„Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRybnik
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia586956-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586956-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: „Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków  46 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl, faks 324 291 225.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.rybnik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.rybnik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
SPZOZ WSS NR 3 44-200 Rybnik ul. Energetyków 46, sekretariat Dyrektora w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pok. 103

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”
Numer referencyjny: TT-234-PN/62-2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn.: „Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”. Zadanie publiczne dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Zamówienie podzielone jest na 5 pakietów (części) wymienionych w załączniku nr 1.D.1 - 1.D.5. do specyfikacji. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. niżej wymienionych załącznikach do specyfikacji: 1.A Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 1.B Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1.B.1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 1.B.2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Okładziny wewnętrzne. 1.B.3 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Wykładziny i posadzki. 1.B.4 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Malowanie i zabezpieczenie ścian. 1.B.5 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Instalacje wodne i kanalizacyjne. 1.C Przedmiary robót. 1.C.1 Przedmiar robót – pakiet 1 – Pawilon nr 5 - Pomieszczenie umożliwiające mycie i dezynfekcję środków transportu 1.C.2 Przedmiar robót – pakiet 2 – Pawilon nr 3 i 5 - Ciągi komunikacyjne oraz pojedyncze pomieszczenia na Oddziałach Szpitalnych . 1.C.3 Przedmiar robót – pakiet 3 – Pawilon nr 4 - Centralna Sterylizatornia. 1.C.4 Przedmiar robót – pakiet 4 – Pawilon nr 5 - Oddział Chirurgii Dziecięcej. 1.C.5 Przedmiar robót – pakiet 5 – Pawilon nr 5 - Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy. 1.D Formularz cenowy – wg załącznika nr 1.D do oferty (odrębny dla każdego z 5 pakietów).

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie dla każdego z pakietów (tj. ceny brutto – dla każdego z pakietów - w formularzu cenowym – załącznik nr 1.D) na zasadach określonych w Ustawie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: – wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty w zakresie: ogólnobudowlanej w obiektach użyteczności publicznej o wartości minimum 50 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy (dla pakietu 1, 3, 4, 5), 20 000,00 zł w ramach jednej umowy (dla pakietu 2).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na wezwanie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie III.2.2.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. musi wskazywać co najmniej jedną robotę budowlaną opisaną w ww. punkcie, z załączeniem dowodów, o których mowa powyżej. Wystarczające jest ujęcie w wykazie wraz z załączeniem dowodów - tylko robót potwierdzających spełnianie warunku. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na wezwanie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 1.1 do oferty - dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2; 1.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 2.1 do oferty dołączyć: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2. 2.2. na wezwanie zamawiającego – - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy: 3.1 do oferty - dołączyć oświadczenie potwierdzające, że robota budowlana będzie wykonana zgodnie z dokumentacją projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami BHP, zasadami wiedzy technicznej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru oraz sztuką budowlaną. Oświadczenie to zawiera się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. Do oferty należy złożyć także "Formularz oferty" stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji oraz "Formularz cenowy" stanowiący załącznik nr 1.D.1-1.D.5. w zależności od pakietu, do którego wykonawca przystępuje.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: Pakiet 1 - Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr5, poziom P-1 , pomieszczenie umożliwiające mycie i dezynfekcję środków transportu - SPZOZ WSS nr3 w Rybniku - 1400,00 zł, Pakiet 2 - Prace modernizacyjne w Pawilonu nr 3, 5 i 7- ciągi komunikacyjne oraz pojedyncze pomieszczenia na Oddziałach Szpitalnych - SPZOZ WSS nr3 w Rybniku - 500,00 zł, Pakiet 3 - Prace modernizacyjne w Pawilonie nr 4 - Centralna Sterylizatornia, poziom P-1 i P0 -SPZOZ WSS nr3 w Rybniku - 1150,00 zł, Pakiet 4 - Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr5, poziom P8 – Oddział Chirurgii Dziecięcej – SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku - 950,00 zł, Pakiet 5 - Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr5, poziom P8 – Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy – SPZOZ WSS nr3 w Rybniku - 950,00 zł, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet należy ustalić łączną wysokość kwot wnoszonych wadiów poprzez zsumowanie odpowiednich kwot wadiów dla wszystkich pakietów, które obejmuje oferta. W przypadku złożenia oferty na wszystkie pakiety łączna wartość wadiów wynosi 4 950,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, dołączając do niej załączniki: 1.D.1. - 1.D.5. Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do specyfikacji) w zależności od pakietu, do którego przystępuje wykonawca; 2. Oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia i potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 3. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - jeśli dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr5, poziom P-1 , pomieszczenie umożliwiające mycie i dezynfekcję środków transportu - SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr5, poziom P-1 , pomieszczenie umożliwiające mycie i dezynfekcję środków transportu - SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215140-0, 45330000-9, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 1400,00 zł.


Część nr: 2 Nazwa: Prace modernizacyjne w Pawilonu nr 3, 5 i 7- ciągi komunikacyjne oraz pojedyncze pomieszczenia na Oddziałach Szpitalnych - SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace modernizacyjne w Pawilonu nr 3, 5 i 7- ciągi komunikacyjne oraz pojedyncze pomieszczenia na Oddziałach Szpitalnych - SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215140-0, 45330000-9, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 500,00 zł.


Część nr: 3 Nazwa: Prace modernizacyjne w Pawilonie nr 4 - Centralna Sterylizatornia, poziom P-1 i P0 -SPZOZ WSS nr3 w Rybniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace modernizacyjne w Pawilonie nr 4 - Centralna Sterylizatornia, poziom P-1 i P0 -SPZOZ WSS nr3 w Rybniku
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215140-0, 45330000-9, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 1150,00 zł.


Część nr: 4 Nazwa: Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr5, poziom P8 – Oddział Chirurgii Dziecięcej – SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr5, poziom P8 – Oddział Chirurgii Dziecięcej – SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215140-0, 45330000-9, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 950,00 zł


Część nr: 5 Nazwa: Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr5, poziom P8 – Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy – SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr5, poziom P8 – Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy – SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215140-0, 45330000-9, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 950,00 zł


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję drzwi wejściowych bez ościeżnicy wraz z montażem. Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania16-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuję drzwi wejściowych bez ościeżnicy wraz z montażem. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI