedmiot zamówienia obejmuje także zakres prac związanych z wyburzeniem sąsiedniego budynku nr 52 (basen kryty) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-W-75/18 z dnia 30.11.2018 r. udzielającej pozwolenia na rozbiórkę basenu krytego (budynek nr 52) zlokalizowanego przy ul. Obornickiej 104-106 we Wrocławiu. Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: • demontaż instalacji wewnętrznych, • demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, • rozbiórkę pokrycia dachu z blachy, • rozbiórkę konstrukcji dachu, • rozbiórka wewnętrznych ścian działowych, • rozbiórka ścian murowanych, • rozbiórka posadzki betonowej, • rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów, • rozbiórka tarasu, • zasypanie wykopów, • rozścielenie ziemi urodzajnej z wykonaniem trawników dywanowych, • wywóz gruzu. Dane charakterystyczne: - powierzchnia użytkowa - 163 m2 - kubatura - 2 484 m3 - ilość kondygnacji - 1 - wysokość budynku - 8,18 m - odległość od granicy działki - 9,73 m - rok budowy - 1968 r.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45110000-1
45310000-3
45312200-9
45314300-4
45314320-0
45312100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8185324,52
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  15   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki obrotowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie budowy, remonty lub przebudowy obiektu o kubaturze co najmniej 8000 m3 oraz wykonał jedną instalację zintegrowanych systemów alarmowych (SSWiN, KD, TSN) dla co najmniej jednego obiektu kubaturowego zlokalizowanego na terenie zurbanizowanym o kubaturze co najmniej 8000 m3 wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy powyższa robota została wykonana należycie, w szczególności informacji czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: 1) kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Wykonawca musi wykazać, że kierownik robót posiada uprawnienia i należy do właściwej izby samorządu zawodowego, 2) kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Wykonawca musi wykazać, że kierownik robót posiada uprawnienia i należy do właściwej izby samorządu zawodowego, 3) kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Wykonawca musi wykazać, że kierownik robót posiada uprawnienia i należy do właściwej izby samorządu zawodowego, 4) kierownikiem robót dotyczących systemów alarmowych (SSWiN, KD, TSN) który, musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcę) do dokumentów o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia w zakresie informacji niejawnych (ważne 5 lat) wystawione przez Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz winien posiadać legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczeń technicznych wystawione przez podmiot posiadający koncesję (Wykonawcę) dla osób przewidzianych do realizacji systemów alarmowych (SSWiN, KD, TSN), 5) pracownikami przewidzianymi do realizacji systemów alarmowych (SSWiN KD, SAP i TSN), którzy muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej do dokumentów o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia w zakresie informacji niejawnych (ważne 5 lat) wystawione przez Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz muszą posiadać legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczeń technicznych wystawione przez podmiot posiadający koncesję (Wykonawcę) dla osób przewidzianych do realizacji systemów alarmowych (SSWiN, KD, TSN), 6) pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych (art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych), który musi posiadać zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez jedną ze służb tj. ABW lub SKW oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, 7) osobą pełniącą funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, który musi posiadać zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez jedną ze służb tj. ABW lub SKW (art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych), poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu, do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia w zakresie informacji niejawnych (ważne 5 lat) wystawione przez Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, 8) osobą pełniącą funkcję administratora systemu teleinformatycznego, który musi posiadać zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez jedną ze służb tj. ABW lub SKW (art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych), poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu, do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia w zakresie informacji niejawnych (ważne 5 lat) wystawione przez Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, 3. Potencjał techniczny Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: 1. akredytowanym systemem teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli min. „ZASTRZEŻONE”, 2. wyspecjalizowaną komórkę ds. ochrony informacji niejawnych zwaną „pionem ochrony” kierowaną przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, 3. kancelarią lub pomieszczeniem umożliwiającym prowadzenie prac z niejawną dokumentacją zgodnie z opracowaną oraz zatwierdzoną przez kierownika jednostki organizacyjnej „Instrukcją sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień złożenia wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że odpis z właściwego rejestru winien zawierać aktualny katalog osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty, które dokonały zmian (nie uwidocznionych w rejestrze), w składzie organów zarządzających, zobowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład tego organu (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a Ustawy Pzp, przedkłada oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Formularz Nr 5 (oryginał podpisany przez Wykonawcę). 3. Podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt IV.8.1 ppkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokument, o którym mowa w pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień złożenia wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.: 1) koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego; 2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – Formularz nr 2 i 2a (oryginał podpisany przez Wykonawcę), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Formularz nr 3 (oryginał podpisany przez Wykonawcę). 5) wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – Formularz nr 4 (oryginał podpisany przez Wykonawcę).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień złożenia wniosku dokumenty i oświadczenia w zakresie kryteriów selekcji, tj. 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – Formularz nr 2 i 2a (oryginał podpisany przez Wykonawcę), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Do wniosku Wykonawca załączy: 1) wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę), 2) zobowiązanie innego podmiotu na zdolnościach którego zamierza polegać Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – Formularz Nr 6 (oryginał podpisany przez ten podmiot). 2. W celu wykazania, iż Wykonawca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych i ich przetwarzania, do wniosku Wykonawca załączy: 1) poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu, do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” dla osób wskazanych w pkt IV.1.3.2 ppkt 4, 5, 6, 7 i 8, 2) aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanym przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych dla osób wskazanych w pkt IV.1.3.2 ppkt 4, 5, 7 i 8, 3) zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez SKW lub ABW dla osób wskazanych w pkt IV.1.3.2 ppkt 6, 7 i 8, 4) dokument potwierdzający akredytację bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego wydany przez Kierownika jednostki organizacyjnej lub jedną ze służb tj. ABW lub SKW. Wszystkie wymienione dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Zamawiający uzna dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli odpowiadają one poświadczeniom bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanymi zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 245 550,00 zł, do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, wyłącznie przez Wykonawców biorących udział w II etapie postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający przewiduję udzielnie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający doprecyzuje udzielnie zaliczek w SIWZ.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   5
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu 5 (tj. pięciu), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest większa niż 5 (pięciu), Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. 3. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania. 4. W przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w ust. 2 Zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert Wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji: - jeżeli Wykonawca wykonał z należytą starannością więcej niż dwie budowy, remonty lub przebudowy obiektu o kubaturze co najmniej 8000 m3 każdy oraz wykonał instalację zintegrowanych systemów alarmowych (SSWiN, KD, SAP i TSN) dla więcej niż jednego obiektu kubaturowego zlokalizowanego na terenie zurbanizowanym, o kubaturze co najmniej 8000 m3, uzyska on dodatkowe punkty; - w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności będzie decydować łączna wartość robót budowlanych dla wskazanych budów, remontów, przebudów obiektów o kubaturze co najmniej8000 m3 każdy, a także łączna wartość wykazanych realizacji instalacji zintegrowanych systemów alarmowych dla obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie zurbanizowanym, o kubaturze co najmniej 8000 m3 każdy. 5. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty wg następującego kryterium ustalonego wg ważności z określeniem znaczenia tj. punktowego udziału w ocenie. A = C/Cmax x 100 pkt Gdzie: C – ilość wykonanych robót (potwierdzonych referencjami) potwierdzających doświadczenie wniosku badanego C max – i maksymalna ilość wykonanych robót (potwierdzonych referencjami) potwierdzających doświadczenie w zbiorze wniosków A – ilość punktów uzyskana za kryterium doświadczenie 6. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp. IV.5 Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyć aktualne na dzień składania wniosku, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji – Formularz Nr 1 (oryginał podpisany przez Wykonawcę).

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena przedmiotu zamówienia 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Zamawiający doprecyzuje dopuszczenie zmian do umowy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a pkt.1, w przypadku jeżeli środki, które Zmawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: ■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław, tel. 261 65 67 01, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 65 68 04 lub adresem email: n.tomczyk@ron.mil.pl; ■ inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław jest Pan Norbert Tomczyk, kontakt: nr tel. 261 65 68 04 lub adresem email: n.tomczyk@ron.mil.pl;* ■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr sprawy: 27/VII/WB/19/R, „Przebudowa budynku internatowego nr 9/2836 na koszarowy w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowaniem lub skutecznym zawiadomieniem o zakończeniu robót; ■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; ■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ■ posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;** - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;*** - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ■ nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia dachu - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia dachu budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI