Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz uzyskanie decyzji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nowego budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-02-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-17
 • Numer ogłoszenia504029-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504029-N-2020 z dnia 2020-01-17 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nowego budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35150530800000, ul. ul. Józefińska  14 , 30-529  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6165482, 6165469, e-mail do@poczta.mops.krakow.pl, faks 126 165 428.
Adres strony internetowej (URL): www.mops.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mops.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mops.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca składa ofertę - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej. Zamawiający, działając na mocy art. 10c ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi lub urządzeń, które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego.
Adres:
Oferty nalezy składać na dzienniku podawczym zamawiającego lub pocztą pod adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nowego budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie
Numer referencyjny: 271.2.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 2. Budynek ma być zlokalizowany na działce nr 19/2 obręb 8, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków, w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25. 3. Informację na temat zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zawiera Projekt Koncepcyjny stanowiący załącznik numer 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie obiektu, co najmniej w zakresie objętym Projektem Koncepcyjnym, stanowiący załącznik numer 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5. Ostateczny rozkład i wielkość pomieszczeń wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert zobowiązany jest ustalić z zamawiającym w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. 6. Oprócz założeń projektowych ujętych w Projekcie Koncepcyjnym wykonawca zobowiązany jest dodatkowo zaprojektować pomieszczenia dla pielęgniarek opieki długoterminowej. 7. Minimalna liczba mieszkańców - 64, pracowników – 63. Projektowany budynek winien zapewnić miejsca dla mieszkańców w pokojach jedno i dwuosobowych w ilości co najmniej 64 osób, w stosunku 1:3. 8. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest dokonać analizy możliwości wykonania obiektu dla większej liczby mieszkańców (maksymalnie dla 100 osób), z uwzględnieniem konieczności zachowania powierzchni biologicznie czynnej nieruchomości. 9. Za zwiększenie liczby mieszkańców przewidziane jest dodatkowe wynagrodzenie – zgodnie z opisem w warunkach płatności. 10. Roboty budowlane, które mają zostać uwzględnione w dokumentacji projektowej mają obejmować wszystkie elementy wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. 11. Rozwiązania techniczne oraz użyte materiały/wyposażenie/sprzęty mają być estetyczne, trwałe i dostosowane do funkcji budynku, z zastrzeżeniem, że nie mogą być to rozwiązania drogie i ekonomicznie nieuzasadnione, tzn. jedynym uzasadnieniem drogiego rozwiązania/materiału/wyposażenia będzie wyłącznie jego estetyka lub zaproponowany materiał będzie kilkukrotnie droższy od innych spełniających te same funkcje, mających odpowiednią jakość. 12. Przedmiot zamówienia ma uwzględniać dodatkowe wyposażenie obiektu w: a) system monitoringu wizyjnego CCTV, b) wewnętrzną sieć informatyczną kat.6 z pomieszczeniem serwerowni, c) instalację TV, d) podsufitowy system transportu chorych (luna). Obiekt ma być podłączony do zewnętrznych sieci: a) wodociągowej, b) kanalizacji sanitarnej, c) kanalizacji opadowej, d) grzewczej, e) elektrycznej, f) gazowej. 13. W skład dokumentacji wchodzi: 1) Opracowanie projektu architektonicznego i aranżacji wnętrza pod kątem rozmieszczenia i rodzaju wyposażenia, 2) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również projekt zagospodarowania terenu, 3) Projekty wykonawcze, uzupełniające i uszczegółowiające projekt budowlany w zakresie i stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeprowadzenie tych robót, w tym projekty branżowe, 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierająca szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia: a) standardu, sposobu i jakości wykonania robót, b) standardu, jakości i właściwości użytych materiałów, c) sposobu odbioru robót i wymogów Zamawiającego przy odbiorze. 5) Przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 6) Kosztorysy inwestorskie, opracowane na podstawie przedmiarów, o których mowa w pkt. 5. 7) Zestawienie materiałów urządzeń i wyposażenia. 8) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 9) Mapa do celów projektowych wraz z jej uzgodnieniem. 14. Szczegółowe wymagania dotyczące elementów dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 13 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację zamawiającego w zakresie rzutów poszczególnych kondygnacji, rozmieszczenia i rodzaju pomieszczeń na tych rzutach, a także w zakresie elewacji i zagospodarowaniu terenu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi zamawiającego w tym zakresie, o ile nie stoją one w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 1) Projekt aranżacji wnętrz ma zawierać listę pełnego wyposażenia obiektu wraz z jego szczegółowym opisem oraz rysunkami przedstawiającymi rozmieszczenie w projektowanym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wyposażenie wg. dyspozycji zamawiającego. 2) Projekt budowlany ma być sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt budowlany ma być zgodny z uzgodnieniami z zamawiającym. Projekt zagospodarowania terenu ma obrazować zagospodarowanie całego terenu inwestycji oraz rozmieszczenie wszystkich elementów wchodzących w jej skład. Projekt zagospodarowania ma być spójny z pozostałymi elementami dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi zamawiającego odnośnie projektu zagospodarowania i dokonać stosownych korekt i poprawek. 3) Projekt wykonawczy ma uszczegóławiać dokumentację projektową w sposób pozwalający na bezproblemowe wykonywanie robót budowlanych i nie pozostawiający wątpliwości co do zakresu robót budowlanych. Zamawiający może zlecić sprawdzenie projektu wykonawczego osobie trzeciej. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian/poprawek w projekcie i/lub jego uzupełnienia w zakresie wskazanym przez osobę sprawdzającą na zlecenie zamawiającego, pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 4) Specyfikacja techniczna ma uwzględniać wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, w szczególności w zakresie podanym w §13 i 14 rozporządzenia. Specyfikacja ma w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów, bez naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp.), w szczególności w zakresie podawania marek i nazw własnych. Specyfikacja ma zapobiec zastosowaniu materiałów niskiej jakości. Opis materiałów nie może ograniczać konkurencji w rozumieniu ustawy Pzp., a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów jednego dostawcy. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie „produktów” równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnodostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej dokonania sprawdzenia specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian/poprawek w specyfikacji i/lub jej uzupełnienia w zakresie wskazanym przez osobę dokonującą sprawdzenia, pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 5) Przedmiar robót ma uwzględnić wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, w szczególności w zakresie podanym w §6-10 rozporządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia sprawdzenia przedmiaru osobie trzeciej. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian/poprawek w przedmiarze i/lub jego uzupełnienia w zakresie wskazanym przez osobę dokonującą sprawdzenia pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami określonymi dla niniejszego postępowania. 6) Kosztorysy mają być opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia sprawdzenia kosztorysów osobie trzeciej. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian/poprawek w kosztorysach i/lub ich uzupełnienia w zakresie wskazanym przez osobę dokonującą sprawdzenia pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 7) Zestawienie materiałów i urządzeń - opracowanie ma zawierać wykaz wszystkich materiałów, urządzeń i wyposażenia, które mają być użyte do realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o projekt wykonawczy oraz, w które ma być wyposażony budynek, i które mają wpływ na jakość, trwałość, estetykę, ergonomię lub są konieczne z uwagi na specyfikę prac/obiektu/sposobu użytkowania. W zestawieniu tym należy podać markę i model urządzenia/materiału/wyposażenia, które przyjął projektant oraz wskazać wszystkie istotne parametry tych urządzeń/materiałów/wyposażenia (np. wymiary, wytrzymałość, klasę ścieralności, grubość itp.), które pozwolą na złożenie właściwej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest podać w zestawieniu kolorystykę materiałów/sprzętów/urządzeń. Zestawienie ma uwzględniać całe wyposażenie określone w projekcie aranżacji wnętrza. 15. Wykonawca złoży również wniosek i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę. W zakres tego etapu wykonania przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do uzyskania pozwolenia (w tym w szczególności rzeczoznawców). Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich innych wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień (w tym z dostawcami mediów w zakresie warunków przyłączenia), jeżeli będą one niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W celu realizacji tych działań wykonawca zostanie stosownie umocowany przez zamawiającego do występowania w jego imieniu. 16. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie również sporządzona inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do sporządzenia opracowania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. 17. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych wg dokumentacji wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. W ramach tego etapu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzoną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo – wykonawczej, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i standardami w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest m. in. do: 1) udziału w odbiorach robót, 2) wskazywania rozwiązań problemów wynikłych w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo – wykonawczej wchodzącej w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia problemu przez zamawiającego. Rozwiązania mają być kompleksowe i kompletne, z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, tj. umożliwiać kontynuację realizacji robót budowlanych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie tego terminu do 7 dni, 3) kontrolowania zgodności wykonania prac budowlanych ze sporządzoną dokumentacją projektowo – wykonawczą, wchodzącą w skład przedmiotu niniejszego zamówienia, 4) sporządzania kosztorysów na roboty dodatkowe i zamienne, wykonywania korekt dokumentacji oraz dodatkowych uzgodnień, jeżeli będą one wymagane, 5) natychmiastowego nakazywania przerwania prowadzenia robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego, niezgodnego z dokumentacją, sztuką budowlaną, lub obowiązującymi przepisami ich wykonywania. W takim wypadku Wykonawca natychmiastowo powiadomi Zamawiającego o nakazie przerwania prac, 6) Częstotliwość kontroli placu budowy ma zapewnić należytą kontrolę nad realizacją robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów pkt. 3 oraz 5. Ponadto wykonawca ma się każdorazowo stawić na placu budowy na wezwanie zamawiającego. 7) Opiniowanie i zatwierdzanie zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym w dokumentacji powykonawczej. 8) Planowany termin realizacji robót budowlanych: 2021 - 2023 rok. 18. Dokumentacja wykonawcza (projekty wykonawcze, w tym branżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i przedmiary, zestawienia materiałów, urządzeń i wyposażenia) zostanie dostarczona zamawiającemu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej, wyłącznie jako skan jednego z egzemplarzy, w formie plików *.pdf (osobny plik dla każdego z elementów, o których mowa w ust. 13 pkt. 1-8). Ponadto wykonawca dostarczy wszystkie rysunki wchodzące w skład dokumentacji projektowej, na osobnym nośniku, w postaci plików *.dwg. 19. Projekt budowlany ma być dostarczony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. 20. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację przyjętych rozwiązań przez Zamawiającego, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 21. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Przedstawienie zamawiającemu propozycji rzutów poszczególnych kondygnacji oraz elewacji – do 30 dni od daty zawarcia umowy. Ostateczne uzgodnienia z zamawiającym do 60 dni od daty zawarcia umowy. 2) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz złożenie wniosku w sprawie wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 16 października 2020 roku. Za datę złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przyjmuje się datę wszczęcia postępowania w tej sprawie. 3) Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia – do dnia 30 listopada 2020 roku. 4) Uzupełnienie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, z wyłączeniem oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz pełnomocnictwa udzielonego wykonawcy lub innych dokumentów leżących w gestii zamawiającego – do 7 dni od daty otrzymania wezwania o usunięcie braków i nie dłużej niż termin wskazany w tym wezwaniu, 5) Sprawowanie nadzoru autorskiego – w okresie budowy. Planowany termin lata 2021 – 2023. 22. Warunki płatności: 1) Płatność: a) 60% po odbiorze przez zamawiającego kompletnej dokumentacji wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia, oraz złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, b) 30% po przekazaniu zamawiającemu zaświadczenia o wszczęciu przez Wydział Architektury Urzędu Miasta Krakowa postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, c) 10% po odbiorze końcowym bez wad oraz opracowaniu dokumentacji powykonawczej zawierającej wskazanie zmian stanowiących nieistotne odstępstwo w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, dla robót prowadzonych w oparciu o dokumentację, stanowiącą przedmiot zamówienia. 2) Płatności przelewem, w terminie do 14 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury wraz z załączonym: a) protokołom odbioru dokumentacji dla płatności podanej w pkt. 1 lit. a, b) zaświadczeniem o wszczęciu postępowania przez Wydział Architektury Urzędu Miasta Krakowa w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dla płatności podanej w pkt. 1 lit. b, c) decyzją o pozwoleniu na użytkowanie, dla płatności podanej w pkt. 1 lit. c. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia osobie trzeciej sprawdzenia dokumentacji przed jej odbiorem. 4) Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku zaprojektowania obiektu z większą niż przewidziano w projekcie koncepcyjnym, liczbą miejsc. Przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: a) 0,5% wynagrodzenia umownego (ceny oferty) za każde dodatkowe miejsce, dla każdych dodatkowych od 65 do 74 miejsc, b) 0,75% wynagrodzenia umownego (ceny oferty) za każde dodatkowe miejsce, dla każdych dodatkowych od 75 do 84 miejsc, c) 1% wynagrodzenia umownego (ceny oferty) za każde dodatkowe miejsce, dla każdych dodatkowych od 84 do 100 miejsc. Maksymalne dodatkowe wynagrodzenie za czynności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 28,5% wynagrodzenia umownego (ceny oferty). Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty całości lub części dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej w roku 2021. Na sposób zwiększenia liczby mieszkańców wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody, w szczególności w wypadku znacznego zwiększenia wartości inwestycji oraz zmniejszenia powierzchni pomieszczeń w stosunku do projektu koncepcyjnego. 23. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym warunki płatności określa umowa, której wzór stanowi załącznik numer 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 1. Dodatkowe obowiązki i informacje dot. wykonawcy. 1) Wykonawca złoży oświadczenie, że sporządzona przez niego, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, dokumentacja została przygotowana zgodnie z obowiązującymi w zakresie jej sporządzenia przepisami prawa (w tym w szczególności prawa budowlanego), normami, standardami i zasadami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu do jakiego ma służyć, 2) Zamawiający zaleca, aby wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji inwestycji przed złożeniem oferty, 3) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również kosztów wszystkich uzgodnień, opinii i pozwoleń. Stosowne oświadczenie w tej sprawie ma dołączyć do oferty, 4) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą, wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji oraz wszystkie usługi specjalistyczne, 5) Wraz z dokumentacją projektową wykonawca złoży oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności:  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymagań dotyczących izolacji termicznej przegród  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej,  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, wszystkimi innymi regulacjami, normami, zasadami, standardami i przepisami prawnymi których należy przestrzegać przy realizacji tego typu inwestycji, 2 Wykonawca złoży oświadczenie, że wziął pod uwagę wszystkie okoliczności i uwarunkowania mające lub mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia co zostało przez niego uwzględnione w cenie oferty. 3 Wykonawca zobowiązany jest reagować na wezwania do usunięcia braków we wszystkich złożonych przez siebie dokumentach w terminach wskazanych w tych wezwaniach. Jeżeli wezwanie dotyczy dokumentów otrzymanych od zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest odebrać od zamawiającego poprawne dokumenty, ale nie odpowiada za opóźnienie w przypadku, gdy zamawiający dopuścił się opóźnienia i nie przygotował tych dokumentów w odpowiednim czasie, tj. najpóźniej w dniu wyznaczonym na uzupełnienie braków. 4 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne warunki dot. mediów oraz podłączenia do drogi publicznej we własnym zakresie, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zamawiającego. Dotyczy to również wszelkich innych zgód, pozwoleń, opinii, itp. wymaganych na każdym etapie realizacji inwestycji. Wszelkich niezbędnych uzgodnień dokonuje Wykonawca, w tym w szczególności w zakresie podłączenia mediów oraz wszystkich opinii i pozwoleń wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia prac. Sposób kontaktu z zamawiającym: 1) Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie wykaz osób odpowiedzialnych za kontakt z zamawiającym wraz z ich danymi teleadresowymi (numer tel. komórkowego, adres poczty elektronicznej oraz numer faksu). Tylko korespondencja podpisana przez te osoby ma charakter wiążący. 2) Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie adres poczty elektronicznej, na które będzie przesyłana korespondencja od zamawiającego. Wysłanie korespondencji na podany numer faxu lub adres poczty elektronicznej jest równoznaczne z przekazaniem tego dokumentu wykonawcy. Bieg wszelkich terminów podanych w korespondencji rozpoczyna się z chwilą wysłania korespondencji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawność urządzeń i systemów z jego strony odpowiadających za odbiór korespondencji. 3) W przypadku korespondencji przesyłanej przez wykonawcę ma być ona dostarczana na dziennik podawczy zamawiającego, w jego siedzibie przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie oraz każdorazowo natychmiastowo przesyłana pocztą elektroniczną na adres: dg@mops.krakow.pl lub do@mops.krakow.pl. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców: Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy zamawiający ustala następujące warunki udziału podwykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca nie może zmienić podwykonawcy bez pisemnej zgody zamawiającego. W tym celu, wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu pisemny wniosek wraz z określeniem nazwy podwykonawcy, części zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy. Do wniosku wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 4 poniżej. 2) Wykonawca oświadczy, że wszyscy podwykonawcy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia stosownych dokumentów fakt ten poświadczających, przed przystąpieniem podwykonawców do wykonywania przedmiotu zamówienia. 3) W każdym wypadku korzystania z usług podwykonawcy, wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania zasad i reguł określonych w umowie, którą zawarł z zamawiającym, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu czynności zleconych podwykonawcy, pozostając jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za działania i zaniechania swojego podwykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za działania lub zaniechania własne. 4) Wykonawca i podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy z zamawiającym projektu umowy o podwykonawstwo oraz pisemnej zgody podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedłożonym zamawiającemu. Przez dzień roboczy należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany w terminie do 14 dni roboczych od dnia doręczenia projektu umowy lub projektu jej zmiany zamawiającemu. Ponadto zamawiającemu przysługuje, w terminie zakreślonym w zdaniu poprzedzającym, prawo wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian. Niezgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian w terminach wyżej wskazanych oznacza ich akceptację. 5) Wykonawca i podwykonawca zobowiązani będą przedłożyć zamawiającemu odpowiednio uwierzytelnione kserokopie umów o podwykonawstwo, a także ewentualnych aneksów do umów w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia. W przypadku zmian w treści zawartej i zaakceptowanej przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo postanowienia pkt. 4 warunków realizacji zamówienia przez podwykonawców stosuje się odpowiednio.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem niniejszej umowy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-12-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2023-12-29

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: cena = 60%, doświadczenie głównego projektanta DGP1 = 20%; doświadczenie głównego projektanta DGP2 = 20%. Doświadczenie głównego projektanta DGP1 (w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) - minimum 2, maksymalnie 6 opracowanych dokumentacji projektowych, jako główny projektant, dotyczących budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu mieszkalnego (w tym zamieszkania zbiorowego), użytkowego (w tym użyteczności publicznej) lub mieszkalno - użytkowego, o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m². Dla rozróżnienia funkcji mieszkalnej i użytkowej obiektów należy stosować definicje wskazane w §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Doświadczenie głównego projektanta DGP2 (w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – minimum 1 maksymalnie 3 opracowane dokumentacje budowy budynku spełniającego warunki określone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Ocena łączna = Cmin x 60%+ DGP1min x 20% + DGP2min x 20% Cbad DGP1bad DGP2bad gdzie: Cmin - cena brutto najniższa spośród ważnych ofert, Cbad - cena brutto badanej oferty, DGP1min – najmniejsze doświadczenie głównego projektanta GP1 pośród ważnych ofert, z tym jednak zastrzeżeniem, że minimalne doświadczenie brane pod uwagę to 2 opracowane dokumentacje projektowe (jako główny projektant) dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu mieszkalnego (w tym zamieszkania zbiorowego), użytkowego (w tym użyteczności publicznej) lub mieszkalno - użytkowego, o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m²; maksymalne doświadczenie brane pod uwagę to 6 opracowanych dokumentacji projektowych (jako główny projektant) dotyczących budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu mieszkalnego (w tym zamieszkania zbiorowego), użytkowego (w tym użyteczności publicznej) lub mieszkalno - użytkowego, o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m2. DGP1bad – doświadczenie głównego projektanta DGP1 wykazane w ocenianej ofercie. DGP2min – najmniejsze doświadczenie spośród ważnych ofert, z tym jednak zastrzeżeniem, że minimalne doświadczenie brane pod uwagę to 1 opracowana dokumentacja projektowa (jako główny projektant) dotycząca budowy budynku spełniającego warunki określone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej; maksymalne doświadczenie brane pod uwagę to 3 opracowane dokumentacje projektowe (jako główny projektant) dotyczące budowy budynku spełniającego warunki określone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej), dla którego zakończono roboty budowlane DGP2bad – doświadczenie głównego projektanta DGP2 wykazane w ocenianej ofercie. Punkty w kryterium „Doświadczenie głównego projektanta DGP1” będą przyznawane w skali punktowej od 0 - 20pkt. na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie. Wykonawca otrzyma: za 2 dokumentacje – 0pkt.; za 3 dokumentacje – 5 pkt; za 4 dokumentacje – 10pkt.; za 5 dokumentacji - 15pkt.; za 6 dokumentacji - 20pkt. Punkty w kryterium „Doświadczenie głównego projektanta DGP2” będą przyznawane w skali punktowej od 0 - 20pkt. na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie. Wykonawca otrzyma: za 0 dokumentacji – 0pkt.; 1 dokumentację – 5pkt.; za 2 dokumentacje – 10pkt; za 3 dokumentacje – 20pkt. Wszystkie wartości liczbowe będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku według następujących zasad: 1) jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 0, 1, 2, 3 albo 4, to cyfra zostanie zaokrąglona w dół (zaokrąglenie z niedomiarem), 2) jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 5, 6, 7, 8, albo 9, to cyfra zostanie zaokrąglona w górę (zaokrąglenie z nadmiarem). Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno – budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wszystkie ww. osoby muszą być członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. W razie konieczności wykonawca zobowiązany będzie również zapewnić udział przy realizacji przedmiotu zamówienia osób z innymi aniżeli wskazano powyżej uprawnieniami. Warunek wiedzy i doświadczenia – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie opracowali minimum 2 dokumentacje projektowe dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu mieszkalnego (w tym zamieszkania zbiorowego), użytkowego (w tym użyteczności publicznej) lub mieszkalno - użytkowego, o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m², dla którego zakończono roboty budowlane. Dla rozróżnienia funkcji mieszkalnej i użytkowej obiektów należy stosować definicje wskazane w §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:  przez wykonawcę samodzielnie, lub  przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę)  w przypadku podmiotów występujących wspólnie, wykonawcy (członkowie konsorcjum) muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno – budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wszystkie ww. osoby muszą być członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. W razie konieczności wykonawca zobowiązany będzie również zapewnić udział przy realizacji przedmiotu zamówienia osób z innymi aniżeli wskazano powyżej uprawnieniami. Warunek wiedzy i doświadczenia – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie opracowali minimum 2 dokumentacje projektowe dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu mieszkalnego (w tym zamieszkania zbiorowego), użytkowego (w tym użyteczności publicznej) lub mieszkalno - użytkowego, o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m², dla którego zakończono roboty budowlane. Dla rozróżnienia funkcji mieszkalnej i użytkowej obiektów należy stosować definicje wskazane w §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:  przez wykonawcę samodzielnie, lub  przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę)  w przypadku podmiotów występujących wspólnie, wykonawcy (członkowie konsorcjum) muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego www.mops.krakow.pl wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorem (załącznik numer 5). Dokumenty i oświadczenia, które wykonawca ma złożyć na żądanie zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być aktualne na dzień składania ofert. 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszej Specyfikacji; 5) Wykaz usług wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi/roboty te zostały wykonane – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik numer 4 do niniejszej Specyfikacji, 6) Dowody określające, czy usługi zamieszczone w „Wykazie usług wykonanych” zostały wykonane należycie i terminowo. Za dowód należytego wykonania usług uznaje się referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w doręczonych zamawiającemu dowodach bezpośrednio u podmiotów wystawiających te dowody. 4. Dokumenty wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Na żądanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. 5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy. 6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów. 7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe odpowiednio innych podmiotów lub własne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego www.mops.krakow.pl wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorem (załącznik numer 5). Dokumenty i oświadczenia, które wykonawca ma złożyć na żądanie zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być aktualne na dzień składania ofert. 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszej Specyfikacji; 5) Wykaz usług wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi/roboty te zostały wykonane – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik numer 4 do niniejszej Specyfikacji, 6) Dowody określające, czy usługi zamieszczone w „Wykazie usług wykonanych” zostały wykonane należycie i terminowo. Za dowód należytego wykonania usług uznaje się referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w doręczonych zamawiającemu dowodach bezpośrednio u podmiotów wystawiających te dowody. 4. Dokumenty wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Na żądanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. 5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy. 6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów. 7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe odpowiednio innych podmiotów lub własne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 5 lutego 2020 roku, do godz. 08:00. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek depozytowy zamawiającego, prowadzony w Banku PKO BP Oddział w Krakowie o numerze następującym: 12 1020 2892 0000 5302 0589 9341. Wykonawca zobowiązany jest podać w tytule przelewu swój numer NIP oraz numer postępowania. 4) Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie zaksięgowanie ich przez bank prowadzący rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5) Wadium zostanie zwrócone w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 6) Zamawiający zatrzyma wadium, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie głównego projektanta DGP1 20,00
Doświadczenie głównego projektanta DGP2 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany zakresu opracowania (zmniejszenie zakresu, w związku z brakiem możliwości realizacji niektórych części zamówienia, wskazanych w załączniku nr 2), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, 2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: a) koniecznością wykonania zamówień powiązanych, których udzielenie i wy-konanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, b) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji zamówienia, c) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indy¬widualnych, w szczególności w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie przewidziały pomimo zachowania należytej staranności, e) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia, f) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia, – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką realizację prac projektowych); 3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w tym w szczególności wynikających z zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 4) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe, i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 5) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 6) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, b) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, c) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, d) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia, wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego, e) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, f) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 7) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) zmianą wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 8) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych np. konsorcjum, spółka cywilna i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 9) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego; 10) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych postanowień jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-05, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pomocy domowej - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania26-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pomocy domowej dla mnie i mojej żony. Głównie zależy nam na: - posprzątaniu mieszkania przynajmniej raz w tygodniu, - przeprasowaniu ubrań raz na jakiś czas, - jeżeli będzie taka możliwość - ugotowaniu obiadu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI