Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie szkoły w Kie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie szkoły w Kielnie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzemud
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Szemud
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526722-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526722-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Gmina Szemud: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie szkoły w Kielnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szemud, krajowy numer identyfikacyjny 19167542200000, ul. ul. Kartuska  13 , 84-217  Szemud, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 764 428, e-mail zp@szemud.pl, faks 586 764 428.
Adres strony internetowej (URL): http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Gmina Szemud ul. Kartuska 13; 84 - 217 Szemud; Biuro Obsługi pok. nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie szkoły w Kielnie
Numer referencyjny: ZP/3/14/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1 Na przedmiot zamówienia składa się pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wod-kan, co, cwu. Po realizacji niniejszej inwestycji przedmiotowy budynek nie zmieni swojego dotychczasowego sposobu użytkowania. W skład obiektu wchodzić będą następujące kondygnacje i pomieszczenia: PIWNICA: - istniejąca - pomieszczenie gospodarcze ok. 40m2 - projektowana (rozbudowa) - pomieszczenia sanitarne i gospodarcze na potrzeby użytkowników szkoły, nieprzeznaczone na pobyt ludzi; PARTER: - CZĘŚĆ istniejąca - dwa wiatrołapy, kuchnia z zapleczem, jadalnia (pom. dla >50 osób), biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i wicedyrektora oraz pom. logopedy, 6 sal lekcyjnych bez zapleczy, 2 sale lekcyjne z zapleczami, szatnie, sanitariaty dla pracowników i uczniów, we dla niepełnosprawnych, 1 klatka schodowa wewnętrzna i 1 zewnętrzna łącząca kondygnacje parteru i piętra oraz winda osobowa; UWAGA: w istniejącym skrzydle zachodnim przewidziano wydzielenie klatki schodowej, a w związku z tym przesunięcie kolidujących drzwi do jadalni, zgodnie z rysunkiem W-2 części architektonicznej. - część projektowana (rozbudowa + przebudowa) - świetlica, 5 sal lekcyjnych, we dla niepełnosprawnych, pom. techniczne i gospodarcze, zaplecze, sanitariaty dla uczniów, dwie klatki schodowe wewnętrzne, w tym jedna łącząca się na półpiętrze ze skrzydłem zachodnim (istniejącym); PIĘTRO: - część istniejąca - 3 sale lekcyjne bez zapleczy, 5 sal lekcyjnych z zapleczami, pomieszczenie psychologa, gabinet dyrektora, sekretariat, pom. administracji, archiwum, sanitariaty dla uczniów, pom. gospodarcze, pokój nauczycielski, pom. do rehabilitacji; - część projektowana (rozbudowa + nadbudowa) - 4 sale lekcyjne z zapleczami, 6 sal lekcyjnych bez zapleczy, sanitariaty dla uczniów, pom. dodatkowe (zaplecze); Z uwagi na projektowane pomieszczenia przeznaczone do przebywania więcej niż 50 osób przewiduje zmian kategorii całego budynku na ZLI. 1.2 Przyłącze elektryczne YKXS 4x95 mm2 wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania 1.3 Roboty prowadzone na czynnym obiekcie szkolnym 1.4 Charakterystyczne parametry techniczne Powierzchnie obliczone zgodnie z PN-ISO 9836:1997. Zestawienie powierzchni budynku M2 ISTNIEJĄCA PROJEKTOWANA RAZEM Powierzchnia zabudowy IPzl 1 532,31 701 ,80 2234,11 PIWNICA PARTER PIĘTRO istniejąca Projektowana rozbudowa Istniejąca + przebudowa Projektowana rozbudowa istniejąca Projektowana Rozbudowa +nadbudowa Powierzchnia całkowita /Pc/ 54,81 567,44 1.528,75 637,36 1.063,53 1.167,00 RAZEM /Pc/ 622,25 2.166,11 2.230,53 5 018,89 Powierzchnia wewnętrzna /Pw/ 42,98 522,80 1.415,79 585,14 1.001,74 1.089,21 RAZEM /Pw/ 565,78 2.000,93 2.090,95 4.657,66 Powierzchnia użytkowa /Pu/ = Pp+Pd 36,82 297,15 946,15 359,18 632,66 692,96 RAZEM IPul 333,97 1.305,33 1.325,62 2.964,92 Pu podstawowa /Pp/ 0,00 0,00 584,59 312,65 488,60 592,39 Pu pomocnicza /Pd/ 36,82 297,15 361 ,56 46,53 144,06 100,57 Powierzchnia usługowa* /Pg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM /Pg/ 0,00 0,00 0,00 0,00 Powierzchnia ruchu /Pr/ 5,43 193,36 412,67 203,30 252,13 357,94 RAZEM IPrl 198,79 615,97 610,07 1.424,83 Powierzchnia netto IPnl = Pu+Pg+Pr 42,25 490,51 1.358,82 562,48 884,79 1.050,90 RAZEM IPnl 532,76 1.921,30 1.935,69 4.389,75 „Powierzchnia usługowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, przeznaczona na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych" - wg PN-ISO 9836:1997 - Wysokość budynku 12,00 m - Kubatura budynku: 21.347,27m3 - Wymiary w rzucie: jak na rzucie przyziemia - Liczba kondygnacji nadziemnych - 2 - Liczba kondygnacji podziemnych - 1 - Technologia - tradycyjna - Funkcja - budynek oświaty (kat. IX) 2. Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski: Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczególności: 3. W zakresie dokumentacji projektowej: Przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy. Zbadanie projektu pod względem zupełności oraz wad, błędów i prawidłowości rozwiązań. Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dot. wprowadzenia zmian lub uzupełnień dokumentacji i części kosztorysowej lub złożenie zamawiającemu oświadczenia o braku uwag. Termin wykonania prac wymienionych powyżej – 1 tydzień od podpisania umowy. 4. W zakresie realizacji projektu, zarządzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego: 1) Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu. 2) Przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową niezwłocznie po podpisaniu umowy i sprawdzeniu /ew. korekta/ prawidłowości dotychczasowych działań w zakresie nadzoru. 3) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy. 4) Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 5) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych. 6) Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie. 7) Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy 8) Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu. 9) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji. 10) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów. 11) Kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie. 12) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu. 13) Stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu. 14) Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą. 15) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski. 16) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego. 17) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę. 18) Wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień. 19) W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego. 20) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień. 21) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 22) Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień: a) na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego 23) Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących. 24) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową. 25) Ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów. 26) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż raz na tydzień (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą wykonawca robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie. 27) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów. 28) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 29) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy. 30) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego. 31) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 32) Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji. 33) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem. 34) Wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego. 35) Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokości należnych kar i odszkodowań. 36) Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie. 37) Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone. 38) Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach. W zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi: Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów. W zakresie obsługi informacyjnej: Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania. Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg przepisów zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 1202) oraz zgodnie ze wszystkimi przepisami w tym zakresie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt budowlany, projekty budowlano -wykonawcze, specyfikacja i przedmiar robót. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. 6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1
71630000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku – posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli w złączonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: a) skieruje do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia osoby posiadające uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następującej/ych specjalności/ach: - Ekspert Kluczowy nr 1: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego konstrukcyjno – budowlanej - Ekspert Kluczowy nr 2: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego instalacyjnej (instalacji elektrycznej) - Ekspert Kluczowy nr 3: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego instalacyjnej (instalacji teletechnicznej) - Ekspert Kluczowy nr 4: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: a) wykaz osób (określonych Dziale V ust. 3 pkt a), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich: kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. UWAGA! Za skuteczne złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie uważa się ich wpłynięcie W ORYGINALE przed upływem wyznaczonego terminu do siedziby Zamawiającego. Przesłanie dokumentów w formie elektronicznie (fax lub skan za pomocą e-maila) nie jest rozpatrywane jako skuteczne dostarczenie dokumentów w wymaganym terminie. Zamawiający dopuszcza przesłanie pliku PDF jedynie w przypadku, kiedy zostanie on podpisany za pomocą podpisu kwalifikowanego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w zakresie: a) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, c) zmiany terminu realizacji zamówienia, d) ograniczenia zakresu usług Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja Umowy na Roboty Budowlane lub jego części nie dojdzie do skutku, o ten zakres Robót, który nie został wykonany i związanej z tym zmiany wysokości wynagrodzenia. e) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty elektronicznej), numerów telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc. f) zmiany podmiotu, którego Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, z którego zasobów Wykonawca będzie korzystał przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku zmiany podmiotu, który Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, który oddał Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że dysponuje własnymi zasobami spełniającymi warunki określone w SIWZ lub zobowiązanie nowego podmiotu, do udostępnienia Wykonawcy co najmniej takich samych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Brak takiego zobowiązania należy traktować jako brak zgody ze strony Zamawiającego na zmianę wykazanego w Ofercie podmiotu i stanowić będzie naruszenie warunków Umowy przez Wykonawcę. 2. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy Inspektora nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez inspektora nadzoru obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez niego z obowiązków określonych Umową bądź rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego zastępstwa przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje. 3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Inspektora nadzoru. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, iż Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Inspektora nadzoru przez Zamawiającego (w formie pisemnej).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem danych osoby fizycznej składającej ofertę* jest Gmina Szemud, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Szemud, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud jest Pan Romuald Janca: adres e-mail r.janca@szemud.pl, telefon 58 6764432; c) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/3/14/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; e) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez osobę fizyczną składającą ofertę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej składającej ofertę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada osoba fizyczna składająca ofertę: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba fizyczna składająca ofertę, że przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę dotyczących ją narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje osobie fizycznej składającej ofertę: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: ilekroć występuje zapis ,,osoby fizycznej składającej ofertę” zamawiający ma również na myśli dane osób fizycznych zawartych w ofercie tj: - wykonawcy – osoby fizycznej, - wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, - pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, - osób, które wykonawca wykazuje w ofercie, aby potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i spełnianie wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia, - członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace budowlane - Ustka
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace budowlane - przebudowa i remont budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI