Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia „Klin Wojszycki”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Zieleni Miejskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-19
 • Numer ogłoszenia538944-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538944-N-2019 z dnia 2019-04-19 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia „Klin Wojszycki”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanym dalej „RODO” – niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 RODO podaje w zapisach rozdziału XXII treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych”.
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Trzebnicka  33 , 50-231  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3286611/12, e-mail sekretariat@zzm.wroc.pl, faks 071 3286611/12.
Adres strony internetowej (URL): www.uzp.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zzm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zzm.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty tylko w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia „Klin Wojszycki”
Numer referencyjny: ZP/PN/29/2019/DPIR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia: 1)Opracowanie koncepcji Zielonego Klina Południa Wrocławia „Klin Wojszycki”, na dz.: 1/73 (część), 1/82, 1/83 (część), 3/3 (część), AM-8, Obręb: Wojszyce, dz. 8, AM-14, Obręb: Wojszyce, dz.: 1/2, 4/6, 4/8 (część), 4/11, AM-15, Obręb: Wojszyce, dz.: 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, AM-18, Obręb: Wojszyce, dz.: 10/1, 10/2 (część), 10/3, 11/1, 11/2, 11/3, AM-19, Obręb: Wojszyce, dz.: 3/3, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 11, 12 (część), AM-21, Obręb: Wojszyce oraz dz.: 7/1, 10/1, AM-5, Obręb: Jagodno wraz z niezbędnym buforem zapewniającym opracowanie koncepcji. 2)Opracowanie koncepcji zagospodarowania (min. 2 koncepcje) wraz z wizualizacjami, w skali 1:2000 dla terenu zaznaczonego na schemacie obszaru opracowania (zał. nr 1 do wniosku) oraz w skali 1:500 dla poszczególnych stref wypoczynku sformułowanych w koncepcji, zawierającej: a)układ stref: rekreacyjno-sportowych oraz wypoczynku i zabawy, sformułowany dla inwestycji infrastrukturalnych w zakresie kultury i kultury fizycznej (w tym: siłownie terenowe, ścieżki zdrowia, urządzenia do kalisteniki, boiska, pumptrack, hale sportowe, kryte urządzenia sportowe, terenowe urządzenia sportowe, place zabaw, wieże widokowe, parki rozrywki, łąki rekreacyjne), b)układ komunikacji pieszej i pieszo – jezdnej (w tym: ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki rolkarskie), c)układ terenów pod tereny rekreacyjno-sportowe lub tereny wypoczynku i zabawy (w zakresie kultury i kultury fizycznej) - przewidziany w środkowej części Zielonego Klina, d)powiązanie projektowanego układu komunikacyjnego terenu zieleni z istniejącym w otoczeniu układem komunikacyjnym oraz zaplanowanym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, e)układ nasadzeń alejowych: drzew, krzewów i bylin, f)ogólny układ elementów małej architektury. 3)Ostateczne elementy składowe koncepcji zostaną wskazane podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami Wrocławia, zorganizowanych przez jednostki Gminy Wrocław, ewentualnie zewnętrzne podmioty wskazane do konsultacji społecznych. Koncepcja zagospodarowania ma sprostać oczekiwaniom mieszkańców w zakresie dostępności i różnorodności terenów rekreacyjno-sportowych, przyrody: w zakresie jej bioróżnorodności, ciągłości i wartości. Zielony klin Południa Wrocławia jest jednym z otwartych obszarów, które tworzą system przewietrzania miasta i napływu czystego powietrza. Obejmuje prawie 40 parceli na styku Jagodna i Wojszyc, pomiędzy ul. Buforową a Smardzowską, o łącznej powierzchni ponad 60 ha. To tereny rolne, będące własnością Skarbu Państwa, które Gmina Wrocław może pozyskać jeśli opracuje i uzgodni z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przedmiotową koncepcję zagospodarowania terenu. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje przeznaczenie ww. terenu na funkcję rekreacyjną. 4)Założenia do wykonania koncepcji: a)zaproponować zagospodarowanie terenu ze ścieżką pieszo-rowerową i ścieżką rolkarską, w formie pętli szerokości 45 m i długości ok. 4 km, b)na terenie poza pasem szerokości 45 m proponuje się ulokowanie różnych obiektów rekreacyjnych, takich jak: ścieżki zdrowia, siłownie terenowe, urządzenia do kalisteniki lub inne urządzenia do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, place zabaw, pumptrack, boiska, kryte urządzenia sportowe, łąki rekreacyjne, wieże widokowe oraz inne obiekty rekreacyjno-sportowe lub obiekty służące do wypoczynku i zabawy, spełniające potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie kultury i kultury fizycznej, c)wprowadzanie rozwiązań zmierzających do poprawy warunków klimatycznych, w celu przewietrzania miasta i napływu czystego powietrza, d)wprowadzanie rozwiązań z zakresu proekologicznego gospodarowania wodą opadową (obszary małej retencji np. ogrody deszczowe, muldy i niecki chłonne, suche zbiorniki i koryta), mających na celu zahamowanie odpływu wód opadowych przez ich retencję, infiltrację do gruntu (w wybranych przypadkach), ewapotranspirację, a także oczyszczenie wody opadowej; e)wprowadzenie rozwiązań projektowych zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego KOWR zawartymi w zarządzeniu nr 111/2017/W z dnia 12.10.2017 r., f)analiza występowania stanowisk archeologicznych, obszarów objętych Ochroną Konserwatorską, g)analiza zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu urbanistycznego Jagodno – Wojszyce we Wrocławiu, plan nr 289; h)uwzględnienie połączeń z sąsiednimi terenami zieleni (zachowanie ciągłości terenów zieleni) oraz z sąsiednimi trenami zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej (zachowanie wejść na teren parku z terenów zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej). Uwaga: Zaleca się przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej. 5)Dokumentacja powinna zawierać następujące elementy: Etap I: termin wykonania od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2019 r. a)mapę zasadniczą do celów projektowych dla: dz.: 1/73 (część), 1/82, 1/83 (część), 3/3 (część), AM-8, Obręb: Wojszyce, dz. 8, AM-14, Obręb: Wojszyce, dz.: 1/2, 4/6, 4/8 (część), 4/11, AM-15, Obręb: Wojszyce, dz.: 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, AM-18, Obręb: Wojszyce, dz.: 10/1, 10/2 (część), 10/3, 11/1, 11/2, 11/3, AM-19, Obręb: Wojszyce, dz.: 3/3, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 11, 12 (część), AM-21, Obręb: Wojszyce oraz dz.: 7/1, 10/1, AM-5, Obręb: Jagodno, oznaczonych linią przerywana na zaznaczonym na schemacie obszaru opracowania (zał. nr 1 do wniosku); b)badania geotechniczne podłoża gruntowego terenu; c)inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem zgodnie z Zarządzeniem Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, z określeniem usytuowania drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP). Opracowania odnoszące się do drzew należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi na stronie ZZM: http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie Prezydenta_Wroclawia w sprawie ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html, d)inwentaryzację infrastruktury technicznej: elektryczna i wod-kan. - podziemna i naziemna, telekomunikacja, gazowa itd.; e)pozyskanie wytycznych do realizacji zadania oraz uzgodnienie koncepcji w Biurze Rozwoju Wrocławia oraz Departamencie Zrównoważonego Rozwoju; f)pozyskanie wytycznych do realizacji zadania Biura Zrównoważonej Mobilności, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu; g)opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami (min. 2 koncepcje i 2 wizualizacje) dla obszaru oznaczonego linią przerywaną na zaznaczonym na schemacie obszaru opracowania (zał. nr 1 do wniosku). Etap II: termin wykonania od dnia 01.08.2019 do dnia 14.11.2019 r. h)udział w pięciu spotkaniach konsultacyjnych, zorganizowanych przez Gminę, ewentualnie przez zewnętrzne podmioty wskazane do konsultacji społecznych oraz przygotowywanie na spotkania niezbędnych materiałów informacyjnych i prezentacji, materiałów wizualnych do przedstawienia koncepcji; i)pisemne odniesienie się do wytycznych z konsultacji społecznych – zawarcie odpowiedzi o uwzględnieniu, uwzględnieniu częściowym lub nie uwzględnieniu wytycznych wraz z informacją wyjaśniającą; j)opracowanie ostatecznej koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wytycznych z konsultacji społecznych; k)opracowanie harmonogramu prac z podziałem na etapy dla całości obszaru opracowania (etapowanie prac); l)opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego nasadzeń zieleni w skali 1:500 lub 1:1000 z określeniem usytuowania drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP) zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi na stronie ZZM: http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_sprawie ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html, m)inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia; n)wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; o)oszacowanie kosztów inwestycji z podziałem na branże. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminach: 1)Etap I: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2019 r. tj. terminu na opracowanie dokumentacji, która zawiera elementy wymienione w pkt 5 lit. a-g zakresu zamówienia. 2)Etap II: od dnia 01.08.2019 r. do dnia 14.11.2019 r. tj. terminu na opracowanie dokumentacji, która zawiera elementy wymienione w pkt 5 ppkt 5 lit. h-o zakresu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71240000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz przesłankami art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, a jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie będzie udzielone w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną koncepcję zagospodarowania terenu, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego lub parku lub zieleńca o powierzchni min. 1,0 ha w zakresie ścieżek, wyposażenia terenu, zieleni) - o wartości minimum 50 000 zł brutto; wartość, rodzaj i należyte wykonanie winny być potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. referencje). Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku również wykonanie prac projektowych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego lub parku lub zieleńca o powierzchni min. 1,0 ha w zakresie ścieżek, wyposażenia terenu, zieleni). Uwaga: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania. 2.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować wskazaną poniżej osobą skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia tj.: - projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, chodzi o następujące dokumenty: a)Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Informację z Krajowego Rejestru Karnego należy złożyć w stosunku do Wykonawcy, urzędującego członka / członków jego organu zarządzającego, urzędującego członka / członków jego organu nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a także w stosunku do prokurenta lub prokurentów. b)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego; e)Oświadczenia zawarte w Załączniku nr 9 do SIWZ tj.: - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; - oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej chodzi o następujące dokumenty: a)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w dziale VII pkt 2 ppkt 2.2 SIWZ. b)jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1 lit. a), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Należy podać uzasadnienie braku możliwości złożenia ww. dokumentów. 2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, chodzi o następujące dokumenty: a)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII pkt 2 ppkt 2.3.1 SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ), b)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII pkt 2 ppkt 2.3.2 SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ), c)oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej Wykonawcy, które w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII pkt 2 ppkt 2.3.2 SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać i do ofert należy załączyć: 1) wypełniony Formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ) 2) wypełnione Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2), 3) wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3), 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów (Załącznik nr 8 do SIWZ), 5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
3000 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie na umowę o pracę do realizacji przedmiotu umowy jednej osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej w połowie wymiaru czasu pracy 2,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 38,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1)terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany terminu oraz jej zakres - uznaje się przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, w szczególności z uwagi na: a)przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których uzależnione jest wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że przerwa nastąpiła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas przerwy), b)wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy - o czas wynikający z działania siły wyższej oraz w terminie uzgodnionym z tego powodu z Zamawiającym, c)wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego), d)zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy z uzasadnionych okoliczności (zmiana w zakresie zaistniałych okoliczności); e)przedłużania się konsultacji społecznych zorganizowanych przez Gminę Wrocław, ewentualnie przez zewnętrzne podmioty wskazane do konsultacji społecznych. 2)wynagrodzenia wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany wynagrodzenia oraz jej zakres - uznaje się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą wysokości należycie udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z: a) zmianą terminów wykonania przedmiotu umowy, rozumianą w sposób określony w pkt 1) powyżej, b) zmianą sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, rozumianą w sposób określony w pkt 3) i pkt 4) poniżej, c) zaistnieniem siły wyższej, rozumianą w sposób określony w pkt 6) poniżej, 3) sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia związanego z zaistnieniem w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron umowy okoliczności korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego - wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany w szczególności, w poniższym zakresie: a) rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia lub sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia i/lub ewentualne przełożenie tych zmian na skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, b) włączenie do realizacji umowy określonego zakresu przedmiotu zamówienia lub innego sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia umownego o wartość zmienionych elementów przedmiotu zamówienia i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, c) zmiany zakresu czynności do wykonania rozumiane jako zmiana czynności na inną czynność i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności i/lub zmiana wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost), - jednak w każdym powyższym przypadku nie więcej niż 20 % w stosunku do całości danego zakresu zamówienia; 4) zakresu przedmiotu zamówienia oraz sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, na skutek zmian wynikających z zakresu dotychczasowych decyzji, uzgodnień, na podstawie których realizowana jest umowa, przez które rozumie się m.in. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia oraz zmianę sposobu wykonania/realizacji przedmiotu umowy w rozumieniu i w zakresie określonym w pkt 3) powyżej - i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności oraz zmianę wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost); - jednak nie więcej niż 20 % w stosunku do całości danego zakresu zamówienia; 5) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Pzp i bez zmiany jego pierwotnej wysokości oraz z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia w danym czasie; 6) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu. Za skutki wprowadzenia zmiany wynikającej z siły wyższej oraz jej zakres - uznaje się w szczególności: a) zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, z uwagi na skutki zaistniałej siły wyższej, b) zmianę wysokości wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost)z uwagi na skutki zaistniałej siły wyższej, c) zmianę terminu realizacji umowy tj. przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałej siły wyższej; 7) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, wynikającego z dokonanych formalnie zmian; 8) zmiany osób o których mowa w § 12 umowy a także osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia, są możliwe jedynie o ile osoby te spełniają warunki/wymagania stawiane im w postępowaniu, w którym dokonano wyboru Wykonawcy oraz wymagania/uprawnienia określone przepisami prawa dla danych specjalizacji; 9)jeżeli dotyczy - zmiany zakresu części przedmiotu umowy powierzonej podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy albo wprowadzenia podwykonawcy, wynikającej z okoliczności leżących po stronie podwykonawcy, w szczególności na skutek braku należytej realizacji powierzonej podwykonawcy do realizacji części przedmiotu umowy, jego likwidacji, upadłości, zamknięcia działalności przez podwykonawcę lub też obiektywnego braku możliwości realizacji przedmiotu zamówienia siłami własnymi przez Wykonawcę. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany zakresu części przedmiotu umowy powierzonej podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy albo wprowadzenia podwykonawcy, jej zakres - uznaje się w szczególności: odpowiednią zmianę zakresu czynności, powierzenie określonej części przedmiotu umowy zmienionemu lub wprowadzanemu nowemu podwykonawcy oraz przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałej zmiany; 10) zmian spowodowanych innymi uzasadnionymi przyczynami, które są korzystne dla Zamawiającego oraz mają wpływ/znaczenie i przełożenie na pierwotnie określone warunki/sposób wykonywania/realizacji przedmiotu umowy/zakres przedmiotu umowy pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – w zakresie i o czas trwania tych przyczyn a także zmiany wynagrodzenia (jego zwiększenia, zmniejszenia). Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i skutkować zmianą charakteru zamówienia. 2.Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3.Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy jest złożenie u Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pisemnego wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy wraz z opisem propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmian oraz załączoną kopią dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, które wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie domu - Radomierzyce
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie domu 6-7 godzin dziennie, 3 dni w tygodniu. 1 dzień w biurze (3 godziny). Godziny pracy do uzgodnienia. Praca obejmuje również prasowanie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI