Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9 w Katowicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • Termin składania wniosków09/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/73541
TREŚĆ PRZETARGU
Katowice: Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9 w Katowicach
Numer ogłoszenia: 73541 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2582021, 3141620, faks 032 3141620.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9 w Katowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9 w Katowicach. Wielkosć zamówienia poniżej 193.000 euro..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień, stanowiacych nie więcej niz 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 105.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ustawy Pzp w wysokości: 2.000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych 00/100 2) Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ustawy Pzp. 3) Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. O / Katowice Nr rachunku: 13 1050 1214 1000 0023 3495 0603 W tytule przelewu prosimy wpisać: Wadium w przetargu na: Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9 w Katowicach. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Prosimy o dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie przelewu. 4) Oryginał wadium wniesionego w formie innej niż gotówka należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, natomiast kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty. 5) Zwrot wadium dokonany będzie zgodnie z uregulowaniami art. 46 ustawy Pzp. 6)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy nastąpią okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże sie doświadczeniem zawodowym polegajacym na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynku użytkowym lub mieszkalno-użytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, o kubaturze nie mniejszej niż 7000m3 i o wartości usługi nie mniejszej niż 60.000,00 zł (brutto)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w każdej z niżej wymienionych specjalności: Projektanci: a) dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (po jednej osobie na każdy budynek); b) dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej (po jednej osobie na każdy budynek); c) jedna osoba posiadająca zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektowania przy zabytkach nieruchomych; d) dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych (po jednej osobie na każdy budynek); e) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych; Sprawdzający: a) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej; c) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych; d) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wycena ofertowa przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (podpisującego ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych; 4) Wykaz części przedmiotu zamówienia, których realizację wykonawca powierzy podwykonawcom lub w przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia z udziałem podwykonawców, powinien złożyć oświadczenie, że zamierza wykonać zamówienie siłami własnymi - załącznik nr 6 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje jedynie w przypadkach określonych w §14 ust. 2 projektu umowy oraz w zakresie: - zmian dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy, - wystąpienia siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającemu życiu ludzi lub grożącego powstania szkody w znacznych rozmiarach, - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, będących przedmiotem umowy, które to działania nie są konsekwencją działań, którejkolwiek ze stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Organizacji Przetargów KZGM - Katowice, ul. Mieszka I 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 07:45, miejsce: KZGM, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie szyby do piekarnika - Dąbrowa Górnicza
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie szyby zewnętrznej do piekarnika mastercook kge 3455x dyn wymiary 50 x 43,5, niestety kuchenki już nie są produkowane , szyba wystrzeliła.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI