Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju - Część 3. Nadzór nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi-
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwieradów-Zdrój
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoadministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków11/05/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Świeradów-Zdrój
 • Data publikacji ogłoszenia2017-05-03
 • Numer ogłoszenia2017/2017/78085
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Ogłoszenie nr 78085 - 2017 z dnia 2017-05-03 r.
Świeradów-Zdrój: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju - Część 3. Nadzór nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi-
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 oś7. Infrastrutura edukacyjna, działanie 7.1: Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.Wspólfinansowanie ze środków UE EFRR
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada  35, 59850   Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (URL): www.swieradowzdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście ub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Świeradów -Zdrój, ul. 11.Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju - Część 3. Nadzór nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi-
Numer referencyjny: OR.ZP1.271-3c/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju – Część 3. Tzw. nadzór nad robotami elektrycznymi, realizowanego w ramach projektu o tej samej nazwie.Teren inwestycji znajduje się pomiędzy ulicami Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz Marii Skłodowskiej – Curie, w południowo-wschodniej części Świeradowa- Zdroju.Do obowiązków Wykonawcy należy świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego, zgodnie z wymogami Zamawiającego i ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm. nad następującymi robotami budowlanymi: Roboty elektryczne i teletechniczne, w zakres których wchodzą: a) wykonanie rozdzielni głównej i jej zasilania, b) usunięcie kolizji obiektu z siecią energetyczną SN, c) wykonanie rozdzielnic lokalnych, d) wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych: - oświetlenie podstawowe, - oświetlenie awaryjne, - oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe, e) wykonanie instalacji sieci dedykowanej 230VAC, f) wykonanie instalacji niskoprądowych: - instalacja TV DVB-T, - instalacja videodomofonowa, - instalacja monitoringu wizyjnego CCTV, - instalacja sieci strukturalnej, - instalacja sygnalizacji włamania, - instalacji nagłośnienia sali teatralnej, g) wykonanie instalacji ochronnych: - ochrona od porażeń prądem elektrycznym, - ochrona pożarowa obiektu, - ochrona przeciwprzepięciowa, - instalacja połączeń wyrównawczych, - instalacja odgromowa, h) wykonanie instalacji technologicznych: - zasilenie elektryczne wentylacji mechanicznej pomieszczeń przedszkola - instalacji technologicznej kotłowni - instalacji technologicznej kuchni - instalacji technologicznej dźwigu osobowego i) wykonanie pomiarów ochronnych i natężenia oświetlenia. j) przyłącze elektro-energetyczne budynku (roboty budowlane objęte Częścią IV zadania inwestycyjnego) k) oświetlenie terenu wewnętrznego przedszkola (roboty budowlane objęte Częścią IV zadania inwestycyjnego) l) usunięcie kolizji obiektu z siecią energetyczną SN (roboty budowlane objęte Częścią IV zadania inwestycyjnego) Roboty budowlane prowadzone są w dwóch częściach tj. budynek i zagospodarowanie terenu, przez dwa różne podmioty gospodarcze. Przedmiot zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego obejmuje: a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, b) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie .

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:71248000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 220

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie 220 dni począwszy od dnia następnego podpisania umowy planowanej na 22.05.2017 r. do podpisania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego przewidzianego na 23.04.2018 r., w tym: -190 dni bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót elektrycznych i teletechnicznych - 30 dni czynności obejmujące odbiór końcowy Projektu Należy przyjąć, że nadzór nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi w obiekcie kubaturowym nie rozpocznie się wcześniej niż w miesiącu wrześniu 2017 r. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonywania umowy w przypadku zmiany terminu wykonywania robót budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Osobą przez cały okres wykonywania zamówienia i skierowania tej Osoby do realizacji zamówienia w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego, która: - posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Uprawnienia mogą być bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym. Zamawiający dopuszcza posiadanie tych uprawnień przez jedną wskazaną osobę lub przez dwie osoby, z których jedna będzie musiała występować jako podmiot udostępniający zasoby i realizujący fizycznie nadzór inwestorski w ramach posiadanych uprawnień lub jako podwykonawca lub jako konsorcjant. Wybór formy w należy do Wykonawcy. Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwaj-carskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też innymi podmiotami niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Wymagane jest załączenie do oferty Wykazu osób skierowanych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z opisaniem m.in. posiadanego doświadczenia w sytuacji, kiedy wykonawca chce otrzymać dodatkowe punkty przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji inspektor nadzoru inwestorskiego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przyna-leżności do tej samej grupy kapitałowej Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i teletechnicznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, kiedy wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – jest zobowiązany do oferty dołączyć stosowne zobowiązanie tego Podmiotu udostępniającego. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego musi być złożone w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione do występowania w jego imieniu. Jeżeli zobowiązanie podpisuje inna osoba niż wynika to z dokumentów rejestracyjnych podmiotu udostępniającego- upoważnienie lub pełnomocnictwo dla takiej osoby/osób należny dołączyć do oferty w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
umowna cena60
doświadczenie osoby skierowanej do pelnienia funkcji ins.nadzoru w br. elektrycznej i teletechnicznej40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: a) uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć, b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, c) narazić Zamawiającego na szkodę, dopuszcza się w umowie zmiany terminu, zakresu, ilości i wysokości płatności, wysokości wynagrodzenia, sposobu wykonania zamówienia. 2. Zakres dopuszczalnych zmian: a) konieczności zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmianę terminu wykonywanych robót budowlanych objętych nadzorem, termin wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy terminowi nadzorowanych robót budowlanych, b) konieczności zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na realizację w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań. c) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w treści umowy, z powodów i w sposób wymieniony w Umowie , d) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, e) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np. zmiana rachunku bankowego, f) zmiana postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa, g) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych zapisów umowy, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę czy też będzie miała negatywny wpływ na trwałość projektu, h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. i) działań i zaniechań organów władzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania zamówienia, j) przerw w wykonywaniu zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, k) z powodu wystąpienia konieczności pomniejszenia zakresu prac określonych niniejszą umową Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, zostanie to rozliczone jako różnica pomiędzy ceną ofertową a rzeczywistym zakresem wykonanych prac, l) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zmawiającego, ł) zmiany ilości i wysokości płatności w przypadku zmiany harmonogramu wykonania nadzorowanych prac. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia o którym mowa w § 3 w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu na piśmie kalkulację kosztów, uwzględniając wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 4. Wszystkie powyżej opisane okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian. 5. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia tych okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/05/2017, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przebudowę brodzika - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Panowie, potrzebuje przebudować brodzik. W tej chwili jest zamontowany brodzik z odpływem liniowym, podwyższony (okool 4 cm ponad poziom podłogi). Chciałbym go miec przebudowany na taki równy z poziomem podłogi. Tak więc, do zrobienia jest: usunięcie starych płytek (około 0.85m*0,7m = około 0,56m2), skucie wylewki, montaz odpływu liniowego oraz położenie nowych płytek na tym. Wiadomo, uszczelnienie dokładne, fuga, sylikon.Ściany zostają bez ruszania, tylko brodzik. Pozdrawiam. Można do mnie dzwonić lub pisać. Dobrze byłoby się umówić na oględziny, pasuje mi rano około 8 do max 9 lub wieczorem po 18:30.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI