Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOrzesze
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-01-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-07
 • Numer ogłoszenia500772-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500772-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Centralny
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 27177512000000, ul. ul. Wieniawskiego  4 , 43180   Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 213 412, e-mail zgkim@orzesze.pl, faks 322 215 263.
Adres strony internetowej (URL): http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=397
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=397

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=397

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43 – 180 Orzesze Biuro Podawcze.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”
Numer referencyjny: ZGKIM.261.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Rodzaj zamówienia: usługa 1.2. Opis zamówienia: Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Orzesze” obejmującej następujące zadania: Zadanie 1 „Budowa oczyszczalni ścieków w dzielnicy Zawiść w Orzeszu” Zadanie 2 „Budowa rurociągu tranzytowego z Orzesza-Śródmieścia ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści ul. Centralna” obejmujący między innymi: a) Prowadzenie pełnego wielobranżowego kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego. b) Pełnienie wszystkich obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane. c) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami na realizację poszczególnych zadań. d) Organizacja i koordynacja prowadzonych robót dla poszczególnych zadań. e) Udział i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy bądź wykonawców robót budowlanych przy „Uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” , przy założeniu, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, obejmujący między innymi opracowanie kompletnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla planowanych do przeprowadzenia postępowań, w tym projektów umów zatwierdzonych przez Radcę prawnego lub Adwokata. f) Zapewnienie obsługi prawnej przez Radcę prawnego lub Adwokata całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującej między innymi udział w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zatwierdzenie projektów umów, udział w postępowaniach spornych na etapie prowadzenia postępowań i realizacji umów z wykonawcami robót budowlanych. g) Uczestniczenie, jeżeli będzie to niezbędne w działaniach Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i w okresie trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi za wady na prace wykonane na podstawie niniejszej umowy. h) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, niniejsza SIWZ, projekt umowy. Wszystkie dokumenty są nawzajem uzupełniające się. 2. Odniesienie do norm. 2.1. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. 2.2. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 2.3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na dokumentację przetargową wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 3.KODY CPV 3.1. Nadzór nad robotami budowlanymi 71.24.70.00-1 3.2. Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71.31.00.00-4 3.3. Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 79.11.00.00-8 4. Podwykonawcy: 4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 4.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 4.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł brutto. 5. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: specyfika usługi nie wymaga uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 6. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 7. Gwarancja i rękojmia. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na prace wykonane (czynności i dzieła) stanowiące przedmiot zamówienia na okres do upływu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych licząc od daty końcowego rozliczenia zadań nr 1 i 2.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71310000-4
79110000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca wykona Umowę od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji projektu tj. zatwierdzeniu Raportu Końcowego przez Zamawiającego. Przewidywany termin zakończenia realizacji usługi to 31.08.2020 r. 2. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań nr 1 i 2 wchodzących w skład projektu to 30.06.2020 r. 3. Termin zakończenia realizacji umowy może ulec zimnie, w przypadku zmiany terminu zakończenia umów na realizację robót budowlanych obejmujących zadanie nr 1 i 2. W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania umów na roboty budowlane obejmujące zad. 1 i zad. 2 termin określony w ust. 1 ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót budowlanych, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.2.W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie 3.3.W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych. Wykonawca spełni warunek jeżeli: 3.3.1. Wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -min 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 1000 m3/d. UWAGA: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy warunek, o którym mowa wyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia 3.3.2. zamawiający wymaga żeby wykonawca skierował do realizacji zamówienia minimum jedną osobę w każdej z niżej wymienionych w pkt od a) do h) specjalności posiadającą uprawnienia/kwalifikacje: a). Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator Zespołu) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację w tym rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 1000 m3/d. b). Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej metodą wykopową i bezwykopową o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 zł c). Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 1000 m3/d. d). Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA – posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA podczas modernizacji, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości robót na co najmniej 1 000 000,00 zł brutto e) Inspektora nadzoru w specjalności drogowej – posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub remont drogi podczas remontu lub przebudowy drogi o wartości robót na co najmniej 300 000,00 zł brutto. f) Specjalistę ds. Technologicznych (technolog oczyszczalni ścieków) – posiadający następujące kwalifikacje: • wykształcenie wyższe techniczne, • #doświadczenie zawodowe jako technolog robót z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w tym doświadczenie w zakresie prac związanych z technologią oczyszczalnia ścieków, w tym doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej dwoma rozruchami mechaniczno-biologicznymi oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 2200 m3/d (w tym jedna w technologii membranowej MBR). g) Ekspert ds. rozliczeń: • Kwalifikacje i wykształcenie: wykształcenie wyższe lub średnie techniczne lub ekonomiczne. • Doświadczenie zawodowe: min. 5-letnie doświadczenie w rozliczaniu inwestycji, w tym minimum dwóch projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. h) Radca Prawny: • Doświadczenie zawodowe: min. 3-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze zamówień publicznych, prawidłowości realizacji umów zawierających zewnętrzne źródła finansowania. UWAGA: * Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). UWAGA: # Przez doświadczenie zawodowe (liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. UWAGA: Zamawiający dopuszcza, możliwość skierowania do realizacji zamówienia osób posiadającego max. dwa rodzaje wymaganych uprawnień/kwalifikacji. 4. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzory wg załącznika nr 3 i 4 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 3.1 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (według załącznika nr 6 do SIWZ) 3.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (według załącznika nr 7 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 15 000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 10 8454 1040 2002 0030 5990 0007 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 17.01.2019r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do Urzędu Miejskiego Orzesze ORZESZE pok. nr 19 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które przewidziane zostały w § 13 ust. 4 Umowy, zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany wynikają z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna. 3. Zmiana zapisów Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 4. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) wprowadzenia przez podmioty dofinansowujące zmian w umowie o dofinansowanie projektu, mających wpływ na realizację umowy Wykonawcy; 2) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, w tym zmiany podatku VAT; 3) zmiany terminu wykonania umowy i wartości wynagrodzenia, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: a) realizowane jest zamówienie dodatkowe lub zamienne, b) podpisany został z Wykonawcą robót budowlanych aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania, c) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi; Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań; d) ograniczony został zakres robót budowlanych. Wówczas całkowite wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie procentowego wykonania finansowego umów na roboty, potwierdzonego przyjętymi dokumentami i wystawionymi zgodnie z Kontraktem i będzie stanowiło taki procent wynagrodzenia brutto podanego w Formularzu Cenowym, jaki procent zakresu finansowego robót rzeczywiście wykonał Wykonawca robót. e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ea) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji niniejszej Umowy (do faktur wystawianych przez Wykonawcę zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszą Umową). Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. eb) w przypadku ustawowej zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. - zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. (Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku okoliczności o którym mowa w ppkt eb), będzie możliwa nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia. W celu dokonania przedmiotowej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wniosek z prośbą o zmianę wynagrodzenia, szczegółowo uzasadniony stosowną kalkulacją. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia.) ec) W przypadku przerwania Kontraktu (Kontraktów) na zadanie (zadania) wchodzące w zakres Projektu. Wykonawca nie otrzyma wówczas wynagrodzenia ryczałtowego w pełnej wysokości, a całkowite wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie procentowego wykonania finansowego umowy na roboty, potwierdzonego przyjętymi dokumentami, wystawionymi zgodnie z umową na roboty i będzie stanowiło taki procent wynagrodzenia brutto podanego w Formularzu Cenowym, jaki procent zakresu finansowego robót rzeczywiście wykonał Wykonawca robót. Wynagrodzenie to zostanie jednak wypłacone dopiero po dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia umowy na roboty i wykonania szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót i po ostatecznym rozliczeniu zadania (zadań). 4) zmiany składu zespołu Wykonawcy - zmiana taka może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy uzasadniony okolicznościami obiektywnie uniemożliwiającymi prowadzenie prac bez zmiany zespołu, takimi jak: śmierć, choroba, zakończenie zatrudnienia członka zespołu lub nienależyte wykonywanie usług przez członka zespołu, 5) zmiany zakresu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - nie powodujące podwyższenia ceny i terminu wykonania zamówienia; 6) zmiany Osób reprezentujących Strony w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, 7) zmian teleadresowych Stron umowy, 8) w przypadkach zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości. 9) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, w szczególności kierownika budowy. 5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu, ul. Wieniawskiego 4, e-mail: zgkim@orzesze.pl. 2. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 6. Państwa dane osobowe będą przez ZGKiM Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji. 7. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, prawo do żądania od ZGKiM Orzesze ograniczenia przetwarzania danych. 8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji. 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 11. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu w ramach prowadzonego postępowania i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W tym celu Zamawiający wymagał będzie złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią ujętą w druku oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę tynkowanie elewacji, Zabrze
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania25-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę tynkowanie elewacji wysoka 9 m około 200 300 m2 cześć tynkowania tykiem tradycyjnym, częściowo klejem oraz inne prace budowlane np fugowanie malowanie elewacji. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI