Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek-przebudowa ul. Wyszyńskiego, Lipowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek-przebudowa ul. Wyszyńskiego, Lipowej ( w części ) i Jana Pawła II w Szczecinku.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecinek
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty w zakresie naprawy dróg
 • Termin składania wniosków27/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/74657
TREŚĆ PRZETARGU
Szczecinek: Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek-przebudowa ul. Wyszyńskiego, Lipowej ( w części ) i Jana Pawła II w Szczecinku.
Numer ogłoszenia: 74657 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg , ul. 28 Lutego 16, 78-401 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 37-243-60.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.szczecinek.ibip.pl/public

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek-przebudowa ul. Wyszyńskiego, Lipowej ( w części ) i Jana Pawła II w Szczecinku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek - przebudowa ulicy Wyszyńskiego, Lipowej ( w części ) i Jana Pawła II w Szczecinku w tym: - roboty rozbiórkowe, - podbudowa, - roboty krawężnikowe, - roboty nawierzchniowe, - chodniki i ścieżki rowerowe, - oznakowanie pionowe i poziome, - mała architektura, - kanalizacja deszczowa, - roboty elektryczne - sygnalizacja świetlna Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej, stanowiącej podstawę wykonania prac, oraz w przedmiarze robót i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) wykonania robót i stanowią integralną część SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek - przebudowa ulicy Wyszyńskiego, Lipowej ( w części ) i Jana Pawła II w Szczecinku w tym: - roboty rozbiórkowe, - podbudowa, - roboty krawężnikowe, - roboty nawierzchniowe, - chodniki i ścieżki rowerowe, - oznakowanie pionowe i poziome, - mała architektura, - kanalizacja deszczowa, - roboty elektryczne - sygnalizacja świetlna Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej, stanowiącej podstawę wykonania prac, oraz w przedmiarze robót i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) wykonania robót i stanowią integralną część SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz: a)spełniają warunki art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. b)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj: a)wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty w branży drogowej, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł netto każda, b)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży drogowej i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego, c)Kierownik budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia (o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez wyłączeń w zakresie budowy dróg lub o specjalności drogowej) łącznie z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi min. 3 lata, d)Dysponują wytwórnią mieszanki mineralno-bitumicznej (otaczarka) o wydajności min. 100 Mg/godz. wyposażoną w urządzenia automatycznego sterowania. Wymaga się, aby dozowanie składników, w tym także wstępne, było wagowe, zautomatyzowane i sterowane elektronicznie. Wytwórnia winna być zlokalizowana w odległości umożliwiającej dowóz mieszanki mineralno-bitumicznej na plac budowy, tzn. czas transportu masy mineralno-bitumicznej na budowę (od załadunku do rozładunku) nie może przekroczyć 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości i wymaganej temperatury przy wbudowaniu. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków oraz sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich tych warunków. A. Dopuszcza się składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna/. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku każdy z partnerów zobowiązany jest spełniać art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych i każdy musi osobno złożyć dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ /1, 2,/. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum a zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika. Umowa regulująca współpracę - umowa konsorcjum musi w szczególności zawierać poniższe warunki: 1.Strony umowy z oznaczeniem lidera. 2.Cel zawarcia umowy. 3.Okres obowiązywania umowy konsorcjum /obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji/. 4.Solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5.Wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 6.Zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz: a)spełniają warunki art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. b)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj: a)wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty w branży drogowej, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł netto każda, b)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży drogowej i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego, c)Kierownik budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia (o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez wyłączeń w zakresie budowy dróg lub o specjalności drogowej) łącznie z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi min. 3 lata, d)Dysponują wytwórnią mieszanki mineralno-bitumicznej (otaczarka) o wydajności min. 100 Mg/godz. wyposażoną w urządzenia automatycznego sterowania. Wymaga się, aby dozowanie składników, w tym także wstępne, było wagowe, zautomatyzowane i sterowane elektronicznie. Wytwórnia winna być zlokalizowana w odległości umożliwiającej dowóz mieszanki mineralno-bitumicznej na plac budowy, tzn. czas transportu masy mineralno-bitumicznej na budowę (od załadunku do rozładunku) nie może przekroczyć 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości i wymaganej temperatury przy wbudowaniu. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków oraz sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich tych warunków.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • d)Dysponują wytwórnią mieszanki mineralno-bitumicznej (otaczarka) o wydajności min. 100 Mg/godz. wyposażoną w urządzenia automatycznego sterowania. Wymaga się, aby dozowanie składników, w tym także wstępne, było wagowe, zautomatyzowane i sterowane elektronicznie. Wytwórnia winna być zlokalizowana w odległości umożliwiającej dowóz mieszanki mineralno-bitumicznej na plac budowy, tzn. czas transportu masy mineralno-bitumicznej na budowę (od załadunku do rozładunku) nie może przekroczyć 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości i wymaganej temperatury przy wbudowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • b)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży drogowej i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego, c)Kierownik budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia (o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez wyłączeń w zakresie budowy dróg lub o specjalności drogowej) łącznie z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi min. 3 lata,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd.szczecinek.ibip.pl/public
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Szvzecinku, ul 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku, ul 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecimy remont klatki schodowej - Wałcz
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania21-03-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym w zakresie: 1. zakres remontu klatki schodowej- roboty przygotowawcze i malarskie ścian i sufitów: 1. zmycie i zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 2. uzupełnienie brakującego tynku przy świetliku dachowym, 3. zagruntowanie powłok malarskich na ścianach i sufitach, 4. równanie powierzchni ścian i sufitów - wyprawy tynku z zaprawy MP lub podobnej, 5. wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowej na ścianach i na sufitach, z montażem narożników przy otworach okiennych, drzwiowych, w narożnikach ścian i sufitów, 6. dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym, 7. dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej lamperii w kolorze - według wyboru mieszkańców, 8. wykonanie lamperii na wysokość - 1,50 m na klatce schodowej : nałożenie podkładu pod tynk mozaikowy i tynku mozaikowego - mini granit jako lamperii; kolor lamperii według wyboru mieszkańców, 9. licowanie ścian płytkami glazurowymi w kolorze zbliżonym do lamperii, do wysokości lamperii - korytarz od drzwi wejściowych do klatki schodowej, 10. ściany - zejście do piwnic i korytarz na poziomie piwnic - dwukrotne malowanie farbą olejną z jednokrotnym gruntowaniem ścian do wysokości 1,50 m, 11. dwukrotne malowanie farbą olejną stalowej balustrady schodowej, 12. malowanie farbą olejną czołowej powierzchni podstopni schodowych i policzków, cokołów, pasami szerokości do 20 cm - sufitów podbiegami, brudników, 13. malowanie farbą olejną drzwi wejściowych do piwnic - 3 sztuki, i zabudowy metalowej pod schodami, 14. wejście do piwnic i korytarz piwnic - malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną, oraz lamperii farbą olejną w kolorze zbliżonym do lamperii na klatce schodowej, 15. malowanie farbą olejną w kolorze żółtym rur w instalacji gazowej, 2. stolarka drzwiowa i inne roboty: 1. wymiana drzwi wejściowych do suszarni, na drzwi 80*200 z ościeżnicą, fabrycznie wykończone, wyposażone w zamek, klamki i wkładkę patentowa z 3 kluczami, w kolorze zbliżonym do lamperii, 2. wymiana drzwiczek szafek elektrycznych, w kolorze białym, z zamknięciem na klucz typowy w ilości lokali na kondygnacji, zaszklonymi otworami na wysokości liczników elektrycznych, 3. wymiana przycisków dzwonkowych na jeden typ, likwidacja przycisków światła, 4. uporządkowanie instalacji - poprzez wkucie w tynk przewodów przed malowaniem, 5. montaż pochwytów balustrady wykonanych z drewna budkowego. 3. korytarz piwnic : białkowanie sufitów i ścian korytarzy piwnic.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI