Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGolub-Dobrzyń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Golub-Dobrzyń
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503940-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503940-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, krajowy numer identyfikacyjny 52346500000, ul. Pl. Tysiąclecia  25 , 87400   Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-56 683-54-10, e-mail wigum@golub-dobrzyn.pl, faks 0-56 683-54-15.
Adres strony internetowej (URL): http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
Adres:
Biuro Obsługi Interesantów (pokój IC, parter) Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia, ul. Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych
Numer referencyjny: WI.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla inwestycji planowanych do realizacji na terenie Miasta Golubia – Dobrzynia, w następujących częściach: 1. Część I – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynków usługowo – mieszkalnych” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji; 2. Część II – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynku socjalnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do specyfikacji; 3. Część III – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do specyfikacji; 4. Część IV – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000 – lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.4 do specyfikacji; 5. Część V – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej polegająca na utwardzeniu” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do specyfikacji; 6. Część VI – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.6 do specyfikacji. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp: przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), w związku z czym Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) działalność obejmująca projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego mogą wykonywać osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, tj. posiadające imienne uprawnienia budowlane.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71242000-6
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 252032,50
Waluta:
złoty
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-05-30
2018-06-29
2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej – brak wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Brak wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: 1. w odniesieniu do części I – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynków usługowo – mieszkalnych” posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na opracowaniu co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem i charakterem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. opracowań z zakresu budownictwa mieszkaniowego i/lub budownictwa mieszkaniowego z funkcją usługową i/lub budownictwa usługowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o wartości nie niższej niż 50 000,00 zł brutto każda usługa; 2. w odniesieniu do części II – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynku socjalnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku” posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na opracowaniu co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem i charakterem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. opracowań z zakresu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i/lub budownictwa socjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o wartości nie niższej niż 30 000,00 zł brutto każda usługa; 3. w odniesieniu do części III – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń” posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług, polegających na wykonaniu projektu drogowego (budowy/ przebudowy/modernizacji/remontu drogi), w tym co najmniej jedna z usług dotyczyła drogi wojewódzkiej lub krajowej; 4. w odniesieniu do części IV – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000 – lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej” posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na wykonaniu co najmniej 1 usługi, polegającej na wykonaniu projektu parkingu (budowy/ przebudowy/modernizacji/remontu); 5. w odniesieniu do części V – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej polegająca na utwardzeniu” posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług, polegających na wykonaniu projektu drogowego (budowy/ przebudowy/modernizacji/remontu drogi); 6. w odniesieniu do części VI – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług, polegających na wykonaniu projektu drogowego (budowy/ przebudowy/modernizacji/remontu drogi).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do siwz).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 2. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy); 3. zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); 4. dowody potwierdzające posiadanie uprawnień i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia; 5. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 4 do siwz).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 uPzp, w wysokości: 1.1. w odniesieniu do części I – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynków usługowo – mieszkalnych” – 2 500,00 zł; 1.2. w odniesieniu do części II – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynku socjalnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku” – 2 500,00 zł; 1.3. w odniesieniu do części III – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń” – 2 500,00 zł. 2. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w odniesieniu do: 2.1. części IV – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000 – lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej”; 2.2. części V – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej polegająca na utwardzeniu”; 2.3. części VI – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej”. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim o/Zbójno nr 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001, w tytule przelewu wpisując: WI.271.1.2018 – WADIUM CZĘŚĆ: ……… 4. Wniesienie wadium w pieniądzu jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w przypadku Wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z Wykonawców – pełnomocnika, z zaznaczeniem że jest przez niego wnoszone w imieniu Wykonawców. 6. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty. Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w osobnej kopercie opisanej „ WI.271.1.2018 – wadium część: …………” i dołączonej do oferty. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego i mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach, obejmujących w szczególności wystąpienie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego okoliczności powodujących, iż wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie i/lub zakresie nie będzie możliwe. W odniesieniu do części II zamówienia Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę etapu 1, jeśli uzna, że przedsięwzięcie, którego dotyczy koncepcja nie dojdzie do skutku z przyczyn organizacyjnych lub finansowych, leżących po stronie Zamawiającego. W tej sytuacji Wykonawca nie przystąpi do realizacji etapu 2 i otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za wykonanie etapu I.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynków usługowo – mieszkalnych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kościuszki w Golubiu – Dobrzyniu, działka nr 11 obręb 7, obejmującej budowę budynków szeregowych o przeznaczeniu usługowo – mieszkalnym, ciągi komunikacyjne i piesze (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), miejsca parkingowe, elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławeczki). Wykonana koncepcja zagospodarowania terenu winna zawierać: a) określenie potencjału terenu i jego docelowego wykorzystywania, b) rozpoznanie istniejących sieci i urządzeń technicznych oraz pozyskanie niezbędnych wstępnych warunków technicznych, c) analizę powiązań komunikacyjnych z układem lokalnym, d) koncepcję zagospodarowania terenu i rozwiązań branżowych na podkładzie z mapy zasadniczej, e) propozycję podziału nieruchomości, f) określenie zakresu budowy infrastruktury, g) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową, h) wstępną analizę kosztów przedsięwzięcia. Koncepcja musi zawierać graficzną wizualizację zagospodarowania terenu. Na każdym etapie prac nad koncepcją Zamawiający może wnosić wnioski i uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach i posiedzeniach Komisji, na których będzie omawiana koncepcja w celu jej prezentacji. Ostateczną koncepcję należy przedstawić w formie papierowej w kolorze oraz w wersji elektronicznej (po jednym egzemplarzu). Na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej. Koncepcja winna być wykonana na mapie do celów projektowych. 2) Opracowanie projektu rozbiórki i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce nr 11 obręb 7. 3) Po zatwierdzeniu koncepcji Wykonawca dokona stosownych podziałów nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia na swój koszt przez firmę geodezyjną. 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynków usługowo – mieszkalnych, wykonana oddzielnie dla każdej z wydzielonych nieruchomości, obejmującej: a) uzyskanie na własny koszt map do celów projektowych, b) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, c) opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wszystkich wymaganych branży, d) opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu – jeśli będzie wymagane, e) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów wszystkich wymaganych branż, f) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, g) uzyskania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń i decyzji w imieniu Zamawiającego. 5) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy parkingu przy ulicy Mazowieckiej i Kościuszki, obejmującej: a) uzyskanie na własny koszt map do celów projektowych, b) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego – jeżeli będą wymagane, c) opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wszystkich wymaganych branż, d) uzyskanie warunków oraz opracowanie projektu ewentualnego, nowego zjazdu, e) opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu, f) opracowanie przedmiaru i kosztorysów inwestorskich, g) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, h) uzyskania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń i decyzji w imieniu Zamawiającego, i) złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku projektowania parkingu od ul. Kościuszki Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania go na działce nr 111 obr. 4. 6) O ile będzie wymagane Wykonawca winien uzyskać również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję umarzającej postępowanie w sprawie wydania ww. decyzji - w tej sytuacji należy przewidzieć raport oddziaływania na środowisko. 7) O ile będzie wymagane Wykonawca winien uzyskać decyzję pozwolenie wodno – prawne. 8) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, do końca realizacji inwestycji polegających na: a) rozbiórce istniejących budynków gospodarczych, b) budowie parkingów przy ulicy Mazowieckiej i Kościuszki po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót jak również aktualizacja przedmiarów i kosztorysów, przed ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo robót, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także do udzielania ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. Nadzór autorski polegać będzie również na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym na każde jego wezwanie dokonane telefonicznie lub mailem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem, jak również wizytacji placu budowy co najmniej raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 81300,81
Waluta:
złoty
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynku socjalnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) ETAP 1: Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Stary Rynek 4 w Golubiu – Dobrzyniu, działka nr 251 obręb 4, obejmującej budowę budynku socjalne, ciągi komunikacyjne i piesze (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), miejsca parkingowe, elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławeczki). Wykonana koncepcja zagospodarowania terenu winna zawierać: a) określenie maksymalnego potencjału terenu i jego docelowego wykorzystywania, b) rozpoznanie istniejących sieci i urządzeń technicznych oraz pozyskanie niezbędnych wstępnych warunków technicznych, c) analizę powiązań komunikacyjnych z układem lokalnym, d) koncepcję zagospodarowania terenu i rozwiązań branżowych na podkładzie z mapy zasadniczej, e) określenie zakresu budowy infrastruktury, f) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową, g) wstępną analizę kosztów przedsięwzięcia. Koncepcja musi zawierać graficzną wizualizację zagospodarowania terenu. Na każdym etapie prac nad koncepcją Zamawiający może wnosić wnioski i uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach i posiedzeniach Komisji, na których będzie omawiana koncepcja w celu jej prezentacji. Ostateczną koncepcję należy przedstawić w formie papierowej w kolorze oraz w wersji elektronicznej (po jednym egzemplarzu). Na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji etapów 2 i 3, jeśli uzna, że przedsięwzięcie, którego dotyczy koncepcja nie dojdzie do skutku z przyczyn organizacyjnych lub finansowych, leżących po stronie Zamawiającego. W tej sytuacji Wykonawca nie przystąpi do realizacji etapu 2, i otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowanie etapu 1. Koncepcja winna być wykonana na mapie do celów projektowych. 2) ETAP 2: Opracowanie projektu rozbiórki i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę istniejących budynków ul. Stary Rynek 4 w Golubiu – Dobrzyniu, działka nr 251 obręb 4 oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku socjalnego obejmującej: a) uzyskanie na własny koszt map do celów projektowych, b) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, c) opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wszystkich wymaganych branży, d) uzyskanie warunków oraz opracowanie projektu ewentualnego, nowego zjazdu, e) opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu, f) opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wszystkich wymaganych branż, g) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, h) uzyskania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń oraz decyzji w imieniu Zamawiającego, i) złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest również do dokonywania wszelkich poprawek i uzupełnień dokumentacji przekazanej do organu architektoniczno-budowalnego w trakcie postępowania dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, j) o ile będzie wymagane Wykonawca winien uzyskać również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję umarzającej postępowanie w sprawie wydania ww. decyzji - w tej sytuacji należy przewidzieć raport oddziaływania na środowisko, k) o ile będzie wymagane Wykonawca winien uzyskać decyzję pozwolenie wodno – prawne. 3) ETAP 3: Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, do końca realizacji inwestycji, po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót jak również aktualizacja przedmiarów i kosztorysów, przed ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo robót, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także do udzielania ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. Nadzór autorski polegać będzie również na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym na każde jego wezwanie dokonane telefonicznie lub mailem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem, jak również wizytacji placu budowy co najmniej raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 48780,48
Waluta:
złoty
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Koncepcja projektowa: Koncepcja powinna zawierać rozwiązania techniczne i funkcjonalne dla przebudowy skrzyżowania. Koncepcja musi zawierać graficzną wizualizację zagospodarowania terenu. Na każdym etapie prac nad koncepcją Zamawiający może wnosić wnioski i uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach z Zamawiającym oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, na których będzie omawiana koncepcja w celu jej prezentacji. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie akceptacji koncepcji przez zarządcę drogi oraz organ zarządzający drogą. Ostateczną koncepcję należy przedstawić w formie papierowej w kolorze oraz w wersji elektronicznej (po jednym egzemplarzu). Na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej. Koncepcja winna być wykonana na mapie do celów projektowych. 2) Mapy do celów projektowych i mapy podziałowe: a) Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowej oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. b) W zakresie niezbędnym do projektowania i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID lub dokonania zgłoszenia należy dokonać podziałów i wyniesienia w terenie działek przyległych do skrzyżowania. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości należy wykonać zgodnie z odrębnymi przepisami. 3) Dokumentacja projektowa musi zawierać: a) Projekt budowlany i projekty wykonawcze – opracowane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Projektowane parametry techniczne skrzyżowania dróg wojewódzkich należy uzgodnić z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: i. Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie pasa drogowego. Jeżeli będzie to konieczne, to należy przygotować operat wodnoprawny oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne dla urządzeń wodnych dla których to pozwolenie jest wymagane - zgodnie z art.140 ust.1 w związku z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na przebieg ewentualnych rowów melioracyjnych oraz systemów drenarskich i zastosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych oraz usunięcia kolizji z tymi systemami. ii. Należy zapewnić obsługę komunikacyjną oraz dostępność nieruchomości przyległych do drogi publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. jak dla dróg odpowiedniej klasy. b) Przedmiar robót – opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. c) Kosztorys inwestorski - który służyć ma ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. e) Projekty organizacji ruchu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 4) Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno - inżynierska i hydrogeologiczna: a) Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorią geotechniczną obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. b) Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymiana gruntów) - dla preferowanego wariantu. c) Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych, rozmywania gruntu. 5) O ile będzie wymagane Wykonawca winien uzyskać również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję umarzającej postępowanie w sprawie wydania ww. decyzji - w tej sytuacji należy przewidzieć raport oddziaływania na środowisko. 6) O ile będzie wymagane Wykonawca winien uzyskać decyzję pozwolenie wodno – prawne. 7) Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie – Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego i współpracę z podmiotem zamawiającym roboty budowlane, tj. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do końca realizacji inwestycji, po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót jak również aktualizacja przedmiarów i kosztorysów przed ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo robót, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także do udzielania ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. Nadzór autorski polegać będzie również na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym na każde jego wezwanie dokonane telefonicznie lub mailem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem, jak również wizytacji placu budowy co najmniej raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 81300,81
Waluta:
złoty
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 58,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 42,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000 – lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie koncepcji projektowej. Koncepcja powinna zawierać rozwiązania techniczne i funkcjonalne dla budowy parkingu. Koncepcja musi zawierać graficzną wizualizację zagospodarowania terenu. Na każdym etapie prac nad koncepcją Zamawiający może wnosić wnioski i uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach z Zamawiającym, na których będzie omawiana koncepcja w celu jej prezentacji. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. Ostateczną koncepcję należy przedstawić w formie papierowej w kolorze oraz w wersji elektronicznej (po jednym egzemplarzu). Na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej. Koncepcja winna być wykonana na mapie do celów projektowych. 2) Pozyskanie mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne granice działek, wjazdy i ogrodzenia w obrębie opracowania; 3) Opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich wymaganych branż, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 4) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 5) Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wszystkich wymaganych branż, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 6) Opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 7) Opracowanie stałej organizacji ruchu oraz czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami; 8) Uzyskanie wymaganych warunków technicznych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń technicznych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wykonanie innych niezbędnych czynności, do których zobligowany jest projektant, oraz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę; 9) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej - rozpoznanie podłoża gruntowego (o ile jest wymagane); 10) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania ww. decyzji - w tej sytuacji należy przewidzieć raport oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagane); 11) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego (o ile jest wymagane); 12) W przypadku konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia, kolidującego z projektowanym parkingiem, w zakresie należącym do gestora sieci należy opracować wytyczne (warunki techniczne) dla niezbędnej przebudowy, odrębnie dla każdego gestora sieci; 13) Wykonawca sporządzi i złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub dokona skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę; 14) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, do końca realizacji inwestycji, po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót jak również aktualizacja przedmiarów i kosztorysów, przed ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo robót, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także do udzielania ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. Nadzór autorski polegać będzie również na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym na każde jego wezwanie dokonane telefonicznie lub mailem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem, jak również wizytacji placu budowy co najmniej raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8130,08
Waluta:
złoty
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej polegająca na utwardzeniu”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie koncepcji projektowej. Koncepcja powinna zawierać rozwiązania techniczne i funkcjonalne dla przebudowy drogi. Koncepcja musi zawierać graficzną wizualizację zagospodarowania terenu. Na każdym etapie prac nad koncepcją Zamawiający może wnosić wnioski i uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach z Zamawiającym, na których będzie omawiana koncepcja w celu jej prezentacji. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. Ostateczną koncepcję należy przedstawić w formie papierowej w kolorze oraz w wersji elektronicznej (po jednym egzemplarzu). Na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej. Koncepcja winna być wykonana na mapie do celów projektowych. 2) Pozyskanie mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne granice działek, wjazdy i ogrodzenia w obrębie opracowania; 3) Opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich wymaganych branż, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 4) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 5) Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wszystkich wymaganych branż, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 6) Opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 7) Opracowanie stałej organizacji ruchu oraz czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami; 8) Uzyskanie wymaganych warunków technicznych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń technicznych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wykonanie innych niezbędnych czynności, do których zobligowany jest projektant, oraz czynności niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 9) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej - rozpoznanie podłoża gruntowego (o ile jest wymagane); 10) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania ww. decyzji - w tej sytuacji należy przewidzieć raport oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagane); 11) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego (o ile jest wymagane); 12) W przypadku konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia, kolidującego z projektowanym parkingiem, w zakresie należącym do gestora sieci należy opracować wytyczne (warunki techniczne) dla niezbędnej przebudowy, odrębnie dla każdego gestora sieci; 13) Wykonawca sporządzi i złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 14) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, do końca realizacji inwestycji, po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót jak również aktualizacja przedmiarów i kosztorysów, przed ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo robót, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także do udzielania ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. Nadzór autorski polegać będzie również na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym na każde jego wezwanie dokonane telefonicznie lub mailem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem, jak również wizytacji placu budowy co najmniej raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8130,08
Waluta:
złoty
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie koncepcji projektowej. Koncepcja powinna zawierać rozwiązania techniczne i funkcjonalne dla przebudowy drogi. Koncepcja musi zawierać graficzną wizualizację zagospodarowania terenu. Na każdym etapie prac nad koncepcją Zamawiający może wnosić wnioski i uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach z Zamawiającym, na których będzie omawiana koncepcja w celu jej prezentacji. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. Ostateczną koncepcję należy przedstawić w formie papierowej w kolorze oraz w wersji elektronicznej (po jednym egzemplarzu). Na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej. Koncepcja winna być wykonana na mapie do celów projektowych. 2) Pozyskanie mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne granice działek, wjazdy i ogrodzenia w obrębie opracowania; 3) Opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich wymaganych branż, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 4) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 5) Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wszystkich wymaganych branż, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 6) Opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 7) Opracowanie stałej organizacji ruchu oraz czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami; 8) Uzyskanie wymaganych warunków technicznych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń technicznych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wykonanie innych niezbędnych czynności, do których zobligowany jest projektant, oraz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę; 9) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej - rozpoznanie podłoża gruntowego (o ile jest wymagane); 10) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania ww. decyzji - w tej sytuacji należy przewidzieć raport oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagane); 11) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego (o ile jest wymagane); 12) W przypadku konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia, kolidującego z projektowanym parkingiem, w zakresie należącym do gestora sieci należy opracować wytyczne (warunki techniczne) dla niezbędnej przebudowy, odrębnie dla każdego gestora sieci; 13) Wykonawca sporządzi i złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub dokona skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę; 14) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, do końca realizacji inwestycji, po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót jak również aktualizacja przedmiarów i kosztorysów, przed ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo robót, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także do udzielania ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. Nadzór autorski polegać będzie również na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym na każde jego wezwanie dokonane telefonicznie lub mailem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem, jak również wizytacji placu budowy co najmniej raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24390,24
Waluta:
złoty
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę mycie okien - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania15-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę mycie 13 okien 2 x 1 m, potrzebna faktura. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI