POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN - OLSZOWA. ETAP 12. ROZBUDOWA...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN - OLSZOWA. ETAP 12. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 W M. ŚWIERCZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W KM 19+462,00 - 20+907,40
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-04
 • Numer ogłoszenia497181-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 497181-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN - OLSZOWA. ETAP 12. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 W M. ŚWIERCZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W KM 19+462,00 - 20+907,40
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 12652800000, ul. ul. Oleska  127 , 45231   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 591 800, e-mail przetargi@zdw.opole.pl, faks 774 581 352.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdw.opole.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zdw.opole.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zdw.opole.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie ofert przed upływem terminu określonego w sekcji IV.6.2) osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole (parter - pokój nr 10)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN - OLSZOWA. ETAP 12. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 W M. ŚWIERCZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W KM 19+462,00 - 20+907,40
Numer referencyjny: WP.6021.01.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin-Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 – 20+907,40” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej; 45231000-5Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 – 20+907,40. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem: - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 494, - wymianę nawierzchni, - budowę ronda, - wykonanie chodników i ciągu pieszo rowerowego, - przebudowę skrzyżowań, - przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, - przebudowę kanalizacji deszczowej, która będzie miała za zadanie odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu drogi przeznaczonej do rozbudowy, - przebudowę obiektu mostowego i przepustów, - urządzenie zieleni, - budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowanie poziome i pionowe, - montaż płyt integracyjnych przy przejściach dla pieszych stanowiących elementy odpowiadające za usprawnienie poruszania się osób niepełnosprawnych, - montaż oświetlenia bezpośrednio przy przejściach dla pieszych, - ustawieniu tablic informacyjnych i promocyjnych na terenie realizacji inwestycji, - montaż osadników, - przebudowę rowów melioracyjnych, - przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, - przebudowę sieci gazowej. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich robót objętych zadaniem (w tym dotyczących konstrukcji drogi) w oparciu o pozycje kosztorysowe podane w przedmiarach robót.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45112000-5
45221000-2
45231000-5
45232000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  5   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wskazany w sekcji II.8): liczony jest od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać zdolność techniczną oraz zawodową w zakresie doświadczenia wykonawcy, osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia oraz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia. 2. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) minimum 1 zadanie w zakresie robót drogowych* o wartości co najmniej 6.000.000,00 PLN brutto na drodze o parametrach co najmniej klasy G**, b) nawierzchnię warstwy ścieralnej z SMA o powierzchni co najmniej 10 000 m2 - na 1 zadaniu. * – Zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub odnowę dróg. Zamawiający z pojęcia roboty drogowe wyłącza remonty dróg oraz zadania, w których robotami podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej. ** - w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych parametrach. Roboty określone w podpunkcie b) mogą być wykonane w ramach zadania określonego w podpunkcie a). Jako wykonanie (zakończenie) zadania/robót należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia). UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 2.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej: a) kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych – 1 osoba, b) kierownik robót mostowych – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba, c) kierownik robót kanalizacyjnych i wodociągowych (sieci kanalizacyjne i wodociągowe) – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba, d) kierownik robót telekomunikacyjnych – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba, e) kierownik robót elektroenergetycznych – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba, f) kierownik robót gazowych – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik robót mostowych musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownicy robót branżowych wymienieni w podpunktach c), d), e) i f) muszą posiadać uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju robót i pełnionej funkcji. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane. Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała maksymalnie dwa stanowiska wymienione powyżej, pod warunkiem posiadania przez nią stosownych uprawnień. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 2.3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej: a) wytwórnia mieszanek mineralno – bitumicznych o wydajności min. 100 t/h ze sterowaniem w pełni automatycznym – minimum 1 szt., b) rozkładarka mieszanek mineralno – bitumicznych o szer. min 7,0 m ze sterowaniem automatycznym – minimum 1 szt., c) koparka o pojemności łyżki min. 1 m3 – minimum 2 szt., d) walec statyczny samojezdny min. 9 t*) – minimum 1 szt., e) walec wibracyjny samojezdny min. 9 t*) – minimum 1 szt., f) zagęszczarka płytowa min. 0,5 t – minimum 2 szt., g) frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokości bębna skrawającego min. 1 m – minimum 1 szt., h) równiarka drogowa – minimum 1 szt., i) dźwig/żuraw o udźwigu min. 8 t – minimum 1 szt., *) co najmniej jeden z walców musi być zaopatrzony w zestaw do obcinania krawędzi układanej masy bitumicznej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie I.: 1) podpunkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) podpunkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. III. Dokumenty, o których mowa w punkcie II. podpunkt 1) i 2b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie II. podpunkt 2a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. IV. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie II. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy wystawienia dokumentów odpowiednio jak w punkcie III). V. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany – w punkcie I. podpunkt 1, składa dokument, o którym mowa w punkcie II. podpunkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VI. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie I. VII. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) w punkt I, II, III, IV i w sekcji III.5.1) punkt II., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. VIII. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów o których mowa w pkt. VII. IX. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) punkt I, II, III, IV i w sekcji III.5.1) punkt II., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. X. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. XI. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w sekcji III.5.1) punkt II litera a) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. XII. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. II. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w sekcji III.1.3) zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) punkt 2.1. litera a) i b) (tj., wartość zadania w zakresie robót drogowych, klasa drogi, powierzchnia wykonanej nawierzchni warstwy ścieralnej z SMA (m2)), przy czym opisując robotę wykonawca powinien również zamieścić nazwę inwestycji/zadania oraz załączyć dowody, określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do siwz. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) punkt 2.2. litera a), b), c) d), e) i f) tj.,: - dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkt 2.2. litera a) (kierownik budowy): wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień (czy bez ograniczeń) oraz doświadczenie osoby (podać okres pełnienia funkcji w miesiącach i latach, stanowisko), podać informację o podstawie dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkt 2.2. litera b) (kierownik robót mostowych): wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień (czy bez ograniczeń) oraz podać informację o podstawie dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkt 2.2. litera c) (kierownik robót kanalizacyjnych i wodociągowych (sieci kanalizacyjne i wodociągowe)): wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień oraz podać informację o podstawie dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkt 2.2. litera d) (kierownik robót telekomunikacyjnych): wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień oraz podać informację o podstawie dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkt 2.2. litera e) (kierownik robót elektroenergetycznych): wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień oraz podać informację o podstawie dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkt 2.2. litera f) (kierownik robót gazowych): wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień oraz podać informację o podstawie dysponowania tą osobą. c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wykaz narzędzi stanowi załącznik nr 10 do siwz i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) punkt 2.3. (tj., nazwa oraz ilość jednostek sprzętowych, dane techniczne, zgodnie z opisem w sekcji III.1.3) punkt 2.3., podać informację o podstawie dysponowania jednostkami sprzętowymi).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu (pkt 5 siwz): 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia”. Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załączniku nr 4 do siwz) na stronie internetowej zamawiającego i stanowi załącznik nr 3 do siwz. UWAGA: Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji w postępowaniu. Ogólne oświadczenie składane przez wykonawcę o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do siwz) powinny być złożone: 1) kosztorys ofertowy – na załączniku nr 2a do siwz, 2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia złożony na Standardowym Formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg załącznika nr 3 do siwz, wypełniony zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 4 do siwz i złożony w formie oryginału, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.6. punkt I podpunkt 2 należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca, na zasadach określonych w pkt. 15 SIWZ zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW (zasady polegania na potencjale innych podmiotów określone zostały w punkcie 4.4. siwz): 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w podpunkcie 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o którym mowa w podpunkcie 1. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. II. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. III. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. IV. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. V. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia określono w punkcie 6 siwz): 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz o których mowa w sekcji III.2) oraz sekcji IV.6.6) punkt VI. - IX., natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją III.1.3). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w sekcji III.7) punkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w sekcji III.4) punkt I. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w sekcji III.7) punkt 3 składa każdy z wykonawców. VI. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. VII. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Prawo zamówień publicznych lub sekcji III.2.2) , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz pojęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. VIII. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie punktu VII. IX. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. X. PODWYKONAWSTWO: 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w projekcie umowy. XI. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w punkcie 16 siwz). XII. Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL52, Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo opolskie, droga wojewódzka nr 494, miejscowość Świercze w km 19+462,00 - 20+907,40. XIII. Warunki płatności zostały określone w siwz. XIV. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy. XV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity z późn. zm.). Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). XVI. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów wykonawca składa wraz z ofertą w formie oryginału - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz. XVII. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 02.01.2018 r. XVII. Warunki otwarcia ofert: data: 15/02/2018, czas lokalny: 10:15, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój nr 211 (II piętro). XVIII. SKŁADANIE ODWOŁAŃ: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługująwykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia orazponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacjiuprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznychczynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, doktórej zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznejopatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawyPrawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymaniainnym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczytreści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści jąrównież na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępnianaspecyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dniaotrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia nakorzyść strony, do której przystępuje na zasadach określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. XIX. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. XX. Odbiór końcowy robót nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, po dostarczeniu zamawiającemu kompletu dokumentacji kolaudacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną robót oraz potwierdzeniem przyjęcia dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego. XXI. Opis sposobu przygotowania oferty do niniejszego postępowania został określony w punkcie 7 siwz. XXII. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XXIII. Warunki realizacji umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. XXIV. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określone zostały w punkcie 5 siwz. XXV. Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wykopy koparką łańcuchową - oferta - Opole
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania16-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, interesują mnie usługi wykonywane koparką łańcuchową. Wykonuje systemy automatycznego podlewania w Opolu i okolicach. Jaka jest cena takiej usługi. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI