Projekt budowlano-wykonawczy Oświetlenia ulicznego ulicy Sikorskiego do ulicy Dąbrówki...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Projekt budowlano-wykonawczy Oświetlenia ulicznego ulicy Sikorskiego do ulicy Dąbrówki w Piekarach Śląskich
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPiekary Śląskie
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi projektowania architektonicznego
 • Termin składania wniosków22/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrezydent Miasta Piekary Śląskie
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/70162
TREŚĆ PRZETARGU
Piekary Śląskie: Projekt budowlano-wykonawczy Oświetlenia ulicznego ulicy Sikorskiego do ulicy Dąbrówki w Piekarach Śląskich
Numer ogłoszenia: 70162 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie , ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 032 3939337, faks (032) 287 22 69.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.piekary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlano-wykonawczy Oświetlenia ulicznego ulicy Sikorskiego do ulicy Dąbrówki w Piekarach Śląskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt budowlano-wykonawczy Oświetlenia ulicznego ulicy Sikorskiego do ulicy Dąbrówki w Piekarach Śląskich Dokumentację należy opracować w zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 Dz.U.nr 202 poz.2072 z dnia 16.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. Dz.U.nr 130 poz.1389 z dnia 16.09.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym. Opracowanie powinno obejmować: - aktualizację mapy do celów projektowych, - uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci występujących w granicach opracowania, - projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy, - projekt zagospodarowania terenu + uzgodnienia ZUD, - przekładkę niezbędnych urządzeń podziemnych kolidujących z inwestycją, - zbiorcze zestawienie kosztów, - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji sporządzony w oparciu o kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonawca w ramach otrzymanego zlecenia zobowiązany jest do: - uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i opracowania dokumentów wymaganych dla uzyskania przywołanej decyzji oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia, - uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew jeżeli wystąpi kolizja z projektowaną inwestycją, - dokonania innych uzgodnień i opracowań wynikających o obowiązujących przepisów prawa, - wykonania innych wymaganych opracowań lub działań nieprzewidzianych niniejszym zakresem, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, - na bieżąco informowanie Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych - przedłożenia do akceptacji do Wydziału IR opracowanej dokumentacji przed złożeniem projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Piekarach Śląskich, - przedłożenia pełnej dokumentacji do Wydziału Architektury i Urbanistyki celem uzyskania pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu projektu należy uwzględnić wszystkie niezbędne przepisy prawne, konieczne do właściwego zaprojektowania oświetlenia ulicznego i zagospodarowania terenu. Należy przewidzieć materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie z określeniem podstawowych parametrów, jakie muszą spełniać..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • udokumentowanie prawidłowego wykonania w ostatnich 3 latach 2 robót objetych przetargiem

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • udokumentowanie dysponowanie osobą z uprawnieniami elektrycznymi i aktualnym członkostwem w Izbie w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 41-940 Piekary Śląskie Biuro Zamówień Publicznych pok. 218.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 41-940 Piekary Śląskie Biuro Zamówień Publicznych pok. 218.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę usługę koparko-ładowarki, Drogomyśl
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Mam do załadowania na przyczepę ziemię z kompostownika ok.1.5m3. Proszę o wycenę i mozliwy termin. Miejscowość Drogomyśl. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI