Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwidnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Świdnica
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503908-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503908-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina Świdnica: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świdnica, krajowy numer identyfikacyjny 89071838900000, ul. ul. Głowackiego  4 , 58100   Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8523067 w. 24, e-mail przetargi@gmina.swidnica.pl, faks 074 8521226w.400.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.swidnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gmina.swidnica.pl/start/przetargi/rok-2018

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
Adres:
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, parter, punkt informacyjny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020
Numer referencyjny: ZP.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020". 2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje: 1) koncepcję proponowanych rozwiązań oczyszczalni ścieków przedstawiającą min. dwa warianty rozwiązań technologicznych zawierające zestawienie kosztów inwestycyjnych dla każdego z proponowanych wariantów oraz roczne zestawienie kosztów eksploatacyjnych w/w wariantów, 2) projekty budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, 3) projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, 4) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, między innymi: decyzja środowiskowa wraz z raportem oddziaływania na środowisko (jeśli będzie konieczny), decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru nie objętego zapisami MPZP, operat wodnoprawny z decyzją pozwolenia wodnoprawnego, 5) opracowanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów dla działek będących stronami postępowań administracyjnych, 6) wykonanie badań podłoża gruntowego, 7) inne prace niezbędne do kompleksowego wykonania całości zadania stanowiące koszt Wykonawcy, w tym występowanie w imieniu Zamawiającego o uzgodnienia, zapewnienia, techniczne warunki przyłączenia, badania geotechniczne, decyzje oraz zatwierdzenie przyjętych rozwiązań projektowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi za wady prac projektowych, której bieg kończy się w dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie (pozytywnego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych) ostatniego elementu robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej lub po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku niezrealizowania obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 1) I etap: do 31.05.2018 r. – obejmujący zakres określony w rozdz. III.2.1, III.2.5 i III.2.6 SIWZ oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z oświadczeniami właścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody wejścia na teren objęty opracowaniem projektowym, 2) II etap: do 16.07.2018 r. – kosztorys wstępny oraz uzyskanie decyzji środowiskowej, 3) III etap (końcowy) do 30.11.2018 r. – opracowanie końcowe zawierające wszystkie elementy objęte przedmiotem zamówienia, określone w rozdz. III.2 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 50.000,00 zł, 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 1 usługę polegającą na opracowaniu 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-pompowej o łącznej długości minimum 4 kilometrów oraz 1 usługę polegającą na wykonaniu 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę w zakresie oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 100 m3/d. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się opracowaniem 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę, obejmującej swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-pompowej o łącznej długości minimum 4 kilometrów oraz budowę oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 100 m3/d. 2. dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymaga się aby przedstawiona osoba wykonała 1 usługę polegającą na opracowaniu 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-pompowej o łącznej długości minimum 4 kilometrów oraz 1 usługę polegającą na wykonaniu 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę w zakresie oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 100 m3/d. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się opracowaniem 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę, obejmującej swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-pompowej o łącznej długości minimum 4 kilometrów oraz budowę oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 100 m3/d 3. dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 4. dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) mogą zostać przedstawione w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2 )zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 50.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł, 3) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz winien przedstawiać 1 usługę polegającą na wykonaniu 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-pompowej o łącznej długości minimum 4 kilometrów oraz 1 usługę polegającą na wykonaniu 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę w zakresie oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 100 m3/d. Wykaz należy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wykaz winien potwierdzać dysponowanie: a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymaga się aby przedstawiona osoba wykonała 1 usługę polegającą na opracowaniu 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-pompowej o łącznej długości minimum 4 kilometrów oraz 1 usługę polegającą na wykonaniu 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę w zakresie oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 100 m3/d. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się opracowaniem 1 dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę, obejmującej swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-pompowej o łącznej długości minimum 4 kilometrów oraz budowę oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 100 m3/d b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III.4 pkt.1-3 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4.Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pk 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 stosuje się. 6.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 9.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części III.4 pkt 1-3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 10.Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w części III.4 pkt 1-3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach filia w Świdnicy nr 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr ZP.271.1.2018 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w tym również zmiany zakresu przedmiotu umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej lub instytucji opiniujących, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych w następstwie wykraczających poza terminy określone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na termin realizacji zamówienia o ile ich przyczyną nie są zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy, a także opóźnienie powstałe wskutek warunków technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy. 3. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 4. Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodną wolą stron na wniosek jednej ze stron umowy. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę bali drewnianych - Legnickie Pole
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię bale drewniane na domek o dł. 4 x 4 m i wys. 2,5 m. Zainteresowanych proszę o kontakt i informacje, ile m3 należy kupić.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI