Przebudowa budynku Domu Ludowego w Pałecznicy na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa budynku Domu Ludowego w Pałecznicy na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPałecznica
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Pałecznica
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia516803-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516803-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Pałecznica: Przebudowa budynku Domu Ludowego w Pałecznicy na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 9 Oś Priorytetowa: Region spójny społecznie Działanie 9.2.: Usługi społeczne I zdrowotne Poddziałanie 9.2.1.: Usługi społeczne I zdrowotne w regionie Typ projektu: C.wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0380/17
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Beneficjent - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA,ul. św. Jakuba 10, 32-109 Pałecznica w imieniu którego działa Partner - GMINA PAŁECZNICA, ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica, Tel: (41) 38-48-037, Fax: (41) 38-48-037 w. 19, e-mail: urzad@palecznica.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /2gd150naam/skrytka
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pałecznica, krajowy numer identyfikacyjny 29000722400000, ul. ul. św. Jakuba  11 , 32109   Pałecznica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-41 3848037, e-mail kielarm@poczta.onet.pl, faks 0-41 3848107.
Adres strony internetowej (URL): http://palecznica.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz beneficjenta i partnera w projekcie.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,m,191356,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia składane przez wykonawców oferty wraz z załącznikami, dokumenty uzupełnione w wyniku wezwania, zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pozostałe oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną (poczta elektroniczna lub faks).
Adres:
Urząd Gminy Pałecznica, 32-109 Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Domu Ludowego w Pałecznicy na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
Numer referencyjny: ZWG.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku, pełniącego obecnie funkcję Domu Ludowego, zlokalizowanego przy ul. Strażackiej 5/1 w Pałecznicy na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży (dalej: PWD). Całkowita powierzchnia budynku 791,51 m², w tym powierzchnia przebudowy na cele PWD - 290,86 m². Opis budynku: • parter: duża sala -108,0 m², mała sala -26,21 m², magazyn -9,59 m², kuchnia -9,85 m², w-c -3,60 m², łazienka -3,58 m², korytarz -21,13 m². • I piętro: korytarze -30,72 m², sala nr 1 – 12,47 m², sala nr 2 – 8,96 m², sala nr 3 – 9,25 m², sala nr 4 – 9,00 m², sala nr 5 – 19,62 m², w-c 1– 14,88 m², w-c 2 – 4,00 m².

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy wykonać w maksymalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. Wykonawcy mogą zaoferować krótszy termin wykonania, skrócenie terminu stanowi kryterium oceny ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; • sytuacji ekonomicznej lub finansowej; • zdolności technicznej lub zawodowej.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 2, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem przez cały okres realizacji zamówienia opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 550.000 zł. 2. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 2, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 250.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: trzech zadań o podobnym charakterze tj. wykonanie robót polegających na przebudowie budynku obejmujących w swym zakresie co najmniej: wykonanie ścian; roboty instalacyjne elektryczne, wod.-kan., c.o. wraz z montażem urządzeń; roboty tynkarskie i malarskie; wykonanie podłóg - o wartości co najmniej 500.000 zł każde. 2. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. wykaz zrealizowanych robót w zakresie przebudowy budynku, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie postawił szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 250.000 zł. 2. Przed zawarciem umowy - dowód posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres realizacji zamówienia, wraz z dowodem jego opłacenia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 550.000 zł.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie stanowi załącznik numer 4 do SIWZ). Ponadto na wezwanie zamawiającego należy złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Na ofertę składają się następujące dokumenty: Wypełniony Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, w którym należy podać: 1)cenę brutto wykonania zamówienia (w PLN), 2)ilość dni skrócenia terminu wykonania przebudowy (w dniach kalendarzowych). Do Formularza oferty należy załączyć: a) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VII pkt. 1 SIWZ (zał. 2 i 3 do SIWZ), b) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wraz z zestawieniem RMS, c) dowód wniesienia wadium, d) pełnomocnictwa (jeśli sposób reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestracyjnych), e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów). Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie przedstawić: a)dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z treścią rozdz. XV SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy/kierowników robót, wraz z dokumentami potwierdzającymi aktualną przynależność do izby samorządu zawodowego, c) dowód posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres realizacji zamówienia, wraz z dowodem jego opłacenia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 550.000 zł; d) umowę regulującą współpracę wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie (np. konsorcjum). Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oryginału umowy do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13.500 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. XI ust.1 SIWZ (tj. przed dniem 28 lutego 2018 r. przed godz. 11:00). Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
skrócenie końcowego terminu wykonania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wprowadzenie zmian do treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany treści umowy mogą wynikać w szczególności z następujących okoliczności: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym stawki podatku VAT; 2) gdy z przyczyn niezależnych od Stron konieczna będzie zmiana terminów realizacji; 3) zmiany podmiotu, o którym mowa w § 6 ust. 3, 5 lub/i 6 Umowy. Zmiany treści umowy mogą być także dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 - pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 pkt 1 i w zdaniu drugim mogą prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 pkt 2-3 nie mogą prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu umowy. Za informacje poufne Gmina rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące Gminy, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte/otrzymane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich przekazania przez Gminę (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji). Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych: 1) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 2) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę uprawnioną lub za jej zezwoleniem. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Gminy, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Gminy. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych Gminy, innych aniżeli udostępnione przez Gminę, w celu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca może ujawnić informacje poufne Gminy osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Gminy, wyrażonej na piśmie. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu umowy, z dniem odbioru końcowego, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Gminy, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych Gminy. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Wykonawcy zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Gminę w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie będzie traktowane jako ważny powód wypowiedzenia przez Gminę umowy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Pałecznica, 32-109 Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11 (sekretariat). Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie drogi podjazdowej z kostki - Szerzyny
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania21-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie drogi podjazdowej z kostki brukowej ok. 160 m2 w rozsądnej cenie (wybranie ziemi, utwardzenie, ułożenie obrzeży i kostki). Proszę o oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI