Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBraniewo
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-08
 • Numer ogłoszenia534815-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 534815-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 17081813100000, ul. ul. Królewiecka  55 , 14-500  Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 055 644 22 32, e-mail zdp@braniewo.waw.pl, faks 055 644 22 32.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.braniewo.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdp.braniewo.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdp.braniewo.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: Oferta na: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych”. Nie otwierać przed dniem 2019.04.23 r. o godz. 09:00”
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych
Numer referencyjny: ZDP.7.252.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych. 2. Zakres zamówienia: Zakres zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych (zał. Nr 9 do SIWZ) oraz dokumentami technicznymi. Zakres robót obejmuje m. in. następujące elementy: Część nr 1 Droga nr 1352N odc. Łoźnik – Pawły a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 6 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 12,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 662,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 647,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości – 662,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 647,00 m2 Część nr 2 Droga nr 1308N odc. Baranówka – Wielkie Wierzno a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 6 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 12,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 1448,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1418,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości – 1448,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 1418,00 m2 Część nr 3 Droga nr 1165N odc. Frombork – Biedkowo a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 6 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 12,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 1509,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1477,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości – 1509,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 1477,00 m2 Część nr 4 Droga nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 6,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 1122,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1104,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 100 kg/m2) w ilości – 1122,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 1104,00 m2 Część nr 5 Droga nr 1322N odc. Piele – Grabowiec a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 12,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 1177,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1156,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 100 kg/m2) w ilości – 1177,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 1156,00 m2 Część nr 6 Droga nr 1157N odc. Stare Siedlisko – Dębiny a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 12,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 2112,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 2068,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 100 kg/m2) w ilości – 2112,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 2068,00 m2 Część nr 7 Droga nr 1395N odc. Jachowo – Lutkowo a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 833,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 814,00 m2 c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości – 833,00 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 814,00 m2 Część nr 8 Droga nr 1314N odc. Rogity – Świętochowo a) Odtworzenie punktów oraz pomiary w okresie trwania robót – 0,460 km b) Korytowanie – wykonanie robót ziemnych (mijanka) – 33,60 m3 c) Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa i stabilizacja mechaniczna – 1 840,0 m2 d) Profilowanie podbudowy z kruszywa i stabilizacja mechaniczna (mijanka) – 84,0 m2 e) Wykonanie podbudowy na mijance gr. 40 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 33,60 m2 f) skropienie 0,5 kg/m2 pasy szer. 0,5 m na krawędziach podbudowy i mijance – 470,0 m2 g) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22W gr. 6 cm – 1 840,0 m2 h) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8s gr. 3 cm lub betonu asfaltowego do cienkich warstw BBTM gr. 2 cm – 1 794,00 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych (dalej zwaną: „STWiORB ”) stanowiącym załącznik 9 do SIWZ. 4. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, standardu i ilości w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 5. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcie w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin ewentualnej wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Panem Krzysztofem Dzięgielewskim, przedstawicielem Zamawiającego pod nr telefonu 55 625 73 73. Zamawiający informuje, iż dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę jest dobrowolne a jej nie dokonanie nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy w postaci odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 6. Przy przekazaniu placu budowy Zamawiający wskaże w terenie dokładną lokalizację odcinków do wykonania naprawy nawierzchni. 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 8. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 9. Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202. z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 10. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową. 11. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z STWiORB. 13. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 14. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 16. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: • segregować i właściwie utylizować odpady, • w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6, • stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 17. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania. 18. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty dla poszczególnych części (1-8) na okres min. 3 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót lub na okres określony przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie dłuższy niż 5 lat. 19. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a Ustawy – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy: a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, która stanowić będzie załącznik do umowy. b) roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. c) wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). d) W celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę Zamawiający przewiduje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności z informacjami zawartymi w Wykazie Pracowników. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 3) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonywanie badań, prób, sprawdzeń, b) kierowanie pojazdami, maszynami, sprzętem, c) praca przy wykonywaniu robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki. W przypadku środków finansowych pochodzących z oszczędności wynikłych z niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający udzieli zamówienia z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy, zgodnie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. W związku z technologią i specyfiką zamówienia, Zamawiający udzieli zamówienia z wolnej ręki Wykonawcy robót podstawowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Oferty zostaną otwarte w dniu 2019.04.23 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55; pokój nr 6 2. Zamówienie zostało podzielone na 8 części. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części (od 1 do 8). 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom (wraz z podaniem nazw podwykonawców). W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy. 8. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian treści umowy na warunkach i zasadach określonych w § 13 Wzoru umowy. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych oraz zmiana w składzie personelu Wykonawcy. 10. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w § 6 SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 11. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zdp.braniewo.waw.pl; e-mail: zdp@braniewo.waw.pl 12. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 13. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ oraz ogłoszeniu czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których Ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz rozporządzenia do tej Ustawy. 14. Klauzula informacyjna (RODO): Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan z nim skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo - lub przez e-mail: zdp@braniewo.waw.pl Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: fin.zdp@braniewo.waw.pl lub pisemnie na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo; Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: - wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zadań zarządcy drogi, Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: - obowiązek prawny ciążący na Administratorze - Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) W pozostałym zakresie Administrator nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Administrator w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dokumentację sprawy, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Może Pani/Pan złożyć do Administratora wniosek o: - dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na podstawie Art. 15 RODO, - sprostowanie, czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, - ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO, Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan napisać do Administratora lub skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawcy Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, polegających na remoncie lub przebudowie drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. b) Osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi, kluczowymi osobami: Kierownik Budowy Wymagana liczba osób – min. 1.: Kierownik budowy pełniący równocześnie funkcję kierownika robót budowlanych, Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, Doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej dwa razy funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji budowlanych, każda o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a) Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w §5 pkt 2.3. lit a) niniejszej SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane – według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. b) W zakresie wskazanym w §5 pkt 2.3. lit b) niniejszej SIWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ; c) W zakresie wskazanym w §5 pkt 2.2. niniejszej SIWZ – dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. roboty budowlane na kwotę określoną w §5 pkt 2.2 SIWZ (nie mniejszą niż 100 000,00 PLN).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat (nie dłużej niż 5 lat) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwości istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2) przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy: a) w przypadku przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy na skutek działań podmiotów trzecich, organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, katastrofy budowlanej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, przy czym za takie warunki atmosferyczne Zamawiający uzna wystąpienie opadu atmosferycznego trwającego nieprzerwalnie przez 7 dni. 3) zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 4) zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 5) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca, na zasadach określonych w art 26 ust. 2b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa powyżej wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 2. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej. 3. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-23, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1 Droga nr 1352N odc. Łoźnik – Pawły
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 6 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 12,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 662,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 647,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości – 662,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 647,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat (nie dłużej niż 5 lat) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty zostaną otwarte w dniu 2019.04.23 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55; pokój nr 6


Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2 Droga nr 1308N odc. Baranówka – Wielkie Wierzno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 6 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 12,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 1448,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1418,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości – 1448,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 1418,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat (nie dłużej niż 5 lat) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty zostaną otwarte w dniu 2019.04.23 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55; pokój nr 6


Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3 Droga nr 1165N odc. Frombork – Biedkowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 6 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 12,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 1509,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1477,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości – 1509,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 1477,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat (nie dłużej niż 5 lat) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty zostaną otwarte w dniu 2019.04.23 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55; pokój nr 6


Część nr: 4 Nazwa: Część nr 4 Droga nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 6,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 1122,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1104,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 100 kg/m2) w ilości – 1122,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 1104,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat (nie dłużej niż 5 lat) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty zostaną otwarte w dniu 2019.04.23 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55; pokój nr 6


Część nr: 5 Nazwa: Część nr 5 Droga nr 1322N odc. Piele – Grabowiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 12,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 1177,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1156,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 100 kg/m2) w ilości – 1177,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 1156,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat (nie dłużej niż 5 lat) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty zostaną otwarte w dniu 2019.04.23 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55; pokój nr 6


Część nr: 6 Nazwa: Część nr 6 Droga nr 1157N odc. Stare Siedlisko – Dębiny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 12,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 2112,00 m2 c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 2068,00 m2 d) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 100 kg/m2) w ilości – 2112,00 m2 e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 2068,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat (nie dłużej niż 5 lat) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty zostaną otwarte w dniu 2019.04.23 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55; pokój nr 6


Część nr: 7 Nazwa: Część nr 7 Droga nr 1395N odc. Jachowo – Lutkowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej – 833,00 m2 b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 814,00 m2 c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W z transportem (średnio 50 kg/m2) w ilości – 833,00 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości – 814,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat (nie dłużej niż 5 lat) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty zostaną otwarte w dniu 2019.04.23 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55; pokój nr 6


Część nr: 8 Nazwa: Część nr 8 Droga nr 1314N odc. Rogity – Świętochowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Odtworzenie punktów oraz pomiary w okresie trwania robót – 0,460 km b) Korytowanie – wykonanie robót ziemnych (mijanka) – 33,60 m3 c) Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa i stabilizacja mechaniczna – 1 840,0 m2 d) Profilowanie podbudowy z kruszywa i stabilizacja mechaniczna (mijanka) – 84,0 m2 e) Wykonanie podbudowy na mijance gr. 40 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 33,60 m2 f) skropienie 0,5 kg/m2 pasy szer. 0,5 m na krawędziach podbudowy i mijance – 470,0 m2 g) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22W gr. 6 cm – 1 840,0 m2 h) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8s gr. 3 cm lub betonu asfaltowego do cienkich warstw BBTM gr. 2 cm – 1 794,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat (nie dłużej niż 5 lat) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty zostaną otwarte w dniu 2019.04.23 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55; pokój nr 6


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie glazury i terakoty - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie glazury i terakoty w kuchni. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI