Organizacja Sali konferencyjnej poprzez 1) adaptację pomieszczenia biurowego na

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja Sali konferencyjnej poprzez 1) adaptację pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną, 2) zakup i montaż sprzętu audiowizualnego, 3) zakup mebli do wyposażenia sali konferencyjnej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-04-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNarodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-11
 • Numer ogłoszenia536345-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 536345-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki: Organizacja Sali konferencyjnej poprzez 1) adaptację pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną, 2) zakup i montaż sprzętu audiowizualnego, 3) zakup mebli do wyposażenia sali konferencyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki, krajowy numer identyfikacyjny 15447382000220, ul. ul. Joannitów  6 , 50-525  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (071) 7979317, e-mail awacek@nfz-wroclaw.pl, faks (071) 7979318.
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nfz-wroclaw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław, budynek A, kancelaria ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja Sali konferencyjnej poprzez 1) adaptację pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną, 2) zakup i montaż sprzętu audiowizualnego, 3) zakup mebli do wyposażenia sali konferencyjnej
Numer referencyjny: WAG.261.3.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja Sali konferencyjnej w budynku A Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej DOW NFZ, przy ul. Joannitów 6 we Wrocławiu, poprzez: 1) adaptację pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną, 2) zakup i montaż sprzętu audiowizualnego, 3) zakup mebli do wyposażenia sali konferencyjnej wraz z ich montażem i ustawieniem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ, na który składają się: 1) projekty wykonawcze, 2) STWiORB, 3) przedmiary robót (druk pomocniczy). Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty w wysokościach: 1) adaptacja pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną - 198.385,00 zł brutto 2) zakup i montaż sprzętu audiowizualnego - 306.385,00 zł brutto 3) zakup mebli do wyposażenia sali konferencyjnej wraz z ich montażem i ustawieniem - 79.369,44

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45320000-6
45442100-8
45411000-4
45442100-8
45432100-5
45431200-9
45421100-5
45317300-5
45311200-2
45314000-1
45316000-5
31600000-2
39100000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 550.000,00 zł. b) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 550.000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone: - min. 1 zamówienie w zakresie adaptacji pomieszczenia na salę konferencyjną lub w zakresie budowy sali konferencyjnej, na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.2.4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.2.5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.2.6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ; uwaga: dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty pozwalające zweryfikować. 3.2.2. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3.2.3. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 550.000,00 PLN,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu audiowizualnego lub inne dokumenty producenta potwierdzające spełnianie wymagań
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
5.1. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5.2. Wadium musi być wniesione w wysokości: 14.000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy). 5.3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5.4. Jako termin wniesienia wadium pieniężnego uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa do terminu składania ofert. 5.5. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 26.04.2019 r. o godzinie 11:00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
termin wykonania zamówienia 6,00
okres gwarancji na roboty budowlane 8,00
okres gwarancji producenta na projektor 10,00
okres gwarancji na meble 6,00
wygłuszenie mobilnej ścianki działowej 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zawiera projekt umowy załączony do SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ). Projekt umowy reguluje przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją zamówienia

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy następuje pod rygorem nieważności za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w stosunku do treści oferty na podstawie następujących warunków: a) zaistnienie zmiany ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów odnoszących się do Zamawiającego, wprowadzonych po dacie wejścia w życie Umowy, bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy. Zmiany Umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów Umowy do wprowadzonych przepisów, b) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany ze względu na: 1) wstrzymanie robót, usług lub dostaw w wyniku działania siły wyższej oraz w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej prowadzenie robót ze względów bezpieczeństwa użytkowników obiektu lub konieczności zapobieżenia awarii, potwierdzonego stosownym dokumentem wystawionym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia. Pod pojęciem „Siła Wyższa” Strony rozumieją: Zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i którego Strony nie mogły przewidzieć, oraz którym nie mogły zapobiec, a także przezwyciężyć przy zachowaniu należytej staranności, a które zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, nadzwyczajne działania przyrody. Każda ze Stron powołująca się na zaistnienie okoliczności o których mowa w ust. 2 zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jego zaistnienia. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie uzasadnione, musi podjąć również wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej, 2) wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Umowy, 3) uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana skutkuje skróceniem terminu o uzgodniony okres. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w lit b) pkt 1-2 terminy realizacji mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. c) wprowadzenie robót zamiennych jeżeli: 1) jest to korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji Umowy, 2) roboty te pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, d) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 3) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. e) konieczność wykonania części robót inną technologią niż założono w dokumentacji projektowej albo konieczność wykonania robót zamiennych jeśli mają one wpływ na wcześniejszy termin wykonania umowy, f) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, powodujące konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, g) zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy przedmiotu umowy i/lub zmiany danych adresowych Wykonawcy przedmiotu umowy w przypadku dokonania zmian dotyczących Wykonawcy przedmiotu umowy, h) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodnione możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez koordynatora robót lub osobę sprawującą nadzór autorski, pod warunkiem, że zmiany te spowodowane będą okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, i) zmiany dokonane podczas wykonywania robót nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu pod warunkiem uzgodnienia ich z Zamawiającym, j) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przedmiotu umowy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku: 1) zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, w szczególności rezygnacji lub zaprzestania wykonania części robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane), 2) w przypadku obniżenia przez ustawodawcę stawki procentowej należnego podatku VAT. k) zmiany sposobu rozliczenia niniejszej Umowy wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu jest nieważna. 4. Wykonawca przedmiotu umowy zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót. 5. Wszelkie zwłoki i niedotrzymania terminów z powodu siły wyższej nie są traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych umową i nie powodują jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 6. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca przedmiotu umowy, jak i Zamawiający. 7. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 8. Strony dopuszczają możliwość zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli Stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy. 9. Zamawiający dopuszcza zmianę komparycji umowy w przypadku podziału, łączenia lub przekształcenia Wykonawcy przedmiotu umowy dokonanego na podstawie art. 494, art. 531 lub art. 553 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę okna - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę okna o wymiarach 112 x 170 cm. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI