Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w ramach realizacji projektu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu" nr projektu RPWP.04.04.04-30-0005/16, "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii" nr projektu RPWP.03.02.04-30-0003/17, "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego nr projektu RPWP.03.02.04 - 30 - 0002/17" oraz "Budową oświetlenia ulicznego na terenie GiM Odolanów" i "Modernizacją sieci elektrycznej w kotłowni sali sportowej Pilawa".
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOdolanów
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina i Miasto Odolanów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572775-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572775-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina i Miasto Odolanów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu" nr projektu RPWP.04.04.04-30-0005/16, "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii" nr projektu RPWP.03.02.04-30-0003/17, "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego nr projektu RPWP.03.02.04 - 30 - 0002/17" oraz "Budową oświetlenia ulicznego na terenie GiM Odolanów" i "Modernizacją sieci elektrycznej w kotłowni sali sportowej Pilawa".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Odolanów, krajowy numer identyfikacyjny 25085512700000, ul. Rynek  11 , 63430   Odolanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 733 15 81, e-mail zp@odolanow.pl, faks 62 733 38 92.
Adres strony internetowej (URL): www.odolanow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.odolanow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.odolanow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.odolanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Gmina i Miasto Odolanów Rynek 11 63-430 Odolanów Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu" nr projektu RPWP.04.04.04-30-0005/16, "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii" nr projektu RPWP.03.02.04-30-0003/17, "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego nr projektu RPWP.03.02.04 - 30 - 0002/17" oraz "Budową oświetlenia ulicznego na terenie GiM Odolanów" i "Modernizacją sieci elektrycznej w kotłowni sali sportowej Pilawa".
Numer referencyjny: ZP.271.2.23.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w ramach realizacji projektu pn.: 1. "Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu" nr projektu RPWP.04.04.04-30-0005/16, - jako I część zamówienia; 2. "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii" nr projektu RPWP.03.02.04-30-0003/17, "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego nr projektu RPWP.03.02.04 - 30 - 0002/17" - jako II części zamówienia 3. "Budową oświetlenia ulicznego na terenie GiM Odolanów" i "Modernizacją sieci elektrycznej w kotłowni sali sportowej Pilawa"- jako III części zamówienia Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Szczegółowy opis dla każdej części zamówienia znajduje się w ZAŁĄCZNIKU I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, stosownie do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2017.1332 z dnia 2017.07.06 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zadanie nr 1 - 600.00 zł Zadanie nr 2 - 700.00 zł Zadanie nr 3 - 250.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) konieczność zmiany terminu umownego o uzasadniony poniższymi przesłankami okres, z powodu: a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać; za przejawy siły wyższej Strony uznają w szczególności: - klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego, oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) przedłużających się procedur administracyjnych, decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego, mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, d) braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, f) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, h) skrócenia albo przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, i) przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych, j) zawieszenia realizacji umowy, 2) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług: a) wynagrodzenie wskazane w umowie ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie, 3) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4) Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Inspektor winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 5 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego. 6) Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 7) Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
25.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu" nr projektu RPWP.04.04.04-30-0005/16, "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii" nr projektu RPWP.03.02.04-30-0003/17, "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego nr projektu RPWP.03.02.04 - 30 - 0002/17" oraz "Budową oświetlenia ulicznego na terenie GiM Odolanów" i "Modernizacją sieci elektrycznej w kotłowni sali sportowej Pilawa".” – znak sprawy: ZP.271.2.23.2018, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Urząd Gminy i Miasta Odolanów Rynek 11 63-430 Odolanów Tel.: 62 733-15-81 Faks: 62 733-38-92 e-mail: sekretariat@odolanow.pl. c) inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina i Miasto Odolanów jest Pan Mateusz Feckowicz, kontakt: 62 6200851 lub e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu" nr projektu RPWP.04.04.04-30-0005/16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pelnienie funkcji inspektora branży elektrycznej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ w ramach realizacji projektu pn.: "Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu" nr projektu RPWP.04.04.04-30-0005/16. 2. W ramach w/w projektu nadzór będzie sprawowany nad przebudową kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru inwestorskiego przewidziany ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 2) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o roboty budowlane, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu oraz maksymalnie dodatkowo w ilości 8 wizyt na placu budowy w okresie realizacji prac budowlanych, 3) kontrola prawidłowości prowadzenia przez wykonawców procesu budowlanego oraz wyceny robót, 4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy ponoszonych przez Zamawiającego, 5) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, 6) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umów o roboty budowlane, 7) składanie raportów Zamawiającemu o występujących ewentualnych trudnościach w realizacji budowy lub odstępstwach od umów o roboty budowlane, w terminie 2 dni od wystąpienia ww. trudności lub odstępstw, 8) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, 9) egzekwowanie od wykonawcy wszelkich prób i badań opisanych w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, 10) zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach realizacji umowy o roboty budowlane, 12) potwierdzanie usunięcia wad wykonanych robót budowlanych, 13) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, 14) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności 15) nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę przepisów BHP łącznie z planem BIOZ, 16) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 17) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem, 18) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dziennika budowy. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pelnienie funkcji inspektora branży elektrycznej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ w ramach realizacji projektu pn.: "Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu" nr projektu RPWP.04.04.04-30-0005/16. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru inwestorskiego przewidziany ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 2) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o roboty budowlane, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu oraz maksymalnie dodatkowo w ilości 8 wizyt na placu budowy w okresie realizacji prac budowlanych, 3) kontrola prawidłowości prowadzenia przez wykonawców procesu budowlanego oraz wyceny robót, 4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy ponoszonych przez Zamawiającego, 5) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, 6) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umów o roboty budowlane, 7) składanie raportów Zamawiającemu o występujących ewentualnych trudnościach w realizacji budowy lub odstępstwach od umów o roboty budowlane, w terminie 2 dni od wystąpienia ww. trudności lub odstępstw, 8) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, 9) egzekwowanie od wykonawcy wszelkich prób i badań opisanych w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, 10) zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach realizacji umowy o roboty budowlane, 12) potwierdzanie usunięcia wad wykonanych robót budowlanych, 13) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, 14) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności 15) nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę przepisów BHP łącznie z planem BIOZ, 16) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 17) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru wskazanego do realizacji zamówienia przez wykonawcę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W przypadku aneksu terminowego umowy na roboty budowlane termin wykonania zamówienia - do dnia ostatecznego odbioru robót.


Część nr: 2 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii" nr projektu RPWP.03.02.04-30-0003/17 oraz "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego nr projektu RPWP.03.02.04 - 30 - 0002/17".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pelnienie funkcji inspektora branży elektrycznej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ w ramach realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii" nr projektu RPWP.03.02.04-30-0003/17 oraz "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego nr projektu RPWP.03.02.04 - 30 - 0002/17". 2. W ramach w/w projektów nadzór będzie sprawowany nad: 1) Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie, 2) Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich, 3) Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej oraz sali sportowej w Garkach, 4) Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Hucie, 5) Termomodernizacją budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z budową systemu OZE, 6) Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Nabyszycach. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru inwestorskiego przewidziany ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 2) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o roboty budowlane, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu oraz maksymalnie dodatkowo w ilości 8 wizyt na placu budowy w okresie realizacji prac budowlanych, 3) kontrola prawidłowości prowadzenia przez wykonawców procesu budowlanego oraz wyceny robót, 4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy ponoszonych przez Zamawiającego, 5) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, 6) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umów o roboty budowlane, 7) składanie raportów Zamawiającemu o występujących ewentualnych trudnościach w realizacji budowy lub odstępstwach od umów o roboty budowlane, w terminie 2 dni od wystąpienia ww. trudności lub odstępstw, 8) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, 9) egzekwowanie od wykonawcy wszelkich prób i badań opisanych w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, 10) zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach realizacji umowy o roboty budowlane, 12) potwierdzanie usunięcia wad wykonanych robót budowlanych, 13) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, 14) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności 15) nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę przepisów BHP łącznie z planem BIOZ, 16) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 17) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem, 18) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dziennika budowy. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pelnienie funkcji inspektora branży elektrycznej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ w ramach realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii" nr projektu RPWP.03.02.04-30-0003/17 oraz "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego nr projektu RPWP.03.02.04 - 30 - 0002/17". 2. W ramach w/w projektów nzdzór będzie sprawowany nad: 1) Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie, 2) Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich, 3) Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej oraz sali sportowej w Garkach, 4) Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Hucie. 5) Termomodernizacją budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z budową systemu OZE. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru inwestorskiego przewidziany ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 2) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o roboty budowlane, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu oraz maksymalnie dodatkowo w ilości 8 wizyt na placu budowy w okresie realizacji prac budowlanych, 3) kontrola prawidłowości prowadzenia przez wykonawców procesu budowlanego oraz wyceny robót, 4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy ponoszonych przez Zamawiającego, 5) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, 6) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umów o roboty budowlane, 7) składanie raportów Zamawiającemu o występujących ewentualnych trudnościach w realizacji budowy lub odstępstwach od umów o roboty budowlane, w terminie 2 dni od wystąpienia ww. trudności lub odstępstw, 8) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, 9) egzekwowanie od wykonawcy wszelkich prób i badań opisanych w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, 10) zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach realizacji umowy o roboty budowlane, 12) potwierdzanie usunięcia wad wykonanych robót budowlanych, 13) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, 14) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności 15) nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę przepisów BHP łącznie z planem BIOZ, 16) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 17) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru wskazanego do realizacji zamówienia przez wykonawcę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W przypadku aneksu terminowego na roboty budowlane termin wykonannai zamówienia - do dnia ostatecznego odbioru robót


Część nr: 3 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" oraz "Modernizacja sieci elektrycznej w kotłowni sali sportowej Pilawa".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pelnienie funkcji inspektora branży elektrycznej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" oraz "Modernizacja sieci elektrycznej w kotłowni sali sportowej Pilawa". 2. W ramach w/w zadań nadzór będzie sprawowany nad: 1) Budową oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Raczycach (jako I etap zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa, Spacerowa i Borowikowa w Raczycach); 2) Budową oświetlenia ulicznego w Kaczorach, gm. Odolanów (ul. Milenijna oraz ul. Rzemieślnicza); 3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Gliśnicy; 4) Modernizacją sieci elektrycznej w kotłowni sali sportowej Pilawa. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru inwestorskiego przewidziany ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 2) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o roboty budowlane, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu oraz maksymalnie dodatkowo w ilości 8 wizyt na placu budowy w okresie realizacji prac budowlanych, 3) kontrola prawidłowości prowadzenia przez wykonawców procesu budowlanego oraz wyceny robót, 4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy ponoszonych przez Zamawiającego, 5) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, 6) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umów o roboty budowlane, 7) składanie raportów Zamawiającemu o występujących ewentualnych trudnościach w realizacji budowy lub odstępstwach od umów o roboty budowlane, w terminie 2 dni od wystąpienia ww. trudności lub odstępstw, 8) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, 9) egzekwowanie od wykonawcy wszelkich prób i badań opisanych w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, 10) zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach realizacji umowy o roboty budowlane, 12) potwierdzanie usunięcia wad wykonanych robót budowlanych, 13) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, 14) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności 15) nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę przepisów BHP, 16) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 17) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem, 18) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dziennika budowy. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pelnienie funkcji inspektora branży elektrycznej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" oraz "Modernizacja sieci elektrycznej w kotłowni sali sportowej Pilawa". 2. W ramach w/w zadań nadzór będzie sprawowany nad: 1) Budową oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Raczycach (jako I etap zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa, Spacerowa i Borowikowa w Raczycach); 2) Budową oświetlenia ulicznego w Kaczorach, gm. Odolanów (ul. Milenijna oraz ul. Rzemieślnicza); 3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Gliśnicy; 4) Modernizacją sieci elektrycznej w kotłowni sali sportowej Pilawa. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru inwestorskiego przewidziany ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 2) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o roboty budowlane, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu oraz maksymalnie dodatkowo w ilości 8 wizyt na placu budowy w okresie realizacji prac budowlanych, 3) kontrola prawidłowości prowadzenia przez wykonawców procesu budowlanego oraz wyceny robót, 4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy ponoszonych przez Zamawiającego, 5) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, 6) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umów o roboty budowlane, 7) składanie raportów Zamawiającemu o występujących ewentualnych trudnościach w realizacji budowy lub odstępstwach od umów o roboty budowlane, w terminie 2 dni od wystąpienia ww. trudności lub odstępstw, 8) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, 9) egzekwowanie od wykonawcy wszelkich prób i badań opisanych w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, 10) zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach realizacji umowy o roboty budowlane, 12) potwierdzanie usunięcia wad wykonanych robót budowlanych, 13) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, 14) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności 15) nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę przepisów BHP łącznie z planem BIOZ, 16) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 17) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru wskazanego do realizacji zamówienia przez wykonawcę 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W przypadku aneksu terminowegona roboty budowlane termin wykonania zamówienia - do dnia ostatecznego odbioru robót


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie podłoża z kostki - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie podłoża pod domek narzędziowy na działce ROD. Podłoże o wymiarach 2,5 m x 2,5 m. Myślę że płyty chodnikowe 35 cm x 35 cm lub kostka brukowa będą najlepsze. Zakup towaru i transport po stronie wykonawcy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI