Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1521R Czarna - Wola Dalsza oraz remont drogi powiatowej 1512R Medynia Głogowska – Rakszawa
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁańcut
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-11
 • Numer ogłoszenia570640-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 570640-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie: Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1521R Czarna - Wola Dalsza oraz remont drogi powiatowej 1512R Medynia Głogowska – Rakszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, krajowy numer identyfikacyjny 69065719700000, ul. ul. Polna  , 37100   Łańcut, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 257 448, e-mail lancutzdp@poczta.onet.pl, faks 172 257 448.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-lancut.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna powiatu
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-lancut.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomoc a operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1521R Czarna - Wola Dalsza oraz remont drogi powiatowej 1512R Medynia Głogowska – Rakszawa
Numer referencyjny: ZDP.472.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1521R Czarna - Wola Dalsza oraz remont drogi powiatowej 1512R Medynia Głogowska – Rakszawa. Roboty będą polegać na: 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1521 R Czarna – Wola Dalsza oraz wykonanie konstrukcji wsporczej przytwierdzonej do mostu na potoku Glemieniec, w związku z budową chodnika dla pieszych po stronie prawej jezdni od km 0+007,12 do 1+231,92 wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej w m. Czarna; Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm. Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm. Karczowanie zagajników. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm. Rozebranie nawierzchni/podbudowy z kruszywa łamanego gr. śr. 20 cm z odwiezieniem na odkład do 5 km. Rozebranie zjazdów o nawierzchni gruntowej grubości śr. 30 cm z odwiezieniem na odkład do 5 km. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grubości śr. do 10 cm z odwiezieniem na odkład do 5 km. Rozebranie nawierzchni z betonu grubości śr. 20 cm z odwiezieniem na odkład do 5 km. Rozebranie nawierzchni z kosztki kaniennej z odwiezieniem na odkład do 5 km- 70 % kostki kamiennej uzyskanej z robórki należy przewidzeć do ponowanego wbudowania. Rozebranie płyt drogowych betonowych z odwiezieniem na odkład do 5 km. Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej z oczyszczeniem i odwiezieniem na odkład do 5 km- część kostki brukowej uzyskanej z robórki należy przewidzeć do ponowanego wbudowania, kostka do regulacji wysokościowej wg planu sytuacyjnego. Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą i podsypką oraz oczyszczeniem i odwiezieniem krawężników nienadających się do ponownego wbudowania na odkład do 5 km. Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą i podsypką oraz oczyszczeniem i odwiezieniem obrzeży nienadających się do ponownego wbudowania na odkład do 5 km. Rozebranie ścieków z elementów betonowych wraz z ławą i podsypką oraz oczyszczeniem i odwiezieniem ścieków na odkład do 5 km. Rozebranie ogrodzeń. Rozebranie przepustów z rur betonowych lub z betonowych elementów ramowych z ich oczyszczeniem i odwiezieniem na odkład do 5 km wraz z rozebraniem nawierzchnią i warstwami ułożonymi nad tym przepustem oraz ławą pod nim. Rozebranie znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z ich oczyszczeniem i odwiezieniem na odkład do 5 km. Rozebranie ścianek czołowych wraz z ich oczyszczeniem i odwiezieniem na odkład do 5 km. Odmulenie istniejących przepustów. Odcięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną śr. gr. w-wy 8 cm. Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych rurą ochronną dwudzielną z HDPE. Zabezpieczenie podziemnych linii gazowych rurą ochronną dwudzielną z HDPE. Regulacja pionowa kołnierzy zaworów gazowych i wodociągowych wraz z ich wymianą. Przestawienie wiaty przystankowej . Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. do 1 km. Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. I-VII. Ułożenie przepustu pod koroną drogi z rur żelbetowych fi 50 cm, wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem ławy oraz obsypką i zasypką, umocnieniem wlotu i wylotu. Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy do 100 cm. Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PE o średnicy 50 cm, wraz z klapą zwrotną na wylocie kolektora. Wyloty kolektora zgodnie z KPED 2.16. Umocnienie wylotów zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PE o średnicy 40 cm. Wykonanie przykanalików z rur PP/PE o średnicy 20 cm. Wykonanie studni rewizyjnych PE Dn 1000. Wykonanie studzienek ściekowych PE Dn 500. Wykonanie korytowania gr. do 40 cm, profilowania oraz zagęszczania podłoża w gr. kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 15 cm. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 20 cm. Warstwa mrozoochronna z podłoża stabilizowanego spoiwem drogowym C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa o grubości 15 cm. Warstwa mrozoochronna z podłoża stabilizowanego spoiwem drogowym C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa o grubości 33 cm. Warstwa wyrównawcza z AC 11 W grubości średnio 6 cm. Warstwa wiążąca z AC 16 W grubości 8 cm (KR 2). Warstwa ścieralna z AC 11 S grubości 4 cm (KR 1-2). Warstwa ścieralna z AC 11 S grubości 5 cm (KR 1) – zjazdy. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość w-wy śr. 3 cm. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm. Ułożenie geosiatki ≥ 70 kN/m, ξ≤3%. Plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą skarp przy grubości humusu 15 cm. Umocnienie skarp płytami ażurowymi 90x40x10cm JOMB z wypełnieniem otworów humusem na posółce gr. 15 cm na geowłókninie separacyjnej przymocowanej kotwami stalowymi. Umocnienie dna Potoku Glemieniec, narzutem kamiennym grubości 30 cm wraz z wykonaniem opaski brzegowej z faszyny wraz kołkami melioracyjnymi w rozstawie co 1 m. Ułożenie palisady betonowej o wymiarach 12x19x100 na ławie z betonu C12/15. Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami fi 50 cm, wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem ławy oraz obsypką i zasypką, umocnieniem wlotów i wylotów. Wykonanie poboczy z mieszakni niezwiazanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, grubośc w-wy po zagęszczeniu 20 cm. Oczyszczenie rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej z profilowaniem dna i skarp rowu. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych. Przymocowanie tarcz znaków drogowych oraz urządzeń do gotowych słupków. Wykonanie nowych ogrodzeń wraz z bramami i furtkami. Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem. Ustawienie krawężników betonowych, najazdowych o wym. 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem. Wykonanie chodników z kostki brukowej, betonowej, kolorowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8cm na ławie betonowej. Ułożenie ścieków z 2 rzędów kosztki betonowej brukowej, betonowej, HOLLAND gr. 8 cm ułożone na ławie betonowej C 12/15. Wykonanie kładki dla pieszych 0+053,27. Urządzenia teletechniczne - linie napowietrzne. Urządzenia teletechniczne - linie kablowe. Urządzenia elektroenergetyczne - linie napowietrzne nn. 2. Remont drogi powiatowej nr 1512R relacji Medynia Głogowska - Rakszawa w km 0+004 - 8+099. Wyrównanie nawierzchni warstwą betonu asfaltowego AC 11W. Warstwa ścieralna z AC 11 S grubości 4 cm (KR 1). Uzupełnienie poboczy kruszywem z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 10 cm.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45233142-6
45221113-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 4 500 000,00 PLN. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy: dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robotami odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia b) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, - osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 1.4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert -nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robotami odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, - osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, kosztorys ofertowy. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). 6) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łańcucie Nr 59 9177 0008 2001 0004 0253 0002 7)W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwotą wadium podanego wyżej rachunku bankowego Zamawiającego. Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie przelewu kwoty wadium. 8) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w biurze Zamawiającego – Łańcut ul. Grunwaldzka 68, a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczono. Wadium musi być wystawione na Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 9) Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywającego zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 10) Wykonawca, który we właściwym terminie nie wniesie wadium w akceptowanej formie zostanie z postępowania wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 11) Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 12) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron z zachowaniem warunków określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1. Zmiana terminu realizacji umowy: a) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu w terminie poprzez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywanie odbioru. 2.2 Zmiany osobowe Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.3 Zmiana wynagrodzenia::, a) wykonawca będzie miał prawo do zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2.4 Zmiana podwykonawców: Wystąpi konieczność dokonania (za zgodą Zamawiającego) zmiany (nowy podwykonawca musi spełnić takie same warunki jak podwykonawca pierwotny) lub wprowadzenia nowego podwykonawcy z zachowaniem wymagań dotyczących części, które nie mogą być powierzone podwykonawcy lub tez całkowitej rezygnacji z udziału podwykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie elewacji - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie elewacji na budynku wielorodzinnym. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI