Opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla działania pn.: Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSmołdzino
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySłowiński Park Narodowy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517687-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517687-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Słowiński Park Narodowy: opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla działania pn.: Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
LIFE13 NAT/PL/000018 pn. Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I, o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL, dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Słowiński Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 22157840000000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  , 76214   Smołdzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 117 204, e-mail a.hylarecka@slowinskipn.pl, faks 598 117 509.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Osoba Prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.slowinskipn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
sekretariat Słowińskiego Paku Narodowego, ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla działania pn.: Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych
Numer referencyjny: SPN.26.05.2018.ah-m
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla działania pn.: Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmować będzie: 1) działania poprzedzające opracowanie dokumentacji technicznej: a) zapoznanie się szczegółowo ze stanem istniejącym terenu oraz wykonanie badań (takich jak geotechniczne i inne), w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, b) opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych; 2) uczestnictwo, w okresie realizacji etapów I-IV, w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego (3 spotkania) oraz posiedzeniach Komitetu Sterującego (przewidywane jest jedno posiedzenie w roku); 3) opracowanie dokumentacji technicznej: a) „Koncepcji modernizacji systemu melioracyjnego na obszarze Polderów Gardna IX i X”, b) projektu budowlanego, c) projektu wykonawczego, d) przedmiaru robót, e) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, f) harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót budowlanych, g) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, h) kosztorysu inwestorskiego, i) operatu wodno-prawnego, j) „Planu zarządzania wodą oraz utrzymania i konserwacji modernizowanego systemu melioracyjnego na obszarze Polderów Gardna IX i X”; 4) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji administracyjnych: a) prawomocnej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, którą dysponuje Zamawiający (jeśli będzie wymagana), b) prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy, c) prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia wodno-prawnego, d) innych pozwoleń i uzgodnień, m.in. o wycince drzew i krzewów (jeśli będzie wymagana), o warunkach prowadzenia robót (jeśli będzie wymagana), niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, e) prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę; 5) pełnienie nadzoru autorskiego w ramach, którego Wykonawca będzie zobowiązany do: a) współpracy z Zamawiającym przy formułowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców, odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia, podczas wyboru wykonawcy robót budowlanych, b) kontroli, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją, c) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji, poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym m.in.: rysunki robocze, uszczegółowianie rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień do dokumentacji, d) uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji, e) w przypadku zaistnienia potrzeby, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przez okres rozpoczynający się od daty odbioru dokumentacji, do rozstrzygnięcia postępowania na realizację robót budowlanych, f) udziału, na pisemne wezwanie Zamawiającego, w naradach technicznych, odbiorze końcowym budowy (maksymalnie 10 wizyt na placu budowy), 6) w przypadku zaistnienia potrzeby, przygotowywania danych niezbędnych do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu dla instytucji go finansujących, tj. KE i NFOŚiGW, przy współpracy z Zamawiającym. Obowiązek ten ciążył będzie na Wykonawcy od dnia zawarcia umowy do zakończenia realizacji robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tej czynności w terminach wyznaczonych przez Zmawiającego. Na wykonaną w ramach przedmiotu zamówienia dokumentację Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji od chwili odbioru dokumentacji wolnej od wad. 3. Projektowane roboty budowlane realizowane będą na terenie Parku Narodowego i obszarach Natura 2000, na których obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.11.2019r. z tym, że realizacja odbędzie się w pięciu etapach. 2. Termin realizacji etapu IV zamówienia stanowić będzie kryterium oceny ofert przy zachowaniu terminów realizacji poszczególnych etapów wymienionych w pkt.14.3.3 SIWZ, przy czym w przypadku etapu V wymagany termin wykonania to 31.12.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla potwierdzenia: 1) zdolności technicznych Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy doświadczenia w wykonaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji techniczno – kosztorysowej (tj. dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem inwestorskim) dotyczącej budowy lub przebudowy lub remontu systemów melioracji wodnych, a wartość dokumentacji nie może być mniejsza niż 100.000,00zł brutto; 2) zdolności zawodowych Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy: a) dysponowania co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. b) dysponowania co najmniej jedną osobą, posiadającą wykształcenie wyższe przyrodnicze i doświadczenie rozumiane jako współpraca (np. opiniowanie) przy wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji techniczno – kosztorysowych dla budowy lub przebudowy lub remontu systemu melioracji wodnych, w zakresie: i. botaniki, ii. hydrobiologii, iii. ornitologii, iv. hydrologii. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ); 3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ). Dokumenty dotyczące Wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców należy złożyć w oryginale z wyjątkiem dowodów, które mogą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonują odpowiednio Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku, gdy złożone kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwość co do swej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców osobno składa oświadczenia, o których mowa w pkt.6.1.1-2 SIWZ. Oświadczenia należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w oryginale lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena dokumentacji 55,00
Cena nadzoru autorskiego 5,00
Termin wykonania etapu IV 35,00
Czas reakcji na zapytania 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia w poszczególnych etapach I-III w przypadku wykonania przez Wykonawcę wszystkich czynności przewidzianych dla poszczególnych etapów. Uznanie przez Zamawiającego wykonania etapu pozwoli Wykonawcy na wcześniejsze rozliczenie etapu i przystąpienie do prac nad kolejnym. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji etapu V, który uzależniony jest od wykonania robót budowlanych planowanych na rok 2019, pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji dofinansowującej na wydłużenie trwania projektu. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zespole osób wykonujących zamówienie w przypadku zaistnienia niezawinionych przez Wykonawcę zdarzeń losowych lub ustania więzi prawnych łączących go z nimi. W tych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do Zamawiającego i udokumentowania tych zdarzeń. Osoby, które wejdą w skład zespołu Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w pkt. 5.2.2) siwz, Wykonawca udokumentuje spełnianie tych wymogów. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie podwykonawstwa pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp dopuszczalna będzie pod warunkiem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) przepisów dot. stawki podatku od towarów i usług, b) przepisów dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) przepisów dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) zakresu przedmiotu zamówienia, w takim przypadku nie otrzyma wynagrodzenia za tę część zamówienia, która nie będzie realizowana oraz nie będzie rościł z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych; W przypadku, o którym mowa w ppkt.a Zamawiający korygując wynagrodzenie Wykonawcy jako podstawę do wyliczeń przyjmie wynagrodzenie netto i przeliczy odpowiednio wysokość wynagrodzenia brutto. W przypadkach, o których mowa w ppkt.b-c na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek wykazania (wyliczenie oraz udokumentowanie) wpływu wymienionych okoliczności na wysokość wynagrodzenia. Zamawiający zweryfikuje złożone dokumenty i w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany wynagrodzenia lub jej braku. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia tj. rezygnację z realizacji etapu V w zakresie dot. wizyt na placu budowy, w przypadku gdy nie zostanie zawarta umowa pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, bez względu na przyczynę lub w przypadku ustania stosunku prawnego nawiązanego umową, Zamawiający ma prawo odstąpić w tej części od umowy. W tym przypadku Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku świadczenia usługi nadzoru autorskiego nad robotami i nie otrzyma wynagrodzenia za tę część zamówienia której nie będzie wykonywał oraz nie będzie rościł z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych. 7. W przypadkach określonych w pkt.1., 3.– 5.a)-c), Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, a w przypadku określonym w pkt. 6. i w konsekwencji przypadku określonego w pkt. 2. i 5 d, to Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistniałych okolicznościach. 8. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio braku akceptacji zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę zanikającego sygnału z anteny - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania24-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę zanikającego sygnału z anteny naziemnej. Proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Smołdzino: Przebudowa (termomodernizacja) i rozbudowa budynku nr 7 w miejscowości Rąbka
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Wykonanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na trzy zadania: Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z terenu utwardzonego w otoczeniu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Al. Piłsudskiego 26 i 28 zlokalizowanej na dz. Gminy Białystok nr ewid. 1288/92, 1352/10, 1352/13, 1352/14, 1352/15, 1352/19. Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej zewnętrznej na potrzeby lokalu użytkowego Gminy Białystok w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 8 na dz. nr ewid. 1248/5, 1250. Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy źródła ciepła polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej w pomieszczeniu piwnicy oraz instalacji gazowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków zwanym „ Arsenał” położonym przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku, działka nr 1745 obręb 11, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzorów autorskich.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa odwodnienia ulicy Komosińskiego w miejscowości Chorzele.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI