Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie w ramach zadania inwestycyjnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁagów
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Łagów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-12
 • Numer ogłoszenia516889-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516889-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Gmina Łagów: Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie pn. Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców, ubiega się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Osi 6 Rozwój miast
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagów, krajowy numer identyfikacyjny 54531400000, ul. ul. Rynek  62 , 26025   Łagów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 343 70 54, e-mail urzad@lagowgmina.pl, faks 41 343 70 51.
Adres strony internetowej (URL): www.lagowgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.lagowgmina.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności- osobiście, pocztą lub kurierem
Adres:
Urzad Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców
Numer referencyjny: IZP.271.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa użytkowanego aktualnie budynku Ośrodka Zdrowia. Jest to budynek wolnostojący, jednopiętrowy, całkowicie podpiwniczony ze stropodachem. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowany, stropy typu Kleina, przykryty stropodachem wentylowanym. Zakres rzeczowy zadania będzie polegał na dobudowie klatki wejściowej do istniejącego budynku od strony zachodniej oraz wykonanie przebudowy z dostosowaniem budynku do aktualnych potrzeb. Nadbudowa budynku będzie polegała na wykonaniu dachu dwuspadowego z poddaszem nieużytkowym. Projektowana część budynku niepodpiwniczona z poddaszem nieużytkowym. Technologia realizowanej rozbudowy obiektu: murowany, stropy żelbetowe, wylewane. Konstrukcja dachu - drewniana. Dach dwuspadowy o kącie połaci 25o. Obiekt jest wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową, uziemiającą, wodno- kanalizacyjną i c.o. z własnej kotłowni olejowej oraz wentylacje mechaniczną. 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego: 1) organizacja i oznakowanie placu budowy, 2) rozbiórka pokrycia dachowego i usunięcie płytek korytkowych ze ściankami ażurowymi na istniejącym budynku ośrodka zdrowia, 3) rozbiórka istniejącej klatki schodowej i zewnętrznej windy osobowej, 4) roboty przygotowawcze, badania uzupełniające podłoża gruntowego, 5) transport, rozładunek i składowanie materiałów, 6) wykopy , płyta i ławy fundamentowe pod rozbudowę. wykopy pod fundamenty rozbudowy na głębokości ok. 3,20 poniżej poziomu zera budynku, 7) ławy, płyta i ściany fundamentowe żelbetowe, 8) drenaż części istniejącej budynku ośrodka zdrowia, 9) wykonanie stropów w miejscu rozebranej klatki schodowej, 10) ściany zewnętrze i wewnętrzne projektowanej rozbudowy, 11) projektowane ściany wewnętrznej w części istniejącej, 12) wykonanie otworów w ścianach istniejących pod projektowane okna i drzwi, 13) stropy nad parterem rozbudowy, 14) projektowana klatka schodowa, 15) stropy nad piętrem rozbudowy, 16) roboty budowlano – montażowe (elementy prefabrykowane słupy i belki), 17) roboty wykończeniowe (regulacje, podlewki, uszczelnienia, itp.), 18) konstrukcja dachu i pokrycia nad częścią projektowana i istniejącą, 19) roboty wykończeniowe, 20) budowa urządzeń niezbędnych do funkcjonowania projektowanej rozbudowy, 21) roboty porządkowe. 3. W ramach zadania należy wykonać nowe uzbrojenie działki: - przyłącze wodociągowe, - sieć wodociągowa do przełożenia, - przyłącze kanalizacji sanitarnej z istniejącej sieci, -przyłącze telekomunikacyjne, - odwodnienie do istniejącej kanalizacji, 4. Roboty budowlane należy tak zaplanować i realizować, aby nie kolidowały z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od podpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania robót. Szczegółowy zakres realizacji prac podlega uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Dyrektorem placówki. 5. Zamawiający przewiduje płatności częściowe w tytułu realizacji niniejszej umowy: - w roku 2018– 2 faktury częściowe, - w roku 2019 – 2 faktury, w tym jedna częściowa i jedna końcowa.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45300000-0
45330000-9
45331000-6
45311100-1
45311200-2
45453000-7
45261000-4
45262500-6
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże odpowiednie Doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynku – o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże odpowiedni Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko wymienione poniżej: - Kierownika budowy – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji inwestycji co najmniej jednego obiektu , - Kierownika robót– co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - Kierownika robót – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr S8 „Wykaz robót budowlanych ”– forma dokumentu oryginał, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr S9 „Potencjał kadrowy”– forma dokumentu oryginał.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. - forma dokumentu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, dokumentów których mowa w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnej bazy i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. b) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu, że Wykonawca zawarł porozumienie w właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za „zgodność z oryginałem. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zawodowe wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik S2 do SIWZ-Wymagana forma dokumentu – oryginał b) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeżeli oferta nie jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub gdy z innych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za „zgodność z oryginałem. c) Jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie- dokumenty potwierdzające ustanowienie wspólnego pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za „zgodność z oryginałem. d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy) zgodnie z załącznikiem nr S8. Wymagana forma dokumentu – oryginał e) Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej- wymagana forma dokumentu – oryginał. f) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 60.000 tys. zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Bank BS O/Łagów nr 45 8507 0004 2006 6000 0068 0002 przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN. 6. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale i dołączyć do oferty w osobnej kopercie. W ofercie należy załączyć kserokopię gwarancji lub poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium. Wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11 i 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o której mowa w art. 25a ust.1 tejże ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w pkt. 11, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, wyklucza się z postępowania udzielenie zamówienia, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku do SIWZ. 2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem nieważności. 3. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru oferty. 1.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, w formie aneksu do umowy, w następujących przypadkach: 1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, 5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych, 6) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 7) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne z tym, ze wielkość tych zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ja spowodowała. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wysokości. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, b) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej, i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji; c) zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego Podwykonawcę spełniającego warunki tego zamówienia. 3. Strony wyodrębniają: 1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej, 2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne, 3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, a których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie zostały określone w dokumentacji projektowej, lecz wynikają z wiedzy technicznej lub technologii wykonania robót. 4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne Projektanta. Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany w postaci: a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót przewidzianych umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych, b) kosztorysu na roboty zaniechane, d) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w dokumentacji projektowej. 5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 również autora dokumentacji projektowej. 6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt.3: 1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z następujących dokumentów: siwz, projekt techniczny, specyfikacja techniczna, oferta wykonawcy, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w w/w dokumentach, W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do umowy. 8. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 7-10 9. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w zakresie zmiany wynagrodzenia w następujących okolicznościach: 1) Zmiany ustawowej stawki VAT od towarów i usług na roboty objęte przedmiotem zamówienia, w okresie obowiązywania umowy, 2) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w okresie obowiązywania umowy 3) W przypadku zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeśli zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 12 pkt. 1) zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyła faktur wystawionych po dniu wejścia w Zycie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT od towarów i usług. Zmiana stawki VAT od towarów i usług , pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5, bez konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. Ustalona stawka VAT będzie doliczona do ceny netto danej faktury. 11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 12 pkt. 2) wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien dotyczyć wyłącznie osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek winien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne o prawne oraz dokładne wyliczenie kwot wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca zobowiązany jest do zobligowany wykazać wiosek pomiędzy wnioskowana kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za parce na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponosić w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowalne koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 12 pkt. 3) wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczy osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne lub prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowana kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust 12 pkt. 3) na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek winien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmiana zasad o których mowa w ust 12 pkt. 3). 13. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 14. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia z życie zmian, o których mowa w ustawie PZP art. 142 ust. 5 pkt. 1, 2, 3. 15. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 12 pkt. 1, 2, 3 należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zadanie pn. Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców, ubiega się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Osi 6 Rozwój miast
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace termomodernizacyjne - Bliżyn
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania18-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą warstwy materiału termoizolacyjnego, modernizację przegrody dachowej, wymianę okien i drzwi w budynku na okna i drzwi o niższym współczynniku U, modernizację systemu ogrzewania poprzez montaż wysokowydajnych grzejników, zaworów termostatycznych wraz z montażem pieca na pelet. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.