Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa PSG w m. Barciany”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKętrzyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-07-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWarmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-12
 • Numer ogłoszenia571723-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 571723-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa PSG w m. Barciany”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – nr projektu PL/2018/PR/0030 Bezgraniczne Bezpieczeństwo
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, krajowy numer identyfikacyjny 51020760500000, ul. Gen. Władysława Sikorskiego  78 , 11-400  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 750 31 88, , e-mail zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl, , faks 89 750 37 54.
Adres strony internetowej (URL): www.wm.strazgraniczna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wm.strazgraniczna.pl/wm/zamowienia-publiczne/ogloszone

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Podawcze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (budynek nr 34) lub przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.
Adres:
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa PSG w m. Barciany”.
Numer referencyjny: 17/FI/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa PSG w m. Barciany”. Teren budowy zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym nr 12/4 obręb 3 Barciany. Teren znajduje się w trwałym zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-23
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-23

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: termin realizacji przedmiotu umowy następuje z dniem jej zawarcia, a zakończenie nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa PSG w m. Barciany” Realizacja robót budowlanych planowana jest do dnia 23.11.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne/zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1.1.jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą: a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, (art. 14 ust 1 pkt 2- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym w/w uprawnieniom. b) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót /budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy budowie budynku ujętego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w jednej z wymienionych grup: 112 (Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe), 113 (Budynki zbiorowego zamieszkania), 121 (Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (Budynki biurowe), 123 (Budynki handlowo-usługowe), 126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) lub w klasie 1274 (Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione) o kubaturze brutto budynku nie mniejszej niż 2.500 m3, w ramach co najmniej jednej usługi. 1.2. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą: a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 14 ust 1 pkt 4 lit. b - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym w/w uprawnieniom. b) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót /budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy budowie budynku ujętego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w jednej z wymienionych grup: 112 (Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe), 113 (Budynki zbiorowego zamieszkania), 121 (Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (Budynki biurowe), 123 (Budynki handlowo-usługowe), 126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) lub w klasie 1274 (Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione) o kubaturze brutto budynku nie mniejszej niż 2.500 m3, w ramach co najmniej jednej usługi. 1.3. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą: a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (art. 14 ust 1 pkt 4 lit. c - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym w/w uprawnieniom. b) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót /budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy budowie budynku ujętego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w jednej z wymienionych grup: 112 (Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe), 113 (Budynki zbiorowego zamieszkania), 121 (Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (Budynki biurowe), 123 (Budynki handlowo-usługowe), 126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) lub w klasie 1274 (Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione) o kubaturze brutto budynku nie mniejszej niż 2.500 m3, w ramach co najmniej jednej usługi. 1.4.jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą: a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (art. 14 ust 1 pkt 4 lit. a - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym w/w uprawnieniom. b) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót /budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, przy budowie budynku ujętego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w jednej z wymienionych grup: 112 (Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe), 113 (Budynki zbiorowego zamieszkania), 121 (Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (Budynki biurowe), 123 (Budynki handlowo-usługowe), 126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) lub w klasie 1274 (Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione) o kubaturze brutto budynku nie mniejszej niż 2.500 m3, w ramach co najmniej jednej usługi. Informacja dotycząca ww. warunku: a) Przez określenie „budowa” należy rozumieć budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). b) Przez określenie „Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)” należy rozumieć Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB) w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. nr 112 poz. 1316 z późn. zm.). Sposób klasyfikacji budynku należy dokonać w oparciu o przepisy przedmiotowego Rozporządzenia. Uprawnienia budowlane wyżej wymienionych osób umożliwiać muszą realizację zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, ww. warunek Wykonawca może spełniać łącznie z tym podmiotem. UWAGA : Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1202 z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2272 z późn. zm. ) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 2. nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 2, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia, na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w Rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.1.1. SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. • jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach opisanych w SIWZ, wówczas będzie on zobowiązany do przedłożenia ww. odpisu w odniesieniu do tych podmiotów; • Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993): 2.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2.Dokument o którym mowa w pkt. 2.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składają łącznie Wykonawcy składający ofertę wspólną. • Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie), w przypadku gdy: 1.1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców, 1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 2.1. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. UWAGA !!! Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa powyżej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836). 3. Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale VIII SIWZ nr sprawy 17/FI/19.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektorów nadzoru 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy polegających na: 1) zmianie wynagrodzenia pod warunkiem: a) stawki podatku od towarów i usług. W przypadku wprowadzenia zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia, wyłącznie za część przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku wprowadzenia zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W przypadku wprowadzenia zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku wprowadzenia zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. Na zasadach i w sposób określony w ust. 4-7, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2) wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót budowlanych w przypadku: a) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych; b) w toku wykonywania robót budowlanych wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane; c) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; d) nastąpi zmiana przepisów powodująca konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; e) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów f) prace objęte umową o roboty budowlane zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z powodu okoliczności, które wystąpiły po stronie Zamawiającego. 3) zmianie koordynatorów umowy; 4) powierzeniu części zmówienia podwykonawcy w przypadku braku takiego wskazania w złożonej przez Wykonawcę ofercie, z zachowaniem zasad określonych w § 4 ust. 4 umowy; 5) zmianie zakresu powierzonej do wykonania przez podwykonawcę części zamówienia; 6) zmiany osób, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy, na osoby o uprawnieniach, doświadczeniu i kwalifikacjach nie mniejszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy zmiana będzie uzasadniona oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie proponowanych osób spełniać będą wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na niniejsze pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wykaże się takim samym doświadczeniem, za które to doświadczenie Wykonawca otrzymał punkty w kryterium „Doświadczenie inspektorów nadzoru”. 3. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo, jeśli Wykonawca uzyskał punkty we wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium „Doświadczenie inspektorów nadzoru”, zmiana Podwykonawcy – inspektorów nadzoru jest możliwa na osoby, które posiadają doświadczenie co najmniej takie, jak osoby, za które Wykonawca otrzymał punkty w postępowaniu przetargowym. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, będzie odnosić się, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT, wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku VAT. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, c lub d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, c lub d, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. 7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 8. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. 1. W odniesieniu do oświadczeń, o których mowa w pkt III.3 (w nawiązaniu do rozdziału VI SIWZ). 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ, 1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ, przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich” składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i pkt. 1.2. muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.2. • Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę nadzór inwestorski - Nielbark
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania17-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę nadzór inwestorski. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI