Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla zadań: "Przebudowa budynku nr 17 na LCN wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznych" oraz "Odbudowa budynku nr 25 na magazyn z częścią socjalną" w Warszawie, ul. Kozielska 4
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStołeczny Zarząd Infrastruktury
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-12
 • Numer ogłoszenia516475-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516475-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Stołeczny Zarząd Infrastruktury: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla zadań: "Przebudowa budynku nr 17 na LCN wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznych" oraz "Odbudowa budynku nr 25 na magazyn z częścią socjalną" w Warszawie, ul. Kozielska 4
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 013058050, ul. Al. Jerozolimskie  97 , 00-909  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261846770, e-mail szp.szi@ron.mil.pl, faks +48261846704.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: www.szi.wp.mil.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Organizacyjna MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szi.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe oraz Program inwestycji są do wglądu w siedzibie Zamawiającego: SZI, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla zadań: "Przebudowa budynku nr 17 na LCN wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznych" oraz "Odbudowa budynku nr 25 na magazyn z częścią socjalną" w Warszawie, ul. Kozielska 4
Numer referencyjny: Sprawa 15/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części z uwagi na specyfikę zadania i konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących odrębne części, co mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla zadań: "Przebudowa budynku nr 17 na LCN z wykonaniem instalacji teletechnicznych (Zadanie nr 1)" oraz "Odbudowa budynku nr 25 na magazyn z częścią socjalną (Zadanie nr 2)" w Warszawie, ul. Kozielska 4, w ramach trzech etapów: 1) Etap I – wykonanie projektu budowlanego 2) Etap II – wykonanie projektu wykonawczego wraz z pozostałymi opracowaniami 3) Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. 1.1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje dla zadania nr 1 tj. "Przebudowa budynku nr 17 na LCN z wykonaniem instalacji teletechnicznych" w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4: a) przebudowę budynku nr 17 na budynek LCN (rozbiórka budynku, budowa nowego budynku) - budowa przyłączy sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych, łączności. - budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV; - budowa instalacji okablowania strukturalnego; - budowa instalacji systemu kontroli dostępu SKD; - budowa instalacji systemu sygnalizacji napadu i włamania SSWiN; - budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji; - budowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP; - budowa instalacji elektrycznych; - budowa Technicznych Urządzeń Wspomagających Ochronę (TUWO); - doposażenie budynku w elementy ochrony mechanicznej oraz w depozytor klucz, b) zagospodarowanie terenu przy budynku nr 17 - gospodarka zieleni; - budowa miejsc postojowych; - budowa ciągów pieszych; - budowa dróg dojazdowych. 1.2 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje dla zadania nr 2 tj. "Odbudowa budynku nr 25 na magazyn z częścią socjalną" w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4: a) zabezpieczenie czasowych pomieszczeń w trzech specjalistycznych kontenerach dla służb dyżurnych Szwadronu Kawalerii, Uzbrojonej Formacji Obronnej (SUFO) oraz Dowódcy Szwadronu Kawalerii WP na czas wyłączenia z użytkowania budynku nr 25 wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym ciągłość pełnienia służby na terenie kompleksu K-7886 (instalacje i urządzenia teletechniczne użytkowane obecnie, będące na wyposażeniu budynku nr 25); b) likwidacja trzech specjalistycznych kontenerów przeznaczonych na czasowe zabezpieczenie służb dyżurnych Szwadronu Kawalerii, Uzbrojonej Formacji Obronnej (SUFO) oraz Dowódcy Szwadronu Kawalerii WP po przekazaniu w użytkowanie budynków nr 17 i nr 25 c) przebudowę i odbudowę budynku nr 25 - budowa węzła cieplnego na dystrybucję ciepła dostarczanego z miejskiej sieci cieplnej dla wszystkich obiektów kompleksu K-7886; - budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV; - budowa instalacji okablowania strukturalnego; - budowa instalacji systemu kontroli dostępu SKD; - budowa instalacji systemu sygnalizacji napadu i włamania SSWiN; - budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji; - budowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP; - budowa instalacji elektrycznych; - budowa Technicznych Urządzeń Wspomagających Ochronę (TUWO) - doposażenie budynku w elementy ochrony mechanicznej oraz w depozytor kluczy; d) zagospodarowanie terenu - gospodarka zieleni; - budowa miejsc postojowych; - budowa ciągów pieszych; - budowa dróg dojazdowych.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6
71242000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: a) Kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) oraz Zarządzenie 58/MON z dnia 11 grudnia 2017 (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226) - dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy o ochronie informacji niejawnych jeżeli jednostka organizacyjna przetwarza lub będzie przetwarzała materiały niejawne oznaczone maksymalnie klauzulą POUFNE, to funkcję kancelarii tajnej może spełniać inna komórka organizacyjna, pod warunkiem, że jej organizacja zapewni możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się materiał niejawny pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: a) Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a) Akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW, dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). b) wykazu usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną pracę projektową związaną z przebudową lub budową budynku wielofunkcyjnego wraz z instalacjami teletechnicznymi, CCTV, SKD, SSWiN, SSP i okablowaniem strukturalnym o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 do SIWZ); Do wykazu należy załączyć: d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do SIWZ),- bez ograniczeń, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: - architektoniczna, - konstrukcyjno-budowlana, - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - drogowej, - telekomunikacyjna; e) dla projektantów wyżej wymienionych branż należy załączyć: - oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ); - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) dla projektantów systemów alarmowych należy załączyć: - zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, - świadectwo lub autoryzacja lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych zgodnie z normą obronną NO-04-A004, - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; g) dla kierownika kancelarii lub kierownika punktu ewidencyjnego należy załączyć: - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2 lit. a) – c) mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich złożenia. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1, ppkt. 2) lit. a) – c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność i podpisane przez osobę/y reprezentujące firmę zgodnie z wpisem do rejestru działalności gospodarczej (lub umocowanego przedstawiciela firmy - pełnomocnictwo należy bezwzględnie dołączyć do oferty pod rygorem jej nieważności) oraz opieczętowane pieczątką służbową osoby/osób podpisującej/podpisujących. 9. Wszystkie dokumenty i załączniki, w tym kserowane z podpisami i pieczątkami muszą być czytelne. Dokumenty (arkusze) nieczytelne nie będą uznane, a Wykonawca będzie wezwany do okazania oryginału. 10. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium RP podmiot ten może być dopuszczony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod warunkiem, iż RP ma podpisana umowę dwustronną z tym krajem w zakresie ochrony informacji niejawnych. 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 13. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a) Akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW, dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). b) wykazu usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną pracę projektową związaną z przebudową lub budową budynku wielofunkcyjnego wraz z instalacjami teletechnicznymi, CCTV, SKD, SSWiN, SSP i okablowaniem strukturalnym o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 do SIWZ); Do wykazu należy załączyć: d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do SIWZ),- bez ograniczeń, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: - architektoniczna, - konstrukcyjno-budowlana, - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - drogowej, - telekomunikacyjna; e) dla projektantów wyżej wymienionych branż należy załączyć: - oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ); - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) dla projektantów systemów alarmowych należy załączyć: - zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, - świadectwo lub autoryzacja lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych zgodnie z normą obronną NO-04-A004, - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; g) dla kierownika kancelarii lub kierownika punktu ewidencyjnego należy załączyć: - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. 2. Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 7 do SIWZ). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 1 i 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia. 4. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieścił informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 (załącznik nr 3 i 7 do SIWZ) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający żąda aby wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieścił informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 i 2 wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego, które powinno zawierać : 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Oprócz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawca do oferty musi załączyć nw. dokumenty: 1) Formularz oferty (wzór - Załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Oświadczenie dotyczące doświadczenia osób wykonujących zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ); 3) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 7 do SIWZ); 4) Wycenę ofertową – Zadanie I – Etap I i Etap II (Załącznik nr 10.1 do SIWZ); 5) Wycena ofertowa – Zadanie II – Etap I i Etap II (Załącznik nr 10.2 do SIWZ); 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 7) Ponadto zaleca się załączenie do oferty - kserokopii potwierdzenia wpłaty wadium. (Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. – oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w kancelarii SZI). 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Za oryginał, o którym mowa powyżej uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2 ppkt 1) lit. a) oraz w Rozdziale VII pkt. 2 ppkt 3) lit. a) niniejszej specyfikacji zostaną spełnione jeżeli każdy z Wykonawców będzie posiadał: a) Kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) oraz Zarządzenie 58/MON z dnia 11 grudnia 2017 (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226). Zgodnie z art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy o ochronie informacji niejawnych jeżeli jednostka organizacyjna przetwarza lub będzie przetwarzała materiały niejawne oznaczone maksymalnie klauzulą „POUFNE”, to funkcję kancelarii tajnej może spełniać inna komórka organizacyjna, pod warunkiem, że jej organizacja zapewni możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się materiał niejawny pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej. b) Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającą zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW, dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego. KAŻDY Z WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 5. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego KAŻDY Z WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE (np. konsorcja, spółki cywilne) musi oddzielnie złożyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że każdy z wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu; b) oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 7 do SIWZ); c) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 f) akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającą zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW, dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego; g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ). 6. Dokumenty o których mowa w pkt. 5 lit. c) – f) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 7. Dokumenty o których mowa w pkt. 5 lit. c) – d) mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich o złożenia. 8. Zamawiający przed zawarciem umowy, żąda umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (art. 23 ust. 4) - porozumienie cywilno-prawne. PODMIOT TRZECI 13. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, aby: a) Zamieścił informacje o tych podmiotach w aktualnych na dzień składania ofert oświadczeniach w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, w części dotyczącej innych podmiotów będą stanowić wstępne potwierdzenie, że podmioty te spełnienia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu. b) zamieścił informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o ochronie informacji niejawnych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 7 do SIWZ w przypadku, gdy inny podmiot będzie brał udział w realizacji niniejszych usług jako podwykonawca; c) złożył zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) złożył zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) złożył Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającą zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW, dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego f) złożył odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 14. Dokumenty o których mowa w pkt. 13 lit. c) – f) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 15. Dokumenty o których mowa w pkt. 13 lit. c) – d) mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich o złożenia. 16. Za zobowiązanie podmiotu trzeciego uznaje się zobowiązanie złożone we wzorze Zamawiającego (Załącznik nr 13 do SIWZ) lub inny dokument potwierdzający realność oddanych zasobów. PODWYKONAWCA 12. Zamawiający żąda od Wykonawcy, przedstawienia niżej wymienionych dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, aby: a) zamieścił informacje o tym podwykonawcy w aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że podwykonawca, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia nie podlega wykluczeniu; b) zamieścił informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o ochronie informacji niejawnych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 7 do SIWZ; c) złożył zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) złożył zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) złożył Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającą zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW, dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego f) złożył odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 13. Dokumenty o których mowa w pkt. 12 lit. c) – f) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 14. Dokumenty o których mowa w pkt. 12 lit. c) – d) mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich o złożenia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin wykonania 20,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: a) Zmiany albo rezygnacji podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ww. ustawy, Wykonawca wówczas jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przedmiotowego postępowania; b) Zmiany danych dotyczących Stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza to przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego, np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; c) Zmiany osób upoważnionych, jako przedstawicieli Stron, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, itp.; d) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia (zmniejszenie, zwiększenie), gdy wyniknie jedna z niżej wymienionych okoliczności:  Wstrzymania realizacji prac projektowych przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania prac,  Występowania okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią (np. instytucje i ograny administracji państwowej oraz inne instytucje, w tym wojskowe, biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia) lub siły wyższej (zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, któremu nie można było zapobiec, ani któremu nie można było przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie całości lub części zobowiązań) – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód;  Konieczność skoordynowania prac projektowych z innymi pracami w obiekcie lub dotyczącymi obiektu (realizowanymi na etapie dokumentacji lub robót budowlanych);  Konieczności udzielania zamówień dodatkowych (prace dodatkowe) niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin zamówienia; e) Zmiany inne wynikające ze zmian w ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od Stron, np. związanych z zawieraniem innych umów tj, na dostawę energii elektrycznej, cieplnej itp. czy uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości. f) Zmiany wynagrodzenia przedmiotu umowy (zwiększenie, zmniejszenie):  w przypadku zmiany wymagań organizacyjno-użytkowych tj. zmiany zakres rzeczowego wprowadzonego aneksem do Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych;  w związku ze zmianą technologii wykonania powodującą konieczność zrealizowania prac projektowych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych np. zmiana technicznych warunków zasilenia w media. 3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp. tj: 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 2. Zmiany w wyżej opisanym zakresie mogą być dokonane w zawartej umowie wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe – (MWWOU), Aneks MWWOU, Program Inwestycji oraz posiadane inne opracowania projektowe i decyzje administracyjne są do wglądu na etapie opracowania oferty, w siedzibie Zamawiającego (Al. Jerozolimskie 97 w Warszawie) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Jadwigą Pawłowską - nr tel. 261 846 545. Wykonawca zobowiązany jest opracować zleconą dokumentację w oparciu o aktualne i obowiązujące przepisy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię butlę z gazem - Mińsk Mazowiecki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Chciałbym zakupić butlę z gazem propan-butan 11kg. Na chwilę obecną nie posiadam butli na wymianę. Proszę o oferty cenowe z wliczonym kosztem butli.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI