Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków zarządzanych przez „ADM” Sp.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAdministracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526585-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526585-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 90458507000000, ul. ul. Śniadeckich  1 , 85-011  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 481 600, e-mail zamowieniapubliczne@adm.com.pl, faks 523 481 607.
Adres strony internetowej (URL): bip.adm.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.adm.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.adm.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. Dział Zamówień Publicznych ul. Gdańska 30/5, 85-006 Bydgoszcz (2 piętro, pokój nr 2)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 29/PA/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania (części) : Zadanie Nr 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) obejmującej wzmocnienie i remont drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu (likwidacja eternitu) budynku oficyny mieszkalnej nr 1 położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 53 (dz. nr 75/8, obręb 077) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją. Zadanie Nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) obejmującej termomodernizację ścian od strony podwórka i w przejeździe, remont elewacji frontowej, wzmocnienie konstrukcji budynku zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy budowlanej wykonanej w grudniu 2016 r. (załącznik do SIWZ) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją– dotyczy nieruchomości przy ul. Śniadeckich 13-15 w Bydgoszczy (dz. nr 10, obręb 128). Zadanie Nr 3: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na rozbiórkę budynku oficyny gminnej, opróżnionej po pożarze oraz pomieszczenia gospodarczego przy ul. Dworcowej 35 w Bydgoszczy (dz. nr 119/2, obręb 128) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją. Zadanie Nr 4: opracowanie ekspertyzy budowlanej (zwanej dalej dokumentacją) z zaleceniami dotyczącymi możliwości dalszej eksploatacji żelbetowego stropu nad piwnicą (część poza obrysem budynku) w budynku mieszkalnym przy ul. Markwarta 13 w Bydgoszczy (dz. nr 67/19, obręb 167).

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71250000-5
71300000-1
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: * zapisy dotyczące zadania nr 1, 2 i 3: 1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej celem akceptacji (1 egzemplarz) 50 dni od daty zawarcia umowy 2) Termin uzyskania przez Wykonawcę i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem wraz z kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową (w wersji papierowej i zapisanej na płycie CD/DVD): 75 dni od daty odbioru (akceptacji) dokumentacji projektowej przez zamawiającego 3) Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji projektowej. 4) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego zobowiązany jest przekazać dokumentację zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.3. 5) Wykonawca niezwłocznie – lecz nie dłużej niż w terminie 3 dni od daty akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony stosownym protokołem, zobowiązany jest złożyć do WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową (lub dokonać zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa). 6) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia - do niezwłocznego – w ciągu 3 dni od dnia powzięcia informacji, przedkładania w formie pisemnej lub elektronicznej Zamawiającemu (osobie wskazanej w umowie) następujących dokumentów: a) kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót z pieczątką jego wpływu do tego organu, b) kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu, c) kopii otrzymanego postanowienia dotyczącego postępowania administracyjnego prowadzonego przez WAB niezwłocznie po jego otrzymaniu, d) kopii potwierdzającej usunięcie nieprawidłowości lub braków wyszczególnionych w postanowieniu, z data ich usunięcia, e) kopii wystąpienia do WAB-u o zawieszenie postępowania (z datą wpływu do tego organu) wraz z pisemnym wyjaśnieniem dla Zamawiającego o powodach zawieszenia, * zapisy dotyczące tylko zadania nr 4: Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej (ekspertyzy): 30 dni od daty zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: *6.2.1. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej: warunek dla zadania nr 1, 2: * dwa zamówienia obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy/przebudowy /remontu budynku mieszkalnego lub jego części (np. projekt budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, projekt adaptacji budynku mieszkalnego lub jego części na cele mieszkalne, projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego, projekt remontu-docieplenia elewacji budynku mieszkalnego). warunek dla zadania nr 3: * dwa zamówienia obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę obiektu budowlanego (np. rozbiórkę budynku mieszkalnego, rozbiórkę budynku gospodarczego itp.) warunek dla zadania nr 4: * dwa zamówienia obejmujące wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego *6.2.2. warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia i kwalifikacje zawodowe tj.: warunek dla zadania nr 1, 2 i 3: * co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej warunek dla zadania nr 4: * co najmniej jedna osobą posiadającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi, wpisaną na listę rzeczoznawców budowlanych U W A G A : * osoby wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt.6.2.2., powinny posiadać ww. uprawnienia, w tym uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2018r., poz.1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. * w przypadku osób (podmiotów) zagranicznych, Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wykaz ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. Wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia , w trybie art. 26 ust 2 uPzp 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia , w trybie art. 26 ust 2 uPzp
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do Grupy Kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.23) ustawy : 1) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.3 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru Zamawiającego (podstawa prawna: art. 24 ust.11 uPzp). UWAGA: wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1) zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej BIP ADM w dokumentacji tego postępowania wraz z informacją z otwarcia ofert. Oświadczenie składa każdy z wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Pozostałe dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 1) wykaz „Doświadczenie zawodowe projektanta/rzeczoznawcy”, zgodny ze wzorem załącznik nr 3 do SIWZ, dla każdego zadania, na które Wykonawca składa swoją ofertę. Wykonawca nie jest zobowiązany składać tego wykazu dla tego zadania, co do którego nie będzie przystępował. 2) w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – wówczas składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt.11.11. ust.1. SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 4) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). Pełnomocnictwo złożone w oryginale powinno być podpisane w sposób umożliwiający Zamawiającemu identyfikację osoby składającej podpis.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta/rzeczoznawcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
18.4. Oprócz przypadków określonych w ustawie, zamawiający zgodnie z treścią art.144 ust.1 pkt.1) ustawy przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej : 18.4.1. wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne. 18.4.2. Termin wykonania świadczenia ulega wydłużeniu w przypadku: 1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, 2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób realizacji zamówienia, co spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów; 3) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, np. w przypadku wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego. 4) konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy wywołanej ważnymi zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, o czas nie dłuższy niż okres trwania przeszkód w realizacji umowy wynikających z ww. zdarzeń. UWAGA : W przypadkach, o których mowa w pkt.18.4.3. zmiana terminu wykonania zamówienia dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia (zasadności zmiany terminu) przez Zamawiającego. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin wykonania ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania realizacji zamówienia z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód), jednak nie dłuższy niż czas ich trwania. 18.4.4. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może: 1) dokonać zmiany podwykonawcy 2) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie 3) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia 4) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 18.4.5. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 18.4.6. Zmiany, o których mowa w niniejszym dziale, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku oficyny mieszkalnej nr 1 położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 53.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) obejmującej wzmocnienie i remont drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu (likwidacja eternitu) budynku oficyny mieszkalnej nr 1 położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 53 (dz. nr 75/8, obręb 077) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje : 1) uzyskanie przez Wykonawcę we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenie ofertowego (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków (jeśli okaże się konieczna) – niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego wykonawczego) oraz uzyskania przez wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wymaganych do uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia - w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt., w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w formacie ath oraz dxf/dwg - obejmującego: a) szczegółowy przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże (rodzaje robót) - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (płyta CD-R) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w rozszerzeniu ath i kst) b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt. (pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF, ath), c) warunki BIOZ, wytyczne bhp, p. poż. 3) wykonanie opinii kominiarskiej do celów projektowych (*jeśli okaże się konieczna) 4) uzyskanie przez Wykonawcę decyzji RDOŚ (*jeśli okaże się konieczna) 5) uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71250000-5, 71300000-1, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta/rzeczoznawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej celem akceptacji (1 egzemplarz) 50 dni od daty zawarcia umowy 2) Termin uzyskania przez Wykonawcę i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem wraz z kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową (w wersji papierowej i zapisanej na płycie CD/DVD): 75 dni od daty odbioru (akceptacji) dokumentacji projektowej przez zamawiającego 3) Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji projektowej. 4) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego zobowiązany jest przekazać dokumentację zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.3. 5) Wykonawca niezwłocznie – lecz nie dłużej niż w terminie 3 dni od daty akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony stosownym protokołem, zobowiązany jest złożyć do WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową (lub dokonać zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa). 6) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia - do niezwłocznego – w ciągu 3 dni od dnia powzięcia informacji, przedkładania w formie pisemnej lub elektronicznej Zamawiającemu (osobie wskazanej w umowie) następujących dokumentów: a) kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót z pieczątką jego wpływu do tego organu, b) kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu, c) kopii otrzymanego postanowienia dotyczącego postępowania administracyjnego prowadzonego przez WAB niezwłocznie po jego otrzymaniu, d) kopii potwierdzającej usunięcie nieprawidłowości lub braków wyszczególnionych w postanowieniu, z data ich usunięcia, e) kopii wystąpienia do WAB-u o zawieszenie postępowania (z datą wpływu do tego organu) wraz z pisemnym wyjaśnieniem dla Zamawiającego o powodach zawieszenia,


Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku przy ul. Śniadeckich 13-15 w Bydgoszczy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) obejmującej termomodernizację ścian od strony podwórka i w przejeździe, remont elewacji frontowej, wzmocnienie konstrukcji budynku zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy budowlanej wykonanej w grudniu 2016 r. (załącznik do SIWZ) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją– dotyczy nieruchomości przy ul. Śniadeckich 13-15 w Bydgoszczy (dz. nr 10, obręb 128). Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje : *zapisy tylko dla zadania nr 1, 2 i 3: 1) uzyskanie przez Wykonawcę we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenie ofertowego (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków (jeśli okaże się konieczna) – niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego wykonawczego) oraz uzyskania przez wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wymaganych do uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia - w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt., w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w formacie ath oraz dxf/dwg - obejmującego: a) szczegółowy przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże (rodzaje robót) - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (płyta CD-R) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w rozszerzeniu ath i kst) b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt. (pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF, ath), c) warunki BIOZ, wytyczne bhp, p. poż. 3) wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (*jeśli okażą się konieczne) – dotyczy zadania nr 2,3 4) wykonanie opinii kominiarskiej do celów projektowych (*jeśli okaże się konieczna) 5) uzyskanie przez Wykonawcę decyzji RDOŚ (*jeśli okaże się konieczna) 6) uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, 7) opracowanie audytu energetycznego budynku mieszkalnego – (*dotyczy zadania nr 2)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71250000-5, 71300000-1, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta/rzeczoznawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej celem akceptacji (1 egzemplarz) 50 dni od daty zawarcia umowy 2) Termin uzyskania przez Wykonawcę i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem wraz z kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową (w wersji papierowej i zapisanej na płycie CD/DVD): 75 dni od daty odbioru (akceptacji) dokumentacji projektowej przez zamawiającego 3) Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji projektowej. 4) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego zobowiązany jest przekazać dokumentację zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.3. 5) Wykonawca niezwłocznie – lecz nie dłużej niż w terminie 3 dni od daty akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony stosownym protokołem, zobowiązany jest złożyć do WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową (lub dokonać zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa). 6) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia - do niezwłocznego – w ciągu 3 dni od dnia powzięcia informacji, przedkładania w formie pisemnej lub elektronicznej Zamawiającemu (osobie wskazanej w umowie) następujących dokumentów: a) kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót z pieczątką jego wpływu do tego organu, b) kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu, c) kopii otrzymanego postanowienia dotyczącego postępowania administracyjnego prowadzonego przez WAB niezwłocznie po jego otrzymaniu, d) kopii potwierdzającej usunięcie nieprawidłowości lub braków wyszczególnionych w postanowieniu, z data ich usunięcia, e) kopii wystąpienia do WAB-u o zawieszenie postępowania (z datą wpływu do tego organu) wraz z pisemnym wyjaśnieniem dla Zamawiającego o powodach zawieszenia,


Część nr: 3 Nazwa: Oopracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynku oficyny gminnej przy ul. Dworcowej 35 w Bydgoszczy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 3: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na rozbiórkę budynku oficyny gminnej, opróżnionej po pożarze oraz pomieszczenia gospodarczego przy ul. Dworcowej 35 w Bydgoszczy (dz. nr 119/2, obręb 128) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją. 1) uzyskanie przez Wykonawcę we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenie ofertowego (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków (jeśli okaże się konieczna) – niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego wykonawczego) oraz uzyskania przez wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wymaganych do uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia - w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt., w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w formacie ath oraz dxf/dwg - obejmującego: a) szczegółowy przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże (rodzaje robót) - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (płyta CD-R) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w rozszerzeniu ath i kst) b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt. (pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF, ath), c) warunki BIOZ, wytyczne bhp, p. poż. 3) wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (*jeśli okażą się konieczne) – dotyczy zadania nr 2,3 4) wykonanie opinii kominiarskiej do celów projektowych (*jeśli okaże się konieczna) 5) uzyskanie przez Wykonawcę decyzji RDOŚ (*jeśli okaże się konieczna) 6) uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71250000-5, 71300000-1, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta/rzeczoznawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej celem akceptacji (1 egzemplarz) 50 dni od daty zawarcia umowy 2) Termin uzyskania przez Wykonawcę i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem wraz z kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową (w wersji papierowej i zapisanej na płycie CD/DVD): 75 dni od daty odbioru (akceptacji) dokumentacji projektowej przez zamawiającego 3) Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji projektowej. 4) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego zobowiązany jest przekazać dokumentację zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.3. 5) Wykonawca niezwłocznie – lecz nie dłużej niż w terminie 3 dni od daty akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony stosownym protokołem, zobowiązany jest złożyć do WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową (lub dokonać zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa). 6) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia - do niezwłocznego – w ciągu 3 dni od dnia powzięcia informacji, przedkładania w formie pisemnej lub elektronicznej Zamawiającemu (osobie wskazanej w umowie) następujących dokumentów: a) kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót z pieczątką jego wpływu do tego organu, b) kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu, c) kopii otrzymanego postanowienia dotyczącego postępowania administracyjnego prowadzonego przez WAB niezwłocznie po jego otrzymaniu, d) kopii potwierdzającej usunięcie nieprawidłowości lub braków wyszczególnionych w postanowieniu, z data ich usunięcia, e) kopii wystąpienia do WAB-u o zawieszenie postępowania (z datą wpływu do tego organu) wraz z pisemnym wyjaśnieniem dla Zamawiającego o powodach zawieszenia,


Część nr: 4 Nazwa: Opracowanie ekspertyzy budowlanej w budynku mieszkalnym przy ul. Markwarta 13 w Bydgoszczy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 4: opracowanie ekspertyzy budowlanej (zwanej dalej dokumentacją) z zaleceniami dotyczącymi możliwości dalszej eksploatacji żelbetowego stropu nad piwnicą (część poza obrysem budynku) w budynku mieszkalnym przy ul. Markwarta 13 w Bydgoszczy (dz. nr 67/19, obręb 167). Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje : 1) ekspertyza winna zawierać co najmniej: - opis przedmiotu ekspertyzy, - opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, - dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów, - obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych wraz z opisowym odniesieniem do dotychczasowego sposobu wykorzystywania stropu piwnicy (plac manewrowy, miejsce postojowe samochodów osobowych), - ocenę stanu badanych elementów konstrukcyjnych, opis ewentualnych uszkodzeń, pęknięć, zawilgocenia, zagrzybienia, - ocenę przydatności badanego obiektu do dalszego użytkowania z podaniem zakresu i kosztu ewentualnych napraw oraz sposobu ich wykonania. 2) ekspertyzę należy wykonać w formie papierowej w ilości 3 egzemplarzy oraz dodatkowo w formie elektronicznej zapisanej na nośniku danych (płyta DVD – 1 sztuka)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71250000-5, 71300000-1, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta/rzeczoznawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej (ekspertyzy): 30 dni od daty zawarcia umowy


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie elewacji - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie elewacji na nowe bloki w centrum Torunia. Pierwszy budynek 10.000 m2. Pomagamy z materiałem. Budujemy osiedle 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ciągłość prac na elewacji do grudnia 2026 r. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI