Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-03
 • Numer ogłoszenia500591-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500591-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”, dla którego w dniu 9.08.2016 r. podpisana została Pre-Umowa Nr 06/16/K
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, krajowy numer identyfikacyjny 139008400000, ul. ul. Łódzka  244 , 25655   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 345 58 80, e-mail sekretariat@pk.kielce.pl, faks 0-41 345 51 91.
Adres strony internetowej (URL): www.pk.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pk.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, Sekretariat - Parter
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”
Numer referencyjny: ZPK.I.384.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”. 2.Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbywać się będzie w czterech Etapach obejmujących: 1)Etap I: a)wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego, b)opracowanie analizy i oceny oddziaływania rzeki Starej Nidy na planowaną inwestycję, c)opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla obiektów zabytkowych, d)sporządzenie projektu wstępnego, e)wykonanie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), f)inne opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 2)Etap II: a)sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego m.in. w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zwanego dalej „projektem budowlano-wykonawczym”; b)opracowanie informacji o obszarze oddziaływania obiektu; c)sporządzenie dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko - wymaganej na II etapie konkursu, w ramach którego ZŚiNPK ubiega się o dofinansowanie; d)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami map, badań, warunków technicznych, decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, sprawdzeń dokumentacji projektowej, itp. niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 3)Etap III: przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wprowadzeniem wszelkich zmian lub uzupełnień do w/w materiałów, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem postępowania administracyjnego. 4)Etap IV: a)wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; b)wykonanie przedmiaru robót; c)wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. 3.Zamówienie należy opracować zgodnie z: 1)wytycznymi do projektowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącymi Załącznik nr 4 do SIWZ, 2)wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do umowy (wzór umowy na pełnienie nadzoru autorskiego). 4.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. 5.Zakres opracowanego projektu musi pozwalać na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. z zachowaniem art. 29 i 30 Pzp, a następnie sprawną i prawidłową realizację. 6.Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi umożliwiać m.in.: 1)uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych, odbiorów i użytkowania obiektów; 2)pozyskanie i rozliczenie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych; 3)uzyskanie obiektów działających harmonijnie, w sposób ekonomiczny, funkcjonalny i zintegrowany, wyposażonych w prawidłowo współpracujące instalacje oraz zapewniających komfortową i ergonomiczną realizację założonej funkcji. 7.Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie z projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”, dla którego w dniu 9.08.2016 r. podpisana została Pre-Umowa Nr 06/16/K, a w dniu 20.06.2017 r. aneks nr 01. Zgodnie z ww. pre-umową szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi: 14.470.000,00 zł

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71348000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 151
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
151

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - 151 dni od dnia zawarcia umowy, w tym dla poszczególnych Etapów opisanych w rozdz. III niniejszej SIWZ: 1)Etap I – 40 dni od dnia podpisania umowy. 2)Etap II – 90 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego opracowań projektowych objętych I Etapem. 3)Etap III – 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego opracowań projektowych objętych II Etapem. 4)Etap IV – 14 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego opracowań objętych III Etapem.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi (na podstawie odrębnych umów) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego (pojęcie budynku użyteczności publicznej i budynku zamieszkania zbiorowego należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) o wartości kosztorysowej robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie każdej z wykazanych dokumentacji co najmniej 4.000.000,00 zł brutto. 3.2) Osób: Wykonawca musi wykazać, że osoby skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona w zakresie: a) Branża architektoniczna, dla której minimalne wymagania przedstawiają się następująco: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie architektoniczno - budowlanym, - doświadczenie w samodzielnym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług (na podstawie odrębnych umów) polegających na wykonaniu projektu architektonicznego dla budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego (pojęcie budynku użyteczności publicznej i budynku zamieszkania zbiorowego należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) o wartości kosztorysowej robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie każdej z wykazanych dokumentacji co najmniej 4.000.000,00 zł brutto. b) Branża konstrukcyjna, dla której minimalne wymagania przedstawiają się następująco: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie konstrukcji, - doświadczenie w samodzielnym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług (na podstawie odrębnych umów) polegających na wykonaniu projektu architektonicznego dla budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego (pojęcie budynku użyteczności publicznej i budynku zamieszkania zbiorowego należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) o wartości kosztorysowej robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie każdej z wykazanych dokumentacji co najmniej 4.000.000,00 zł brutto. c) Branża sanitarna, dla której minimalne wymagania przedstawiają się następująco: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - doświadczenie w samodzielnym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu projektu zawierającego rozwiązania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. d) Branża elektryczna, dla której minimalne wymagania przedstawiają się następująco: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie instalacji elektrycznych, - doświadczenie w samodzielnym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu projektu zawierającego rozwiązania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. e) Branża telekomunikacyjna, dla której minimalne wymagania przedstawiają się następująco: – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej. f) Branża drogowa, dla której minimalne wymagania przedstawiają się następująco: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej. g) Branża kolejowa, dla której minimalne wymagania przedstawiają się następująco: - uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności kolejowej. Uwaga: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.). h) Specjalista z doświadczeniem przy projektowaniu akwariów wolnostojących o pojemności min. 10 m3, dla którego minimalne wymagania przedstawiają się następująco: – co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu akwariów, w tym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej dla 1 akwarium wolnostojącego o pojemności min. 10 m3; i) Projektant wnętrz, dla którego minimalne wymagania przedstawiają się następująco: – co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu wnętrz; j) Projektant zieleni, dla którego minimalne wymagania przedstawiają się następująco: - co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu zieleni. Uwaga: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art.22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, albo wskazanie dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem internetowym w Formularzu ofertowym, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2291) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.359, ze zm.). 4.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga: Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank PKO BP SA Nr 94 1020 2629 0000 9102 0342 8430 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zespołu projektowego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 15 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków gipsowych, Kielce
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków gipsowych 2000-2500 m2 w nowym obiekcie na terenie Krakowa.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI