Opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla wykonania budowy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej w miejscowościach Chrośno i Sobień na terenie gm. Aleksandrów Łódzki.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoAleksandrów Łódzki
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi projektowania architektonicznego
 • Termin składania wniosków22/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBurmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/70336
TREŚĆ PRZETARGU
Aleksandrów Łódzki: opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej w miejscowościach Chrośno i Sobień na terenie gm. Aleksandrów Łódzki.
Numer ogłoszenia: 70336 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki , Pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121018, 7121620, faks 042 7121780.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleskanrow-lodzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej w miejscowościach Chrośno i Sobień na terenie gm. Aleksandrów Łódzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej w miejscowościach Chrośno i Sobień na terenie gm. Aleksandrów Łódzki..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej w miejscowościach Chrośno i Sobień na terenie gm. Aleksandrów Łódzki

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aleksandrow-lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki bud. C pok. 25..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 Aleksandrów Łódzki punkt podawczy..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zdjęcie starej tapety i założenie nowej w pokoju, Rzgów
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania23-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam , Chcę zlecić zdjęcie starej tapety i założenie nowej w pokoju o powierzchni 15m2 (podłoga) w terminie 23-30 .06. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI