Przebudowa budynku biurowego. Lokalizacja: Gdynia ul. Witomińska 19. Działka nr 1201...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa budynku biurowego. Lokalizacja: Gdynia ul. Witomińska 19. Działka nr 1201 obręb 13 Działki Leśne - pierwszy etap robót
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoinny:
 • Termin składania wniosków22/05/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2017-05-02
 • Numer ogłoszenia2017/2017/77858
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.pip.gov.pl

Ogłoszenie nr 77858 - 2017 z dnia 2017-05-02 r.
Gdańsk: Przebudowa budynku biurowego. Lokalizacja: Gdynia ul. Witomińska 19. Działka nr 1201 obręb 13 Działki Leśne - pierwszy etap robót
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 87035600000, ul. ul. Okopowa  7, 80819   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 400 910, e-mail mdobrowolska@gdansk.oip.pl, faks 585 201 824.
Adres strony internetowej (URL): www.gdansk.pip.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Nadzór nad warunkami pracy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.pip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk, kancelaria II piętro, pokój B-209

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku biurowego. Lokalizacja: Gdynia ul. Witomińska 19. Działka nr 1201 obręb 13 Działki Leśne - pierwszy etap robót
Numer referencyjny: 03-POR-A-094-2211-3/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa budynku biurowego. Lokalizacja: Gdynia ul. Witomińska 19. Działka nr 1201 obręb 13 Działki Leśne” – pierwszy etap robót. 1. Parametry budynku: a) powierzchnia użytkowa: 543,21m² b) kubatura:1373,18m³ 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze w tym między innymi: 1. instalacje wod.-kan. i c.o. wraz z osprzętem, 2. instalacje elektryczne i teletechniczne, 3. posadzki betonowej w piwnicy, podłogi parteru z płytek gresowych na konstrukcji drewnianej, 4. strop nad piętrem- zachowując elementy konstrukcyjne, 5. ściany działowe, stolarka drzwiowa, 6. glazura, terakota oraz wszystkie luźne i słabe tynki wewnątrz i na zewnątrz budynku, 7. posadzki i izolacje tarasów. 2.2. Roboty izolacyjne, w tym miedzy innymi: 1. systemowa izolacja tarasów, 2. ocieplenie ścian od wewnątrz - technologia systemowa, 3. izolacja akustyczna i termiczna - stropy, dach. 2.3. Roboty budowlane i konstrukcyjne, w tym między innymi: 1. wykucia, 2. zamurowania, 3. roboty tynkarsko-malarskie ścian i sufitów, 4. stolarka drzwiowa; drzwi frontowe drewniane; drzwi wewnętrzne aluminiowych z szybą bezpieczną, oklejoną folią - "piaskowaną"; renowacja stolarki drzwiowej; parapety wewnętrzne z płyty MDF, 5. wymiana części belek konstrukcyjnych stropu nad parterem oraz nad piętrem, 6. wykonanie ścianek działowych w zabudowie gipsowo-kartonowej oraz szklano-aluminiowej, 7. odtworzenie ścian lukarn, 8. posadzki; betonowa w piwnicy - wykończenie płytką gresową polerowaną rektyfikowaną z cokołami; betonowa parteru - wykończenie płytką gresową drewnopodobną z cokołami; piętra - systemowa przegroda REI30, płyty z suchego jastrychu x2, panele podłogowe drewnopodobne o klasie AC 5 wraz z podkładem i listwami przypodłogowymi i progowymi, 9. podłoga strych; wzmocnienie konstrukcji-poziomowanie, ułożenie płyt MFP 25mm, systemowa przegroda REI30,płyty z suchego jastrychu x2, 10. systemowe posadzki tarasów, 11. przemurowanie i otynkowanie kominów. 2.4. Roboty sanitarne, w tym między innymi: 1. instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami stalowymi panelowymi z podłączeniem dolnym, wyposażonych w zawory oraz głowice termostatyczne - wymiana rozdzielaczy wraz osprzętem i z zaworami, termometrami, manometrami, wykonanie izolacji termicznej rozdzielacza i instalacji c.o., 2. instalacja kanalizacji sanitarnej, 3. instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 4. armatura sanitarna, 5. instalacje wentylacji i rekuperacji; montaż central wentylacyjnych wraz z kanałami, automatyką, 6. instalacje klimatyzacji; Montaż central klimatyzacyjnych wraz z klimatyzatorami, automatyką. 2.5. Roboty elektryczne i teletechniczne, w tym między innymi: 1. instalacje elektryczne, 2. instalacje odgromowe, 3. instalacje LAN/TEL, 4. instalacje monitoringu, 5. instalacje kontroli dostępu, 6. instalacje systemu SSP, 7. instalacje alarmowej, 8. badania pomiary i sprawdzenia. 2.6. Roboty dekarskie: 1. przełożenie pokrycie dachowego - demontaż istniejącej dachówki i ponowne ułożenie, 2. wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, 3. wymiana skorodowanych elementów konstrukcyjnych. Warunki prowadzenia robót. Wykonawca powinien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 2. założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano - montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie objętym realizacją zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: a) dozór budowy, b) zagospodarowanie placu budowy, c) utrudnienia związane z realizacją zadania, d) prace dodatkowe. Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca we własnym zakresie zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, i energii elektrycznej dla placu budowy, w oparciu o które będą dokonywane rozliczenia według stawek gestorów sieci. Koszt mediów, od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru końcowego (bez zastrzeżeń) robót ponosi Wykonawca. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót. Wykonawca zobowiązany jest: 1. zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budynku i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 2. zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budynku oraz zamieszkujących w sąsiedztwie budowy, 3. ogrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 4. sporządzić dokumentację powykonawczą w układzie branżowym w 3 egzemplarzach, 5. zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem 6. utrzymywać w należytym porządku i czystości użytkowane drogi komunikacyjne 7. przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu 8. prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac w należytym porządku. Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 7 dni przed odbiorem końcowym. Przed użyciem i wbudowaniem materiałów budowlanych w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklarację zgodności dopuszczające ich stosowanie. UWAGI: Działka objęta jest ochroną konserwatorską. Obiekt wg. MPZP należy do kategorii ochrony zabytków klasa „ A”. Projekt przebudowy obejmuje wnętrze budynku i nie wychodzi poza obrysy murów, nie zmienia sposobu użytkowania. Nie narusza istniejącego zagospodarowania terenu. Rozwiązania projektowe zostały skonsultowane z Biurem Miejskiego Konserwatora zabytków w Gdyni, ul. 10 Lutego. W październiku 2016 roku obiekt uległ zalaniu, w związku z tym w budynku wykonano część prac rozbiórkowych i zabezpieczających. Przed rozpoczęciem dalszych prac rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność, a elementy zagrożone podstemplować i zabezpieczyć. W trakcie realizacji zadania, w godzinach pracy, w których wykonywane są roboty i wszelkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zapewnić osuszanie obiektu za pomocą osuszaczy. Obecnie budynek jest nieogrzewany, posiada niesprawną instalację elektryczną. Na czas budowy Wykonawca powinien zapewnić podłączenie rozdzielnicy tymczasowej lub korzystać z agregatu prądotwórczego. Obowiązek zapewnienia i podłączenia rozdzielnicy tymczasowej i agregatu prądotwórczego obciąża wykonawcę. Wszystkie materiały budowlane, przed wbudowaniem powinny zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wszelkie rusztowania, podesty robocze oraz inne elementy zabezpieczające teren budowy powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające do użytku. Szczegółowy zakres robót określa: - przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ), - dokumentacja projektowa w zakresie odpowiadającym robotom ujętym w I etapie robót, z wyłączeniem części i zapisów dotyczących wyposażenia w meble (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWiOR w zakresie odpowiadającym robotom ujętym w I etapie robót (załącznik nr 10 do SIWZ). Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR, dla których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na terenie budowy były wykonywane przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm. ). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u wykonawcy i podwykonawców robót. Wymaganie nie dotyczy kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i teletechnicznych oraz kierownika robót sanitarnych.

II.5) Główny kod CPV: 45262690-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w wysokości, co najmniej 800.000,00 zł. w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem upływu składania ofert. 2) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zrealizowali co najmniej dwie umowy, z których każda obejmowała swoim zakresem wykonanie robót budowlanych (obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych) wewnątrz i na zewnątrz budynków (elewację, dach, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu) o wartości jednostkowej każdej z umów równej lub wyższej iż 1.000.000,00 zł brutto i minimum jedna spośród tych umów obejmowała swoim zakresem wykonanie robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków; 2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił, co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu robót obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków (elewację, dach, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu); b) kierownika robót elektrycznych i teletechnicznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, teleinformatycznych, kontroli dostępu oraz alarmowych; c) kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny na dzień złożenia ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, z której wynika, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800.000,00 zł, 2) umowa ubezpieczeniowa wraz z dowodem jej opłaty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zrealizował co najmniej dwie umowy, z których każda obejmowała swoim zakresem wykonanie robót budowlanych (obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych) wewnątrz i na zewnątrz budynków (elewację, dach, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu) o wartości jednostkowej każdej z umów równej lub wyższej niż 1.000.000,00 zł brutto i minimum jedna spośród tych umów obejmowała swoim zakresem wykonanie robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Treść wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje: a) minimum jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane tj. Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.), który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy przy wykonywaniu robót obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków (elewację, dach, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu); b) minimum jednym kierownikiem robót elektrycznych i teletechnicznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, teleinformatycznych, kontroli dostępu oraz alarmowych; c) minimum jednym kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Treść wykazu osób stanowi pkt 1 załącznika nr 3 do SIWZ. 3) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Treść oświadczenia stanowi pkt 2 załącznika nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy, ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk Bank: NBP, nr konta: 72 1010 1140 0070 9613 9120 0000 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium - "Przebudowa budynku biurowego. Lokalizacja: Gdynia ul. Witomińska 19. Działka nr 1201 obręb 13 Działki Leśne” – pierwszy etap robót. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.), w interesie wykonawcy zaleca się w formie nienaruszonego oryginału zdeponować wadium u zamawiającego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, ul. Okopowa 7, II piętro, pokój 208 przed upływem terminu składania ofert, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Jeśli wadium zostanie złożone w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty, zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez zamawiającego nie naruszył integralności całej oferty (np. umieszczony w koszulce, w oddzielnej kopercie lub w inny sposób pozwalający na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). Dokument wadium winien być oznaczony: „Wadium - "Przebudowa budynku biurowego. Lokalizacja: Gdynia ul. Witomińska 19. Działka nr 1201 obręb 13 Działki Leśne” – pierwszy etap robót. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczeń, gwarancja/poręczenie ma być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące informacje: 1) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie - pełna nazwa, dokładny adres; 2) określenie beneficjenta gwarancji (dane zamawiającego) – nazwa i adres; 3) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie (dane wykonawcy) – pełna nazwa, dokładny adres. Jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji/poręczeniu muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; 4) określenie przedmiotu postępowania – należy zacytować dokładnie nazwę przetargu; 5) oznaczenie numeru postępowania u zamawiającego; 6) określenie kwoty gwarancji/poręczenia – musi ona odpowiadać kwocie wadium, kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; 7) gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego – w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkową i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego wypłatę kwoty wadium, zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. 8) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia – muszą być ważne, co najmniej przez okres związania z ofertą (okres ten nie może być krótszy niż 30 dni poczynając od daty składania ofert), a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub złożyć w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60
okres gwarancji jakości30
termin zakończenia robót10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zostały określone w paragrafie 18 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/05/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady tynkarskie - Starogard Gdański
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma tynkarska zatrudni pracowników do prac przy wykonywaniu tynków maszynowych. Poszukujemy tynkarzy oraz pomocników tynkarzy ze znajomością w zakresie tynków maszynowych: zacieranie, obsługa agregatu tynkarskiego itp. Zatrudnimy również brygady tynkarskie ze swoim agregatem lub bez. Dobre zarobki. Więcej informacji po kontakcie telefonicznym.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI