Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa zespołu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa zespołu szkolno–przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-13
 • Numer ogłoszenia524398-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524398-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa zespołu szkolno–przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz, krajowy numer identyfikacyjny 01525966300186, ul. Słowackiego  6/8 , 01-627  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224438878, , e-mail Zoliborz.WZP@um.warszawa.pl, , faks 224439004.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zoliborz.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.zoliborz.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zoliborz.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Składanie ofert pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, kancelaria (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa zespołu szkolno–przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie”
Numer referencyjny: UD-XVIII-WZP.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru robót budowlanych wielobranżowych nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Anny German” w Warszawie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202); 2) obsługę Inwestycji w zakresie określonym w niniejszej umowie, łącznie z koordynacją nadzorów branżowych i kontrolowaniem rozliczeń inwestycji z wykonawcą inwestycji, jak również z jego podwykonawcami. 2. Zakres pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego: 1) Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór nad inwestycją budowlaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, na który składa się zespół inspektorów o następujących specjalnościach: a) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorów nadzoru), b) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, e) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności inżynieryjno-drogowej, f) inspektor w branży zieleniarskiej. 2) Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca będzie dysponował: geodetą – w celu weryfikacji ilości ziemi w czasie wykonywania robót ziemnych przez Wykonawcę robót budowlanych. 3) Osoby, które będą pełnić nadzór na budowie, będą do dyspozycji Zamawiającego każdorazowo na jego żądanie, a minimalny czas pobytu tych osób na budowie winien wyglądać następująco: a) zapewnienie przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej min. 2 razy tygodniowo w wymiarze po 3 godziny. Do czasu przebywania inspektora nadzoru na budowie nie wlicza się czasu narad koordynacyjnych; weryfikacja pobytu inspektora nadzoru odbywać się będzie poprzez wpis do dziennika budowy oraz wpis do dziennika ewidencji pobytów na terenie budowy; b) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz gdy zajdzie taka konieczność na każde wezwanie Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1
71631300-3
71521000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 603658,54
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje udzielenie z art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych zamówienia podobnego na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru robót budowlanych wielobranżowych nad realizacją inwestycji w II etapie, która obejmuje zagospodarowanie terenu, prace wykończeniowe III piętra oraz wyposażenie, jeżeli będzie posiadał środki finansowe do ich realizacji. 2) Warunki udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług nie mogą być gorsze niż określone w umowie podstawowej. 3) Przyjęto wycenę inwestorską zamówienia podobnego na kwotę 79268,29 zł netto tj., 97 500 zł brutto. Wykonawca nie wlicza wartości zamówienia podobnego do ceny składanej oferty.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. : 1) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub nadzoru inwestorskiego: a) obejmującej swym zakresem co najmniej specjalności: - konstrukcyjno-budowlaną, - instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych; - instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) nad robotami budowlanymi, które: - zostały zakończone i odebrane (wystawiono co najmniej świadectwo przejęcia, protokół odbioru końcowego lub inny podobny dokument), - obejmowały budowę lub przebudowę budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 2.000 m² - z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej wykonana robota musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek w zakresie powierzchni użytkowej rozbudowanej, odbudowanej lub nadbudowanej części budynku. Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 2) skierują do realizacji zamówienia co najmniej: a) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności, - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej licząc od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją co najmniej jednego zadania, polegającego na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej objętej nadzorem min. 2.000 m² - z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy wykonana robota budowlana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek w zakresie powierzchni użytkowej rozbudowanej, odbudowanej lub nadbudowanej części budynku; b) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności, - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych licząc od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, nad realizacją co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej objętej nadzorem min. 2.000,00 m² każda, z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy wykonana robota budowlana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek w zakresie powierzchni użytkowej rozbudowanej, odbudowanej lub nadbudowanej części budynku; c) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności, - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, licząc od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej objętej nadzorem min. 2.000 m² każda – z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy wykonana robota budowlana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek w zakresie powierzchni użytkowej rozbudowanej, odbudowanej lub nadbudowanej części budynku; d) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności, - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, licząc od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad realizacją co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej objętej nadzorem min. 2.000 m² każda - z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy wykonana robota budowlana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek w zakresie powierzchni użytkowej rozbudowanej, odbudowanej lub nadbudowanej części budynku; e) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności, - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej, licząc od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej w nad realizacją co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej o powierzchni min. 1.000 m² - z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbudowy, odbudowy wykonana robota budowlana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek w zakresie rozbudowywanej powierzchni użytkowej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej; f) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru terenów zieleni, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni w zakresie pielęgnacji, zabezpieczenia i uzupełniania zieleni w tym drzew i krzewów. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, poprzez skierowanie do realizacji zamówienia osoby lub osób posiadających uprawnienia i doświadczenie zawodowe, określone przez zamawiającego w lit. a-f, pozwalające na jednoczesne pełnienie więcej niż jednej z ww. funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów. W przypadku wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, należy przedstawić: a) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w pkt III.3 b) dokumenty określające w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
12000 zł (dwanaście tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 30,00
Czas reakcji Inspektorów nadzoru 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiana terminu wykonania lub opóźnienie realizacji umowy na budowę inwestycji wskazanej w §1 ust. 1, b) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 2) osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy, b) śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych, c) zmiana ta jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 3) zmiany wysokości podziału płatności określone w § 3 ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku korekty w planie inwestycyjnym Zamawiającego; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 pkt. 4a) – 4k), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; 4a)zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. 1), będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, 4b)w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 4c)zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4d)w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących roboty do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, 4e)w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym roboty. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy, 4f) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 4g)w celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 4h)w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. 2 lub ppkt. 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. 2), lub b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. 3). 4i)w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4h) ppkt 2, 4j)w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt. 4g), Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem, 4k)w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. pkt 4g). W takim przypadku przepisy ust. 2 pkt 4h) – 4j) oraz 4l) stosuje się odpowiednio, 4l)zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, przy czym wymagają one potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego. 4. Wykonawca składa Zamawiającemu pismo z prośbą o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem nie później niż 7 dni przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 5. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy określonych w ust. 2 wymaga sporządzenia przez Zamawiającego uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy, kontakt: iod@um.warszawa.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: UD-XVIII-WZP.271. 10 .2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie robót żelbetowych w ilości około 250 m3 - Piaseczno
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania26-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie robót żelbetowych w ilości około 250 m3. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie oznakowania poziomego.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: dostawa bonów towarowych w formie papierowej
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostawa wraz z montażem mebli i regałów do wypożyczalni rekwizytów
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Wykonanie oznakowania poziomego.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Dostawę używanego walca ogumowanego w formie leasingu operacyjnego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI